[2008] Giải đề thi ĐH-CĐ Khối A

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Thời gian làm bài: 90 phút

⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết:

1B 2A 3C 4C 5D 6C 7C 8D 9D 10A
11B 12C 13C 14A 15D 16C 17B 18D 19A 20A
21B 22A 23C 24B 25B 26D 27C 28C 29A 30B
31A 32B 33B 34C 35A 36A 37D 38D 39D 40A
41D 42B 43B 44A 45A 46D 47B 48C 49D 50D
51B 52B 53A 54C 55D 56C

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44):

(Xem giải) Câu 1: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit

A. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức.       B. no, hai chức.

C. no, đơn chức.       D. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức.

(Xem giải) Câu 2: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 7,8.       B. 8,8.       C. 7,4.       D. 9,2.

(Xem giải) Câu 3: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:
X → X1 + CO2      X1 + H2O → X2
X2 + Y → X + Y1 + H2O        X2 + 2Y → X + Y2 + 2H2O
Hai muối X, Y tương ứng là

A. CaCO3, NaHSO4.       B. BaCO3, Na2CO3.       C. CaCO3, NaHCO3.       D. MgCO3, NaHCO3.

(Xem giải) Câu 4: Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 0,23.       B. 0,18.       C. 0,08.       D. 0,16.

(Xem giải) Câu 5: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra

A. sự khử ion Cl-.       B. sự oxi hoá ion Cl-.       C. sự oxi hoá ion Na+.       D. sự khử ion Na+.

(Xem giải) Câu 6: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là

A. 5.       B. 2.       C. 4.       D. 6.

(Xem giải) Câu 7: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là

A. 57 ml.       B. 50 ml.       C. 75 ml.       D. 90 ml.

(Xem giải) Câu 8: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là:

A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.       B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.

C. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.       D. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

(Xem giải) Câu 9: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là

A. 2.       B. 5.       C. 4.       D. 3.

(Xem giải) Câu 10: Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là

A. C3H7CHO.       B. HCHO.       C. C4H9CHO.       D. C2H5CHO.

Câu 11: Phát biểu đúng là:

A. Tính axit của phenol yếu hơn của rượu (ancol).

B. Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren.

C. Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp.

D. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac.

(Xem giải) Câu 12: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách

A. điện phân nước.       B. nhiệt phân Cu(NO3)2.

C. nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2.       D. chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

(Xem giải) Câu 13: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là

Bạn đã xem chưa:  [2012] Giải đề thi CĐ Khối AB

A. 113 và 152.       B. 121 và 114.       C. 121 và 152.       D. 113 và 114.

(Xem giải) Câu 14: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là

A. 0,45.       B. 0,35.       C. 0,25.       D. 0,05.

Câu 15: Phát biểu không đúng là:

A. Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-.

B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

C. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.

D. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin (hay glixin).

Câu 16: Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là

A. saccarozơ.       B. tinh bột.       C. mantozơ.       D. xenlulozơ.

(Xem giải) Câu 17: Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là

A. 4.       B. 5.       C. 7.       D. 6.

Câu 18: Phát biểu đúng là:

A. Phản ứng giữa axit và rượu khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.

B. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và rượu (ancol).

C. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.

D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(Xem giải) Câu 19: Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là

A. 2.       B. 3.       C. 5. D. 4.

(Xem giải) Câu 20: Cho các phản ứng sau:
4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O.
2HCl + Fe → FeCl2 + H2.
14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.
6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2.
16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.
Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là

A. 2.       B. 1.       C. 4.       D. 3.

(Xem giải) Câu 21: Khi phân tích thành phần một rượu (ancol) đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thức phân tử của X là

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 1.

(Xem giải) Câu 22: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là

A. 0,448.       B. 0,112.       C. 0,224.       D. 0,560.

(Xem giải) Câu 23: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
C3H4O2 + NaOH → X + Y
X + H2SO4 loãng → Z + T
Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là:

A. HCHO, CH3CHO.       B. HCHO, HCOOH.

C. CH3CHO, HCOOH.       D. HCOONa, CH3CHO.

(Xem giải) Câu 24: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là

A. 0,55.       B. 0,60.       C. 0,40.       D. 0,45.

(Xem giải) Câu 25: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là

A. 1,04 gam.       B. 1,32 gam.       C. 1,64 gam.       D. 1,20 gam.

(Xem giải) Câu 26: Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là

A. 8,64 gam.       B. 6,84 gam.       C. 4,90 gam.       D. 6,80 gam.

(Xem giải) Câu 27: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 19,70.       B. 17,73.       C. 9,85.       D. 11,82.

Bạn đã xem chưa:  [2010] Giải đề thi ĐH Khối B

(Xem giải) Câu 28: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 1.

(Xem giải) Câu 29: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 38,72.       B. 35,50.       C. 49,09.       D. 34,36.

(Xem giải) Câu 30: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

A. 10,8.       B. 5,4.       C. 7,8.       D. 43,2.

(Xem giải) Câu 31: Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là

A. NH4Cl.       B. NH3.       C. HCl.       D. H2O.

(Xem giải) Câu 32: Cho cân bằng hoá học: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇌ 2SO3 (k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Phát biểu đúng là:

A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.

B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2.

C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng.

D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3.

(Xem giải) Câu 33: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 5.

(Xem giải) Câu 34: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là

A. 20,40 gam.       B. 18,60 gam.       C. 18,96 gam.       D. 16,80 gam.

(Xem giải) Câu 35: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là

A. F, O, Li, Na.       B. F, Na, O, Li.       C. F, Li, O, Na.       D. Li, Na, O, F.

(Xem giải) Câu 36: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)

A. Fe, Cu.       B. Cu, Fe.       C. Ag, Mg.       D. Mg, Ag.

Câu 37: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

A. hoà tan Cu(OH)2.       B. trùng ngưng.       C. tráng gương.       D. thủy phân.

(Xem giải) Câu 38: Este X có các đặc điểm sau:
– Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;
– Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).
Phát biểu không đúng là:

A. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O.

B. Chất Y tan vô hạn trong nước.

C. Chất X thuộc loại este no, đơn chức.

D. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170°C thu được anken.

(Xem giải) Câu 39: Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X là

A. amophot.       B. ure.       C. natri nitrat.       D. amoni nitrat.

(Xem giải) Câu 40: Cho các phản ứng sau:
(1) Cu(NO3)2 (t°) →         (2) NH4NO2 (t°) →
(3) NH3 + O2 (Pt, 850°) →      (4) NH3 + Cl2 (t°) →
(5) NH4Cl (t°) →        (6) NH3 + CuO (t°) →
Các phản ứng đều tạo khí N2 là:

A. (2), (4), (6).       B. (3), (5), (6).       C. (1), (3), (4).       D. (1), (2), (5).

(Xem giải) Câu 41: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A. 0,746.       B. 0,448.       C. 1,792.       D. 0,672.

(Xem giải) Câu 42: Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm chính thu được là

Bạn đã xem chưa:  [2010] Giải đề thi ĐH Khối A

A. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en).       B. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en).

C. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en).       D. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en).

(Xem giải) Câu 43: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)

A. 358,4.       B. 448,0.       C. 286,7.       D. 224,0.

(Xem giải) Câu 44: Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)

A. 59,4.       B. 64,8.       C. 32,4.       D. 54,0.

PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần: phần I hoặc phần II

Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50)

(Xem giải) Câu 45: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:
– Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc);
– Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc).
Giá trị của m là

A. 22,75          B. 21,40.          C. 29,40.          D. 29,43.

(Xem giải) Câu 46: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là

A. C6H14.       B. C3H8.       C. C4H10.       D. C5H12.

(Xem giải) Câu 47: Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là

A. hematit nâu.       B. manhetit.       C. xiđerit.         D. hematit đỏ.

(Xem giải) Câu 48: Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-C(CH3)=CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2. Số chất có đồng phân hình học là

A. 2.       B. 3.       C. 1.       D. 4.

(Xem giải) Câu 49: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

(Xem giải) Câu 50: Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì

A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá.       B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá.

C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá.       D. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá.

Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56):

(Xem giải) Câu 51: Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là

A. 0,015 mol và 0,04 mol.       B. 0,015 mol và 0,08 mol.

C. 0,03 mol và 0,08 mol.       D. 0,03 mol và 0,04 mol.

(Xem giải) Câu 52: Một pin điện hoá có điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO4 và điện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian pin đó phóng điện thì khối lượng

A. cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng.

B. điện cực Zn giảm còn khối lượng điện cực Cu tăng.

C. điện cực Zn tăng còn khối lượng điện cực Cu giảm.

D. cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm.

(Xem giải) Câu 53: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

A. 2,25 gam.       B. 1,80 gam.       C. 1,82 gam.       D. 1,44 gam.

(Xem giải) Câu 54: Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử C5H10O là

A. 5.       B. 6.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 55: Cho sơ đồ chuyển hoá quặng đồng thành đồng:

Hai chất X, Y lần lượt là:

A. Cu2O, CuO.       B. CuS, CuO.       C. Cu2S, CuO.       D. Cu2S, Cu2O.

(Xem giải) Câu 56: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là

A. CO và CH4.       B. CH4 và NH3.       C. SO2 và NO2.          D. CO và CO2.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!