You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Bài tập tổng hợp Cu – Fe (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1: Hoà tan 10 gam hỗn hợp bột gồm Cu và Fe2O3 bằng dung dịch HCl dư sau khi phản ứng kết thúc còn lại 1,6 gam chất rắn không tan. Phần trăm khối lượng Fe2O3 trong hỗn hợp đầu là: A. 50%         B. 60%         C. 40%          D. 36% (Xem giải) Câu 2: Để hoà tan vừa hết hỗn hợp bột gồm Cu và Fe2O3 có tỉ lệ số mol Cu : Fe2O3 = 1 : 2 cần 400

Xem thêm

Bài tập về quặng, luyện gang thép và các hợp kim (Phần 1)

Câu 1. Cho luồng khí CO đi qua một lượng quặng hematit (chứa Fe2O3) thì thu được 300,8 gam hỗn hợp các chất rắn X và thoát ra hỗn hợp khí Y. Cho hấp thụ toàn bộ khí Y bằng dung dịch NaOH dư thấy khối lượng bình NaOH tăng thêm 52,8 gam. Đem chất rắn X hòa tan trong dung dịch HNO3 dư thu được 387,2 gam muối. Thành phần % khối lượng của Fe2O3 trong quặng là : A. 80%                               B. 60%     

Xem thêm

Bài tập xác định công thức oxit sắt (Phần 1)

Câu 1: Khử a gam một oxit sắt bằng cacbon oxit ở nhiệt độ cao, người ta thu được 0,84 gam sắt và 0,88 gam khí CO2. Xác định công thức oxit sắt. A. FeO                        B. Fe2O3                      C. Fe3O4                      D. Không xác định được ⇒ Xem giải Câu 2: Khử a gam một oxit sắt bằng cacbon oxit ở nhiệt độ cao, người ta thu được 14,56 gam sắt và 8,736 lít khí CO2. Xác định công thức oxit sắt. A. FeO                      B. Fe2O3                      C. Fe3O4                      D. Không

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!