[2022] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Gia Lai

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 025

1D 2D 3B 4D 5C 6C 7A 8B 9A 10D
11C 12B 13B 14A 15B 16D 17C 18A 19A 20B
21C 22C 23B 24C 25D 26A 27A 28D 29D 30B

(Xem giải) Câu 1: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Anilin.       B. Glyxin.       C. Axit glutamic.         D. Metylamin.

Câu 2: Polime nào sau đây trong phân tử chỉ chứa hai nguyên tố C và H?

A. Poli(vinyl clorua).       B. Tơ capron.       C. Tơ nilon-6,6.       D. Polietilen.

(Xem giải) Câu 3: Cho các loại tơ: tơ capron, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

Câu 4: Chất X có công thức H2N-CH(CH3)-COOH. Tên gọi của X là

A. glyxin.       B. valin.       C. lysin.       D. alanin.

(Xem giải) Câu 5: Cho các kim loại sau: Al, Mg, Fe và Cu. Kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Al.       B. Fe.       C. Mg.       D. Cu.

(Xem giải) Câu 6: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat?

A. HCOOC2H5.       B. HCOOCH3.       C. CH3COOC2H5.       D. C2H5COOCH3.

(Xem giải) Câu 7: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Đipeptit có phản ứng màu biure.

B. Protein được tạo nên từ các chuỗi peptit kết hợp lại với nhau.

C. Amino axit có tính chất lưỡng tính.

D. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit.

(Xem giải) Câu 8: Trong phân tử Gly-Ala, amino axit đầu C chứa nhóm

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN trường Trần Quốc Tuấn - Quảng Ngãi (Lần 3)

A. CHO.       B. COOH.       C. NH2.       D. NO2.

Câu 9: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ visco.       B. Tơ nitron.       C. Tơ capron.       D. Tơ tằm.

(Xem giải) Câu 10: Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Chất X là

A. saccarozơ.       B. tinh bột.       C. etyl axetat.       D. glucozơ.

Câu 11: Tên gọi của este CH3COOC2H5 là

A. metyl axetat.       B. etyl fomat.       C. etyl axetat.       D. metyl fomat.

Câu 12: Chất nào sau đây là chất béo?

A. Etyl fomat.       B. Tristearin.       C. Etyl acrylat.       D. Etyl axetat.

(Xem giải) Câu 13: Kim loại Fe tác dụng được với cả hai dung dịch nào sau đây?

A. HCl, CaCl2.       B. CuSO4, HCl.       C. CuSO4, ZnCl2.       D. MgCl2, FeCl3.

Câu 14: Chất béo là trieste của axit béo với

A. glixerol.       B. ancol metylic.       C. ancol etylic.       D. etylen glicol.

(Xem giải) Câu 15: Thủy phân tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH, thu được muối có công thức là

A. HCOONa.       B. C15H31COONa.       C. C17H33COONa.       D. CH3COONa.

Câu 16: Số nguyên tử cacbon trong phân tử glucozơ là

A. 5.       B. 10.       C. 12.       D. 6.

(Xem giải) Câu 17: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?

A. (CH3)3N.       B. CH3CH2NHCH3.       C. CH3NH2.       D. CH3NHCH3.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Đề luyện thi ĐH Y Hà Nội (Đề 1)

(Xem giải) Câu 18: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là

A. Hg.       B. Cr.       C. W.       D. Pb.

Câu 19: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Xenlulozơ.         B. Glucozơ.         C. Saccarozơ.         D. Sobitol.

(Xem giải) Câu 20: Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng ngưng?

A. CH2=CH2.       B. NH2-(CH2)5-COOH.       C. CH3NH2.       D. CH3COOH.

(Xem giải) Câu 21: Cho các chất sau: glucozơ, etyl fomat, anilin, alanin và Ala-Gly. Số chất tham gia phản ứng với dung dịch NaOH là

A. 1.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 22: Cho hỗn hợp gồm Zn, Mg và Ag vào dung dịch CuCl2, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm ba kim loại. Ba kim loại đó là:

A. Zn, Mg và Cu.       B. Mg, Cu và Ag.       C. Zn, Ag và Cu.       D. Zn, Mg và Ag.

(Xem giải) Câu 23: Cho m gam H2NCH2COOH phản ứng hết với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa 28,25 gam muối. Giá trị của m là

A. 21,75.       B. 18,75.       C. 37,50.       D. 28,25.

(Xem giải) Câu 24: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

B. Glucozơ thuộc loại monosaccarit.

C. Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.

D. Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đắk Lắk (Lần 1)

(Xem giải) Câu 25: Khi thủy phân hết 6,7 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở thì cần vừa đủ 0,1 mol NaOH, thu được một muối và hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hết Y trong O2 dư, thu được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là

A. 4,80.       B. 2,25.       C. 3,15.       D. 4,50.

(Xem giải) Câu 26: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, axit glutamic (trong đó nguyên tố O chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là:

A. 16,0.       B. 13,1.       C. 12,0.       D. 13,8.

(Xem giải) Câu 27: Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lít khí CO2. Giá trị của V là

A. 17,92.       B. 8,96.       C. 22,40.       D. 11,20.

(Xem giải) Câu 28: Hòa tan hoàn toàn m gam Fe bằng dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2. Giá trị của m là

A. 2,8.       B. 11,2.       C. 8,4.       D. 5,6.

(Xem giải) Câu 29: Thực hiện phản ứng este hóa giữa 6,0 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic, thu được 4,4 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là

A. 25%.       B. 60%.       C. 30%.       D. 50%.

(Xem giải) Câu 30: Cho 1,12 gam Fe và 0,24 gam Mg vào 250ml dung dịch CuSO4 aM. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1,88 gam chất rắn. Giá trị của a là

A. 0.12.       B. 0,10.       C. 0,04.       C. 0,16.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!