[H10B.C1B03] Nguyên tố hóa học

I. CÂU HỎI THẢO LUẬN TRONG BÀI HỌC:

(Xem giải) 1. Kim cương và than chì có vẻ ngoài khác nhau. Tuy nhiên, chúng đều được tạo thành từ cùng một nguyên tố hóa học là nguyên tố carbon (C). Nguyên tố hóa học là gì? Một nguyên tử của nguyên tố hóa học có những đặc trưng cơ bản nào?

(Xem giải) 2. Quan sát hình dưới, cho biết nguyên tử nitrogen có bao nhiêu proton, neutron và electron.

(Xem giải) 3. Điện tích hạt nhân của nguyên tử nitrogen có giá trị là bao nhiêu?

(Xem giải) 4. Nguyên tử sodium có 11 proton. Cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân và số electron của nguyên tử này.

(Xem giải) 5. Bổ sung những dữ liệu còn thiếu trong bảng dưới:

Tên nguyên tố Kí hiệu P N Số khối (A) E
Helium He 2 2 4 2
Lithium Li 3 4 7 ?
Nitrogen N 7 ? 14 7
Oxygen O 8 8 ? 8

(Xem giải) 6. Nguyên tố carbon có số hiệu nguyên tử là 6. Xác định điện tích hạt nhân của nguyên tử này

(Xem giải) 7. Quan sát hình dưới, cho biết số proton, số neutron, số electron và điện tích hạt nhân của từng loại nguyên tử của nguyên tố hydrogen.

(Xem giải) 8. Kí hiệu nguyên tử cho biết những thông tin nào?

(Xem giải) 9. a) Viết kí hiệu các nguyên tử của nguyên tố hydrogen:

b) Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố oxygen. Biết nguyên tử của nguyên tố này có 8 electron và 8 neutron.

(Xem giải) 10. Quan sát hình dưới, so sánh điểm giống và khác nhau giữa các loại nguyên tử của nguyên tố hydrogen.

(Xem giải) 11. Kim cương là một trong những dạng tồn tại của nguyên tố carbon trong tự nhiên. Nguyên tố này có hai đồng vị bền với số khối lần lượt là 12 và 13. Hãy viết kí hiệu nguyên tử của hai đồng vị này.

(Xem giải) 12. Nguyên tử của nguyên tố magnesium (Mg) có 12 proton và 12 neutron. Nguyên tử khối của Mg là bao nhiêu?

(Xem giải) 13. Trong tự nhiên, nguyên tố copper có hai đồng vị với phần trăm số nguyên tử tương ứng là  (69,15%) và  (30,85%). Hãy tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố copper.

(Xem giải) 14. Trong thể dục thể thao, có một số vận động viên sử dụng các loại chất kích thích trong thi đấu, gọi là doping, dẫn đến thành tích đạt được của họ không thật so với năng lực vốn có. Một trong các loại doping thường gặp nhất là testosterone tổng hợp.

Bạn đã xem chưa:  [H10A.C1B04] Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử

Tỉ lệ giữa hai đồng vị  (98,98%) và  (1,11%) là không đổi đối với testosterone tự nhiên trong cơ thể. Trong khi testosterone tổng hợp (tức doping) có phần trăm số nguyên tử đồng vị  ít hơn testosterone tự nhiên. Đây chính là mấu chốt của xét nghiệm CIR (Carbon Isotope Ratio – Tỉ lệ đồng vị carbon) – một xét nghiệm với mục đích xác định xem vận động viên có sử dụng doping hay không.

Giả sử, thực hiện phân tích CIR đối với một vận động viên thu được kết quả phần trăm số nguyên tử đồng vị  là x và  là y. Từ tỉ lệ đó, người ta tính được nguyên tử khối trung bình của carbon trong mẫu phân tích có giá trị là 12,0098. Với kết quả thu được, em có nghi ngờ vận động viên này sử dụng doping hay không? Vì sao?

II. BÀI TẬP TRONG SÁCH GIÁO KHOA:

(Xem giải) 1. Một nguyên tử X gồm 16 proton, 16 electron và 16 neutron. Nguyên tử X có kí hiệu là:

(Xem giải) 2. Silicon là nguyên tố được sử dụng để chế tạo vật liệu bán dẫn, có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Trong tự nhiên, nguyên tố này có 3 đồng vị với số khối lần lượt là 28, 29, 30. Viết kí hiệu nguyên tử cho mỗi đồng vị của silicon. Biết nguyên tố silicon có số liệu nguyên tử là 14.

(Xem giải) 3. Hoàn thành những thông tin chưa biết trong bảng sau:

Đồng vị ? ? ? ?
Số hiệu nguyên tử ? ? ? 9 11
Số khối ? ? ? ? 23
Số proton 16 ? ? ? ?
Số neutron 16 20 ? 10 ?
Số electron ? 20 ? ? ?

(Xem giải) 4. Trong tự nhiên, magnesium có 3 đồng vị bền là . Phương pháp phổ khối lượng xác nhận đồng vị  chiếm tỉ lệ phần trăm số nguyên tử là 11%. Biết rằng nguyên tử khối trung bình của Mg là 24,32. Tính % số nguyên tử của đồng vị , .

III. BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP:

(Xem giải) 3.1. Cho các phát biểu sau:
(1) Trong một nguyên tử luôn có số proton bằng số electron và bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.
(2) Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối.
(3) Số khối là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.
(4) Số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.
(5) Đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron.
Số phát biểu không đúng là:

Bạn đã xem chưa:  [H10A.C0B01] Nhập môn hóa học

A. 1       B. 2       C. 3         D. 4

(Xem giải) 3.2. Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng về đồng vị?

A. Những phân tử có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt neutron là đồng vị của nhau.

B. Những ion có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt electron là đồng vị của nhau.

C. Những chất có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt neutron là đồng vị của nhau.

D. Những nguyên tử có cùng số hạt proton nhưng khác nhau về số hạt neutron là đồng vị của nhau.

(Xem giải) 3.3. Có những phát biểu sau đây về các đồng vị của một nguyên tố hóa học:
(1) Các đồng vị có tính chất hóa học giống nhau.
(2) Các đồng vị có tính chất vật lí khác nhau.
(3) Các đồng vị có cùng số electron ở vỏ nguyên tử.
(4) Các đồng vị có cùng số proton nhưng khác nhau về số khối.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 1       B. 2       C. 3       D. 4

(Xem giải) 3.4. Nguyên tử của nguyên tố A có 56 electron, trong hạt nhân có 81 neutron. Kí hiệu của nguyên tử nguyên tố A là?

(Xem giải) 3.5. Trong tự nhiên, oxygen có 3 đồng vị là ,, . Có bao nhiêu loại phân tử O2?

A. 3       B. 6       C. 9       D. 12

(Xem giải) 3.6. Có 3 nguyên tử: 6X12; 7Y14; 6Z14. Những nguyên tử nào là đồng vị của một nguyên tố?

A. X, Y.       B. Y, Z.       C. X, Z.       D. X, Y, Z.

(Xem giải) 3.7. Boron có trong một số loại trái cây, thực phẩm mà chúng ta nạp vào cơ thể hằng ngày. Chúng có tác dụng rất tốt cho việc cải thiện một số chức năng của não bộ và cấu trúc, mật độ của xương. Nguyên tử boron có khối lượng nguyên tử là 10,81 amu. Tuy nhiên, không có nguyên tử boron nào có khối lượng chính xác là 10,81 amu. Hãy giải thích điều đó.

3.8. Hoàn thành các thông tin trong bảng sau:

Bạn đã xem chưa:  [H10A.C1B03] Nguyên tố hóa học
Nguyên tố Kí hiệu Số hiệu nguyên tử Số khối Số proton Số neutron Số electron
Sodium Na 11 22 ? ? ?
Fluorine F 9 19 ? ? ?
Bromine Br ? 80 ? 45 ?
Calcium Ca ? 40 20 ? ?
Hydrogen H ? 1 ? ? 1
Radon Rn 86 ? ? 136 ?

(Xem giải) 3.9. Một nguyên tố X tồn tại dưới dạng ba đồng vị tự nhiên có thông tin được cho trong bảng dưới đây:

Đồng vị % số nguyên tử trong tự nhiên Số khối
1 90,51 20
2 0,27 21
3 9,22 22

Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X.

3.10. Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng trang 13 sách bài tập Hóa học lớp 10 sau:

Nguyên tử Kí hiệu nguyên tử Số hiệu nguyên tử Số khối
Europium 63Eu151 ? ?
Silver ? 47 109
Tellurium 52Te? ? 128

(Xem giải) 3.11. Cho biết số proton, neutron và electron của nguyên tử .

(Xem giải) 3.12. Nguyên tử Mg có ba đồng vị ứng với thành phần phần trăm về số nguyên tử như sau:  (78,6%),  (10,1%) và  (11,3%). Giả sử trong hỗn hợp nói trên có 50 nguyên tử , số nguyên tử tương ứng của hai đồng vị lần lượt là:

A. 389 và 56.       B. 56 và 389.       C. 495 và 46.       D. 56 và 495.

(Xem giải) 3.13. Hãy so sánh:

a. Số lượng hợp chất và số lượng nguyên tố.

b. Số lượng nguyên tố và số lượng đồng vị.

(Xem giải) 3.14. Oxide của kim loại M (M2O) được ứng dụng rất nhiều trong ngành hóa chất như sản xuất xi măng, sản xuất phân bón, … Trong sản xuất phân bón, chúng ta thường thấy M2O có màu trắng, tan nhiều trong nước và là thành phần không thể thiếu cho mọi loại cây trồng. Tổng số hạt cơ bản trong phân tử X có công thức M2O là 140, trong phân tử X có tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Xác định công thức phân tử của M2O.

(Xem giải) 3.15. Hợp chất XY2 phổ biến trong sử dụng để làm cơ chế đánh lửa bằng bánh xe trong các dạng súng cổ. Mỗi phân tử XY2 có tổng các hạt proton, neutron, electron bằng 178; trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 12. Hãy xác định kí hiệu hóa học của X, Y.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!