You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Ninh Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2A 3A 4C 5D 6A 7B 8C 9D 10C 11C 12C 13B 14C 15C 16A 17B 18A 19C 20D 21B 22A 23D 24A 25D 26B 27B 28D 29C 30D 31C 32B 33B 34D 35D 36C 37A 38A 39D 40A 41B 42B 43A 44A 45D 46D 47D 48D 49C 50A 51D 52A 53B 54B 55D 56A I. TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm) (Xem giải) Câu 1: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X

Xem thêm

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Ninh Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2D 3C 4D 5C 6B 7D 8C 9D 10A 11D 12C 13B 14C 15B 16A 17C 18B 19D 20C 21C 22D 23A 24C 25C 26B 27A 28C 29B 30A 31D 32D 33B 34B 35B 36A 37C 38A 39D 40B 41A 42D 43A 44D 45C 46C 47C 48A 49B 50D 51D 52B 53A 54D 55A 56B I. TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm) (Xem giải) Câu 1: Cho các chất hữu cơ sau: (1) H2NCH2COOH;

Xem thêm

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2A 3D 4D 5B 6D 7B 8A 9A 10B 11D 12D 13B 14B 15B 16D 17A 18B 19D 20C 21B 22B 23C 24B 25D 26B 27D 28B 29A 30B 31C 32B 33C 34D 35B 36C 37B 38? 39B 40C A. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm) Câu I (3,0 điểm): (Xem giải) 1. Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra với mỗi trường hợp sau: a) Cho dung

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2C 3C 4B 5A 6C 7C 8C 9A 10D 11D 12C 13A 14B 15A 16A 17B 18C 19C 20B 21B 22B 23B 24D 25D 26A 27C 28A 29D 30A 31B 32B 33C 34B 35B 36C 37D 38B 39C 40A A. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm) Câu I (3,0 điểm): (Xem giải) 1. Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) 500 ml dung dịch X chứa HCl 0,01M và

Xem thêm

[2016 – 2017] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3D 4A 5D 6B 7B 8A 9A 10D 11A 12A 13A 14B 15B 16D 17D 18B 19C 20C 21C 22C 23B 24C 25A 26A 27B 28C 29C 30B 31B 32D 33C 34C 35D 36B 37D 38A 39B 40B 41D 42A 43D 44C 45C 46A 47A 48D 49C 50A (Xem giải) Câu 1: Dung dịch X chứa a mol ZnSO4, dung dịch Y chứa b mol AlCl3; dung dịch Z chứa c mol

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3D 4C 5C 6C 7A 8C 9B 10C 11B 12A 13B 14A 15D 16B 17C 18A 19D 20C 21B 22D 23C 24B 25A 26C 27D 28A 29C 30D 31A 32D 33D 34A 35B 36A 37B 38A 39C 40B 41B 42B 43D 44C 45D 46C 47D 48B 49D 50C (Xem giải) Câu 1. Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2B 3A 4D 5D 6C 7B 8C 9D 10A 11B 12B 13A 14A 15C 16A 17A 18C 19D 20D 21B 22D 23C 24B 25D 26C 27B 28D 29B 30A 31D 32B 33A 34A 35B 36C 37C 38C 39D 40D A. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm). Câu I (3,0 điểm): (Xem giải) 1. Viết các phương trình phản ứng theo dãy chuyển hóa sau: N2 → NO → NO2 → HNO3 → NH4NO3 → NH3 (Xem giải) 2.

Xem thêm

[2020 – 2021] Dự bị thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 60 phút ⇒ Đáp án phần 1:  1B 2B 3C 4D 5B 6D 7D 8B 9D 10D 11C 12A 13D 14A 15D 16A 17A 18B 19D 20C 21A 22A 23A 24C ⇒ Đáp án phần 2:  Câu 25 26 27 28 29 30 31 32 Đáp án 5,6 4 8,79 28,8 17,61 31,2 135678 34,01 Câu 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án 45 31,22 29,96 4 0,1 c,d,e 40,65 a,d,e Phần I. Trắc nghiệm một lựa chọn (Thí sinh ghi

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 60 phút ⇒ Đáp án phần 1: 1D 2C 3C 4D 5A 6B 7B 8D 9D 10C 11C 12B 13B 14B 15B 16B 17C 18B 19A 20A 21A 22B 23C 24A ⇒ Đáp án phần 2: Câu 25 26 27 28 29 30 31 32 Đáp án 14,55% a,b,c,d 18,3 142,322 4 69,05 12,48 54,96 Câu 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án 14 8,97 25,4 a,d,f 5,128 101,43 0,15 91,5 Phần I. Trắc nghiệm một lựa chọn (Thí sinh ghi

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Bắc Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 120 phút ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3B 4A 5C 6B 7A 8A 9A 10D 11D 12D 13D 14A 15C 16C 17D 18B 19B 20A 21B 22B 23B 24D 25B 26C 27C 28A 29C 30B 31D 32A 33A 34D 35C 36D 37D 38C 39A 40C I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm): (Xem giải) Câu 1: Cho các phát biểu sau: (a) Sử dụng xà phòng để giặt quần áo trong nước cứng sẽ làm vải nhanh mục. (b) Nếu nhỏ

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2D 3C 4D 5C 6D 7A 8B 9D 10C 11A 12A 13A 14B 15A 16C 17B 18B 19D 20B 21C 22B 23A 24B 25B 26B 27C 28D 29D 30B 31C 32C 33B 34A 35C 36D 37A 38D 39C 40C 41A 42A 43A 44D 45B 46A 47C 48C 49D 50D Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Cr2O3 tan trong dung dịch KOH loãng.       B. FeO là một

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2D 3C 4D 5D 6D 7C 8A 9B 10A 11A 12D 13C 14A 15C 16C 17C 18B 19C 20C 21A 22D 23B 24A 25C 26A 27C 28C 29A 30C 31B 32B 33B 34D 35A 36C 37D 38B 39B 40A Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Phenol cộng hợp được với brom nên dễ dàng làm mất màu nước brom. B. Phenol không làm đổi màu dung dịch phenolphtalein nhưng

Xem thêm

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2A 3A 4D 5B 6B 7D 8C 9D 10D 11B 12C 13A 14C 15D 16D 17C 18B 19C 20B 21B 22A 23D 24D 25B 26C 27C 28B 29C 30A 31A 32B 33A 34D 35D 36D 37B 38A 39A 40A 41B 42D 43A 44C 45C 46C 47B 48D 49D 50A Câu 1: Amin nào sau đây là amin bậc 2? A. metyl amin.       B. phenyl amin.       C.

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP Đà Nẵng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2D 3C 4D 5D 6A 7B 8C 9B 10B 11C 12A 13B 14D 15B 16C 17B 18D 19B 20A 21D 22B 23B 24B 25D 26D 27B 28A 29D 30A 31D 32C 33A 34B 35A 36C 37D 38C 39D 40C 41C 42A 43A 44C 45A 46C 47A 48B 49D 50C Câu 1. Oxit nào sau đây không tan trong cả hai dung dịch NaOH loãng và dung dịch HCl A. Fe2O3.    

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2D 3A 4B 5D 6A 7D 8B 9B 10C 11A 12B 13C 14B 15C 16D 17D 18D 19C 20C 21B 22C 23C 24D 25C 26A 27D 28A 29D 30B 31C 32C 33A 34B 35C 36B 37A 38D 39D 40B 41A 42C 43A 44B 45B 46C 47A 48A 49A 50B Câu 1: Hợp chất nào sau đây bị oxi hoá bởi HNO3 loãng? A. Fe2O3.       B. Fe(OH)3.      

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2C 3A 4D 5B 6A 7B 8C 9C 10B 11A 12D 13A 14A 15B 16C 17C 18B 19D 20D 21D 22C 23D 24C 25A 26B 27C 28D 29A 30D 31B 32C 33A 34B 35D 36B 37A 38A 39D 40A 41B 42C 43D 44C 45D 46A 47D 48A 49A 50A (Xem giải) Câu 1: Cho các phát biểu sau: (a) Khí NO2, SO2 gây ra hiện tượng mưa axít. (b) Khí CH4, CO2

Xem thêm

[2016 – 2017] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3B 4C 5A 6C 7B 8C 9B 10A 11D 12A 13D 14D 15B 16A 17C 18B 19D 20D 21D 22C 23D 24C 25A 26B 27C 28A 29C 30D 31A 32C 33B 34B 35D 36B 37A 38A 39D 40A 41A 42C 43B 44D 45A 46A 47D 48A 49B 50D (Xem giải) Câu 1: Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X (CxHyOzN4) và Y (CnHmO7Nt) với dung dịch NaOH vừa

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2D 3B 4A 5B 6B 7B 8A 9C 10D 11D 12D 13C 14B 15A 16D 17A 18D 19B 20B 21D 22B 23C 24B 25C 26AB 27B 28B 29D 30B 31- 32D 33A 34A 35C 36D 37B 38B 39A 40D A. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm) Câu I (3,0 điểm): (Xem giải) 1) Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hòa tan A trong lượng dư nước được dung dịch D và phần

Xem thêm

[2015 – 2016] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2C 3B 4D 5A 6B 7D 8C 9C 10B 11C 12A 13D 14B 15A 16A 17D 18B 19D 20B 21B 22B 23A 24B 25C 26A 27B 28B 29A 30D 31A 32C 33B 34D 35D 36A 37A 38B 39D 40A 41D 42C 43C 44A 45D 46C 47C 48C 49A 50D Câu 1: Dùng quỳ tím có thể phân biệt được dãy các dung dịch nào sau đây? A. Glyxin, valin, axit glutamic.   

Xem thêm

[2014 – 2015] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2C 3B 4B 5C 6A 7B 8C 9A 10B 11D 12A 13D 14A 15B 16A 17C 18B 19A 20D 21D 22C 23D 24C 25B 26B 27C 28D 29A 30D 31C 32C 33D 34B 35D 36A 37B 38B 39D 40B 41C 42A 43D 44C 45B 46A 47A 48A 49B 50A (Xem giải) Câu 1: Hỗn hợp X gồm Al, Fe, Zn, Mg. Cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư)

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2C 3B 4A 5A 6D 7A 8B 9A 10B 11C 12D 13A 14C 15D 16A 17B 18D 19D 20A 21C 22B 23D 24B 25D 26C 27A 28A 29A 30B 31C 32D 33A 34C 35C 36D 37B 38D 39C 40A 41D 42B 43C 44C 45C 46D 47B 48C 49B 50A (Xem giải) Câu 1: Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!