You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2015 – 2016] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Đang cập nhật… 1C 2C 3B 4D 5A 6B 7D 8C 9C 10B 11C 12A 13D 14B 15A 16A 17D 18B 19D 20B 21B 22B 23A 24B 25C 26A 27B 28B 29A 30D 31A 32C 33B 34D 35D 36A 37A 38B 39D 40A 41D 42C 43 44 45 46 47 48 49 50 Câu 1: Dùng quỳ tím có thể phân biệt được dãy các dung dịch nào sau đây? A. Glyxin, valin, axit glutamic.       

Xem thêm

[2014 – 2015] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2C 3B 4B 5C 6A 7B 8C 9A 10B 11D 12A 13D 14A 15B 16A 17C 18B 19A 20D 21D 22C 23D 24C 25B 26B 27C 28D 29A 30D 31C 32C 33D 34B 35D 36A 37B 38B 39D 40B 41C 42A 43D 44C 45B 46A 47A 48A 49B 50A (Xem giải) Câu 1: Hỗn hợp X gồm Al, Fe, Zn, Mg. Cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y.

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2C 3B 4A 5A 6D 7A 8B 9A 10B 11C 12D 13A 14C 15D 16A 17B 18D 19D 20A 21C 22B 23D 24B 25D 26C 27A 28A 29A 30B 31C 32D 33A 34C 35C 36D 37B 38D 39C 40A 41D 42B 43C 44C 45C 46D 47B 48C 49B 50A (Xem giải) Câu 1: Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử,

Xem thêm

Mục lục Thi học sinh giỏi Hóa 12

Danh sách các đề thi HSG Hóa 12. Các đề không có trong danh mục bên dưới bạn đọc vẫn có thể tìm được bài theo hướng dẫn tìm kiếm ngoài trang chủ. Thái Bình: [2015-2016]–[2016-2017]–[2017-2018]–[2018-2019]–[2019-2020]–[2020-2021] Đồng Tháp: [2014-2015]–[2015-2016]–[2016-2017]–[2017-2018]–[2018-2019]–[2019-2020]–[2020-2021] Đà Nẵng: [2017-2018]–[2018-2019]–[2019-2020]–[2020-2021] Bắc Giang: [2016-2017]–[2017-2018]–[2018-2019]–[2019-2020]–[2020-2021] Bắc Ninh: [2016-2017]–[2017-2018]–[2018-2019]–[2019-2020]–[2020-2021] Nam Định: [2016-2017]–[2017-2018]–[2018-2019]–[2019-2020]–[2020-2021] Quảng Nam: [2016-2017]–[2017-2018]–[2018-2019]–[2019-2020]–[2020-2021] Hà Tĩnh: [2016-2017]–[2017-2018]–[2018-2019]–[2019-2020]–[2020-2021]

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP Đà Nẵng

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2D 3A 4C 5B 6D 7C 8A 9B 10A 11A 12C 13D 14D 15A 16D 17A 18C 19B 20B 21A 22D 23D 24B 25B 26D 27A 28D 29B 30C 31C 32C 33C 34C 35B 36B 37A 38D 39C 40A 41D 42B 43A 44A 45D 46C 47B 48D 49B 50A (Xem giải) Câu 1: Octa-2,4,6-trien có thể tồn tại bao nhiêu đồng phân hình học? A. 4.       B. 8.       C. 6.  

Xem thêm

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP Đà Nẵng

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2B 3B 4B 5C 6C 7A 8D 9D 10D 11D 12C 13C 14B 15A 16A 17B 18D 19B 20A 21D 22C 23A 24C 25A 26A 27B 28D 29D 30C 31B 32C 33A 34D 35A 36B 37A 38C 39D 40C 41B 42A 43A 44A 45D 46C 47A 48D 49B 50C (Xem giải) Câu 1: Xét các hợp chất trimetylamin, alanin, amoni axetat, và glyxyl-alanin. Trong các chất này, có bao nhiêu chất là chất rắn, tan tốt trong

Xem thêm

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3A 4D 5D 6C 7B 8D 9A 10C 11D 12A 13D 14D 15A 16D 17D 18A 19D 20D 21B 22B 23A 24A 25C 26A 27C 28A 29C 30A 31C 32B 33B 34A 35D 36C 37B 38B 39B 40D 41C 42C 43A 44B 45A 46A 47B 48A 49B 50A (Xem giải) Câu 1. Este X hai chức, mạch hở, tạo bởi một ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức. Este Y ba chức, mạch hở,

Xem thêm

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2B 3D 4D 5C 6A 7C 8C 9C 10A 11A 12A 13C 14D 15D 16A 17A 18A 19B 20B 21C 22C 23A 24D 25A 26B 27D 28C 29B 30 31C 32D 33D 34B 35D 36A 37D 38B 39D 40C 41B 42A 43B 44B 45C 46A 47D 48B 49C 50D (Xem giải) Câu 1: Cho sơ đồ điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm như sau: Phát biểu nào sau đây là đúng A. Do HCl là

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2D 3C 4A 5C 6B 7D 8A 9B 10D 11D 12B 13D 14B 15D 16C 17A 18A 19A 20D 21D 22B 23C 24D 25B 26C 27D 28B 29B 30B 31C 32C 33D 34B 35A 36B 37D 38A 39C 40D 41B 42D 43D 44D 45B 46B 47B 48D 49A 50B Câu 1. Este X có CTPT CH3COOC6H5. Phát biểu nào sau đây về X là đúng? A. X được điều chế bằng phản ứng của axit axetic với

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Giang

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 120 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3A 4B 5A 6C 7B 8A 9D 10A 11C 12D 13D 14C 15C 16C 17C 18B 19A 20D 21B 22A 23B 24B 25D 26C 27C 28A 29D 30D 31C 32D 33B 34A 35B 36B 37A 38D 39C 40D I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm): Câu 1. Phát biểu nào sau đây sai? A. Thủy phân etyl axetat thu được etanol.          B. Ở điều kiện thường, tristearin là chất lỏng. C. Triolein phản ứng được

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 60 phút ⇒ Đáp án phần 1: 1B 2D 3D 4A 5A 6D 7D 8C 9B 10A 11B 12D 13D 14A 15C 16B 17C 18B 19C 20B 21C 22C 23A 24A ⇒ Đáp án phần 2: Câu 25 26 27 28 29 30 31 32 Đáp án 1245 4,6 28,86 2 1036 42,625 124 235 Câu 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án 124 49,72 bde 1,34 20,8-200 31,35 34,2 21 PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM MỘT LỰA CHỌN Câu 1. Hợp chất nào của canxi dùng

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Nam

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2A 3A 4A 5C 6D 7A 8C 9D 10C 11B 12C 13C 14D 15C 16A 17D 18B 19C 20A 21B 22B 23D 24D 25C 26B 27B 28B 29D 30A 31A 32A 33C 34D 35A 36B 37D 38C 39D 40C 41C 42C 43B 44A 45A 46B 47B 48D 49A 50D Câu 1. Chất X được sử dụng để làm trắng bột giấy, chống nấm mốc cho lương thực, tẩy màu nước đường trong sản xuất đường mía. Chất

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP. Đà Nẵng

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2B 3D 4A 5A 6A 7D 8B 9C 10A 11A 12A 13D 14D 15B 16C 17A 18B 19D 20B 21A 22A 23B 24B 25C 26B 27C 28C 29A 30C 31C 32D 33D 34D 35C 36B 37A 38C 39C 40C 41C 42B 43C 44B 45A 46D 47A 48D 49B 50C (Xem giải) Câu 1. Thực hiện các thí nghiệm sau (a) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl. (b) Cho khí NO2 vào dung dịch NaOH. (c) Sục a

Xem thêm

[2015 – 2016] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3C 4D 5C 6D 7B 8A 9A 10B 11B 12B 13C 14A 15D 16B 17B 18B 19A 20C 21D 22B 23A 24B 25C 26A 27C 28C 29C 30A 31B 32D 33B 34A 35D 36A 37D 38C 39B 40A 41B 42A 43D 44D 45D 46C 47D 48D 49C 50C (Xem giải) Câu 1: Có các phát biểu: (1) Oxi hóa anđehit fomic và axit fomic bằng AgNO3/NH3 dư đều được muối amoni cacbonat. (2) Axeton, phenol trong

Xem thêm

[2016 – 2017] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2B 3C 4C 5A 6A 7A 8A 9B 10C 11A 12B 13C 14C 15D 16B 17C 18D 19B 20D 21A 22A 23D 24C 25C 26D 27B 28B 29C 30C 31D 32C 33D 34D 35B 36A 37A 38B 39D 40B 41D 42A 43D 44A 45A 46A 47C 48B 49D 50A (Xem giải) Câu 1: Số đồng phân cấu tạo, mạch hở có công thức phân tử C5H8 tác dụng với H2 dư (Ni, t°) thu được sản phẩm

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Giang

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 120 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3A 4C 5D 6D 7B 8B 9D 10A 11A 12C 13A 14C 15D 16D 17B 18C 19A 20B 21B 22B 23C 24B 25B 26A 27D 28C 29D 30C 31D 32C 33C 34B 35D 36D 37C 38A 39A 40B I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm): (Xem giải) Câu 1: Hợp chất hữu cơ X (thành phần nguyên tố gồm C, H, O) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Cho 28,98 gam X phản

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2C 3C 4A 5D 6B 7D 8A 9B 10C 11A 12C 13D 14A 15C 16D 17C 18D 19B 20C 21A 22B 23B 24D 25D 26B 27B 28C 29D 30B 31A 32A 33B 34D 35A 36D 37B 38C 39D 40D 41A 42D 43A 44A 45C 46A 47A 48C 49A 50D (Xem giải) Câu 1: Cho hỗn hợp Fe, Mg vào dung dịch AgNO3 và Cu(NO3)2 thì thu được dung dịch A và 1 kim loại. Kim loại thu

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Hà Tĩnh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi và giải chi tiết: Câu 1: (2,5 điểm) (Xem giải) 1. Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học cho các thí nghiệm (mỗi thí nghiệm chỉ viết 1 phương trình) a. Cho 2a mol kim loại natri vào dung dịch chứa a mol amoni hiđrosunfat. b. Cho hỗn hợp dạng bột gồm oxit sắt từ và đồng (dư) vào dung dịch axit clohiđric dư. c. Cho b mol kim loại bari vào dung dịch chứa b mol phenylamoni sunfat. d. Trộn dung dịch

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Nam Định

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 60 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2B 3B 4A 5A 6A 7C 8A 9D 10B 11C 12A 13D 14D 15A 16C 17B 18C 19D 20B 21C 22C 23D 24D 25B 26D 27C 28A 29B 30B 31B 32D 33A 34C 35A 36B 37A 38D 39C 40C (Xem giải) Câu 1: Hấp thụ 3,36 lit khí CO2 vào 200ml dung dịch hỗn hợp NaOH và Na2CO3 0,4M, thu được dung dịch có chứa 19,98 gam hỗn hợp muối. Nồng độ mol của NaOH trong dung

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2A 3C 4B 5D 6D 7B 8C 9B 10D 11B 12B 13D 14D 15A 16A 17A 18D 19B 20A 21A 22C 23D 24A 25C 26B 27D 28C 29A 30C 31D 32A 33A 34C 35C 36D 37D 38A 39B 40D 41B 42B 43D 44C 45B 46C 47D 48C 49B 50A (Xem giải) Câu 1: Trộn K và Na theo tỉ lệ mol 1 : 1 được hỗn hợp X. Hòa tan hết X vào nước dư được dung

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!