[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Ngô Quyền – Hải Phòng (Lần 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1B 2D 3A 4B 5B 6B 7C 8D 9B 10C
11A 12C 13D 14D 15B 16B 17C 18B 19B 20C
21A 22D 23D 24C 25C 26B 27D 28B 29D 30D
31B 32C 33D 34D 35C 36A 37D 38D 39A 40A

Câu 1. Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Cu.         B. Mg.         C. Fe.         D. Al.

Câu 2. Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (có màng ngăn). X là

A. Na2SO4.         B. NaNO3.         C. Na2CO3.         D. NaCl.

Câu 3. Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

B. Protein có phản ứng màu biure.

C. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

D. Thành phần phân tử của protein luôn có nguyên tố nitơ.

Câu 4. Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là

A. propyl propionat.         B. metyl propionat.         C. propyl fomat.         D. metyl axetat.

Câu 5. Sục khí CO2 vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa có màu

A. nâu đen.         B. trắng.         C. xanh thẫm.         D. trắng xanh.

Câu 6. Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?

A. Etylamin.         B. Anilin.         C. Metylamin.         D. Trimetylamin.

Câu 7. Ở điều kiện thường, nhôm bị bốc cháy khi tiếp xúc với

A. khí O2.         B. H2O.         C. khí Cl2.         D. dung dịch NaOH.

Câu 8. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?

A. AlCl3.         B. Al2(SO4)3.         C. NaAlO2.         D. Al2O3.

Câu 9. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A. Polisaccarit.         B. Poli(vinyl clorua).

C. Poli(etylen terephatalat).         D. Nilon-6,6.

Câu 10. Kim loại crom tan được trong dung dịch

A. HNO3 (đặc, nguội). B. H2SO4 (đặc, nguội). C. HCl (nóng). D. NaOH (loãng).

Câu 11. Phản ứng dùng để chứng tỏ cấu tạo dạng mạch hở của glucozơ có chứa nhóm chứa anđehit là

A. AgNO3/NH3.         B. H2 (Ni, t°).         C. Na.         D. Lên men.

Câu 12. Thành phần chính của phâm đạm ure là

A. (NH4)2CO3.         B. (NH4)2CO.         C. (NH2)2CO.         D. Ca(H2PO4)2.

(Xem giải) Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hóa trị không đổi) cần 5,6 lít hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 (đktc). Phản ứng hoàn toàn thu được 23 gam hỗn hợp chất rắn. Kim loại M là

A. Ca.         B. Cu.         C. Zn         D. Mg.

(Xem giải) Câu 14. Trộn lẫn V ml dung dịch KOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được dung dịch X. pH của dung dịch X là

A. 13.         B. 1.         C. 1.         D. 2.

(Xem giải) Câu 15. Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột, etyl axetat, propen. Số chất có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là

A. 2.         B. 4.         C. 5.         D. 3.

(Xem giải) Câu 16. Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dung dịch AgNO3/NH3. Đun nóng thu được 38,88 gam Ag. Giá trị m là

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN trường Nguyễn Trung Trực - Hồ Chí Minh

A. 48,6.         B. 32,4.         C. 64,8.         D. 16,2.

(Xem giải) Câu 17. Cho hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COONH4 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 19,6.         B. 9,8.         C. 16,4.         D. 8,2.

Câu 18. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X và chất rắn Y:

Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?

A. NaOH + NH4Cl (rắn) → NH3↑+ NaCl + H2O.

B. Zn + H2SO4 (loãng) → ZnSO4 + H2↑.

C. K2SO3 (rắn) + H2SO4 → K2SO4 + SO2↑ + H2O.

D. CuO (rắn) + CO (khí) → Cu + CO2↑.

(Xem giải) Câu 19. Cho các chất sau: anđehit axetic, saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ, axit fomic, đivinyl, propilen lần lượt tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. Số phản ứng hóa học xảy ra là

A. 6.         B. 3.         C. 4.         D. 5.

Câu 20. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là

A. glucozơ, anđehit axetic.         B. ancol etylic, anđehit axetic.

C. glucozơ, ancol etylic.         D. glucozơ, etyl axetat.

(Xem giải) Câu 21. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4.
(2) Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng, nguội.
(3) Đốt cháy dây Mg nguyên chất trong khí Cl2.
(4) Cho lá kim loại Fe-Cu vào dung dịch H2SO4 loãng.
Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn hóa học là

A. 4.         B. 3.         C. 2.         D. 1.

(Xem giải) Câu 22. Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và lysin tác dụng với dung dịch HCl (dư), sau phản ứng hoàn toàn làm bay hơi cẩn thận dung dịch, thu được (m + 18,25) gam muối khan. Nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), kết thúc phản ứng tạo ra (m + 8,8) gam muối. Giá trị của m là

A. 58,7.         B. 58,5.         C. 44,0.         D. 43,9.

(Xem giải) Câu 23. Cho các dung dịch loãng: (1) AgNO3, (2) FeCl2, (3) HNO3, (4) FeCl3, (5) hỗn hợp gồm NaNO3 và HCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu là

A. 2.         B. 5.         C. 3.         D. 4.

(Xem giải) Câu 24. Cho các loại tơ sau: nilon-6,6, lapsan, xenlulozơ axetat, tơ tằm. Số tơ thuộc tơ tổng hợp là

A. 1.         B. 4.         C. 2.         D. 3.

(Xem giải) Câu 25. Hòa tan hoàn toàn 21,24 gam hỗn hợp gồm muối hiđrocacbonat (X) và muối cacbonat (Y) vào nước thu được 200 ml dung dịch Z. Cho từ từ 200 ml dung dịch KHSO4 0,3M và HCl 0,45M vào 200 ml dung dịch X, thu được 1,344 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch T. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào T, thu được 49,44 gam kết tủa. Biết X là muối của kim loại kiềm. Nhận định nào sau đây là sai?

A. (X) là muối natri hiđrocacbonat chiếm 59,32% về khối lượng hỗn hợp.

B. (X) và (Y) đều có tính lưỡng tính.

C. (Y) là muối kali cacbonat chiếm 57,63% về khối lượng hỗn hợp.

D. (X) và (Y) đều bị phân hủy bởi nhiệt.

(Xem giải) Câu 26. Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là

A. 57,12.         B. 54,84.         C. 60,36.         D. 53,15.

(Xem giải) Câu 27. Hỗn hợp E gồm muối vô cơ X (CH8N2O3) và đipeptit Y (C4H8N2O3). Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được khí Z. Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí T và chất hữu cơ Q. Nhận định nào sau đây sai?

Bạn đã xem chưa:  [2019] Đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia (Bộ GDĐT)

A. Chất Q là ClNH3CH2COOH.         B. Chất Z là NH3.

C. Chất T là CO2.         D. Chất Q là H2NCH2COONa.

(Xem giải) Câu 28. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.
(b) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.
(c) Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2.
(d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3
(e) Cho miếng Na vào dung dich CuSO4.
(g) Cho dung dịch HCl vào dung dịch AgNO3.
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 6.         B. 5.         C. 4.         D. 3.

(Xem giải) Câu 29. Cho các phát biểu sau:
(a) Hợp chất Fe(NO3)2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.
(b) Dung dịch Fe(NO3)2 tác dụng được với dung dịch HCl đặc.
(c) Corinđon có chứa Al2O3 ở dạng khan.
(d) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3 thu được kết tủa đen.
(e) Na2CO3 là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh. Số phát biểu đúng là

A. 2.         B. 5.         C. 3.         D. 4.

(Xem giải) Câu 30. Cho các phát biểu sau:
(a) Đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
(b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro.
(c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.
(d) Dung dịch glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng tạo ra Ag.
(e) Saccarozơ chỉ có cấu tạo mạch vòng. Số phát biểu đúng là

A. 2.         B. 5.         C. 4.         D. 3.

(Xem giải) Câu 31. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3. (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.
(c) Hoà tan Fe3O4 vào dung dịch HCl dư. (d) Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl3.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, dung dịch thu được chứa một muối tan là

A. 4.         B. 2.         C. 1.         D. 3.

(Xem giải) Câu 32. Chất hữu cơ X mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, không tham gia phản ứng tráng bạc. Cho a mol X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu được ancol Y và m gam một muối. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Giá trị của a và m lần lượt là

A. 0,2 và 12,8.         B. 0,1 và 16,8.         C. 0,1 và 16,6.         D. 0,1 và 13,4.

(Xem giải) Câu 33. Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được dung dịch X chứa 2 chất tan có cùng nồng độ (mol/lít), và thấy khối lượng dung dịch giảm đi 9,28 gam so với ban đầu. Cho tiếp 2,8 gam bột Fe vào dung dịch X, thu được dung dịch Y và chất rắn Z và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tổng khối lượng muối trong dung dịch Y là

A. 15,08.         B. 13,64.         C. 10,24.         D. 11,48.

(Xem giải) Câu 34. X, Y, Z là 3 este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác (trong đó X, Y đều đơn chức, Z hai chức). Đun nóng 19,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối có tỉ lệ số mol 1 : 1 và hỗn hợp 2 ancol đều no, có cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn toàn bộ hỗn hợp 2 ancol này qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 8,1 gam. Đốt cháy toàn bộ F thu được CO2; 0,39 mol H2O và 0,13 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong E là

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường thực hành Cao Nguyên (Lần 3)

A. 3,96%.         B. 3,78%.         C. 3,92%.         D. 3,84%.

(Xem giải) Câu 35. Hòa tan hết 3,264 gam hỗn hợp X gồm FeS2, FeS, Fe, CuS và Cu trong 600ml dung dịch HNO3 1M đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 1,8816 lít (đktc) một chất khí thoát ra. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 5,592 gam kết tủa. Mặt khác, dung dịch Y có thể hòa tan tối đa m gam Fe. Biết trong quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 là NO. Giá trị của m là

A. 12,040.         B. 11,536.         C. 11,256.         D. 9,240.

(Xem giải) Câu 36. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Al2O3 và Na vào nước, thu được dung dịch Y và x lít khí H2 (đktc). Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị dưới đây:

Giá trị của x là

A. 5,04.         B. 10,08.         C. 3,36.         D. 1,68.

(Xem giải) Câu 37. Cho hai muối X, Y thỏa mãn điều kiện sau:
(1) X + Y → không xảy ra phản ứng. (2) X + Cu → không xảy ra phản ứng.
(3) Y + Cu → không xảy ra phản ứng (4) X + Y + Cu → xảy ra phản ứng.
Hai muối X và Y thỏa mãn là

A. Mg(NO3)2 và Na2SO4.         B. Fe(NO3)3 và NaHSO4.

C. NaNO3 và H2SO4.         D. NaHSO4 và NaNO3.

(Xem giải) Câu 38. Hỗn hợp P gồm ancol A, axit cacboxylic B (đều no, đơn chức, mạch hở) và este C tạo ra từ A và B. Đốt cháy hoàn toàn m gam P cần dùng vừa đủ 0,36 mol O2, sinh ra 0,28 mol CO2. Cho m gam P trên vào 250 ml dung dịch NaOH 0,4M đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Q. Cô cạn dung dịch Q còn lại 7,36 gam chất rắn khan. Người ta cho thêm bột CaO và 0,96 gam NaOH vào 7,36 gam chất rắn khan trên rồi nung trong bình kín không có không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được a gam khí. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 2,5.         B. 2,9.         C. 2,1.         D. 1,7.

(Xem giải) Câu 39. Cho hỗn hợp X gầm 0,12 mol CuO; 0,1 mol Mg và 0,05 mol Al2O3 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa đồng thời 0,15 mol H2SO4 (loãng) và 0,55 mol HCl, thu được dung dịch Y và khí H2. Nhỏ từ từ dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,6M vào Y đến khi thu được khối lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 48,54         B. 52,52.         C. 43,45.         D. 38,72.

(Xem giải) Câu 40. Hỗn hợp X gồm đipeptit C5H10N2O3, este đa chức C4H6O4, este C5H11O2N. Cho X tác dụng vừa đủ với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan và 1,25 gam hỗn hợp hơi Z (chứa các hợp chất hữu cơ). Cho toàn bộ lượng Z thu được tác dụng với Na dư thấy thoát ra 0,448 lít khí H2 (đktc). Còn nếu đốt cháy hoàn toàn Z thì thu được 1,76 gam CO2. Giá trị của m là

A. 7,45.         B. 7,17.         C. 6,99.          D. 7,67.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!