[2020] KSCL trường THPT Nguyễn Khuyến (Lần 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1A 2C 3D 4D 5D 6A 7A 8C 9B 10D
11A 12A 13C 14B 15C 16D 17B 18A 19C 20D
21B 22C 23B 24B 25C 26B 27D 28C 29B 30A
31A 32B 33A 34D 35D 36B 37B 38C 39C 40D

Câu 1: Cacbohiđrat nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit (axit vô cơ làm xúc tác)?

A. Glucozơ.        B. Saccarazơ.        C. Tinh bột.         D. Xenlulozơ.

Câu 2: Etse X có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng X với dung dịch NaOH thu được anđehit axetic. Công thức cấu tạo của X là

A. C2H5COOCH=CH2.        B. HCOOCH=CH-CH3.

C. CH3COOCH=CH2.        D. CH2=CHCOOCH3.

(Xem giải) Câu 3: Đun nóng m gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 6,48 gam Ag. Giá trị của m là

A. 3,6.        B. 5,13.        C. 3,24.        D. 5,4.

Câu 4: Cacbohiđrat nào sau đây là một polisaccarit?

A. Glucozơ.        B. Saccarazơ.        C. Fructozơ.        D. Xenlulozơ.

Câu 5: Fructozơ không tác dụng với chất hoặc dung dịch nào sau đây?

A. H2 (xúc tác Ni, t°).        B. Cu(OH)2.

C. dung dịch AgNO3/NH3, t°.        D. dung dịch Br2.

Câu 6: Khi nhỏ dung dịch I2 vào ống nghiệm đựng dung dịch hồ tinh bột thấy xuất hiện màu gì?

A. Màu xanh tím.        B. Màu vàng.        C. Màu xanh nhạt.        D. Màu đỏ.

(Xem giải) Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn m gam saccarozơ cần vừa đủ V lít O2 (đktc), thu được 26,4 gam CO2. Giá trị của V là

A. 13,44.        B. 14,00.        C. 26,40.        D. 12,32.

Câu 8: Hiđrocacbon X là đồng đẳng kế tiếp của etin. Công thức phân tử của X là

A. C2H2.        B. C2H4.        C. C3H4.        D. C3H6.

Câu 9: Etyl butirat có mùi dứa. Công thức phân tử của etyl butirat là

A. C5H8O2.        B. C6H12O2.        C. C5H10O2.        D. C7H14O2.

Câu 10: Axit nào sau đây là axit béo không no?

A. Axit stearic.        B. Axit axetic.        C. Axit acrylic.        D. Axit oleic.

(Xem giải) Câu 11: Đun nóng 8,88 gam este có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH dư, thu được ancol metylic và m gam muối. Giá trị của m là

A. 9,840.        B. 8,160.        C. 10,064.        D. 12,136.

Câu 12: Chất nào sau đây không tác dụng với kim loại Na?

A. Etanal.        B. Etanol.        C. Phenol.        D. Etanoic.

Câu 13: Trong tự nhiên, axit fomic có trong các vòi đốt và nọc độc của nhiều loại côn trùng của bộ Cánh màng, chủ yếu là các loài kiến. Công thức của axit fomic là

A. CH3COOH.        B. (COOH)2.        C. HCOOH.        D. CH2=CHCOOH.

Câu 14: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. HCOOCH3.        B. C2H5COOH.        C. CH3COOH.        D. CH3COOCH3.

Câu 15: Este nào sau đây được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol tương ứng?

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN trường Đội Cấn - Vĩnh Phúc (Lần 3)

A. CH3COOC(CH3)=CH2.        B. CH3COOCH=CH2.

C. HCOOC2H5.        D. HCOOCH=CH2.

Câu 16: Loại nào sau đây chứa nhiều xenlulozơ nhất?

A. Cây mía.        B. Hoa thốt nốt.        C. Mật ong.        D. Bông nõn.

Câu 17: Thủy phân chất béo luôn thu được chất nào sau đây?

A. Metanol.        B. Glixerol.        C. Etanol.        D. Etilen glicol.

Câu 18: Đun nóng este X với dung dịch NaOH, thu được muối CH2=CHCOONa và ancol CH3OH. Tên gọi của este X là

A. metyl acrylat.        B. etyl acrylat.        C. vinyl axetat.        D. metyl axetat.

(Xem giải) Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 9,768 gam một este no, đơn chức, mạch hở thu được 19,536 gam CO2. Công thức phân tử của este là

A. C3H6O2.        B. C2H4O2.        C. C4H8O2.        D. C5H10O2.

Câu 20: Nhận định nào sau đây sai?

A. Các este đều tham gia phản ứng thủy phân.        B. Các este rất ít tan trong nước.

C. Các este thường có mùi thơm đặc trưng.        D. Các este đều tồn tại ở thể lỏng.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đông lạnh chất béo lỏng sẽ thu được chất béo rắn.

B. Nhiệt độ nóng chảy của tripanmitin cao hơn triolein.

C. Trong phân tử tristearin có 54 nguyên tử cacbon.

D. Chất béo nặng hơn nước và không tan trong nước.

(Xem giải) Câu 22: Cho các chất sau: triolein, glucozơ, axit stearic, axit oxalic, tinh bột. Số hợp chất hữa cơ đa chức là

A. 4.        B. 3.        C. 2.        D. 1.

(Xem giải) Câu 23: Cho các chất sau: phenol, tristearin, saccarozơ, anđehit axetic, vinyl axetat. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 1.        B. 3.        C. 2.        D. 4.

(Xem giải) Câu 24: Đun nóng 20,06 gam một hợp chất hữu cơ X (C4H6O4) với 200 ml dung dịch KOH 2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp rắn Y trong đó có chứa hai chất hữu cơ có cùng số nguyên tử cacbon. Giá trị của m là

A. 37,02.        B. 39,40.        C. 31,58.        D. 31,92.

(Xem giải) Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa ba axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở cần vừa đủ 0,84 mol O2. Mặt khác cho m gam X tác dụng với Na dư, thu được 3,024 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 17,74.        B. 14,68.        C. 19,00.        D. 13,42.

Câu 26: Chọn phát biểu sai?

A. Phân tử ankin không có đồng phân hình học.

B. Axit acrylic và axit metacrylic đều có mạch cacbon phân nhánh.

C. Buta-1,3-đien và isopren đều có hai liên kết đôi trong phân tử.

D. Phenol rất ít tan trong nước lạnh, nhưng tan nhiều trong nước nóng và etanol.

(Xem giải) Câu 27: Cho các este mạch hở có công thức chung CxH6O2 (x ≤ 4). Số este tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 3.        B. 6.        C. 4.        D. 5.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Kiên Giang

(Xem giải) Câu 28: Cho các chất sau: metyl fomat, glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ. Số chất có tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 2.        B. 4.        C. 3.        D. 1.

(Xem giải) Câu 29: X là este đơn chức; Y là este hai chức; X và Y đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 16,92 gam hỗn hợp E chứa X, Y (tỉ lệ mol tương ứng 7 : 1) cần vừa đủ a mol O2, thu được a mol CO2 và 9,72 gam H2O. Tổng số nguyên tử có trong phân tử Y là

A. 17.        B. 18.        C. 20.        D. 16.

(Xem giải) Câu 30: Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit axetic, metyl axetat, metyl fomat. Cho m gam hỗn hợp E (oxi chiếm 41,2% khối lượng) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 37,396 gam muối khan và 8,384 gam ancol. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 32,3.        B. 30,2.        C. 26,3.        D. 22,6.

Câu 31: Phát biểu đúng là

A. Trong môi trường bazơ fructozơ chuyển thành glucozơ.

B. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.

C. Thủy phân hoàn toàn saccarozơ chỉ thu được một loại monosaccarit.

D. Glucozơ và saccarozơ là những chất rắn kết tinh màu trắng.

(Xem giải) Câu 32: Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ, nếu hiệu suất của quá trình sản xuất là 75%?

A. 1333,33 kg.        B. 666,67 kg.        C. 833,33 kg.        D. 1185,19 kg.

(Xem giải) Câu 33: Đun nóng m gam hỗn hợp E chứa triglixerit X và các axit béo tự do với 200 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp Y chứa các muối có công thức chung C17HyCOONa. Đốt cháy 0,07 mol E thu được 1,845 mol CO2. Mặt khác m gam E tác dụng vừa đủ với 0,1 mol Br2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 57,74.        B. 59,07.        C. 55,76.        D. 31,77.

(Xem giải) Câu 34: Cho hợp chất hữu cơ X (C5H8O4) thuần chức, mạch hở. Đun nóng X với dung dịch NaOH chỉ thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Hiđro hóa Z thu được ancol T. Biết X tham gia phản ứng tráng bạc. Nhận định nào sau đây không chính xác?

A. Tách nước ancol T chỉ thu được một anken duy nhất.

B. Y làm mất màu dung dịch brom.

C. X có hai công thức cấu tạo thỏa mãn.

D. Y thuộc dãy đồng đẳng của anđehit fomic.

(Xem giải) Câu 35: Nung nóng x mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu được hỗn hợp X gồm: H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và C4H10. Dẫn X qua bình đựng dung dịch Br2 dư, sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng bình tăng m gam và có hỗn hợp khí Y thoát ra. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,32 mol khí O2, thu được 7,48 gam CO2. Giá trị của m là

A. 5,20.        B. 5,16.        C. 2,64.        D. 4,90.

(Xem giải) Câu 36: Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào 150 ml dung dịch Ca(OH)2 1,2M thì dung dịch sau phản ứng giảm 1,008 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Vĩnh Phúc

A. 53.        B. 26.        C. 42.        D. 15.

(Xem giải) Câu 37: Cho 0,22 mol hỗn hợp E gồm 3 este đơn chức X, Y, Z (MX < MY < MZ; Y no mạch hở) tác dụng tối đa với 250 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 7,2 gam hai ancol cùng dãy đồng đẳng liên tiếp nhau và a gam hỗn hợp T chứa 4 muối; trong đó 3 muối của axit cacboxylic có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn b gam T cần vừa đủ 1,611 mol O2, thu được Na2CO3; 56,628 gam CO2 và 14,742 gam H2O. Khối lượng (gam) của este Z là

A. 7,884 gam.        B. 4,380 gam.        C. 4,440 gam.        D. 4,500 gam.

(Xem giải) Câu 38: Cho 0,6 mol hỗn hợp E chứa 3 este thuần chức mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ; X chiếm 75,723% về khối lượng; mỗi este chỉ tạo nên bởi 1 axit cacboxylic) tác dụng vừa đủ với 340 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hỗn hợp T chứa 3 ancol no có số nguyên tử cacbon liên tiếp nhau và 49,18 gam hỗn hợp N chứa 3 muối; tỉ khối hơi của T so với He bằng 9. Đốt cháy hết 49,18 gam N cần vừa đủ 0,655 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

A. 7,99%.        B. 6,70%.        C. 9,27%.        D. 15,01%.

(Xem giải) Câu 39: Cho các phát biểu sau:
(1) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol.
(2) Trong cơ thể người, chất béo bị thủy phân dưới tác dụng của enzim.
(3) Ở điều kiện thường triolein và tristearin đều tồn tại ở trạng thái lỏng.
(4) Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ đa chức và thường có công thức chung là Cn(H2O)m.
(5) Glucozơ có thể tạo este chứa 5 gốc axit axetic.
(6) Tinh bột tan trong nước nóng tạo thành dung dịch trong suốt.
Số phát biểu đúng là

A. 5.        B. 3.        C. 2.        D. 4.

(Xem giải) Câu 40: Tiến hành thí nghiệm điều chế xà phòng theo các bước dưới đây:
Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ 1ml dầu dừa và 3 ml dung dịch NaOH 40%.
Bước 2: Đun hỗn hợp sôi nhẹ và liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 8-10 phút. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi.
Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khấy nhẹ. Sau đó để nguội.
Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra.

B. Ở bước 1 có thể thay thế dầu dừa bằng mỡ động vật.

C. Việc thêm dung dịch NaCl bão hòa vào hỗn hợp sản phẩm để độ tan của xà phòng giảm đi, đồng thời làm tăng tỉ trọng của hỗn hợp sản phẩm giúp xà phòng nổi lên trên mặt, dễ dàng tách ra khỏi hỗn hợp.

D. Sau bước 3, khi để nguội ta thấy phần dung dịch bên trên có một lớp chất lỏng màu trắng đục.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!