Neo Pentan

Có tất cả bao nhiêu đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2?

A. 3         B. 4         C. 5          D. 2

Neo Pentan chọn trả lời