[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Phú Thọ (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 067 41A 42C 43B 44D 45A 46D 47B 48D 49D 50C 51D 52C 53D 54B 55B 56C 57D 58C 59C 60A 61A 62A 63B 64B 65C 66B 67A 68A 69B 70B 71C 72C 73D 74D 75A 76D 77B 78A 79C 80A Câu 41: Điện phân NaCl nóng chảy thu được natri và khí nào sau đây? A. Clo.       B. Nitơ.       C. Oxi.         D. Hiđro. Câu 42: Polime nào sau đây

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Tĩnh Gia 3 – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 066 1C 2C 3C 4C 5A 6A 7C 8B 9B 10A 11A 12A 13B 14C 15A 16A 17D 18B 19C 20D 21B 22A 23C 24B 25B 26C 27A 28B 29D 30A 31D 32A 33B 34D 35C 36A 37A 38D 39B 40C Câu 1: Canxi phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây? A. NaCl.       B. CaOCl2.       C. CaCl2.       D. Ca(OH)2. Câu 2: Dung dịch nào sau đây

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 065 41A 42A 43C 44A 45C 46A 47B 48C 49A 50B 51D 52C 53B 54C 55D 56D 57C 58C 59C 60C 61A 62D 63B 64D 65A 66B 67D 68D 69D 70A 71C 72B 73C 74D 75A 76C 77D 78A 79B 80D Câu 41. Polime nào sau đây có công thức (-CH2-CHCl-)n ? A. Poli(vinyl clorua).         B. Polietilen. C. Poli(metyl metacrylat).       D. Poliacrilonitrin. Câu 42. Tính chất nào sau đây của kim loại không

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 064 41D 42D 43C 44D 45B 46D 47B 48A 49C 50D 51C 52D 53C 54A 55B 56D 57D 58B 59A 60A 61C 62C 63A 64B 65A 66B 67B 68B 69C 70A 71D 72A 73D 74C 75C 76B 77A 78C 79C 80C Câu 41. Phát biểu nào sau đây sai? A. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2. B. Dung dịch fructozơ tác dụng với AgNO3/NH3 khi đun nóng cho kết tủa Ag. C. Sản phẩm thuỷ phân xenlulozơ (H+,

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Phúc Trạch – Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 063 41A 42D 43B 44A 45B 46D 47B 48B 49C 50C 51C 52C 53D 54D 55B 56A 57B 58C 59D 60D 61A 62B 63B 64C 65B 66A 67B 68D 69D 70A 71A 72C 73A 74C 75D 76A 77A 78B 79C 80C Câu 41: Kim loại Al tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2? A. HCl       B. NaNO3       C. NaCl         D. Na2SO4 Câu 42: Ion có

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Nghệ An (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 062 41C 42B 43C 44B 45D 46C 47A 48A 49C 50D 51A 52B 53C 54A 55D 56C 57B 58A 59D 60D 61D 62D 63D 64B 65D 66A 67A 68A 69D 70D 71C 72A 73B 74A 75B 76C 77A 78B 79C 80C Câu 41: Chất nào sau đây tồn tại dạng kết tủa keo trắng trong nước? A. Fe(OH)3.         B. Cu(OH)2.        C. Al(OH)3.       D. KOH. (Xem giải) Câu 42: Số nguyên

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Vinh – Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 061 41D 42D 43B 44D 45D 46D 47B 48A 49A 50D 51A 52C 53A 54D 55D 56A 57C 58B 59A 60C 61C 62B 63C 64A 65C 66A 67B 68D 69B 70B 71A 72C 73B 74D 75A 76C 77B 78B 79C 80C (Xem giải) Câu 41: Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học? A. Nhúng thanh Zn vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl và CuSO4. B. Quấn sợi dây nhôm vào đinh sắt rồi

Xem thêm

[2023] Thi thử TN sở GDĐT Tuyên Quang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 060 41C 42A 43A 44B 45D 46A 47A 48A 49A 50B 51D 52A 53A 54A 55B 56A 57A 58C 59A 60B 61C 62A 63D 64C 65C 66D 67D 68A 69A 70B 71C 72B 73A 74A 75D 76C 77D 78D 79A 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện? A. Na.       B. Al.       C. Fe.         D. Mg. (Xem giải) Câu 42.

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 059 41A 42A 43A 44C 45C 46B 47A 48C 49C 50B 51C 52A 53B 54B 55B 56B 57D 58D 59D 60C 61D 62C 63A 64A 65B 66B 67C 68C 69D 70B 71D 72D 73B 74B 75A 76D 77C 78B 79B 80C Câu 41. Chất nào sau đây còn có tên gọi là đường nho A. Glucozơ.       B. Fructozơ.       C. Tinh bột.         D. Saccarozơ. (Xem giải) Câu 42. Hoà tan m

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Kiến An – Hải Phòng (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 058 41A 42C 43A 44B 45B 46A 47B 48B 49B 50B 51A 52B 53A 54B 55B 56B 57C 58C 59C 60A 61A 62D 63C 64D 65A 66D 67C 68D 69A 70D 71B 72B 73D 74B 75C 76B 77D 78D 79A 80B Câu 41. Kali phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây? A. KCl.       B. KClO3.       C. KClO.         D. KOH. Câu 42. Dung dịch chất nào sau

Xem thêm

[2023] Thi giữa kỳ 2 chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 057 41D 42B 43D 44A 45A 46A 47A 48C 49B 50D 51B 52B 53A 54B 55B 56D 57B 58D 59A 60D 61B 62A 63C 64C 65D 66C 67C 68D 69A 70D 71B 72A 73C 74C 75D 76C 77A 78B 79D 80C Câu 41. Muối natri hidrocacbonat (muối X) được dùng chế thuốc đau dạ dày, làm bột nở. Công thức của X là A. Na2CO3.       B. NaCl.       C. NaHSO3.         D.

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Quốc Oai – Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 056 41D 42B 43B 44A 45C 46D 47B 48B 49C 50A 51D 52D 53D 54D 55A 56D 57A 58C 59A 60B 61D 62B 63C 64A 65B 66C 67B 68A 69B 70C 71A 72D 73C 74A 75D 76B 77D 78B 79A 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây mềm như sáp, dùng dao cắt được dễ dàng? A. W.        B. Cu.       C. Cr.       D. K. Câu 42. Chất nào sau

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 055 41D 42B 43B 44C 45C 46D 47D 48D 49D 50A 51A 52A 53D 54A 55A 56B 57D 58C 59A 60D 61C 62B 63C 64A 65D 66D 67B 68B 69C 70C 71D 72D 73B 74A 75C 76D 77C 78D 79D 80A (Xem giải) Câu 41: Kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sinh ra khí H2. Oxit của X bị H2 khử thành kim loại ở nhiệt độ cao. Kim loại X là A. Cu.  

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Lê Quý Đôn – Hải Phòng

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 054 41A 42A 43A 44D 45B 46C 47C 48B 49C 50A 51B 52D 53A 54B 55C 56A 57D 58C 59A 60B 61C 62B 63A 64D 65C 66A 67C 68A 69A 70B 71B 72A 73D 74B 75D 76C 77B 78C 79C 80B Câu 41: Thuỷ phân hoàn toàn este X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được natri axetat và metanol. Công thức của X là: A. CH3COOCH3.       B. CH3COOC2H3.        C. CH3COOC2H5.   

Xem thêm

[2023] Thi thử TN sở GDĐT Lạng Sơn (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 053 41A 42C 43B 44A 45B 46A 47B 48D 49C 50A 51D 52A 53C 54D 55B 56C 57A 58A 59D 60C 61D 62A 63A 64B 65C 66D 67D 68B 69B 70A 71D 72D 73C 74C 75D 76B 77D 78C 79D 80B (Xem giải) Câu 41: Hidrocacbon nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo thành kết tủa? A. But-1-in.       B. But-2-in.        C. Butan.         D. But-1-en. Câu

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Ngô Gia Tự – Khánh Hòa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 052 41C 42C 43D 44D 45C 46C 47D 48B 49B 50B 51D 52D 53D 54C 55C 56B 57B 58C 59C 60C 61A 62C 63C 64C 65B 66C 67D 68D 69A 70B 71A 72D 73D 74A 75B 76C 77A 78D 79B 80A (Xem giải) Câu 41. Đốt cháy hoàn toàn m gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) thu được H2O, 8,96 lít CO2 (đktc) và 1,12 lít khí N2 (đktc). Cho m gam X tác dụng hết với dung

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Vĩnh Linh – Quảng Trị

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 051 1C 2C 3C 4D 5D 6D 7C 8D 9A 10D 11D 12D 13C 14D 15D 16B 17C 18D 19A 20B 21C 22A 23D 24D 25C 26D 27B 28B 29D 30C 31B 32D 33D 34C 35B 36A 37C 38C 39C 40D Câu 1: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch nước brom? A. C2H5OH.       B. CH3COOH.       C. C2H4.         D. CH4. Câu 2: Kim loại nào sau đây được

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 050 41B 42B 43C 44D 45B 46A 47D 48A 49C 50B 51D 52D 53D 54A 55A 56B 57D 58A 59C 60B 61C 62D 63B 64B 65A 66D 67C 68D 69A 70B 71A 72D 73C 74C 75C 76D 77C 78C 79D 80D Câu 41. X là loại đường có nhiều trong quả nho chín. Số nguyên tử H trong phân tử X là? A. 22.       B. 12.       C. 10.       D. 6. Câu

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 049 41C 42A 43B 44D 45A 46D 47C 48C 49B 50A 51D 52A 53B 54D 55D 56B 57B 58D 59C 60B 61D 62A 63B 64A 65C 66A 67A 68D 69C 70A 71D 72C 73B 74D 75D 76A 77B 78A 79C 80C Câu 41: Chất nào sau đây, trong nước là chất điện li yếu? A. NaOH.       B. H2SO4.       C. NH3.         D. NaCl. Câu 42: Dung dịch chất nào sau đây

Xem thêm

[2023] Thi thử TN sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 048 41D 42A 43A 44D 45D 46C 47C 48C 49B 50C 51C 52B 53A 54A 55C 56C 57B 58C 59B 60D 61D 62D 63B 64B 65A 66A 67D 68D 69B 70C 71B 72D 73A 74A 75C 76B 77A 78A 79A 80B Câu 41: Etyl axetat được tạo ra bởi phản ứng este hoá giữa hai chất nào sau đây? A. HCOOH và C2H5OH.         B. CH3OH và CH3COOH. C. C2H5COOH và CH3COOH.       D. CH3COOH

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Thuận Thành – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 047 41C 42C 43B 44B 45B 46A 47D 48D 49C 50C 51A 52B 53C 54C 55D 56C 57D 58C 59B 60D 61C 62B 63A 64C 65B 66C 67A 68A 69B 70C 71B 72D 73D 74C 75A 76B 77A 78D 79C 80D (Xem giải) Câu 41. Cho kim loại 11,2 gam Fe tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3. Khối lượng Ag thu được là bao nhiêu gam? A. 32,4       B. 21,6      

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!