[2020] Đề luyện thi ĐH Y Hà Nội (Đề 10)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41A 42D 43A 44A 45C 46B 47B 48D 49B 50A
51D 52A 53D 54BD 55A 56A 57B 58A 59B 60A
61A 62D 63C 64D 65D 66D 67C 68D 69A 70B
71A 72D 73C 74C 75C 76C 77A 78B 79A 80C

Câu 41: Thủy phân hoàn toàn 1 mol saccarozơ trong môi trường axit thu được

A. 1 mol glucozơ và 1 mol fructozơ.       B. 2 mol glucozơ.

C. 2 mol glucozơ và 2 mol fructozơ.       D. 2 mol fructozơ.

Câu 42: Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch?

A. Ca.       B. Na.       C. Ba.       D. Cu.

Câu 43: Nước có tính cứng tạm thời có chứa anion nào sau đây?

A. HCO3-.       B. SO42- và Cl-.       C. Ca2+ và Mg2+.       D. NO3-.

Câu 44: Dung dịch nào sau đây làm cho quỳ tím chuyển sang màu hồng?

A. Axit glutamic.       B. Glysin.       C. Lysin.       D. Đimetylamin.

Câu 45: Thành phần chính của khoáng vật magiezit là magie cacbonat. Công thức của magie cacbonat là

A. Mn(NO3)2.       B. MnCO3.       C. MgCO3.       D. Mg3(PO4)2.

Câu 46: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng).       B. Cu(OH)2 (ở nhiệt độ thường).

C. Dung dịch NaOH (đun nóng).       D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng).

Câu 47: Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí?

A. Quá trình đun nấu, đốt lò sưởi sinh hoạt.       B. Quá trình quang hợp của cây xanh.

C. Quá trình đốt nhiên liệu động cơ ô tô.       D. Quá trình đốt nhiên liệu trong lò cao.

Câu 48: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH?

A. Ba(NO3)2.       B. NaNO3.       C. KCl.       D. CO2.

Câu 49: Chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính?

A. KOH.       B. Cr(OH)3.       C. Fe(OH)2.       D. Mg(OH)2.

Câu 50: Kim loại M nóng đỏ cháy mạnh trong khí Clo tạo ra khói màu nâu. Kim loại M là

A. Fe.       B. Al.       C. Cu.       D. Na.

Câu 51: Ở trạng thái cơ bản, số electron hóa trị của Al (Z = 13) là

A. 2.       B. 1.       C. 4.       D. 3.

Câu 52: Butyl axetat là este được dùng làm dung môi pha sơn. Công thức cấu tạo của butyl axetat là

A. CH3-COO-CH2-CH2-CH2-CH3.       B. CH3COO-CH2-CH2-CH3

C. CH3-CH2-CH2-CH2-COO-CH3.       D. CH3-COO-CH(CH3)-CH2-CH3

Câu 53: Ở điều kiện thường, đơn chất phi kim nào sau đây tồn tại ở trạng thái khí?

A. Cacbon.       B. Lưu huỳnh.       C. Photpho.       D. Clo.

Câu 54: Polime nào sau đây mà trong phân tử không chứa nitơ?

A. Nilon-6.       B. Poli(vinyl clorua).       C. Policaproamit.       D. Xenlulozơ.

Câu 55: Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố nào sau đây?

A. Cacbon.       B. Hiđro.       C. Oxi.       D. Cacbon và hiđro.

(Xem giải) Câu 56: Hòa tan hoàn toàn 0,52 gam hỗn hợp hai kim loại trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được 0,336 lít khí (đktc) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối trung hòa). Khối lượng muối trong Y là

A. 1,96 gam.       B. 2,40 gam.       C. 3,90 gam.       D. 2,00 gam.

(Xem giải) Câu 57: Để có 297 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng a gam xenlulozơ và dung dịch chứa m kg axit nitric. Biết hiệu suất phản ứng đạt 90%. Giá trị của m là

A. 300 kg.       B. 210 kg.       C. 420 kg.       D. 100 kg.

(Xem giải) Câu 58: Trong sơ đồ phản ứng sau:
(1) Xenlulozơ → glucozơ → X + CO2      (2) X + O2 → Y + H2O (Lên men)
Các chất X, Y lần lượt là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp (Lần 1)

A. ancol etylic, axit axetic.       B. ancol etylic, cacbon đioxit.

C. ancol etylic, sobitol.       D. axit gluconic, axit axetic.

(Xem giải) Câu 59: Cho các chất sau: etylamin, glyxin, phenylamoni clorua, etyl axetat. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH trong điều kiện thích hợp là

A. 1.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 60: Cho 15,75 gam hỗn hợp X gồm C2H5NH2 và H2N-CH2-COOH phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl, thu được 24,875 gam muối. Giá trị của a là

A. 0,25.       B. 0,2.       C. 0,15.       D. 0,125.

Câu 61: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Cr là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.

B. Trong các phản ứng hóa học, kim loại luôn có tính khử.

C. Ag là kim loại dẫn điện tốt nhất.

D. Fe, Cr, Cu đều có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện.

(Xem giải) Câu 62: Để điều chế crom từ Cr2O3 (được tách ra từ quặng cromit) người ta dùng phương pháp nhiệt nhôm với hiệu suất phản ứng 80%. Khối lượng nhôm cần dùng để điều chế được 104 gam crom là

A. 54,0 gam.       B. 75,6 gam.       C. 43,2 gam.       D. 67,5 gam.

Câu 63: Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Cao su lưu hoá, amilopectin là những polime có cấu trúc mạng không gian.

B. Tơ poliamit kém bền về mặt hoá học là do các nhóm peptit -NH-CO- dễ bị thuỷ phân trong môi trường axit và môi trường kiềm.

C. Tơ nitron, policaproamit, poli(metyl metacrylat) đều được điều chế bằng phương pháp trùng hợp.

D. Tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ enang, tơ axetat đều thuộc loại tơ nhân tạo.

(Xem giải) Câu 64: Peptit X có công thức cấu tạo là NH2-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Thủy phân không hoàn toàn X có thể thu được đipeptit Gly-Ala.

B. X có tham gia phản ứng màu biure.

C. X tác dụng với NaOH loãng, đun nóng thu được 2 muối hữu cơ.

D. Kí hiệu của X là Ala-Ala-Gly.

(Xem giải) Câu 65: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa tripanmitin, triolein, axit stearic, axit panmitic (trong đó số mol các chất béo bằng nhau). Sau phản ứng thu được 83,776 lít CO2 (đktc) và 57,24 gam nước. Mặt khác, đun nóng m gam X với dung dịch NaOH (dư) đến khi các phản ứng hoàn toàn thì thu được a gam glixerol. Giá trị của a là

A. 51,52.       B. 13,80.       C. 12,88.       D. 14,72.

(Xem giải) Câu 66: Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, cường độ dòng điện I = 2A. Sau thời gian t giây, khối lượng dung dịch giảm là a gam và catot chỉ thu được kim loại. Sau thời gian 2t giây khối lượng dung dịch giảm (a + 5,36) gam (biết a > 5,36) và thu được dung dịch X. Biết dung dịch X hòa tan tối đa được 3,36 gam Fe (sản phẩm khử của N+5 chỉ là NO). Coi lượng nước bay hơi trong quá trình điện phân không đáng kể, bỏ qua sự hoàn tan của khí trong nước. Giá trị của t là

A. 5790.       B. 4825.       C. 3860.       D. 7720.

(Xem giải) Câu 67: Cho chất hữu cơ X có công thức C7H18O2N2 và thực hiện các sơ đồ phản ứng sau:
(1) X + NaOH → X1 + X2 + H2O       (2) X1 + 2HCl → X3 + NaCl
(3) X4 + HCl → X3                             (4) X4 → tơ nilon-6 + H2O
Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phân tử khối của X lớn hơn của X3.       B. X2 làm quỳ tím hóa hồng.

C. Các chất X, X4 đều có tính lưỡng tính.       D. Nhiệt độ nóng chảy của X1 thấp hơn X4.

(Xem giải) Câu 68: Cho hai phản ứng sau:
(1) NaCl + H2O → X + Y↑ + Z↑      (2) X + CO2 (dư) → T
Phát biểu nào sau đây là đúng?

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Tuyên Quang (Lần 2)

A. Chất khí Y không có màu, mùi, vị và Y có thể duy trì sự cháy, sự hô hấp.

B. Dung dịch X có tính tẩy màu, sát trùng, thường gọi là nước Gia-ven.

C. Chất khí Z có thể khử được CaO thành Ca ở nhiệt độ cao.

D. Chất T được dùng làm thuốc giảm đau dạ dày.

(Xem giải) Câu 69: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch FeSO4 vào dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4.
(b) Ngâm thanh Fe vào dung dịch CuSO4.
(c) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
(d) Cho dung dịch FeSO4 vào dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4.
(e) Nhỏ dung dịch Br2 vào dung dịch NaCrO2 trong môi trường NaOH.
(g) Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch HCl.
Số thí nghiệm có hiện tượng chuyển màu là

A. 5.       B. 6.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 70: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế etyl axetat từ axit axetic, etanol và H2SO4 (xúc tác) theo sơ đồ hình vẽ bên.

Sau khi kết thúc phản ứng este hóa, người ta tiến hành các bước sau:
+ Bước 1: Cho chất lỏng Y vào phễu chiết, lắc với dung dịch Na2CO3 đến khi quỳ tím chuyển màu xanh.
+ Bước 2: Mở khóa phễu chiết để loại bỏ phần chất lỏng phía dưới.
+ Bước 3: Thêm CaCl2 khan vào, sau đó tiếp tục bỏ đi rắn phía dưới thì thu được etyl axetat.
Cho các phát biểu sau:
(1) Nước trong ống sinh hàn nhằm tạo môi trường có nhiệt độ thấp để hóa lỏng các chất hơi.
(2) CaCl2 được thêm vào để tách nước và ancol còn lẫn trong etyl axetat.
(3) Dung dịch Na2CO3 được thêm vào để trung hòa axit sunfuric và axit axetic trong chất lỏng Y.
(4) Dung dịch X được tạo từ axit axetic nguyên chất, etanol nguyên chất và H2SO4 98%.
(5) Có thể thay thế CaCl2 khan bằng dung dịch H2SO4 đặc.
Số phát biểu sai là

A. 1.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

(Xem giải) Câu 71: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, K, Na2O, Ba và BaO (trong đó oxi chiếm 20% về khối lượng) vào nước, thu được 300 ml dung dịch Y và 0,448 lít (ở đktc) khí H2. Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,3M, thu được 400 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m là (coi H2SO4 phân ly hoàn toàn).

A. 6,4.       B. 12,8.       C. 4,8.       D. 2,4.

(Xem giải) Câu 72: Cho hỗn hợp E gồm 0,1 mol X (C5H9O4N) và 0,15 mol Y (C3H9O3N, là muối của axit vô cơ) tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH, đun nóng, thu được một ancol hai chức và một amin no (có cùng số nguyên tử cacbon) và dung dịch T. Cô cạn dung dịch T, thu được hỗn hợp G gồm ba muối khan (trong đó có một muối của α-amino axit). Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn nhất trong G là

A. 49,07%.       B. 29,94%.       C. 27,97%.       D. 51,24%.

(Xem giải) Câu 73: Hỗn hợp X chứa Mg, Fe, Cu, FeO, Fe2O3, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 3,5% khối lượng. Đun nóng m gam X với 0,448 lít khí CO một thời gian thu được rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỷ khối hơi so với hiđro bằng 16. Hoà tan hết Y trong dung dịch chứa 1,3 mol HNO3, thu được dung dịch T chứa 84,72 gam muối và 2,688 lít hỗn hợp khí G chứa NO và N2. Biết G có tỷ khối hơi đối với hiđro bằng 89/6. Biết thể tích các khí đều đo ở đktc. Giá trị của m là

A. 19,2.       B. 12,8.       C. 16,0.       D. 32,0.

(Xem giải) Câu 74: Dẫn từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch chứa đồng thời NaOH và Ba(OH)2. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa vào thể tích khí CO2 ở đktc được biểu diễn bằng đồ thị bên.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Nguyễn Trãi - Đà Nẵng

Giá trị của m là

A. 5,91.       B. 7,88.       C. 11,82.       D. 9,85.

(Xem giải) Câu 75: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3 trong bình kín (không có không khí). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn Y và phần khí Z có tỉ khối so với H2 là 22,75 (giả sử khí NO2 sinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch gồm 0,04 mol NaNO3 và 0,92 mol KHSO4 (loãng), thu được dung dịch chỉ chứa 143,04 gam muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp hai khí có tỉ khối so với H2 là 6,6 (trong đó có một khí hóa nâu trong không khí). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 37.       B. 40.       C. 38.       D. 39.

(Xem giải) Câu 76: Hòa tan hết 8,6 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong 400 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) vào dung dịch X. Thêm 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M và NaOH 2,5M vào X, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 46,6.       B. 58,3.       C. 54,4.       D. 62,2.

(Xem giải) Câu 77: X, Y, Z là 3 este mạch hở (trong đó X, Y đơn chức, Z hai chức). Đun nóng 19,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối có tỉ lệ số mol 1 : 1 và hỗn hợp 2 ancol no, có cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn toàn bộ hỗn hợp 2 ancol này qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 8,1 gam. Đốt cháy toàn bộ F thu được CO2, 0,39 mol H2O và 0,13 mol Na2CO3. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong E là

A. 3,84%.       B. 3,92%.       C. 3,96%.       D. 3,78%.

(Xem giải) Câu 78: Hai hidrocacbon mạch hở X và Y (24 < MX < MY < 56) đều tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 theo tỉ lệ mol 1: 2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X và Y thu được 13,2 gam CO2. Cho m gam hỗn hợp E tác dụng với dung dịch Br2 dư, thì số mol Br2 tối đa tham gia phản ứng là

A. 0,225 mol       B. 0,300 mol.       C. 0,450 mol.       D. 0,150 mol.

(Xem giải) Câu 79: Cho các phát biểu sau:
(a) Lưu huỳnh hóa cao su buna, thu được cao su buna-S.
(b) Có thể dùng dung dịch AgNO3/NH3 để phân biệt axit fomic và metyl fomat.
(c) Độ tan của các protein trong nước tăng lên khi đun nóng.
(d) Nhỏ dung dịch I2 vào mặt cắt củ khoai lang, xuất hiện màu xanh tím.
(e) Để giảm độ chua của món sấu ngâm đường, có thể thêm một ít vôi vào.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

(Xem giải) Câu 80: Hợp chất hữu cơ E (chứa các nguyên tố C, H, O và tác dụng được với Na). Cho 44,8 gam E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch F chỉ chứa hai chất hữu cơ X, Y. Cô cạn F thu được 39,2 gam chất X và 26 gam chất Y. Tiến hành hai thí nghiệm sau:
+ TN1: Đốt cháy 39,2 gam X thu được 13,44 lít CO2 (đktc); 10,8 gam H2O và 21,2 gam Na2CO3.
+ TN2: Đốt cháy 26 gam Y thu được 29,12 lít CO2 (đktc); 12,6 gam H2O và 10,6 gam Na2CO3.
Biết E, X và Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất và phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Số công thức cấu tạo của E thỏa mãn các tính chất trên là

A. 5.       B. 6.       C. 3.         D. 4.

23
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
thickhochoa

thầy cho em hỏi đề này ai biên soạn ạ

dghan

Thầy ơi đề này câu 70 ý nào sai vậy ạ. Bài 70 này đề khác với đề trong đường link ạ

Nguyễn Đắc Dũng

câu 71 đề ở ngoài khác giải ở trong ạ

Vũ Huy Hoàng

Câu 54 tại sao không phải là Xenlulozo ạ?

Anth

vậy câu 69 đáp án phải là D chứ Ạ

Khương Thị Tám

Ad ơi có bao nhiêu đề luyện thi Y dược năm nay ạ? Thầy cho em đường link với ạ! Cam ơn Thầy

nguyen nguyen

cho e hỏi câu 63 sao ý B sai vậy ạ

metyl

ad có mấy câu đáp án sai đk ạ

Hoc Hoa Hoc

Ad ơi cho em hỏi là những đề luyện thi ĐH Y HN này là chuẩn cấu trúc đề thi THPT QG chứ ạ?

Drkhuong

hay quá AD ơi, up tiếp đề 11 nha ad ạ

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!