[2022] Thi thử đánh giá tư duy ĐHBK Hà Nội (Phần tự chọn Hóa học)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 035

16C 17A 18C 19D 20C 21D 22B 23B 24B 25B
26C 27D 28D 29D 30D

(Xem giải) Câu 16. Cho các chất X, Y, Z, T đều tác dụng với H2SO4 loãng tạo FeSO4 và thỏa mãn sơ đồ sau: Fe(NO3)2 → X → Y → Z → T. Mỗi mũi tên ứng với một phản ứng. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là:

A. FeCl2, Fe(OH)2, FeO, Fe.       B. FeS, Fe2O3, Fe, FeCl2.

C. FeCO3, FeO, Fe, FeS.       D. FeS, Fe(OH)2, FeO, Fe.

(Xem giải) Câu 17. Một loại cao su buna-N sử dụng trong sản xuất găng tay y tế có chứa 10,45% N về khối lượng, được tổng hợp bằng cách đồng trùng hợp buta-1,3-dien với acrilonitrin có xúc tác Na (Sodium). Tỉ lệ số mắt xích buta-1,3-dien và acrilonitrin trong cao su này là:

A. 3:2.       B. 2:1.       C. 2:3.       D. 1:2.

(Xem giải) Câu 18. Nung m gam hỗn hợp gồm Mg và Cu(NO3)2 trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được rắn X và 6,384 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Hòa tan hoàn toàn X bằng 500 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z chỉ chứa 54,42 gam muối và 0,05 mol hỗn hợp khí T gồm hay khí trong đó có N2. Tỉ khối của T so với He bằng 5,7. Cho các phát biểu sau:
(a) Giá trị của m là 39,64.
(b) Trong Y có chứa 0,045 mol O2.
(c) Nếu tiếp tục nung X đến khối lượng không đổi thì thu được 2 chất rắn.
(d) Dung dịch Z chỉ chứa 1 anion.
(e) Dung dịch Z chứa 2 cation.
Số phát biểu đúng là:

A. 5.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 19. Cho hỗn hợp K2O, FeO, Al2O3 vào nước dư thu được dung dịch X và phần không tan Y. Cho khí CO dư qua Y nung nóng thu được chất rắn Z. Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tan một phần, còn lại chất rắn G. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Các chất có trong X, Y, Z lần lượt là:

Bạn đã xem chưa:  [2022] Kỳ thi đánh giá năng lực - ĐH Sư phạm Hà Nội (07/05)

A. KAlO2 và KOH; FeO và Al2O3; Al2O3 và Fe.

B. KAlO2 và KOH; FeO; Fe.

C. KOH; FeO và Al2O3; Al và Fe.

D. KAlO2; FeO và Al2O3; Fe và Al2O3.

Câu 20. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X,Y,Z,T với thuốc thử được ghi ở bảng sau

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X, T Quỳ tím Quỳ tím chuyển xanh
Y Dung dịch AgNO3/NH3, t° Kết tủa trắng sáng
Y, Z Cu(OH)2 Dung dịch xanh lam
X, T Dung dịch FeCl3 Kết tủa đỏ nâu

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là:

A. Đimetylamin, saccarozơ, fructozơ, lysin.

B. Anilin, glucozơ, saccarozơ, etylamin.

C. Etylamin, glucozơ, saccarozơ, đimetylamin.

D. Etylamin, saccarozơ, glucozơ, anilin.

(Xem giải) Câu 21. Chất nào sau đây khi tham gia phản ứng thế clo có thể thu được nhiều sản phẩm monoclo nhất?

A. Butan.       B. Pentan.       C. Neopentan.       D. Isopentan.

(Xem giải) Câu 22. Các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. Na+, Mg2+, NO3-, SO42-, Cl-.       B. Na+, Ba2+, Cl-, HCO3-, OH-.

C. Cu2+, Fe3+, SO42-, Cl-, NO3-.       D. Mg2+, Na+, NH4+, Cu2+, Cl-.

Câu 23. Tác hại nào sau đây do nước cứng gây ra?

A. Gây ngộ độc cho người và gia súc khi uống.

B. Làm giảm mùi vị thức ăn khi nấu.

C. Làm kết tủa chất béo trong tế bào sống.

D. Ăn mòn bê tông trong các công trình ngầm.

(Xem giải) Câu 24. Trên thị trường hiện nay, một số loại nước tương (Xì dầu) đã bị cấm do chứa lượng 3-MCPD (3-monoclopropan-1,2-điol) vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Sự hình thành 3-MCPD trong quá trình sản xuất được giải thích là do NSX dùng HCl để thủy phân protein thực vật (Đậu tương). Trong quá trình này có kèm theo phản ứng thủy phân chất béo tạo thành glyxerol. Sau đó HCl tác dụng với glyxerol, thu được 2 đồng phân cấu tạo là 3-MCPD và chất X. Cho các phát biểu sau:
(a). Vinyl clorua tác dụng với dung dịch KMnO4 thu được 3-MCPD.
(b). X hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch xanh lam.
(c). Tách béo đậu tương trước khi thủy phân sẽ giảm sự hình thành 3-MCPD.
(d). Tên gọi của X là 2-monoclopropan-1,2-điol.
Số phát biểu đúng là:

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi giữa kỳ 2 – Lương Thế Vinh (Hà Nội)

A. 2.       B. 1.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 25. Hall và Héroult đã phát minh ra phương pháp sản xuất nhôm bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3 trong Criolit (Na3AlF6) với điện cực than chì. Trong một quá trình điện phân, khí O2 sinh ra ở nhiệt độ cao đã đốt cháy C tạo thành hỗn hợp khí ( gồm CO2 và CO) có tỉ khối so với H2 bằng 16. Khối lượng C bị đốt cháy khi sản xuất 8,1 tấn nhôm là:

A. 3,00 tấn.       B. 4,32 tấn.       C. 6,00 tấn.       D. 4,50 tấn.

(Xem giải) Câu 26. Nhỏ từ từ V lít dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch chứa x mol NaHCO3 và y mol BaCl2. Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào số mol kết tủa (n) và thể tích dung dịch Ba(OH)2 ( V lít) như hình dưới.

Giá trị x và y là:

A. 0,2 và 0,1.       B. 0,1 và 0,05.       C. 0,2 và 0,05.       D. 0,4 và 0,05.

(Xem giải) Câu 27. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong công nghiệp, oxi được sản xuất bằng cách hóa lỏng và chưng cất phân đoạn không khí.

B. Có thể dùng giấy tẩm dung dịch KI và hồ tinh bột để phân biệt 2 bình chứa O2 và O3.

C. Có thể dùng dung dịch Pb(NO3)2 để nhận biết khí H2S.

D. Không tồn tại hỗn hợp hai chất khí oxi và clo ở điều kiện thường.

Bạn đã xem chưa:  [2022] Đánh giá tư duy KHTN - ĐHBK Hà Nội (Lần 2)

(Xem giải) Câu 28. Thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac từ N2 và H2 với hiệu suất H%, thu được hỗn hợp X chứa 10% về NH3 (về thể tích). Cho X tác dụng với CuO dư, nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y (gồm khí và hơi) và hỗn hợp rắn Z có khối lượng giảm đi so với khối lượng CuO ban đầu là 12,8 gam. Làm lạnh Y còn 6,72 lít khí (đktc) không bị ngưng tụ. Giá trị của H là

A. 16,67.       B. 15,00.       C. 18,18.       D. 18,75.

(Xem giải) Câu 29. Cồn rửa tay khô (dung dịch sát khuẩn) được dùng để phòng chống dịch COVID-19. Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới gọi tắt là WHO, cồn rửa tay khô có phần trăm thể tích các thành phần chính như sau: ethanol 80%, nước oxi già 0,125%, glyxerol 1,45%. Trong công nghiệp, nguyên liệu chính ethanol KHÔNG được điều chế bằng cách nào sau đây?

A. Thủy phân xenlulozơ trong axit, lên men glucozơ.

B. Lên men tinh bột.

C. Hidro hóa etilen, xúc tác axit.

D. Thủy phân etyl axetat trong môi trường axit.

(Xem giải) Câu 30. Cho m gam HCHC no, mạch hở X (phân tử chứa các nhóm -OH, -COO-, COOH, -CH2-, không có nhóm chức khác). Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1M, thu được một sản phẩm hữu cơ Y duy nhất. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 20,16 lít CO2 (đktc) và 12,6 gam H2O. Cho các phát biểu sau:
(a) Khối lượng phân tử của X là 234.
(b) Đốt cháy X, thu được số mol CO2 bằng số mol O2 phản ứng.
(c) Y có CTCT là HO-CH(CH3)-COONa.
(d) khối lượng của Y là 33,6 gam.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 1.       C. 2.         D. 3.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!