[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2D 3C 4D 5B 6A 7D 8A 9C 10C 11D 12D 13A 14D 15A 16C 17A 18A 19D 20B 21D 22D 23C 24A 25D 26D 27C 28B 29D 30D 31D 32C 33B 34C 35B 36A 37C 38D 39A 40A 41D 42D 43B 44B 45D 46D 47D 48A 49C 50D (Xem giải) Câu 1. Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2D 3A 4C 5A 6C 7D 8C 9D 10A 11D 12B 13D 14D 15A 16C 17A 18A 19A 20B 21A 22B 23C 24B 25C 26B 27D 28C 29C 30D 31B 32C 33C 34A 35D 36D 37A 38D 39B 40C 41B 42B 43B 44B 45D 46A 47B 48C 49A 50A (Xem giải) Câu 1: Trong các chất dưới đây, chất nào tham gia phản ứng thế vào nhân thơm với Br2 khó hơn

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút                         ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (4,5 điểm) (Xem giải) 1. Tổng số hạt p, n, e trong ion X3- là 49, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 17. Xác định p, n, e của X và viết cấu hình electron của X, X3-. (Xem giải) 2. Xác định chất khử, chất oxi hóa và cân bằng

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2C 3A 4D 5B 6B 7C 8C 9D 10D 11B 12B 13C 14B 15A 16C 17C 18B 19A 20A 21C 22B 23B 24C 25D 26B 27D 28A 29B 30C 31B 32C 33B 34B 35B 36B 37C 38A 39A 40A 41A 42D 43B 44D 45A 46B 47C 48B 49D 50D (Xem giải) Câu 1. Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion thu gọn H+ + OH- → H2O? A.

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Hòa Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút                         ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (3,0 điểm): (Xem giải) 1. Viết phản ứng hóa học khi cho dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với lần lượt các dung dịch sau: Ca(OH)2, Na2SO3, H2SO4, HCl. 2. (Xem giải) a. Pha 500 ml dung dịch HCl 0,2M vào 500 ml nước. Tính pH của dung dịch thu được. (Xem giải) b. Tính khối lượng NaOH cần dùng để

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Bình Phước

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút                         ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (2,0 điểm) (Xem giải) 1.1. Nguyên tố M tồn tại trong tự nhiên với 2 loại đồng vị X và Y trong đó Y chiếm 27,3% về số nguyên tử. Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 24. Số hạt nơtron

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2D 3D 4C 5D 6C 7A 8C 9C 10A 11C 12B 13A 14B 15C 16A 17B 18B 19B 20A 21C 22B 23A 24A 25C 26B 27A 28B 29B 30D 31D 32C 33C 34D 35B 36C 37C 38B 39A 40D 41A 42B 43D 44A 45D 46B 47A 48A 49C 50B (Xem giải) Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai? A. Phản ứng của isobutilen với HCl tạo sản phẩm chính là tert-butyl

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Hà Tĩnh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: (Xem giải) Câu 1. (2,0 điểm) Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau: 1) Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4. 2) Cho dung dịch đạm ure vào dung dịch nước vôi trong (dư). 3) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4. 4) Cho dung dịch saccarozơ vào Cu(OH)2. 5) Cho nước Br2 vào dung dịch anilin. (Xem giải) Câu 2. (2,0

Xem thêm

[2023 – 2024] Khảo sát HSG cụm Hoằng Hóa – Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2C 3C 4B 5C 6D 7B 8B 9B 10A 11B 12C 13A 14B 15A 16B 17C 18A 19C 20D 21A 22B 23C 24A 25B 26C 27B 28C 29B 30D 31A 32D 33B 34B 35D 36A 37C 38C 39D 40C 41A 42A 43D 44B 45C 46A 47D 48C 49C 50A (Xem giải) Câu 1: Tại khu vực bị ô nhiễm, pH của nước mưa đo được là 4,5 còn pH của nước mưa

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 120 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1A 2A 3C 4D 5B 6C 7B 8B 9C 10A 11B 12C 13D 14C 15B 16C 17D 18A 19C 20D 21D 22D 23B 24A 25D 26B 27A 28C 29B 30B 31D 32A 33D 34A 35C 36A 37C 38A 39D 40B I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm): (Xem giải) Câu 1: Một mẫu nước thải của nhà máy sản xuất có pH = 4. Để thải ra ngoài môi trường thì cần phải tăng pH lên

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Vĩnh Phúc

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3D 4C 5A 6C 7A 8A 9C 10C 11B 12C 13A 14A 15D 16B 17A 18D 19B 20A 21C 22B 23D 24D 25C 26D 27C 28D 29B 30A 31C 32B 33D 34B 35C 36C 37D 38A 39D 40C 41A 42B 43B 44B 45B 46A 47D 48B 49D 50D (Xem giải) Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Trùng hợp vinyl clorua thu được PVC. B. Tơ visco là

Xem thêm

[2023 – 2024] Khảo sát HSG cụm Thiệu Hóa – Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2C 3C 4A 5C 6A 7D 8C 9D 10A 11B 12C 13B 14C 15D 16B 17D 18D 19B 20C 21C 22D 23C 24C 25D 26A 27C 28D 29D 30D 31B 32C 33A 34A 35A 36B 37C 38D 39D 40A 41D 42B 43B 44A 45C 46B 47B 48A 49C 50C (Xem giải) Câu 1: Trong các hỗn hợp sau: (1) 0,1 mol Fe và 0,1 mol Fe3O4; (2) 0,1 mol FeS và 0,1

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Thái Nguyên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1 (2,0 điểm). (Xem giải) 1. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt mang điện là 16, nguyên tử nguyên tố Y ở trạng thái cơ bản có 5 electron ở các phân lớp s. a. Viết cấu hình electron nguyên tử và xác định vị trí của các nguyên tố X, Y b. Khi cho đơn chất của nguyên tố X tác dụng với đơn chất của nguyên tố

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Bình Thuận

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1 (4,5 điểm) (Xem giải) 1.1. (1,5 điểm) Cho 5 nguyên tố A, X, Y, Z, T theo thứ tự thuộc 5 ô liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, có số hiệu nguyên tử tăng dần. Tổng số hạt mang điện trong 5 nguyên tử của 5 nguyên tố trên bằng 100. a) Xác định 5 nguyên tố A, X, Y, Z, T. b) Sắp xếp

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Hải Dương

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1 (2,0 điểm) (Xem giải) 1. Cho sơ đồ phản ứng sau: (1) A + D (t°) → E; (2) A + B (t°) → F (3) F + KMnO4 + H2O → G + H + X; (4) E + KMnO4 + X → A + G + H + H2O; (5) E + F → A + H2O; (6) M + KMnO4 + X → G + Cl2 + H

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Thừa Thiên Huế

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 150 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (4,5 điểm) (Xem giải) 1. Tiến hành thí nghiệm thử tính chất của xenlulozơ theo các bước sau: • Bước 1: Cho lần lượt 4,0 ml HNO3, 8,0 ml H2SO4 đặc vào cốc thủy tinh, lắc đều và làm lạnh. • Bước 2: Thêm tiếp vào cốc một nhúm bông. Đặt cốc chứa hỗn hợp phản ứng vào nồi nước nóng (khoảng 60-70°C) khuấy nhẹ trong 5 phút. • Bước 3:

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Quảng Trị

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (5,0 điểm) (Xem giải) 1. Viết các phương trình hoá học để hoàn thành dãy biến hoá sau: (Xem giải) 2. Chỉ dùng chất chỉ thị phenolphtalein, hãy phân biệt các dung dịch sau đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn: NaHSO4, Na2CO3, BaCl2, NaCl, Mg(NO3)2, AlCl3. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. (Xem giải) 3. Oxi hóa 28,8 gam Mg bằng a mol

Xem thêm

Đề thi Học sinh giỏi năm học 2023 – 2024

Hướng dẫn xem thông tin đề từ Mã đề: • 3 số đầu tiên của mã đề: Số thứ tự của đề thi. • H08 (Hóa lớp 8), H09 (Hóa lớp 9), H10 (Hóa lớp 10), H11 (Hóa lớp 11), H12 (Hóa lớp 12). • Hình thức thi: A (Hoàn toàn trắc nghiệm), B (Trắc nghiệm kết hợp tự luận), C (Hoàn toàn tự luận). Mã đề Ngày Đề thi Tỉnh 018-H12A 07/03 HSG 12 Tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 017-H12C 26/12 HSG 12 Tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh 016-H12A 20/12 HSG 12 Tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa 015-H12C 20/12 HSG 12 Tỉnh Hòa

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Nghệ An

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (2,0 điểm) (Xem giải) 1. Để loại bỏ photpho trắng còn dính lại trong các dụng cụ sau khi làm thí nghiệm, người ta ngâm các dụng cụ đó trong dung dịch CuSO4, khi đó xảy ra phản ứng: P + CuSO4 + H2O → H3PO4 + Cu + H2SO4 Hãy xác định vai trò của các chất tham gia và cân bằng phản ứng trên theo phương pháp thăng bằng

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu I (4,0 điểm) (Xem giải) 1. Vì sao để giảm thiểu hiệu ứng nhà kính của bầu khí quyển trên Trái Đất, chúng ta nên hạn chế sử dụng các nhiên liệu hóa thạch như than đá (thành phần chủ yếu là cacbon), xăng dầu (thành phần chủ yếu là các hiđrocacbon),… và trồng thêm nhiều cây xanh. (Xem giải) 2. Chất khí X có công thức dạng AB3 (A, B là

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2A 3B 4B 5A 6D 7B 8A 9A 10B 11D 12C 13B 14C 15A 16A 17B 18B 19B 20B 21D 22C 23A 24D 25C 26B 27B 28D 29A 30A 31B 32B 33A 34C 35D 36C 37D 38A 39D 40D 41A 42C 43A 44A 45C 46D 47C 48C 49B 50C (Xem giải) Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 0,05 mol CuO bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20%, đun nóng, thu

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!