[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Nghệ An

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (2 điểm) (Xem giải) 1. Lập phương trình hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron, xác định chất oxi hóa, chất khử của các phản ứng oxi hóa khử sau: + Phản ứng tạo gỉ sắt trong trong tự nhiên Fe + O2 + H2O → Fe(OH)3 + Dùng dung dịch H2O2 để phục hồi các bức tranh cổ bị hóa đen bởi PbS PbS + H2O2 → PbSO4 +

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Trị

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (5,0 điểm) (Xem giải) 1. Cho các phản ứng sau: AlCl3 + NaHCO3 → X1 + CO2 + NaCl X1 + X2 → Al2(SO4)3 + Na2SO4 + H2O NaHCO3 + X2 → CO2 + … X1 + Ba(OH)2 → H2O + X3 X2 + X3 + H2O → X1 + X4 + … NaHCO3 + NaOH → X5 + H2O Al2(SO4)3 + X5 + H2O → X1 + CO2 + …

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Hải Dương

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu I (2,0 điểm) (Xem giải) 1. Từ H2O, đá vôi, NH3, O2, chất xúc tác và phương tiện kĩ thuật cần thiết, hãy viết phương trình phản ứng điều chế: a. NH4HCO3 b. NH4NO3 (Xem giải) 2. Cho 3 chất hữu cơ mạch hở gồm: anđehit (X1), ancol (X2), ete (X3) có cùng công thức phân tử C3H6O. Viết công thức cấu tạo 3 chất và trình bày phương pháp hóa học

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2A 3D 4C 5B 6D 7A 8A 9A 10A 11C 12B 13C 14D 15C 16C 17C 18C 19C 20B 21C 22B 23A 24D 25D 26D 27B 28A 29C 30A 31A 32B 33B 34B 35C 36D 37B 38A 39A 40A 41D 42D 43C 44A 45D 46D 47D 48B 49D 50B (Xem giải) Câu 1: Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit? A. CH3–COO–CH2–CH=CH2.   

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3B 4D 5D 6B 7A 8A 9A 10C 11B 12C 13C 14B 15C 16B 17C 18A 19B 20A 21A 22D 23D 24C 25C 26A 27D 28D 29D 30C 31B 32A 33A 34D 35D 36C 37A 38B 39C 40C (Xem giải) Câu 1: Vật liệu nào sau đây có độ cứng lớn nhất? A. Kim cương.       B. Vonfram.       C. Sắt.         D. Crom. (Xem

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: (Xem giải) Bài 1. (1,0 điểm) Trong phân tử M2X có tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, electron) là 140, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số hạt mang điện của nguyên tử M nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử X là 22. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố M, X và xác định vị trí của

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Hà Tĩnh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (2,0 điểm) 1. Viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau: (Xem giải) a. Cho CH3COOHN(CH3)3 và Glu-Ala lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH dư. (Xem giải) b. Cho glucozơ và fomanđehit lần lượt tham gia phản ứng tráng bạc. 2. Hãy giải thích ngắn gọn (Xem giải) a. Để dập tắt các đám cháy xăng dầu nhỏ người ta dùng chăn chiên (được làm

Xem thêm

[2022 – 2023] Khảo sát HSG cụm Hoằng Hóa – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2D 3A 4B 5C 6D 7C 8C 9B 10A 11C 12A 13A 14D 15A 16C 17A 18D 19A 20D 21D 22A 23A 24B 25B 26C 27A 28C 29A 30B 31C 32C 33B 34B 35C 36D 37B 38B 39D 40C 41D 42A 43B 44A 45D 46B 47B 48D 49B 50B (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, đơn chức mạch hở cần dùng 10,08 lít khí O2

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Vĩnh Phúc

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2A 3B 4C 5D 6D 7C 8D 9A 10C 11D 12C 13B 14D 15A 16D 17C 18D 19A 20D 21C 22A 23C 24C 25B 26A 27B 28B 29A 30C 31C 32A 33D 34B 35B 36B 37D 38A 39B 40A 41D 42D 43B 44D 45D 46C 47B 48A 49B 50A (Xem giải) Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn p mol anđehit X được q mol CO2 và t mol H2O. Biết p =

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2B 3A 4C 5A 6B 7B 8A 9C 10D 11A 12D 13C 14D 15D 16A 17C 18B 19C 20A 21B 22D 23B 24B 25A 26D 27C 28B 29D 30A 31A 32C 33B 34C 35D 36A 37C 38C 39A 40C 41B 42D 43C 44B 45A 46C 47B 48D 49C 50D (Xem giải) Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,45 mol Mg vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3A 4D 5B 6C 7D 8A 9D 10C 11B 12B 13D 14B 15B 16B 17C 18A 19A 20D 21D 22B 23A 24C 25C 26D 27C 28A 29A 30D 31A 32D 33D 34A 35B 36A 37C 38D 39A 40B 41A 42C 43A 44B 45C 46D 47B 48D 49B 50C (Xem giải) Câu 1: Xét sáu nguyên tử có cấu hình electron như sau: 1) 1s²2s²2p⁶3s²; 2) 1s²2s²2p¹; 3) 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d⁶4s²; 4) 1s²2s²2p⁵; 5)

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3C 4C 5C 6B 7D 8C 9A 10C 11C 12C 13B 14D 15C 16D 17C 18D 19B 20D 21B 22A 23D 24B 25A 26C 27B 28C 29A 30B 31B 32B 33B 34B 35D 36D 37C 38C 39A 40D A. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm) Câu I (3,0 điểm): (Xem giải) 1. Cho ba bình dung dịch không nhãn là: Bình X chứa dung dịch KHCO3 và K2CO3. Bình Y chứa dung

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đáp án phần 1: 1C 2D 3B 4A 5B 6C 7C 8A 9D 10C 11B 12C 13C 14C 15A 16D 17C 18A 19B 20B 21A 22B 23B 24D 25B 26C 27A 28A 29A 30A 31B 32D 33D 34D 35C 36C 37B 38A 39B 40B Phần I: Trắc nghiệm (Thí sinh chọn một đáp án viết câu trả lời vào tờ giấy thi) Câu 1: Phương pháp thủy luyện điều chế được kim loại nào sau đây? A. Mg.      

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2D 3B 4B 5A 6A 7B 8B 9B 10D 11B 12D 13B 14D 15C 16C 17B 18A 19C 20C 21C 22D 23A 24C 25D 26D 27C 28A 29C 30A 31D 32A 33C 34D 35D 36B 37C 38A 39D 40A 41A 42A 43C 44A 45A 46C 47D 48B 49B 50A (Xem giải) Câu 1: Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol: (a) 2X + 2Y (điện phân

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 120 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1C 2A 3D 4D 5B 6B 7D 8D 9D 10C 11A 12C 13C 14A 15A 16D 17B 18C 19A 20C 21C 22D 23A 24C 25B 26D 27B 28D 29B 30B 31D 32A 33A 34C 35A 36B 37B 38C 39A 40B I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm): (Xem giải) Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Ninh Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2B 3A 4A 5B 6D 7B 8B 9D 10C 11C 12B 13C 14A 15A 16A 17D 18A 19A 20D 21C 22B 23A 24B 25A 26B 27C 28A 29B 30D 31C 32A 33B 34B 35B 36A 37B 38A 39D 40B 41B 42A 43B 44B 45A 46A 47C 48B 49C 50C 51C 52C 53C 54C 55C 56A 57B 58C 59A 60C 61B 62D 63D 64C (Xem giải) Câu 1. Số nguyên tố hóa học

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình (Đề dự bị)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2A 3D 4A 5B 6C 7A 8B 9B 10B 11C 12C 13A 14B 15C 16C 17D 18B 19C 20A 21C 22A 23A 24C 25D 26A 27A 28B 29A 30A 31B 32D 33A 34B 35C 36A 37A 38D 39C 40A 41A 42A 43D 44B 45A 46C 47D 48B 49A 50C (Xem giải) Câu 1: Al có 2 đồng vị 26Al và 27Al có tỉ lệ số nguyên tử tương ứng lần lượt là

Xem thêm

[2016 – 2017] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1BC 2A 3B 4A 5B 6A 7ABCD 8D 9A 10B 11ABC 12C 13AB 14C 15A 16B 17CD 18D 19B 20AB 21D 22C 23C 24B 25A 26D 27C 28BCD 29D 30CD 31A 32B 33C 34B 35D 36C 37B 38A 39BCD 40ABCD A. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm). Câu 1. (1,0 điểm) (Xem giải) a) Sục khí (A) vào dung dịch FeCl3 thu được chất rắn (B) màu vàng và dung dịch (D). Khí (E)

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2B 3C 4D 5D 6A 7B 8A 9D 10A 11C 12C 13C 14D 15D 16D 17A 18A 19C 20C 21D 22A 23A 24A 25C 26A 27B 28B 29D 30D 31C 32D 33C 34A 35C 36B 37B 38A 39D 40B 41D 42B 43B 44A 45C 46A 47D 48B 49B 50A (Xem giải) Câu 1: Cho X, Y, Z và M là các kim loại. Thực hiện các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1:

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2A 3D 4B 5D 6C 7A 8A 9D 10C 11B 12D 13A 14A 15B 16B 17B 18A 19A 20C 21C 22D 23C 24C 25A 26B 27B 28D 29C 30B 31B 32B 33C 34C 35B 36C 37A 38A 39A 40D 41D 42D 43C 44D 45B 46D 47B 48A 49D 50C (Xem giải) Câu 1: Cho các chất sau: H2NCH2COONH4, ClH3NCH2COOC2H5, Glu-Val, tristearin, CH3COOC6H4OH (hợp chất thơm), Ala-Val. Số chất tác dụng hoàn toàn

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3A 4A 5C 6D 7C 8C 9A 10A 11A 12D 13C 14C 15B 16D 17C 18A 19A 20D 21A 22B 23B 24A 25D 26B 27D 28C 29C 30C 31D 32B 33B 34B 35A 36D 37B 38B 39B 40A 41C 42A 43C 44B 45D 46B 47B 48C 49C 50D (Xem giải) Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Trong điều kiện thường, NH3 là khí không màu, mùi khai. B.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!