[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Bà Rịa Vũng Tàu (Lần 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 143

41A 42D 43A 44B 45C 46C 47A 48A 49B 50C
51D 52B 53A 54B 55D 56C 57C 58C 59B 60D
61A 62A 63B 64D 65C 66B 67B 68D 69A 70D
71D 72C 73C 74B 75C 76B 77B 78C 79B 80C

Câu 41. Nước cứng vĩnh cửu không tác dụng với dung dịch chất nào sau đây?

A. HCl.         B. K3PO4.         C. Na2CO3.       D. NaOH.

Câu 42. Crom (VI) oxit là chất rắn màu đỏ thẫm, được ứng dụng chủ yếu trong xi mạ, sản xuất hồng ngọc tổng hợp, sản xuất gốm sứ, sơn, luyện kim, xử lý gỗ, dệt, nhuộm…. Công thức của crom (VI) oxit là

A. CrO6.        B. CrO.        C. Cr2O3.         D. CrO3.

Câu 43. Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?

A. Alanin.        B. Lysin.         C. Axit glutamic.         D. Metylamin.

(Xem giải) Câu 44. Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

A. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2.       B. C6H5NHCH3 và C6H5CHOHCH3

C. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2.       D. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH.

Câu 45. Tác nhân chủ yếu gây hiện tượng “mưa axit” là do sự tăng nồng độ trong khí quyển của chất nào sau đây?

A. H2SO4.        B. SO3.        C. SO2.         D. CO2.

Câu 46. Theo A-rê-ni-ut, chất nào sau đây là một axit nhiều nấc?

A. HNO3.       B. CH3COOH.       C. H3PO4.        D. HCl.

Câu 47. Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH thu được C2H5COONa và C2H5OH. Chất X là

A. C2H5COOC2H5.         B. C2H5COOH.        C. C2H5COOCH3.        D. CH3COOC2H5.

Câu 48. Điện phân nóng chảy Al2O3 thu được sản phẩm là

A. Al và O2.        B. Al(OH)3.         C. Al và Al(OH)3.       D. Al và H2O.

Câu 49. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

A. W.         B. Hg.         C. Na.       D. Cu.

Câu 50. Kim loại nào sau đây không tác dụng với H2O ở điều kiện thường?

A. K.        B. Ca.         C. Be.       D. Na.

Câu 51. Trong công nghiệp, kim loại Na được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy hợp chất nào sau đây?

A. NaNO3.         B. NaClO.         C. NaHCO3.         D. NaCl.

Câu 52. Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc (tráng gương)?

A. C6H5OH.         B. CH3CHO.       C. C2H5OH.         D. CH3COOH.

Câu 53. Chất nào sau đây không tan trong dung dịch NaOH?

A. Fe2O3.        B. Al.         C. Al(OH)3.       D. Al2O3.

Câu 54. Trong điều kiện không có oxi, Fe phản ứng với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt (II)?

A. HNO3 loãng.        B. HCl.         C. H2SO4 đặc nóng.         D. AgNO3.

Câu 55. Chất không tham gia phản ứng thủy phân là:

A. Saccarozơ.         B. Tinh bột.        C. Xenlulozơ.        D. Glucozơ.

Câu 56. Trùng ngưng axit terephtalic và etylen glicol tạo thành polime nào sau đây?

A. Poli(metyl metacrylat).        B. Poli(vinyl clorua).

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN trường Yên Định 2 - Thanh Hóa (Lần 2)

C. Poli(etylen terephtalat).       D. Poliisopren.

Câu 57. Trong phản ứng của kim loại Al với khi O2, mỗi nguyên tử Al

A. nhận 2 electron.        B. nhận 3 electron.

C. nhường 3 electron.        D. nhường 2 electron.

Câu 58. Trong các chất sau, chất nào thuộc chất béo có trạng thái lỏng ở điều kiện thường?

A. (HCOO)3C3H5.        B. (C15H31COO)3C3H5.

C. (C17H33COO)3C3H5.        D. (C17H35COO)3C3H5.

Câu 59. Magie phản ứng với oxi sinh ra sản phẩm nào sau đây?

A. MgO2.        B. MgO.        C. Mg(OH)2.         D. Mg2O.

Câu 60. Ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học đều

A. phát sinh dòng điện.       B. chỉ xảy ra trong dung dịch chất điện li.

C. xảy ra quá trình khử ion kim loại.        D. xảy ra quá trình oxi hóa – khử.

(Xem giải) Câu 61. Thủy phân hoàn toàn 7,4 gam CH3COOCH3 bằng dung dịch chứa m gam NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 9 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 4,8.        B. 3,84.        C. 6,72.       D. 6,4.

(Xem giải) Câu 62. Lần lượt cho Fe tác dụng với lượng dư các dung dịch riêng biệt sau đây: FeCl3, NaOH, CuSO4, MgCl2, HNO3 loãng. Có bao nhiêu dung dịch tạo sản phẩm là hợp chất Fe(II)?

A. 2.        B. 4.        C. 1.        D. 3.

(Xem giải) Câu 63. Chất X được dùng làm nước tăng lực cho trẻ em và người ốm. Chất X được tạo thành khi thủy phân hoàn toàn Y (xúc tác axit). Chất Y là chất rắn, ở dạng bột vô định hình màu trắng, không tan trong nước lạnh. Hai chất X và Y lần lượt là

A. Xenlulozơ và saccarozơ.        B. Glucozơ và tinh bột.

C. Fructozơ và tinh bột.         D. Glucozơ và fructozơ.

(Xem giải) Câu 64. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.

B. Amilozơ có cấu trúc mạch polime phân nhánh.

C. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp.

D. Axit glutamic là chất lưỡng tính.

(Xem giải) Câu 65. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X (gồm 12,0 gam CuO và 5,1 gam Al2O3) cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1,6M. Giá trị của V là

A. 200.         B. 125.       C. 375.        D. 600.

(Xem giải) Câu 66. Đốt cháy 6,48 gam kim loại M (có hóa trị không đổi) trong 3,36 lít khí O2 đến phản ứng hoàn toàn được chất rắn X. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl dư thu được 1,344 lít khí H2. Các thể tích khí đều đo ở đktc, kim loại M là

A. Zn.       B. Al.        C. Mg.        D. Ca.

(Xem giải) Câu 67. Xà phòng hóa este X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH dư, thu được ancol Y và muối Z (Z nung với vôi tôi, xút được metan). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOCH2CH2CH3.        B. CH3COOC2H5.

C. CH3CH2COOCH3.        D. HCOOCH(CH3)

(Xem giải) Câu 68. Thí nghiệm nào sau đây xảy ra phản ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa?

A. Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHCO3.

B. Cho thanh kim loại Ag vào dung dịch FeCl2.

C. Cho thanh kim loại Al vào dung dịch H2SO4 loãng.

D. Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch BaCl2.

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Bắc Ninh

(Xem giải) Câu 69. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol amin đơn chức X thu được 6,72 lít khí CO2 (dktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C3H9N.        B. C4H9N.        C. C2H7N.         D. C3H7N.

(Xem giải) Câu 70. Cho các loại tơ: visco, xenlulozơ axetat, tơ tằm, nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

A. 3.        B. 5.        C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 71. Để tráng một ruột phích, người ta phải thủy phân 119,7 gam saccarozơ, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc. Biết hiệu suất toàn bộ quá trình là 70%. Khối lượng Ag đã tráng ruột phích là

A. 151,2 gam.       B. 100,0 gam.        C. 52,92 gam.       D. 105,84 gam.

(Xem giải) Câu 72. Cho sơ đồ các phản ứng sau:
(1) X + CO2 + H2O → Y.
(2) Y + NaOH → X + Z + H2O.
(3) Y + Z → X + NaHCO3.
Các chất X, Z thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. BaCO3, NaHCO3.         B. Ba(OH)2, Na2CO3.

C. BaCO3, Na2CO3.         D. BaCO3, Ba(HCO3)2.

(Xem giải) Câu 73. Một hộ gia đình để tận dụng chất thải từ chăn nuôi đã sử xây dựng hầm khí bioga đồng thời gia đình cũng lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời. Trong 90 ngày mùa hè hệ thống năng lượng mặt trời sản sinh ra được một lượng nhiệt 1,8625.10^6 kJ và hệ thống hầm bioga sản sinh được 20 kg khí metan (thành phần chính khí bioga). Khi được đốt cháy hoàn toàn 1 mol các chất tỏa ra lượng nhiệt cho trong bảng sau:

Chất CH4 C2H6 C3H8 C4H10
Nhiệt tỏa ra (kJ/mol) 890 1560,5 2220 2874

Nếu gia đình trong 90 ngày trên dùng năng lượng từ việc mua Bình “ga” loại 12 cân có chứa 12 kg khí hóa lỏng (LPG) gồm propan và butan với tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 thì cần phải mua n bình ga (giả thiết hiệu suất sử dụng nhiệt như nhau). Giá trị của n là

A. 2.       B. 3.         C. 5.        D. 4.

(Xem giải) Câu 74. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho kim loại Na vào dung dịch FeCl3.
(b) Cho dung dịch Mg(HCO3)2 vào dung dịch KOH dư.
(c) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3.
(d) Cho (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 đun nóng.
(e) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm vừa thu được kết tủa vừa thu được chất khi là

A. 5.        B. 3.        C. 2.        D. 4.

(Xem giải) Câu 75. Cấu trúc địa chất ở một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Bình có chứa quặng sắt laterit màu xám nâu hoặc đen nâu. Phân tích một mẫu quặng laterit xác định được thành phần hóa học gồm 5,1% Al2O3, 72% Fe2O3, 4,8% SiO2 và phần còn lại là tạp chất trơ. Người ta thực hiện thí nghiệm điều chế sắt như sau:
• Bước 1. Nghiền mịn x gam mẫu quặng trên rồi ngâm trong bể chứa dung dịch NaOH đặc nóng dư, phần không tan rửa kỹ bằng nước thu được chất rắn X.
• Bước 2. Hòa tan X trong dung dịch HCl vừa đủ, lọc bỏ chất rắn không tan thu được dung dịch Y.
• Bước 3. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa tạo thành, đem nung đến khi khối lượng không đổi thu được chất rắn Z.
• Bước 4. Cho Z tác dụng với khí CO dư nung nóng, thu được y gam chất rắn T. Tổng khối lượng NaOH đã phản ứng ở bước 1 và bước 3 là z gam, biết rằng z = (2,25y + 10) và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tổng giá trị (x + y + z) gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An (Lần 1)

A. 300.         B. 437.        C. 538.        D. 322.

(Xem giải) Câu 76. Cho dung dịch X chứa hỗn hợp các muối NaCl và Cu(NO3)2. Điện phân 400ml dung dịch X với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đội 5A, hiệu suất 100% thu được dung dịch Y (thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể). Kết quả thí nghiệm được ghi trong bảng sau:

Thời gian điện phân (giây) t t + 4632 3t
Tổng số mol khí ở hai điện cực x x + 0,12 3,25x
Số mol Cu ở catot y y + 0,1 y + 0,1

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tổng giá trị (x + y) là 0,16.       B. Dung dịch Y có pH = 0,4.

C. Giá trị của t là 3088.       D. Số mol NaCl ban đầu là 0,32 mol.

(Xem giải) Câu 77. Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất béo E cần dùng vừa đủ 17,696 lít O2 (đktc). Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng chất béo trên bằng NaOH thu được m gam hỗn hợp hai muối C17H33COONa và C17H31COONa. Biết lượng E trên có thể làm mất màu dung dịch chứa tối đa 0,05 mol Br2. Giá trị của m là

A. 9,64.         B. 9,08.         C. 8,57.         D. 10,12

(Xem giải) Câu 78. Cho các phát biểu sau:
(a) Cao su thiên nhiên là polime của isopren.
(b) Quá trình chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có xảy ra phản ứng thủy phân.
(c) Mỡ lợn chứa chủ yếu chất béo bão hòa (phân tử có các gốc hiđrocacbon no).
(d) Giấm ăn có thể khử được mùi tanh của cả do các amin gây ra.
(e) Anilin phản ứng với nước brom tạo kết tủa màu vàng.
(f) Thủy phân vinyl fomat thu được muối và ancol.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 2.        C. 4.         D. 3.

(Xem giải) Câu 79. Phân NPK Cà Mau có độ dinh dưỡng được ghi trên bao bì 20-10-15. Để cung cấp các nguyên tố nitơ, photpho và kali cho một thửa ruộng người nông dân sử dụng đồng thời 7,1 kg phân NPK (ở trên), 7,0 kg đạm urê (độ dinh dưỡng là 46%) và 4,7 kg phân kali (độ dinh dưỡng là 60%). Tổng khối lượng của các nguyên tố dinh dưỡng nitơ, photpho và kali đã được cung cấp cho thửa ruộng trên là

A. 18,800 kg.        B. 8,174 kg.        C. 9,235 kg.        D. 6,462 kg.

(Xem giải) Câu 80. Hỗn hợp A gồm este hai chức X mạch hở và este đơn chức Y. Đốt cháy hết m gam A cần vừa đủ 0,3775 mol O2 . Mặt khác, cho m gam hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Z chứa hai muối và một ancol T duy nhất. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 6,664 lít O2 (đktc) thu được 3,71 gam Na2CO3; 12,83 gam CO2 và H2O. Cho ancol T tác dụng với K (dư), thoát ra 0,448 lít khí (đktc). Giá trị gần nhất của m là

A. 7.        B. 6,5.        C. 6.         D. 4,5.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!