[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Thái Bình (Lần 3)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1B 2D 3B 4C 5B 6B 7C 8D 9D 10A
11A 12A 13D 14D 15D 16D 17A 18A 19C 20C
21A 22B 23D 24A 25A 26C 27A 28C 29B 30B
31D 32C 33C 34B 35B 36B 37D 38C 39A 40C

(Xem giải) Câu 1. Cho các chất: CaCO3, KOH, KI, KMnO4, Si, Na, FeSO4, MnO2, Mg, Cl2. Trong các chất trên có bao nhiêu chất có khả năng phản ứng được với HBr mà trong đó HBr đóng vai trò là chất khử?

A. 4.         B. 3.         C. 2.          D. 5.

(Xem giải) Câu 2. Hỗn hợp khí X gồm CO2, CO, N2 và hơi nước lần lượt đi qua các bình mắc nối tiếp nhau chứa lượng dư mỗi chất: CuO đun nóng, dung dịch nước vôi trong, dung dịch H2SO4 đặc. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thoát ra khỏi bình chứa H2SO4 đặc là

A. Hơi nước.         B. N2 và hơi nước.         C. CO.         D. N2.

(Xem giải) Câu 3. Các chất khí điều chế trong phòng thí nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí (cách 1, cách 2) hoặc đẩy nước (cách 3) như các hình vẽ dưới đây.

thukhi

Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí NH3?

A. Cách 3.         B. Cách 1.         C. Cách 2.         D. Cách 2 hoặc 3.

(Xem giải) Câu 4. Dung dịch X chứa 0,2 mol Fe(NO3)3 và 0,24 mol HCl. Dung dịch X có thể hòa tan được tối đa bao nhiêu gam Cu (biết phản ứng tạo khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5)

A. 5,76.         B. 18,56.         C. 12,16.         D. 8,96.

(Xem giải) Câu 5. Cho các nhận xét sau:
(a) Khi cho anilin vào dung dịch HCl dư thì tạo thành dung dịch đồng nhất trong suốt.
(b) Khi sục CO2 vào dung dịch natri phenolat thì thấy dung dịch vẩn đục.
(c) Khi cho Cu(OH)2 vào dung dịch glucozơ chứa NaOH ở nhiệt độ thường thì xuất hiện kết tủa đỏ gạch.
(d) Dung dịch HCl, dung dịch NaOH đều có thể nhận biết anilin và phenol trong các lọ riêng biệt.
(e) Để nhận biết glixerol và saccarozơ có thể dùng Cu(OH)2 trong môi trường kiềm đun nóng.
Số nhận xét đúng là

A. 2.         B. 3.         C. 1.         D. 4.

(Xem giải) Câu 6. Hỗn hợp M gồm một este, một axit cacboxylic và một ancol (đều no, đơn chức, mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 9,27 gam M bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,15 mol NaOH thu được 4,8 gam một ancol. Cô cạn dung dịch sau thủy phân rồi đem lượng muối khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được 0,075 mol H2O. Phần trăm khối lượng của este có trong M là

A. 23,34%.         B. 87,38%.         C. 56,34%.          C. 62,44%.

(Xem giải) Câu 7. Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M và HCl 1,2M thu được khí NO và m gam kết tủa. Xác định m, biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 và không có H2 thoát ra.

A. 2,4.         B. 0,32.         C. 0,64.         D. 1,6.

(Xem giải) Câu 8. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuCl2.
(b) Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4.
(c) Cho chiếc đinh làm bằng thép vào bình chứa khí oxi, đun nóng.
(d) Cho chiếc đinh làm bằng thép vào dung dịch H2SO4 loãng.
(e) Nhúng thanh đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3.
(f) Nhúng thanh nhôm vào dung dịch H2SO4 có thêm vài giọt dung dịch CuSO4.
(g) Đốt hợp kim Al-Fe trong khí Cl2.
Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là

A. 2.         B. 3.         C. 5.         D. 4.

Câu 9. Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, có vị ngọt sắc. Công thức phân tử của fructozơ là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Kiến An - Hải Phòng (Lần 2)

A. C12H22O11.         B. (C6H10O5)n.         C. C2H4O2.         D. C6H12O6.

(Xem giải) Câu 10. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M và HCl 0,4M, thu được khí NO (khí duy nhất) và dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các phản ứng. Giá trị của m là

A. 30,05.         B. 34,1.         C. 28,7.         D. 29,24.

(Xem giải) Câu 11. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% (loãng), thu được dung dịch Y. Nồng độ của MgSO4 trong dung dịch Y là 15,22%. Nồng độ phần trăm của ZnSO4 trong dung dịch Y gần nhất với

A. 10,21%.         B. 15,16%.         C. 18,21%.         D. 15,22%.

(Xem giải) Câu 12. Thổi từ từ V lít CO (đktc) đi qua ống sứ đựng 51,6 gam hỗn hợp X gồm CuO, Al2O3 và Fe3O4 tỉ lệ mol lần lượt là 1 : 2 : 1. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, kết thúc phản úng thu dược hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 19. Cho toàn bộ Y hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 30 gam kết tủa và dung dịch Z. Cho dung dịch Z phản ứng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 thấy tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là

A. 17,92 và 29,7.         B. 17,92 và 20.         C. 11,20 và 20.         D. 11,20 và 29,7.

Câu 13. Để tinh chế Ag từ hỗn hợp Fe, Cu, Ag sao cho khối lượng Ag không thay đổi ta dùng dung dịch

A. AgNO3.         B. HCl.         C. Fe(NO3)2.         D. Fe(NO3)3.

(Xem giải) Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat, thu được CO2 và m gam H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 25 gam kết tủa. Giá trị m là

A. 5,4.         B. 3,6.         C. 6,3.         D. 4,5.

Câu 15. Cho các phát biểu sau:
(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biurê.
(b) Cho HNO3 đặc vào dung dịch protein tạo thành dung dịch màu vàng.
(c) Muối phenyl amoni clorua không tan trong nước.
(d) Ở điều kiện thường metylamin, đimetylamin là những chất khí có mùi khai.
Số phát biểu đúng là

A. 2.         B. 4.         C. 3.         D. 1.

(Xem giải) Câu 16. Thủy phân hoàn toàn 3,96 gam vinyl fomat trong dung dịch H2SO4 loãng. Trung hòa hết axit sau phản ứng rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng thu được tối đa m gam Ag. Giá trị của m là

A. 15,12.         B. 21,6.         C. 11,88.         D. 23,76.

Câu 17. Hấp thụ hoàn toàn 0,4 mol CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 lấy dư. Khối lượng kết tủa tạo thành là

A. 78,8.         B. 59,1.         C. 89,4.         D. 39,4.

Câu 18. Kết quả thí nghiệm của các dụng dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

X Y Z T
Dd Ba(OH)2 ↓ trắng sau tan ↓ trắng và ↑ khai ↑ khai ↓ nâu đỏ

X, Y, Z, T lần lượt là

A. AlCl3, (NH4)2SO4, NH4NO3, FeCl3.         B. Al2(SO4)3, NH4NO3, (NH4)2SO4, FeCl3.

C. AlCl3, NH4NO3, (NH4)2SO4, FeCl3.         D. Al2(SO4)3, (NH4)2SO4, NH4NO3, FeCl3.

(Xem giải) Câu 19. Có các thí nghiệm sau:
(1) Nhỏ dung dịch NaOH dư vào dung dịch hỗn hợp KHCO3 và CaCl2.
(2) Đun nóng dung dịch chứa hỗn hợp Ca(HCO3)2 và MgCl2.
(3) Cho nước đá khô vào dung dịch axit HCl.
(4) Nhỏ dung dịch HCl vào thủy tinh lỏng.
(5) Thêm sôđa khan vào dung dịch nước vôi trong
Số thí nghiệm thu được kết tủa là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN sở GDĐT Thái Bình

A. 3.         B. 5.         C. 4.         D. 2.

Câu 20. Để điều chế Ag từ dung dịch AgNO3 ta không thể dùng

A. Điện phân dung dịch AgNO3.         B. Nhiệt phân AgNO3.

C. Cho Ba phản ứng với dung dịch AgNO3.         D. Cho Cu phản ứng với dung dịch AgNO3.

(Xem giải) Câu 21. Cho 2,16 gam Al vào dung dịch chứa 0,4 mol HNO3, thu được dung dịch A và khí N2O (sản phẩm khử duy nhất). Thêm dung dịch chứa 0,25 mol NaOH vào dung dịch A thì lượng kết tủa thu được bằng

A. 3,90.         B. 4,68.         C. 6,24.         D. 5,46.

(Xem giải) Câu 22. Cho 30,24 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, MgCO3 và Mg(NO3)2 (trong đó oxi chiếm 28,57% về khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa 0,12 mol HNO3 và 1,64 mol NaHSO4, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa các muối trung hòa có khối lượng 215,08 gam và hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2, CO2 và H2 (trong đó số mol của N2O bằng số mol của CO2). Tỉ khối hơi của Z so với He bằng a. Giá trị gần nhất của a là.

A. 7,5.         B. 7,0.         C. 8,0.         D. 6,5.

Câu 23. Điện phân dung dịch KCl bão hòa, có màng ngăn giữa hai điện cực. Sau một thời gian điện phân, dung dịch thu được có môi trường

A. axit yếu.         B. trung tính.         C. axit mạnh.         D. kiềm

(Xem giải) Câu 24. Thủy phân hoàn toàn 1 mol oligopeptit X mạch hở, được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenyl alanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Kết luận không đúng về X là

A. Trong X có 5 nhóm CH3.         B. X có công thức Gly-Ala-Val-Phe-Gly.

C. Đem 0,1 mol X tác dụng với dung dịch HCl dư, đun nóng tạo ra 70,35 gam muối.

D. X tác dụng với NaOH đun nóng trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 5.

(Xem giải) Câu 25. Cho các phát biểu sau:
(1) Cho Mg vào dung dịch H2SO4 loãng. (2) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng.
(3) Cho FeSO4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. (4) Cho Al(OH)3 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.
(5) Cho BaCl2 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. (6) Cho Al(OH)3 vào dung dịch H2SO4 loãng.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng mà H2SO4 đóng vai trò là chất oxi hóa là

A. 2.         B. 4.         C. 3.         D. 5.

(Xem giải) Câu 26. Cho các phát biểu sau:
(a) Độ ngọt của saccarozơ cao hơn fructozơ.
(b) Để nhận biết glucozơ và fructozơ có thể dùng phản ứng tráng gương.
(c) Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
(d) Tơ visco thuộc loại tơ nhân tạo.
(e) Xenlulozơ trinitrat có công thức [C6H7O2(ONO2)3]n được dùng làm thuốc súng không khói.
(g) Xenlulozơ tan trong nước Svayde [Cu(NH3)4](OH)2.
Số nhận xét đúng là

A. 6.         B. 5.         C. 4.         D. 3.

(Xem giải) Câu 27. Cho hỗn hợp X chứa 18,6 gam gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 và CuO. Hòa tan hết X trong dung dịch HNO3 dư thấy có 0,98 mol HNO3 tham gia phản ứng thu được 68,88 gam muối và 2,24 lít (đkc) khí NO duy nhất. Mặt khác, từ hỗn hợp X ta có thể điều chế được tối đa m gam kim loại. Giá trị của m là

A. 14,76.         B. 16,2.         C. 13,8.         D. 15,40.

(Xem giải) Câu 28. Trong hợp chất sau đây có mấy liên kết peptit: NH2-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH(C6H5)-CONH-CH2-CH2-COOH?

A. 1.         B. 3.         C. 2.          D. 4.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 - Sở GDĐT Tây Ninh

Câu 29. Amino axit nào sau đây có phân tử khối bé nhất?

A. Alanin.          B. Glyxin.          C. Axit glutamic.          D. Valin.

Câu 30. Có các nhận xét sau: (1) Kim loại Na và Ba đều là kim loại nhẹ. (2) Độ cứng của Cr cao hơn Al. (3) Cho K vào dung dịch CuSO4 thu được Cu. (4) Độ dẫn điện Ag > Cu > Al. (5) Có thể điều chế Mg bằng cách cho CO khử MgO. Số nhận xét đúng là

A. 5.          B. 2.          C. 4.          D. 3.

(Xem giải) Câu 31. Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag thu được là

A. 21,6.          B. 10,8.          C. 16,2.          D. 32,4.

(Xem giải) Câu 32. Cho 12,5 gam hỗn hợp kim loại kiềm M và oxit của nó vào dung dịch HCl dư, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 22,35 gam muối khan. Kim loại M là

A. Li.          B. Na.          C. K.          D. Cs.

Câu 33. Cho sơ đồ sau: X điện phân nóng chảy → Na + … Hãy cho biết X có thể là chất nào sau đây?

A. NaCl, NaNO3.       B. NaCl, Na2SO4.       C. NaCl, NaOH.       D. NaOH, NaHCO3.

Câu 34. Thể tích khí thoát ra (đktc) khi cho 0,4 mol Fe tan hết vào dung dịch H2SO4 loãng, dư là

A. 13,44.          B. 8,96.          C. 6,72.          D. 5,6.

(Xem giải) Câu 35. Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước dư thu được dung dịch X và 3,36 lít (đktc) khí H2. Cho dung dịch X tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và AlCl3 0,6M. Khối lượng kết tủa thu được là

A. 4,68.          B. 3,12.          C. 4,29.         D. 3,9.

(Xem giải) Câu 36. Cho hỗn hợp E gồm 0,1 mol X (C5H11O4N) và 0,15 mol Y (C5H14O4N2, là muối của axit cacboxylic hai chức) tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH, thu được một ancol đơn chức, hai amin no (kế tiếp trong dãy đồng đẳng) và dung dịch T. Cô cạn T, thu được hỗn hợp G gồm ba muối khan có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử (trong đó có hai muối của hai axit cacboxylic và muối của một α-amino axit). Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn nhất trong G là

A. 24,57%.       B. 54,13%.       C. 52,89%.         D. 25,53%.

(Xem giải) Câu 37. Cho hỗn hợp gồm 7,2 gam Mg và 10,2 gam Al2O3 tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,448 lít khí N2 duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Khối lượng muối tan trong Y là

A. 87.         B. 88.         C. 48,4.         D. 91.

Câu 38. Dung dịch nào dưới đây không hòa tan được Cu kim loại?

A. Dung dịch Fe(NO3)3.         B. Dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl.

C. Dung dịch NaHSO4.         D. Dung dịch HNO3.

(Xem giải) Câu 39. Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là

A. 4,0.         B. 8,3.         C. 2,0.         D. 0,8.

Câu 40. Vật làm bằng hợp kim Zn-Cu trong môi trường không khí ẩm (hơi nước có hòa tan O2) đã xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa. Tại anot xảy ra quá trình

A. Oxi hóa Cu.         B. Khử Zn.         C. Oxi hóa Zn.         D. Khử O2.

3
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
minhtien

ad , giải thích câu 30 với ạ

Amino

Câu 30: Ba có D=3,5 <5 g/cm3 là kim loại nhẹ nên 1 đúng, suy ra đáp án D. 3

Divilert

lỗi ko tải đc rồi nè

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!