Bài tập xác định công thức oxit sắt (Phần 1)

Câu 1: Khử a gam một oxit sắt bằng cacbon oxit ở nhiệt độ cao, người ta thu được 0,84 gam sắt và 0,88 gam khí CO2. Xác định công thức oxit sắt.

A. FeO                        B. Fe2O3                      C. Fe3O4                      D. Không xác định được

Xem giải

Câu 2: Khử a gam một oxit sắt bằng cacbon oxit ở nhiệt độ cao, người ta thu được 14,56 gam sắt và 8,736 lít khí CO2. Xác định công thức oxit sắt.

A. FeO                      B. Fe2O3                      C. Fe3O4                      D. Không xác định được

Câu 3: Hòa tan hết 34,8 gam FexOy bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A. Kết tủa thu được đem nung ở nhiệt độ cao cho đến khối lượng không đổi. Dùng H2 để khử hết lượng oxit tạo thành sau khi nung thu được 25,2 gam chất rắn. FexOy là?

A. FeO                           B. Fe2O3                            C. Fe3O4                               D. FeO ; Fe2O3

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn m gam oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, thu được 4,48 lít SO2 (đktc) và 240 gam muối khan. Công thức của oxit là?

A. Fe3O4                         B. Fe2O3                                     C. FeO                           D. FeO hoặc Fe3O4

Câu 5: Khử một lượng oxit kim loại ở nhiệt độ cao thì cần 2,016 lít H2. Kim loại thu được đem hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HCl, thu được 1,344 lít H2. công thức phân tử của oxit kim loại là? (biết các khí đo ở đktc)

Bạn đã xem chưa:  Bài tập hỗn hợp Fe, Cu và oxit của chúng (Phần 2)

A. ZnO                           B. Fe3O4                            C. Fe2O3                         D. Al2O3

Câu 6: Để hòa tan 4 gam FexOy cần 52,14 ml dung dịch HCl 10%(D = 1,05g/ml). Xác định công thức phân tử FexOy.

A. Fe2O3                         B. FeO                              C. Fe3O4                        D. Fe2O3 hoặc FeO

Câu 7: Dùng CO dư để khử hoàn tòan m gam bột sắt oxit (FexOy) dẫn tòan bộ lượng khí sinh ra đi thật chậm qua 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M thì vừa đủ và thu được 9,85 gam kết tủa. Mặt khác hòa tan tòan bộ m gam bột sắt oxit trên bằng dung dịch HCl dư rồi cô cạn thì thu được 16,25 gam muối khan. Giá trị của m và công thức oxit (FexOy)?

A. 8gam; Fe2O3              B. 15,1gam, FeO          C. 16gam; FeO                        D. 11,6gam; Fe3O4

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 1 khối lượng FexOy bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được khí A và dung dịch B. Cho khí A hấp thụ hòan toàn bởi dung dịch NaOH dư tạo ra 12,6 gam muối. Mặt khác cô cạn dung dịch B thì thu được 120 gam muối khan. Xác định FexOy

A. FeO                          B. Fe3O4                              C. Fe2O3               D. Không xác định được

Câu 9: Hòa tan 10gam hỗn hợp gồm Fe và FexOy bằng HCl được 1,12 lít H2 (đktc). Cũng lượng hỗn hợp này nếu hòa tan hết bằng HNO3 đặc nóng được 5,6 lít NO2 (đktc). Tìm FexOy?

A. FeO                         B. Fe3O4                                C. Fe2O3              D. Không xác định được

Bạn đã xem chưa:  Bài tập về quặng, luyện gang thép và các hợp kim (Phần 1)

Câu 10: Cho một luồng khí CO đi qua 29gam một oxit sắt. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thu được một chất rắn có khối lượng 21 gam. Xác địh công thức oxit sắt.

A. Fe2O3                        B. FeO                             C. Fe3O4                   D. Không xác định được

Câu 11: Cho m gam oxit FexOy vào một bình kín chứa 4,48 lít CO (đktc). Nung bình một thời gian cho đến khi oxit FexOy bị khử hoàn toàn thành Fex’Oy’.

a) Biết % mFe trong FexOy  và trong Fex’Oy’ là 70% và 77,78%. Công thức của 2 oxit lần lượt là?

A. Fe2O3 và Fe3O4         B. Fe2O3 và FeO               C. Fe3O4 và FeO            D. FeO và Fe3O4

b) Biết tỷ khối hơi của hỗn hợp CO và CO2 sau phản ứng so với H2 bằng 18. Giá trị của m là?

A. 8g                              B. 12g                               C. 32g                            D. 16g

Câu 12: Dẫn luồng khí CO dư qua ống đựng 0,03 mol oxit sắt, khí sau phản ứng cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 12g kết tủa. Vậy công thức của oxit sắt là?

A. FeO                           B. Fe2O3                            C. Fe3O4                               D. FeO ; Fe2O3

Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 0,02 mol oxit sắt vào 200ml dung dịch HCl 0,3M. Lượng axit dư được trung hòa bởi 200ml KOH 0,1M. Vậy oxit sắt có công thức là?

A. FeO                           B. Fe2O3                            C. Fe3O4                               D. FeO ; Fe2O3

Câu 14: Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí CO (đktc), thu được a gam kim loại M. Hòa tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư, thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Oxit M là?

Bạn đã xem chưa:  Bài tập hỗn hợp Fe, Cu và oxit của chúng (Phần 1)

A. Cr2O3                       B. FeO                              C. Fe3O4                       D. CrO

Câu 15: Khử hoàn toàn một oxit sắt ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (đktc), sau phản ứng thu được 0,84g Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị của V lần lượt là?

A. FeO và 0,224            B. Fe2O3 và 0,448             C. Fe3O4 và 0,448          D. Fe3O4 và 0,224

Câu 16: Cho 4,48 lít khí CO (đktc) từ từ đi qua ống sứ đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối hơi đối với H2 bằng 20. Công thức của oxit sắt và %V khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là?

A. FeO; 75%                  B. Fe2O3; 75%                   C. Fe2O3; 65%                D. Fe3O4; 75%

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!