[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Lê Thánh Tông (13/02)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 052

1D 2D 3B 4A 5D 6C 7B 8B 9A 10C
11B 12B 13C 14B 15C 16A 17C 18C 19A 20C
21A 22B 23A 24C 25C 26D 27C 28D 29A 30C
31C 32C 33A 34A 35A 36C 37D 38B 39C 40C

Câu 1. Chất nào sau đây là este?

A. CH3COOH.       B. CH3COONa.       C. C3H5(OH)3.         D. CH3COOCH3.

Câu 2. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng lớn nhất?

A. Fe.       B. Ag.       C. Li.       D. Os.

(Xem giải) Câu 3. Este X mạch hở, không tham gia phản ứng tráng gương. Xà phòng hóa X thu được 2 hợp chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon khác nhau. X có thể là:

A. metyl fomat.       B. metyl axetat.       C. etyl axetat.       D. etyl fomat.

(Xem giải) Câu 4. Dung dịch chất X hòa tan Cu(OH)2, thu được dung dịch màu xanh lam. Mặt khác, X bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit. Chất X là

A. saccarozơ.       B. glucozơ.       C. fructozơ.       D. anbumin.

Câu 5. Chất nào sau đây là amin bậc ba?

A. C2H5NH2.       B. CH3NH2.       C. CH3NHCH3.       D. (CH3)3N.

Câu 6. Số nhóm cacboxyl (COOH) trong phân tử Valin là

A. 3.       B. 2.       C. 1.       D. 4.

(Xem giải) Câu 7. Cho este X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm gồm natri acrylat và ancol metylic. Công thức của X là

A. CH3COOC2H3.       B. C2H3COOCH3.       C. CH3COOCH3.       D. C2H5COOCH3.

Câu 8. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Cu.       B. K.       C. Au.       D. Ag.

(Xem giải) Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cho Zn vào dung dịch CuSO4 có xảy ra ăn mòn điện hóa học.

B. Kim loại Fe không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng.

C. Ở nhiệt độ cao, H2 khử được Na2O.

D. Kim loại Fe dẫn điện tốt hơn kim loại Ag.

(Xem giải) Câu 10. Cho Fe(OH)2 phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư, tạo ra muối nào sau đây?

A. Fe2(SO4)3.       B. FeS.       C. FeSO4.       D. FeSO3.

(Xem giải) Câu 11. Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. Poli(vinyl clorua).       B. Poliacrilonitrin.

C. Polibutadien.       D. Poli(hexametylen adipamit).

(Xem giải) Câu 12. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí H2?

A. BaO.       B. Mg.       C. Cu.       D. Mg(OH)2.

Câu 13. lon nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. Mg2+.       B. Zn2+.       C. Fe3+.       D. Cu2+.

Câu 14. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. NaOH.       B. CH3COOH.       C. KNO3.       D. HCl.

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hải Dương (Lần 3)

(Xem giải) Câu 15. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu hồng?

A. Glyxin.       B. Etylamin.       C. Axit glutamic.       D. Anilin.

(Xem giải) Câu 16. Cho 6,2 gam Mg vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 10,2.       B. 6,8.       C. 6,4.       D. 11,2.

Câu 17. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

A. Mg.       B. Ca.       C. Cs.       D. Fe.

(Xem giải) Câu 18. Chất thải hữu cơ chứa protein khi bị phân hủy thường sinh ra khí X có mùi trứng thối, nặng hơn không khí, rất độc. Khí X là

A. CO2.       B. N2.        C. H2S.       D. O2.

(Xem giải) Câu 19. Natri hiđrocacbonat là chất được dùng làm bột nở, chế thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit. Công thức của natri hiđrocacbonat là

A. NaHCO3.       B. Na2CO3.        C. NaOH.       D. NaHS.

(Xem giải) Câu 20. Cho các dung dịch (có cùng nồng độ 0,1M): (1) glyxin, (2) metyl amin, (3) amoniac. Dãy sắp xếp theo chiều tăng dần giá trị pH của các dung dich:

A. (1), (2), (3).       B. (2), (3), (1).       C. (1), (3), (2).       D. (3), (2), (1).

(Xem giải) Câu 21. Đốt cháy hoàn toàn 4,38 gam Lysin trong O2 thu được CO2, H2O và V lít khí N2. Giá trị của V là

A. 0,672.       B. 0,560.       C. 0,336.       D. 0,283.

(Xem giải) Câu 22. Cho các chất sau: lysin, metyl amin, anilin, Gly-Ala. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch NaOH?

A. 1.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

(Xem giải) Câu 23. Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 80% rồi hấp thụ khí CO2 sinh ra vào 200 ml dung dịch NaOH 1M thì thu được dung dịch chứa 11,84 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là:

A. 13,5.       B. 14,4.       C. 18,0.       D. 15,0.

(Xem giải) Câu 24. Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng vĩnh cửu của nước?

A. NaHCO3, KHCO3.       B. NaNO3, KNO3.       C. CaCl2, MgSO4.       D. NaNO3, KHCO3.

(Xem giải) Câu 25. Thủy phân một triglixerit X bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp muối gồm natri panmitat, natri stearat (có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1). Số nguyên tử Hiđro trong X là bao nhiêu?

A. 104.       B. 100.       C. 102.       D. 98.

(Xem giải) Câu 26. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm K và Na vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Trung hòa X cần 200 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Giá trị của V là:

A. 0,112.          B. 0,224.          C. 0,896.          D. 0,448.

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Phòng (Lần 3)

(Xem giải) Câu 27. Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,05 mol X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được 8,85 gam muối. Tổng số nguyên tử cacbon và hiđro trong phân tử X là :

A. 10.       B. 9.       C. 11.       D. 12.

(Xem giải) Câu 28. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sau khi lưu hóa, tính đàn hồi của cao su giảm đi.

B. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ thiên nhiên.

C. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

D. Polietilen là polime được dùng làm chất dẻo.

Câu 29. Thạch cao nung là chất rắn màu trắng, được dùng để bó bột khi gãy xương, đúc tượng…Thạch cao nung có công thức là:

A. CaSO4.H2O.       B. CaSO4.2H2O.       C. CaSO4.       D. CaCO3.

(Xem giải) Câu 30. Hấp thụ hết 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 9,85.       B. 3,50.       C. 5,91.       D. 7,88.

(Xem giải) Câu 31. Một loại nước cứng có chứa các muối CaCl2 và Mg(HCO3)2. Có thể dùng dung dịch nào sau đây có thể làm mềm loại nước cứng đó?

A. Ca(OH)2.       B. NaOH.       C. Na2CO3.       D. HCl.

(Xem giải) Câu 32. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho 5 giọt dung dịch CuSO4 0,5% vào ống nghiệm sạch.
Bước 2: Thêm 1 ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm, lắc đều; gạn phần dung dịch, giữ lại kết tủa.
Bước 3: Thêm tiếp 2 ml dung dịch glucozơ 1% vào ống nghiệm, lắc đều.
Phát biểu nào sau đây sai?

A. Sau bước 3, kết tủa đã bị hòa tan, thu được dung dịch màu xanh lam.

B. Nếu thay dung dịch NaOH ở bước 2 bằng dung dịch KOH thì hiện tượng ở bước 3 vẫn tương tự.

C. Thí nghiệm trên chứng minh glucozơ có tính chất của anđehit.

D. Ở bước 3, nếu thay glucozơ bằng fructozơ thì hiện tượng xảy ra vẫn tương tự.

(Xem giải) Câu 33. Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở E, F (đều có công thức phân tử C4H6O4) tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:
E + 2NaOH (t°) → Y + 2Z
F + 2NaOH (t°) → Y + T + X
Biết Y và T là các hợp chất hữu cơ có cùng số nguyên tử cacbon. Cho các phát biểu sau:
(1) Chất Z thuộc loại ancol no, hai chức, mạch hở.
(2) Chất Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(3) Chất X có nhiệt độ sôi thấp hơn chất T.
(4) Có hai công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của E.
(5) Đốt cháy Y chỉ thu được Na2CO3 và CO2.
Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 34. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đkc) vào 100 ml dung dịch chứa KOH 0,5M và Ba(OH)2 0,75M thì thu được kết tủa X và dung dịch Y có chứa m gam chất tan. Tính giá trị của m?

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Sư phạm Hà Nội

A. 11,475.       B. 9,850.       C. 18,225.       D. 29,550.

(Xem giải) Câu 35. Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe2O3 vào 400 ml dung dịch chứa HCl 2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa muối; 0,04 mol H2 và 6,72 gam kim loại. Giá trị của m là

A. 25,92.        B. 21,18.       C. 20,37.       D. 27,27.

(Xem giải) Câu 36. Cho sơ đồ phản ứng:

Biết: E, Z là các hợp chất khác nhau và đều chứa nguyên tố cacbon; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Các chất Z, T thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. Ca(OH)2, BaCl2.       B. KHCO3, Ca(OH)2.       C. CO2, Ca(OH)2.       D. K2CO3, Ca(OH)2.

(Xem giải) Câu 37. Cho dãy các chất: Ag, Fe, CuO, NaOH, Fe(NO3)2, MgSO4. Có bao nhiêu chất trong dãy phản ứng với dung dịch HNO3 loãng?

A. 6.       B. 4.       C. 3.       D. 5.

(Xem giải) Câu 38. Hỗn hợp E gồm 3 este no, mạch hở; trong đó có 2 este có cùng số nguyên tử cacbon. Đun nóng 6,3 gam E với lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức và hỗn hợp Y chứa 2 muối có mạch không phân nhánh. Dẫn hỗn hợp X qua bình chứa Na dư thì thấy khối lượng bình tăng 3,63 gam. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 1,12 lít khí oxi (đkc) thì thu được 3,01 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối nhỏ nhất trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào?

A. 61%.       B. 57%.       C. 70%.       D. 59%.

(Xem giải) Câu 39. Hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Fe, Fe3O4. Hòa tan hết m gam X trong dung dịch chứa 1,04 mol HCl thu được 0,04 mol H2 và 300 gam dung dịch Y chỉ chứa muối. Mặt khác, hòa tan hết m gam X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch Z (chứa 3 chất tan) và 0,1 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Cho Z tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được kết tủa T. Nung T trong không khi đến khối lượng không đổi, thu được 173,54 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm FeCl3 trong Y là

A. 3,25%.       B. 5,41%.       C. 4,33%.       D. 6,50%.

(Xem giải) Câu 40. Hòa tan m gam hỗn hợp CuSO4 và KCl vào nước thu được dung dịch X. Điện phân dung dịch X với dòng điện không đổi sau một thời gian thì thu được dung dịch Y chứa (m – 19,92) gam chất tan và hỗn hợp Z gồm 2 khí có tỉ khối hơi so với H2 là 31,6. Cho dung dịch Y phản ứng với lượng dư dung dịch Fe(NO3)2 thì thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của a là bao nhiêu?

A. 0,02.       B. 0,04.       C. 0,03.       D. 0,05.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!