[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Bình Thuận

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Thời gian làm bài: 180 phút

⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết:

Câu 1 (4,5 điểm)

(Xem giải) 1.1. (1,5 điểm) Cho 5 nguyên tố A, X, Y, Z, T theo thứ tự thuộc 5 ô liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, có số hiệu nguyên tử tăng dần. Tổng số hạt mang điện trong 5 nguyên tử của 5 nguyên tố trên bằng 100.
a) Xác định 5 nguyên tố A, X, Y, Z, T.
b) Sắp xếp các nguyên tử và ion sau theo chiều bán kính tăng dần (có giải thích): A2-, X-, Z+, T2+, Y.

(Xem giải) 1.2. (1,5 điểm) Trong tự nhiên, nguyên tố Clo có 2 đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5. Trong hợp chất HClOx, đồng vị 35Cl chiếm 26,1% về khối lượng. Xác định công thức phân tử của hợp chất HClOx.

(Xem giải) 1.3. (1,5 điểm) Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron:
a) FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
b) Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Câu 2 (4,5 điểm)

(Xem giải) 2.1. (1,0 điểm) Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế halogen (X2) theo sơ đồ sau:
NaX (rắn) + MnO2 (rắn) + H2SO4 (đặc) (t°) → X2 + …………
a) Viết phương trình hoá học điều chế khí Cl2 theo sơ đồ trên.
b) Sục từ từ khí Cl2 đến dư vào dung dịch KI, hãy cho biết màu sắc dung dịch biến đổi như thế nào? Giải thích.
c) Giải thích tại sao phải dùng NaX rắn và H2SO4 đặc. Cho biết vai trò của MnO2 trong phản ứng trên.
d) Ngoài Cl2, ta có thể điều chế Br2 và I2 bằng cách trên, nhưng không điều chế được F2. Giải thích.

Bạn đã xem chưa:  [2022 - 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 - Tỉnh Hà Tĩnh

(Xem giải) 2.2. (2,0 điểm) Đốt cháy 16,60 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Na và Ca trong 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm Cl2 và O2 (có tỉ khối so với hiđro là 29,00) thì thu được x gam hỗn hợp D gồm các muối clorua và oxit của các kim loại. Hòa tan hết D vào nước cất thì thu được 400,00 ml dung dịch X. Lấy 50,00 ml dung dịch X cho tác dụng với dung dịch CuCl2 dư thì thu được y gam kết tủa. Tính các giá trị x, y và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

2.3. (1,5 điểm)
(Xem giải) a) Sử dụng kiến thức hoá học, em hãy giải thích câu ca dao sau:
“Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”
(Xem giải) b) Viết công thức của thành phần chính các loại phân sau: supephotphat, đạm urê và giải thích tại sao không nên bón các loại phân trên cùng với vôi bột.

Câu 3 (3,5 điểm)

(Xem giải) 3.1. (1,5 điểm) Trộn 100,0 gam dung dịch chứa một muối sunfat của kim loại kiềm nồng độ 13,2% với 100,0 gam dung dịch NaHCO3 4,2%, thu được dung dịch A có khối lượng nhỏ hơn 200,0 gam. Cho 100,0 gam dung dịch BaCl2 20,8% vào dung dịch A, khi phản ứng xong thấy dung dịch còn dư muối sunfat. Nếu thêm tiếp vào đó 20,0 gam dung dịch BaCl2 20,8% nữa thì dung dịch lại dư BaCl2 và lúc này thu được dung dịch D.
a) Hãy xác định công thức của muối sunfat kim loại kiềm ban đầu.
b) Tính nồng độ phần trăm của các chất tan trong dung dịch A và dung dịch D. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.

Bạn đã xem chưa:  [2020 - 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 - Hà Nội

(Xem giải) 3.2. (2,0 điểm) Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeCO3. Nung 51,360 gam E trong bình kín chứa 0,060 mol khí O2 thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,120 mol khí CO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 14,600% thu được 8,064 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được 292,920 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính nồng độ phần trăm của FeCl2 trong dung dịch Y.

Câu 4 (3,5 điểm)

4.1. (2,0 điểm)
(Xem giải) a) Từ etanol và các hoá chất vô cơ cần thiết (với điều kiện thích hợp), hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế 1,1-đicloetan (qua 4 phản ứng).
(Xem giải) b) Cho hai chất sau: C6H5CH2OH, o-H3CC6H4OH (với C6H5- và -C6H4- đều có vòng benzen). Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho từng chất trên tác dụng với kim loại Na, dung dịch NaOH và dung dịch CH3COOH (ghi điều kiện phản ứng, nếu có).

(Xem giải) 4.2. (1,5 điểm) Cho m gam hỗn hợp A gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và hai axit cacboxylic không no, đơn chức, mạch hở, phân tử chứa một liên kết đôi C=C, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho A tác dụng hoàn toàn với 150,00 ml dung dịch NaOH 2,00M. Để trung hòa hết lượng NaOH dư cần thêm vào 100,00 ml dung dịch HCl 1,00M được dung dịch D. Cô cạn cẩn thận D được 22,89 gam chất rắn khan. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư dung dịch NaOH đặc, khối lượng bình tăng thêm 26,72 gam. Xác định công thức cấu tạo có thể có của từng axit và tính khối lượng của chúng trong A.

Bạn đã xem chưa:  [2017 - 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 - Tỉnh Đồng Tháp

Câu 5 (4,0 điểm)

(Xem giải) 5.1. (2,0 điểm) Viết các phương trình hoá học (các chất viết dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn) theo sơ đồ chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện xảy ra nếu có):

(Xem giải) 5.2. (2,0 điểm) Cho X là este 3 chức, mạch hở (tạo bởi axit cacboxylic và ancol), Y là este đơn chức. X và Y đều chỉ chứa nhóm chức este trong phân tử. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X và Y bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH 12,800%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn khan T gồm 3 muối T1, T2, T3 và phần hơi L. Ngưng tụ hết phần hơi L thu được 185,360 gam chất lỏng Z. Trong hỗn hợp T, muối T1 chiếm 25,000% số mol và MT1 < MT2 < MT3 < 214,000 g/mol. Đốt cháy hoàn toàn lượng T trên cần vừa đủ 48,832 lít khí oxi (đktc) thu được 33,920 gam Na2CO3; 82,720 gam CO2 và 12,960 gam H2O. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hoá học.
a) Tính khối lượng các muối trong T.
b) Xác định công thức cấu tạo của X và Y.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!