[2023] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề: 204. Các mã đề khác có cùng nội dung: 204; 212; 214; 220; 222 41A 42C 43C 44A 45B 46B 47D 48A 49B 50B 51B 52D 53A 54C 55B 56A 57B 58C 59C 60D 61B 62A 63B 64C 65D 66B 67C 68C 69A 70A 71A 72D 73C 74A 75D 76A 77A 78C 79D 80C Câu 41: Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là A. 11.       B. 5.       C. 6.       D.

Xem thêm

[2023] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề: 203. Các mã đề khác có cùng nội dung: 205; 211; 213; 219; 221 41A 42B 43D 44A 45B 46D 47B 48C 49B 50D 51B 52A 53B 54C 55D 56A 57B 58C 59C 60B 61C 62B 63D 64C 65B 66C 67C 68D 69C 70D 71D 72C 73D 74C 75D 76D 77D 78C 79D 80B Câu 41: Mưa axit gây ảnh hưởng đối với cây trồng; sinh vật sống trong ao hồ, sông ngòi. Khí nào sau đây là tác nhân chính

Xem thêm

[2023] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề 202. Các mã đề khác có cùng nội dung: 202; 208; 210; 216; 218; 224 41A 42D 43C 44D 45C 46D 47D 48D 49A 50C 51A 52C 53B 54D 55D 56A 57D 58B 59C 60A 61C 62A 63C 64D 65C 66D 67B 68B 69A 70B 71D 72A 73C 74B 75A 76B 77B 78C 79A 80C Câu 41: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ? A. HCl.       B. NaCl.       C.

Xem thêm

[2023] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Mã đề 201. Các mã đề khác có cùng nội dung: 207; 209; 215; 217; 223 41C 42C 43A 44D 45A 46A 47D 48B 49A 50C 51A 52D 53C 54C 55A 56D 57C 58D 59D 60A 61C 62B 63A 64D 65A 66A 67A 68B 69A 70C 71B 72C 73C 74D 75D 76C 77D 78A 79C 80D Câu 41: Công thức của metyl axetat là A. CH3COOC2H5.       B. HCOOC2H5.        C. CH3COOCH3.         D. HCOOCH3. Câu 42:

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Thái Ninh – Thái Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 180 41C 42C 43D 44A 45D 46B 47B 48B 49D 50D 51A 52A 53B 54D 55A 56B 57D 58D 59C 60B 61D 62C 63D 64D 65A 66D 67A 68C 69C 70C 71B 72C 73D 74B 75B 76C 77C 78B 79C 80C (Xem giải) Câu 41: Chất hữu cơ Y có công thức phân tử là C4H8O2. Cho 0,1 mol Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được 8,2 gam muối. Y là A. C2H5COOCH3.    

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Chu Văn An – Yên Bái (Lần 3 – Đề 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 179 41A 42D 43C 44A 45C 46A 47B 48C 49A 50B 51C 52C 53C 54B 55C 56B 57B 58D 59B 60B 61C 62B 63B 64C 65A 66B 67D 68B 69D 70A 71D 72B 73C 74C 75C 76B 77A 78B 79D 80A (Xem giải) Câu 41: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? A. Cho kim loại Fe vào dung dịch Mg(NO3)2.         B. Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3 C. Cho dung

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Chu Văn An – Yên Bái (Lần 3 – Đề 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 178 41C 42A 43D 44B 45A 46C 47D 48A 49C 50B 51A 52C 53C 54C 55A 56A 57D 58C 59A 60C 61A 62A 63D 64D 65B 66D 67D 68D 69D 70B 71C 72C 73A 74B 75C 76A 77A 78C 79D 80D (Xem giải) Câu 41: Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam C4H8O2 bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam muối Y và 4,6 gam ancol Z. Giá trị của m là A. 9,2.    

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Chu Văn An – Yên Bái (Lần 3 – Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 177 41C 42D 43D 44C 45B 46A 47A 48A 49D 50B 51C 52A 53C 54D 55A 56C 57B 58A 59D 60B 61B 62A 63D 64B 65A 66D 67B 68D 69B 70C 71B 72A 73B 74A 75A 76D 77A 78C 79C 80B (Xem giải) Câu 41: Este X có công thức phân tử C9H10O2. Thủy phân X trong dung dịch NaOH, thu được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương và ancol thơm. Công thức cấu

Xem thêm

[2023] Thi thử TN sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 176 41C 42D 43A 44D 45A 46C 47A 48C 49B 50C 51A 52D 53C 54C 55C 56B 57B 58A 59C 60C 61A 62A 63C 64D 65B 66D 67C 68B 69B 70C 71A 72D 73B 74A 75A 76C 77C 78B 79B 80D Câu 41. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, tạo ra khí H2? A. Ca(OH)2.       B. MgO.       C. Mg.         D. BaCO3. Câu 42. Hợp

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Nam Đông Quan – Thái Bình (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 175 41C 42C 43B 44C 45B 46A 47D 48B 49D 50A 51A 52C 53D 54C 55C 56D 57C 58B 59D 60C 61A 62B 63B 64A 65A 66C 67D 68A 69B 70D 71D 72C 73B 74C 75D 76A 77B 78D 79C 80A Câu 41: Điện phân nóng chảy MgCl2, ở anot thu được chất nào sau đây? A. HCl.       B. Mg(OH)2.       C. Cl2.         D. Mg. Câu 42: Chất nào sau đây

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Ninh Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 174 41A 42A 43C 44A 45D 46A 47A 48C 49B 50B 51D 52A 53A 54A 55D 56B 57B 58B 59C 60B 61C 62C 63D 64D 65C 66B 67A 68A 69A 70B 71C 72C 73B 74D 75C 76A 77C 78C 79B 80A Câu 41. Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là A. C2H5COOC2H5.       B. C2H5COOCH3.       C. HCOOC2H5.       D. CH3COOCH3 Câu 42. Chất nào

Xem thêm

[2023] Thi thử TN cụm Tiên Du 1 và Quế Võ 1 – Bắc Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 173 41A 42D 43B 44C 45D 46D 47C 48D 49A 50C 51D 52B 53C 54A 55B 56C 57D 58A 59C 60B 61A 62C 63B 64A 65C 66D 67D 68B 69B 70B 71B 72D 73C 74C 75D 76D 77B 78C 79A 80D (Xem giải) Câu 41. Hòa tan hoàn toàn 5,85 gam bột kim loại M vào dung dịch HCl, thu được 7,28 lít khí H2. Kim loại M là A. Al.       B. Fe.      

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 172 41B 42D 43C 44B 45A 46A 47D 48D 49D 50A 51D 52B 53C 54A 55B 56C 57C 58D 59C 60B 61B 62B 63B 64C 65C 66C 67B 68B 69C 70D 71A 72C 73A 74C 75B 76A 77B 78D 79B 80B Câu 41: Chất béo là triglixerit của axit béo với: A. Sorbitol       B. Glyxerol       C. Etylen glicol         D. Glyxin Câu 42: Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài,

Xem thêm

[2023] Thi thử TN sở GDĐT Nam Định (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 171 41A 42D 43D 44B 45A 46C 47B 48D 49D 50C 51B 52B 53C 54A 55B 56C 57C 58A 59C 60D 61B 62C 63A 64C 65B 66C 67D 68D 69D 70C 71C 72D 73B 74A 75A 76B 77C 78A 79A 80D Câu 41. Tiến hành thủy phân triolein trong dung dịch NaOH, đun nóng thu được glixerol và muối X. Muối X có công thức là A. C17H33COONa.       B. C15H31COONa.       C. C17H35COONa.   

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 170 41D 42A 43A 44D 45A 46A 47B 48B 49C 50D 51B 52C 53A 54C 55C 56B 57D 58D 59B 60C 61A 62D 63A 64C 65C 66B 67C 68C 69A 70A 71C 72A 73B 74C 75B 76B 77B 78C 79A 80B (Xem giải) Câu 41. Dùng kim loại nào sau đây để điều chế Cu từ dung dịch Cu(NO3)2 bằng phương pháp thủy luyện? A. K.       B. Na.       C. Ca.       

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 169 41A 42B 43A 44B 45C 46B 47A 48B 49D 50A 51B 52B 53D 54B 55D 56A 57C 58D 59C 60A 61B 62C 63A 64A 65B 66B 67A 68D 69C 70B 71C 72B 73A 74D 75D 76D 77B 78B 79D 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1? A. K (Z = 19)       B. Mg (Z = 12).       C. Ca (Z = 20).  

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Yên Viên – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 168 41D 42B 43B 44B 45A 46B 47A 48D 49A 50B 51D 52A 53D 54C 55C 56C 57D 58B 59A 60B 61B 62C 63A 64C 65B 66C 67D 68C 69A 70D 71A 72B 73D 74D 75A 76B 77C 78C 79A 80C Câu 41: Trong máu người bình thường có một lượng nhỏ glucozơ với nồng độ hầu như không đổi khoảng A. 0,01%.       B. 10%       C. 1,00%.         D. 0,10% Câu

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc (Lần 5)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 167 41D 42D 43D 44C 45A 46B 47B 48D 49D 50A 51B 52A 53B 54B 55B 56C 57B 58D 59A 60C 61B 62B 63B 64A 65A 66A 67A 68C 69A 70D 71B 72B 73B 74C 75B 76A 77D 78A 79D 80C Câu 41. Thành phần chính của quặng hematit đỏ là chất nào sau đây? A. FeCO3.       B. Fe3O4.       C. FeS2.         D. Fe2O3. Câu 42. Chất nào sau đây được

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Kon Tum – Kon Tum

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 166 41D 42B 43C 44C 45D 46A 47B 48D 49D 50A 51A 52B 53C 54A 55C 56B 57A 58B 59D 60C 61D 62C 63D 64A 65B 66C 67D 68A 69C 70D 71C 72D 73B 74C 75B 76A 77A 78B 79B 80B (Xem giải) Câu 41. Dung dịch AlCl3 không phản ứng được với dung dịch nào sau đây? A. AgNO3.       B. NH3.       C. NaOH.         D. HNO3. Câu 42. Chất nào

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Tây Tiền Hải – Thái Bình (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 165 41C 42D 43C 44B 45B 46C 47C 48C 49B 50B 51C 52A 53B 54D 55B 56C 57A 58C 59B 60B 61A 62C 63C 64B 65C 66B 67B 68B 69A 70A 71A 72D 73C 74C 75B 76D 77D 78D 79C 80B Câu 41. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn? A. Al.       B. Na.       C. Ba.         D. Fe. Câu 42. Đường nho là tên thường

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Thuận Thành – Bắc Ninh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 164 41A 42D 43C 44B 45B 46A 47D 48B 49C 50A 51A 52B 53B 54B 55C 56A 57C 58B 59D 60D 61C 62D 63D 64C 65C 66A 67B 68C 69C 70A 71A 72D 73A 74C 75D 76C 77D 78D 79A 80B (Xem giải) Câu 41. Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl axetat, metyl acrylat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là A.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!