[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Bắc Kạn

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41B 42A 43C 44B 45C 46D 47A 48D 49A 50B
51D 52C 53C 54A 55B 56B 57D 58D 59C 60A
61A 62D 63C 64B 65A 66A 67B 68B 69A 70D
71B 72D 73D 74C 75C 76B 77D 78D 79C 80B

Câu 41: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?

A. Trùng ngưng hexametylendiamin với axit ađipic.         B. Trùng hợp metyl metacrylat.

C. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic.       D. Trùng hợp vinyl xianua.

Câu 42: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

A. Ca2+, Mg2+.       B. Ca2+, Fe3+.       C. Al3+, Fe3+.       D. Na+, K+.

Câu 43: Trong các chất sau đây chất nào không phải là polime?

A. Cao su.       B. Nhựa bakelit.       C. Tripanmitin.       D. Tinh bột.

Câu 44: Trong bảng tuần hoàn, Mg là kim loại thuộc nhóm

A. IA.       B. IIA.       C. IIIA.       D. IVA.

Câu 45: Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là

A. Fe2(SO4)3.       B. Fe(OH)3.       C. FeSO4       D. FeS.

Câu 46: Công thức chung của hiđroxit kim loại thuộc nhóm IA là

A. R(OH)3.       B. R(OH)2.       C. R2O.       D. ROH.

Câu 47: Cho các phát biểu sau:
(1) Glucozơ không tham gia phản ứng cộng hiđro (Ni, t°).
(2) Metylamin làm giấy quỳ tím đổi sang màu xanh.
(3) Đa số các polime không tan trong các dung môi thông thường.
(4) Muối natri hoặc kali của axit béo được dùng làm xà phòng.
Các phát biểu đúng là

A. (2), (3), (4).       B. (1), (3), (4).       C. (1), (2), (4).       D. (1), (2), (3).

Câu 48: Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

A. etyl axetat.       B. propyl axetat.       C. metyl axetat.       D. metyl propionat.

Câu 49: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là

A. quặng boxit.       B. quặng đôlômit.       C. quặng manhetit.       D. quặng pirit.

Câu 50: Tỉ lệ số người chết vì bệnh phổi do hút thuốc lá cao gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là

A. axit nicotinic.       B. nicotin.       C. cafein.       D. moocphin.

Câu 51: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

A. este đơn chức.       B. ancol đơn chức.       C. phenol.       D. glixerol.

Câu 52: Quá trình nào sau đây, ion Na+ không bị khử thành Na?

A. Điện phân NaOH nóng chảy.       B. Điện phân Na2O nóng chảy.

C. Điện phân dung dịch NaCl trong nước.        D. Điện phân NaCl nóng chảy.

Câu 53: Nhiệt phân Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được là

A. FeO.       B. Fe3O4.       C. Fe2O3.       D. Fe.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Kiểm tra kiến thức thi TNPT trường Chuyên KHTN (Lần 3)

Câu 54: Chất nào sau đây là amin thơm?

A. Anilin.       B. Trimetylamin.       C. Alanin.       D. Etylamin.

Câu 55: Đồng phân của glucozơ là

A. saccarozo.        B. fructozo.        C. amilozo.        D. xenlulozơ.

Câu 56: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại

A. Ba.        B. Fe.        C. Na.       D. K.

Câu 57: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. Axit sunfuhiđric.       B. Axit flohiđric.       C. Axit axetic.       D. Axit sunfuric.

Câu 58: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3-CH(CH3)-NH2?

A. Etylmetylamin.       B. Isopropanamin       C. Metyletylamin.       D. Isopropylamin.

Câu 59: Điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm bằng cách

A. tách hiđro từ metan (t°, làm lạnh nhanh).       B. tách nước từ ancol etylic (H+, t°).

C. cho CaC2 tác dụng với nước.       D. cho CH3COONa tác dụng với vôi tôi xút.

Câu 60: Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit?

A. Protein.       B. Glucozơ.       C. Xenlulozơ.       D. Tinh bột.

(Xem giải) Câu 61: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho Al vào dung dịch FeCl3 dư.
(b) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4.
(c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.
(d) Cho dung dịch Ba(NO3)2 vào dung dịch KHSO4.
(e) Cho dung dịch NaAlO2 vào dung dịch HCl dư.
(f) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch BaCl2.
Sau khi kết thúc phản ứng, số trường hợp xuất hiện kết tủa là

A. 3.       B. 2.       C. 5.        D. 4.

(Xem giải) Câu 62: Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. ĐUn nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Lấy toàn bộ Z cho vào bình đựng Na dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn trong bình đựng Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện không có không khí, thu được 2,016 lít (ở đktc) một hidrocacbon duy nhất. Phần trăm khối lượng của este đơn chức trong X là:

A. 33,67%          B. 28,96%          C. 37,04%          D. 42,09%.

(Xem giải) Câu 63: Thực hiện phản ứng xà phòng hoá chất hữu cơ X đơn chức với dung dịch NaOH, thu được một muối Y và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 2,07 gam Z cần 3,024 lít O2 (đktc) thu được lượng CO2 nhiều hơn khối lượng nước là 1,53 gam. Nung Y với vôi tôi xút, thu được khí T có tỉ khối so với không khí bằng 1,03. Công thức cấu tạo của X là

A. C2H5COOC3H7.      B. CH3COOC2H5.      C. C2H5COOC2H5.      D. C2H5COOCH3.

Câu 64: Cho kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng (dư) không thấy khí thoát ra. Chất tan trong dung dịch sau phản ứng gồm:

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 - THPT Nguyễn Khuyến - Bình Dương

A. Mg(NO3)2, NH4NO3.          B. Mg(NO3)2, NH4NO3 và HNO3 dư.

C. Mg(NO3)2.          D. Mg(NO3)2 và HNO3 dư.

(Xem giải) Câu 65: Đốt cháy hết 5,64 gam hỗn hợp X gồm 1 axit đơn chức, 1 ancol đơn chức và este tạo bởi chúng thu được 11,88 gam CO2 và 4,32 gam H2O. Nếu lấy cùng lượng hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 0,2M. Dung dịch sau phản ứng đun nóng thu được 0,896 lít hơi ancol (đktc) và 4,7 gam muối khan Y. Trong số các phát biểu sau:
(a) Phần trăm về số mol của axit trong hỗn hợp X là 42,86%.
(b) Có 2 đồng phân este thỏa mãn đề ra.
(c) Phần trăm về số khối lượng của este trong hỗn hợp là 40,43%.
(d) Khi nung muối Y với NaOH/CaO thu được eten.
(e) 5,64 gam hỗn hợp X phản ứng tối đa với 0,05 mol Br2.
Số phát biểu đúng là:

A. 5.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

Câu 66: Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch dưới đây, dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ? (1) H2N-CH2-COOH; (2) ClNH3-CH2-COOH; (3) NH2-CH-COONa; (4) H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH; (5) HOOC-CH2-CH2-CHNH2-COOH

A. (2), (5). B. (3). (1). C. (2), (4). D. (1), (5)

(Xem giải) Câu 67: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y thu được 8,58 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch chứa 20,76 gam muối sunfat và 3,472 lít khí SO2 (đktc). Biết SO2 làn sản phẩm khử duy nhất của S+6, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 7,28.            B. 8,04.            C. 6,80.            D. 6,96.

(Xem giải) Câu 68: Cho a mol bột kẽm vào dung dịch có hòa tan b mol Fe(NO3)3. Điều kiện liên hệ giữa a và b để sau khi kết thúc phản ứng không có kim loại là

A. b = 2a/3.       B. b ≥ 2a.       C. b > 3a.        D. a ≥ 2b.

Câu 69: Nhôm hiđroxit thu được từ cách nào sau đây?

A. Thổi khí CO2 vào dung dịch natri aluminat.

B. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat.

C. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.

D. Cho Al2O3 tác dụng với nước.

(Xem giải) Câu 70: Cho dãy các chất: anđehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, metyl axetat, etyl fomat. Số chất trong dây có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 4.       B. 2.       C. 5.        D. 3.

(Xem giải) Câu 71: Cho các chất: NaOH, NaCl, Cu, HCl, NH3, Zn, Cu, AgNO3. Số chất tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là

A. 7.       B. 5.       C. 4.        D. 6.

(Xem giải) Câu 72: Cho 26,88 gam bột Fe vào 600 ml dung dịch hỗn hợp A gồm Cu(NO3)2 0,4M và NaHSO4 1,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn B và khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là:

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Hậu Lộc 4 - Thanh Hóa (Lần 3)

A. 23,52          B. 17,04          C. 15,92          D. 13,44

(Xem giải) Câu 73: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, axit etanoic) cần 4,48 lít O2 (đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 15.       B. 20,5.       C. 12.        D. 20.

(Xem giải) Câu 74: Cho hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức. Đem đốt cháy m gam X thì cần vừa đủ 0,465 mol O2 sản phẩm cháy thu được chứa x mol CO2. Thủy phân m gam X trong 90ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thì thu được 8,86 gam hỗn hợp muối Y và một ancol Z no, đơn chức,mạch hở. Đem đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp  muối Ythì cần vừa đủ 7,392 lít (đktc) khí O2. Giá trị của x là:

A. 0,16         B. 0,27         C. 0,38         D. 0,25

(Xem giải) Câu 75: Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ C7H8O vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH?

A. 2.       B. 4.       C. 3.         D. 1

(Xem giải) Câu 76: Hòa tan hết 2,66 gam hỗn hợp Fe, Cu, Al bởi dung dịch HNO3, tạo thành 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Khối lượng muối khan thu được là

A. 7,86 gam.       B. 7,00 gam.       C. 5,76 gam.       D. 5,14 gam.

(Xem giải) Câu 77: Hỗn hợp M gồm C2H5NH2, CH2=CHCH2NH2, H2NCH2CH2CH2NH2, CH3CH2CH2NH2 và CH3CH2NHCH3. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít M, cần dùng vừa đủ 25,76 lít O2, chỉ thu được CO2; 18 gam H2O và 3,36 lít N2. Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm khối lượng của C2H5NH2 trong M là:

A. 48,21%.      B. 24,11%.      C. 40,18%.      D. 32,14%.

(Xem giải) Câu 78: Hỗn hợp bột X gồm BaCO3, Fe(OH)2, Al(OH)3, CuO, MgCO3. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp rắn X1. Cho X1 vào nước khấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa 2 chất tan và phần không tan Z. Cho khí CO dư qua bình chứa Z nung nóng được hỗn hợp rắn T, T chứa tối đa:

A. 3 đơn chất.        B. 2 đơn chất và 2 hợp chất.

C. 1 đơn chất và 1 hợp chất.        D. 2 đơn chất và 1 hợp chất.

Câu 79: Cho sơ đồ AlCl3 → X → Y → Z → AlCl3. X, Y, Z lần lượt là

A. Al(OH)3, Al2O3, Al(NO3)3.       B. Al(OH)3, Al2O3, Al(OH)3.

C. Al(OH)3, Al2O3, Al.        D. Al(NO3)3, Al2O3, Al(OH)3.

(Xem giải) Câu 80: Cho các phát biểu sau
(8) Từ xenlulozơ sản xuất được tơ visco.
(b) Glucozơ được gọi là đường mía, fructozơ được gọi là đường mật ong.
(c) Cao su buna-N, buna-S đều thuộc loại cao su thiên nhiên.
(d) Tính bazơ của anilin yếu hơn so với metylamin.
(6) Chất béo còn được gọi là triglixerit.
(g) Hợp chất H2NCH(CH3)COOH3NCH3 là este của alanin.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 3.       C. 4.         D. 5.

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Tùng

Câu 47 phải là giấy quỳ tím ẩm chứ ạ ?

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!