[2022] Thi học kỳ 1 chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 024

1C 2B 3D 4C 5B 6B 7C 8C 9B 10D
11C 12C 13A 14C 15D 16B 17B 18A 19B 20A
21A 22B 23A 24B 25C 26D 27A 28C 29B 30A

Câu 1. Chất nào sau đây không có phản ứng màu biure?

A. Lòng trắng trứng.       B. Dung dịch protein.       C. Gly-Ala.         D. Ala-Gly-Ala.

Câu 2. Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly-Ala là

A. 1.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 3. Triolein không tác dụng với

A. H2 (Ni, t°).       B. dung dịch Br2.       C. dung dịch NaOH.       D. Cu(OH)2.

Câu 4. Sản phẩm cuối cùng của quá trình thuỷ phân các protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp là các

A. β-amino axit.       B. este.       C. α-amino axit.       D. axit cacboxylic.

(Xem giải) Câu 5. Để thu được tristearin người ta hiđro hóa chất nào sau đây?

A. (C17H35COO)3C3H5.       B. (C17H33COO)3C3H5.

C. (C15H31COO)3C3H5.       D. (CH3COO)3C3H5.

Câu 6. Các este thường có mùi thơm đặc trưng, etyl propionat có mùi dứa. Công thức cấu tạo thu gọn của etyl propionat là

A. CH3COOCH3.       B. C2H5COOC2H5.       C. HCOOC2H5.       D. C2H5COOCH3.

Câu 7. Kim loại nào sau đây có khả năng dẫn điện tốt nhất?

A. Au.       B. Al.       C. Ag.       D. Fe.

Câu 8. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3.       B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

C. 1s2 2s2 2p6 3s2.       D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.

Câu 9. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ nilon-6,6.       B. Tơ visco.       C. Tơ nilon-6.       D. Tơ tằm.

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN sở GDĐT Thanh Hóa (Đợt 1)

Câu 10. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

A. Tinh bột.       B. Xenlulozơ.        C. Saccarozơ.       D. Glucozơ

(Xem giải) Câu 11. Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo muối sắt (III)?

A. HNO3 đặc, nguội       B. MgSO4       C. H2SO4 đặc, nóng, dư       D. CuSO4

Câu 12. Kim loai nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HCl?

A. Na       B. Mg       C. Cu.       D. Al

(Xem giải) Câu 13. Phân tử khối trung bình của polietylen (PE) là 420000. Hệ số trùng hợp của polime này là

A. 15000.       B. 18000.       C. 17500.       D. 14000.

Câu 14. Xà phòng hóa HCOOC2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là

A. C2H5ONa.       B. C2H5COONa.       C. HCOONa.       D. CH3COONa.

(Xem giải) Câu 15. Nhúng một thanh kim loại màu trắng bạc vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh kim loại ra thì thấy thanh kim loại có một lớp kim loại màu đỏ bám vào, thanh kim loại đã dùng là kim loại nào dưới đây?

A. Na       B. Fe       C. Ag       D. Al

(Xem giải) Câu 16. Cho 17,8 gam alanin tác dụng hết với dung dịch HCl, khối lượng muối thu được là

A. 21,5 gam.       B. 25,1 gam.       C. 21,45 gam       D. 32,4 gam

Câu 17. Poli(vinyl clorua) là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,…Công thức của poli(vinyl clorua) là ?

A. (-CH3-CH2Cl-)n       B. (-CH2-CHCl-)n       C. (-CH2-CH2-)n       D. (-CH-CH2Cl-)n

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Trần Phú - Vĩnh Phúc

(Xem giải) Câu 18. Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai mảnh kim loại Cu và Mg, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch loãng

A. HNO3.       B. HCl.       C. AlCl3.       D. CuSO4.

(Xem giải) Câu 19. Xét các chất sau: xenlulozơ, etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ và axit axetic. Số chất có khả năng tham gia phản ứng thủy phân là

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 5.

(Xem giải) Câu 20. Tiến hành phản ứng tráng gương với m gam glucozơ thì tạo ra 1,512 gam Ag với hiệu suất 90%. Khối lượng m là

A. 1,40 gam.       B. 1,26 gam.       C. 1,16 gam.       D. 2,52 gam.

(Xem giải) Câu 21. Cho các cặp oxi hóa khử sau: (1) Cu2+/Cu, (2) Ag+/Ag, (3) Fe2+/Fe, (4) Mg2+/Mg. Thứ tự tăng dần tính oxi hóa của cation kim loại và giảm dần tính khử của kim loại của các cặp oxi hóa khử trên là

A. (4), (3), (1), (2)       B. (1), (2), (3), (4)       C. (3), (4), (2), (1)       D. (3), (4), (2), (1)

(Xem giải) Câu 22. Các polime được phân loại dựa theo nguồn gốc: Polime tổng hợp, polime thiên nhiên và polime bán tổng hợp. Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp?

A. Tinh bột.       B. Tơ nilon-6.       C. Xenlulozơ.       D. Tơ visco.

(Xem giải) Câu 23. Este X có công thức phân tử C4H8O2, X tác dụng với NaOH tạo muối C3H5O2Na. Tên gọi của X là

A. metyl propionat.       B. etyl axetat.       C. propyl fomat.       D. propyl axetat.

(Xem giải) Câu 24. Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este X (C4H8O2) bằng dung dịch NaOH dư, thì thu được 8,2 gam một muối Y và một ancol Z. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOC3H7.       B. CH3COOC2H5.       C. C2H5COOCH3.       D. CH3COOCH3.

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN trường Sơn Tây - Hà Nội (Lần 2)

(Xem giải) Câu 25. Xét các amin: (1) CH3CH(CH3)NH2; (2) H2NCH2CH2NH2; (3) CH3-NH-CH3; (4) CH3CH2CH2-NH-CH3. Amin bậc 2 là

A. (2) và (3).       B. (1) và (3).       C. (3) và (4).       D. (1), (3) và (4).

(Xem giải) Câu 26. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A. Saccarozơ + Cu(OH)2       B. Glucozơ + H2 (xt Ni, t°)

C. Fructozơ + dung dịch AgNO3 trong NH3       D. Saccarozơ + dung dịch AgNO3/NH3

(Xem giải) Câu 27. Trong các polime sau: (1) polibuta-1,3-đien, (2) polistyren, (3) poliacrilonitrin, (4) polietylen. Polime được dùng làm tơ sợi là

A. (3).       B. (2).       C. (1).       D. (4).

(Xem giải) Câu 28. Chất hữu cơ X có công thức C3H9O2N. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối Y, khí Z làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Nung Y với NaOH rắn và CaO, thu được khí metan. Khí Z có tên gọi là

A. Etylamin.       B. Amoniac.       C. Metylamin.       D. Propylamin.

(Xem giải) Câu 29. Cho 1,37 gam hợp kim Zn và Mg vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 896 ml khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là

A. 2,75 gam.       B. 4,21 gam.       C. 2,79 gam.       D. 3,61 gam.

(Xem giải) Câu 30. Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 59,56 gam X, thu được 96,8 gam CO2. Đun nóng 59,56 gam X với xúc tác H2SO4 đặc, thu được m gam este (hiệu suất phản ứng este hóa bằng 70%). Giá trị của m gần nhất với

A. 28,3.       B. 39,4.       C. 29,2.       D. 57,8

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!