Neo Pentan

Câu 1. Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3OOC–(CH2)2–COOC2H5.

B. CH3COO–(CH2)2–COOC2H5.

C. CH3COO–(CH2)2–OOCC2H5.

D. CH3OOC–CH2–COO–C3H7.

Câu 2. Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y đa chức và 17,8 gam hỗn hợp muối của các axit cacboxylic kế tiếp nhau. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất X có 4 công thức cấu tạo.
(b) Chất Y có khả năng hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
(c) Nung nóng 1 trong 2 muối trên với hỗn hợp vôi tôi xút thu được khí CH4.
(d) Chất X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu sai là

A. 4.       B. 2.        C. 1.         D. 3.

Mai Ngân đã trả lời