Neo Pentan

Hỗn hợp E gồm muối vô cơ X (CH8N2O3) và đipeptit Y (C4H8N2O3). Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được khí Z. Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí T và chất hữu cơ Q. Nhận định nào sau đây sai?

A. Chất Y là H2NCH2CONHCH2COOH

B. Chất Q là H2NCH2COOH

C. Chất Z là NH3 và chất T là CO2

D. Chất X là (NH4)2CO3

Neo Pentan chọn trả lời