Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 2)

⇒ Mã đề: 218. Các mã đề khác có cùng nội dung: 202; 208; 210; 216; 218; 224 ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43D 44B 45B 46C 47A 48D 49C 50A 51B 52D 53C 54B 55A 56D 57D 58B 59C 60A 61A 62B 63D 64D 65A 66B 67D 68D 69B 70C 71A 72C 73D 74A 75A 76C 77B 78C 79C 80C Câu 41. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Saccarozơ.          B. Xenlulozơ.          C. Fructozơ.  

Xem thêm

Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 1)

⇒ Mã đề: 217. Các mã đề khác có cùng nội dung: 201; 207; 209; 215; 217; 223 ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43D 44B 45C 46D 47C 48A 49B 50B 51A 52D 53A 54D 55A 56A 57C 58A 59C 60B 61A 62C 63D 64A 65C 66D 67C 68B 69D 70D 71C 72A 73B 74D 75B 76D 77C 78A 79D 80D Câu 41: Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím? A. NaOH.       B. H2NCH2COOH.       C. HCl.

Xem thêm

Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 3)

⇒ Mã đề: 203. Các mã đề khác có cùng nội dung: 203; 205; 211; 213; 219; 221 ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43A 44A 45C 46A 47D 48D 49C 50D 51D 52A 53B 54C 55C 56C 57A 58B 59C 60C 61D 62A 63A 64A 65C 66D 67A 68C 69C 70B 71D 72C 73B 74A 75C 76D 77C 78B 79D 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây không tan được trong H2SO4 loãng? A. Cu.       B. Al.       C.

Xem thêm

Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 4)

⇒ Mã đề: 204. Các mã đề khác có cùng nội dung: 204; 206; 212; 214; 220; 222 ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43C 44D 45C 46B 47C 48B 49C 50B 51A 52C 53A 54C 55B 56C 57D 58B 59A 60C 61A 62D 63A 64D 65A 66B 67B 68D 69D 70B 71B 72D 73B 74A 75C 76C 77B 78D 79A 80D Câu 41. Ở điều kiện thường, crôm tác dụng với phi kim nào sau đây? A. Flo.       B. Lưu huỳnh.  

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đào Duy Từ – Hà Nội (Lần 6)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3C 4A 5B 6B 7B 8C 9B 10A 11D 12D 13A 14D 15A 16B 17B 18A 19D 20C 21C 22C 23A 24D 25A 26B 27C 28D 29C 30A 31D 32B 33A 34D 35C 36D 37B 38D 39A 40C (Xem giải) Câu 1: Cho các chất sau: CrO3, Fe, Al(OH)3, Zn. Số chất tan được trong dung dịch NaOH là. A. 1.          B. 2.          C. 3.          D. 4. Câu

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hàm Rồng – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3C 4B 5B 6A 7C 8D 9D 10C 11A 12D 13B 14B 15C 16D 17C 18D 19B 20A 21B 22D 23A 24A 25D 26D 27A 28A 29B 30D 31A 32C 33B 34B 35C 36C 37C 38C 39B 40B Câu 1: Phương trình phản ứng hóa học nào sau đây không đúng? A. Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2         B. KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O C. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu    

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hải Lăng – Quảng Trị

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43B 44A 45C 46C 47B 48B 49D 50A 51B 52D 53C 54C 55B 56C 57D 58D 59A 60D 61B 62B 63A 64C 65C 66C 67D 68C 69C 70D 71B 72B 73D 74B 75A 76A 77D 78B 79A 80D Câu 41: ​ ​Nhóm vật liệu nào sau đây được chế tạo từ polime thiên nhiên? A. ​Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.          B. ​Cao su isopren, nilon-6,6, keo dán gỗ. C. ​Tơ visco, tơ axetat, phim ảnh.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường thực hành Cao Nguyên (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3C 4A 5C 6D 7B 8D 9B 10D 11A 12C 13B 14D 15D 16C 17C 18B 19C 20D 21A 22A 23D 24C 25B 26A 27B 28C 29B 30D 31D 32A 33B 34C 35A 36D 37A 38B 39B 40C Câu 1: Để điều chế etyl axetat trong phòng thí nghiệm, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ bên. Hóa chất được cho vào bình 1 trong thí nghiệm trên gồm A. CH3COOH, C2H5OH và H2SO4 đặc.       B.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4D 5C 6B 7B 8A 9A 10D 11D 12C 13B 14A 15D 16D 17B 18B 19D 20B 21B 22A 23C 24B 25B 26A 27B 28B 29B 30A 31B 32C 33C 34A 35D 36D 37B 38C 39B 40C Câu 1. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ trong môi trường axit, sản phẩm thu được là A. etanol.          B. fructozơ.          C. saccarozơ.          D. glucozơ. Câu 2. Kim loại nào sau

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa (Lần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3D 4A 5C 6B 7B 8C 9A 10D 11B 12D 13B 14C 15A 16A 17C 18B 19D 20D 21B 22A 23D 24B 25C 26C 27D 28B 29C 30D 31A 32C 33B 34B 35B 36A 37C 38D 39B 40A Câu 1: Trong các loại hạt gạo, ngô, lúa mì,… có chứa nhiều tinh bột, công thức phân tử của tinh bột là: A. (C6H12O6)n.       B. (C12H22O11)n.       C. (C6H10O5)n.       D. (C12H22O11)n. Câu 2: Cho các kim

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43C 44D 45C 46B 47A 48D 49B 50A 51A 52C 53B 54C 55D 56C 57C 58D 59A 60C 61C 62D 63B 64C 65C 66D 67A 68A 69A 70D 71C 72B 73C 74A 75D 76B 77C 78B 79D 80A Câu 41. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây không điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A. Fe          B. Al          C. Na          D. Mg. Câu 42.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Yên Bái

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43B 44C 45A 46D 47D 48D 49B 50C 51C 52C 53D 54C 55B 56A 57C 58A 59D 60D 61C 62B 63C 64B 65A 66B 67B 68A 69A 70A 71B 72C 73C 74A 75A 76B 77D 78D 79A 80D Câu 41. Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là A. K.         B. Be.         C. Na.          D. Ba. Câu 42. Trong tất cả các kim loại,

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thái Phiên – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43B 44D 45B 46A 47A 48B 49C 50C 51B 52D 53A 54B 55D 56B 57D 58A 59C 60C 61A 62C 63D 64C 65A 66C 67B 68D 69D 70C 71C 72A 73B 74D 75C 76A 77D 78A 79A 80B Câu 41: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ nilon–6,6.          B. Tơ axetat.          C. Tơ olon.          D. Tơ tằm. Câu 42: Chất nào sau đây không

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43D 44A 45B 46D 47C 48B 49B 50D 51C 52C 53B 54C 55C 56B 57C 58B 59A 60B 61C 62D 63B 64B 65A 66C 67A 68A 69A 70C 71B 72D 73C 74D 75D 76A 77D 78A 79A 80D Câu 41: Khi cho X (C3H6O2) tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng thu được HCOONa. Tên của X là A. axit axetic.       B. axit fomic.       C. metyl axetat.         D. etyl fomat.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Công Trứ – Hà Tĩnh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43D 44B 45C 46D 47D 48C 49D 50D 51C 52A 53D 54B 55B 56C 57C 58C 59B 60D 61D 62B 63B 64B 65A 66D 67C 68B 69C 70D 71C 72B 73B 74D 75D 76D 77D 78D 79D 80B (Xem giải) Câu 41: Kem đánh răng chứa một lượng muối của flo (như CaF2, SnF2) có tác dụng bảo vệ lớp men răng vì nó thay thế một phần hợp chất có trong men răng là Ca5(PO4)3OH thành Ca5(PO4)3F. Điều này

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT cụm trường thành phố Vũng Tàu (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43C 44C 45C 46C 47D 48A 49D 50B 51D 52C 53A 54C 55B 56A 57B 58D 59B 60D 61A 62D 63B 64A 65D 66C 67B 68B 69A 70C 71C 72B 73C 74B 75D 76A 77B 78D 79D 80A Câu 41. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Tinh bột.          B. Protein.          C. Saccarozơ.         D. Glucozơ. Câu 42. Thạch cao nung là chất rắn màu trắng, dễ nghiền thành

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3D 4B 5A 6A 7C 8B 9C 10B 11B 12D 13B 14B 15D 16D 17A 18A 19D 20A 21C 22C 23A 24D 25A 26B 27D 28B 29B 30B 31C 32A 33B 34C 35D 36C 37C 38D 39C 40C Câu 1. Kim loại nào sau dây được điều chế bằng phản ứng nhiệt luyện? A. Ca.       B. Fe.       C. Al.         D. Na. Câu 2. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA?

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Quỳnh Thọ – Thái Bình (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3D 4C 5B 6C 7A 8A 9B 10B 11C 12A 13B 14C 15A 16C 17D 18C 19C 20D 21B 22D 23B 24A 25D 26C 27D 28D 29C 30B 31A 32A 33A 34D 35D 36C 37A 38D 39D 40B Câu 1. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính. A. AlCl3.          B. NaHCO3.          C. Al.         D. NH4Cl. Câu 2. Nhận xét đúng về triolein là A. Thủy phân hoàn toàn

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3B 4B 5C 6C 7A 8C 9D 10C 11D 12B 13A 14B 15C 16D 17A 18C 19B 20C 21A 22D 23D 24A 25D 26B 27B 28A 29C 30C 31D 32A 33B 34D 35A 36D 37D 38A 39C 40B Câu 1: Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế kim loại đồng bằng phương pháp thủy luyện? A. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.          B. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. C. CuO

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Đà Nẵng (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43D 44B 45A 46C 47C 48A 49B 50B 51B 52B 53A 54D 55C 56C 57A 58D 59A 60D 61C 62B 63A 64D 65D 66C 67D 68A 69B 70D 71A 72C 73A 74C 75D 76A 77B 78B 79C 80B Câu 41: Phát biểu nào sau đây sai? A. Kim loại Na, K đều khử được H2O ở điều kiện thường. B. Để bảo quản kim loại kiềm cần ngâm chìm trong dầu hỏa. C. Cho Na kim loại vào dung dịch

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43D 44C 45B 46B 47D 48D 49C 50C 51A 52D 53B 54C 55D 56B 57D 58D 59A 60D 61A 62A 63D 64C 65B 66D 67D 68C 69B 70D 71B 72A 73D 74C 75C 76A 77B 78C 79B 80D Câu 41: Nguyên tố nào sau đây là kim loại A. Cacbon.         B. Lưu huỳnh.         C. Nhôm.         D. Nitơ. Câu 42: Lưu huỳnh không phản ứng trực tiếp với chất

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!