[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Cần Thơ (Đề 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 137

41D 42B 43B 44A 45D 46A 47C 48C 49A 50C
51C 52B 53B 54B 55A 56A 57A 58D 59C 60A
61D 62D 63D 64D 65A 66B 67A 68C 69D 70C
71C 72B 73B 74D 75D 76D 77B 78B 79C 80B

Câu 41. Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. Xenlulozơ.       B. Saccarozơ.       C. Tinh bột.       D. Glucozơ.

Câu 42. Kim loại nào sau đây tan được trong dung dịch HCl?

A. Ag.       B. Zn.        C. Au.         D. Cu.

Câu 43. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái lỏng?

A. Tripanmitin.        B. Anilin.         C. Etylamin.         D. Saccarozơ.

Câu 44. Công thức của ancol etylic là

A. C2H5OH.       B. C6H5OH.       C. CH3CHO.        D. CH3COOH.

(Xem giải) Câu 45. Ở nhiệt độ cao, kim loại Al khử được oxit kim loại nào sau đây?

A. BaO.        B. MgO.        C. Na2O.       D. FeO.

(Xem giải) Câu 46. Chất rắn thu được khi nung Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi là

A. Fe2O3.        B. Fe.         C. FeO.         D. Fe3O4.

Câu 47. Chất nào sau đây là tripeptit?

A. Gly-Ala.        B. Val-Gly.        C. Val-Gly-Ala.         D. Ala-Gly-Val-Lys.

(Xem giải) Câu 48. Kim loại nào sau đây có thể tan được trong dung dịch NaOH?

A. Fe.        B. Cu.       C. Al.        D. Ag.

Câu 49. Kim loại nào sau đây khử được nước ở nhiệt độ thường?

A. Na.        B. Cu.        C. Fe.         D. Be.

Câu 50. Ở điều kiện thường, kim loại tồn tại ở trạng thái lỏng là

A. Ag.        B. Cr.         C. Hg.        D. W.

Câu 51. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. C2H5OH.        B. Cu(OH)2.       C. NaCl.        D. CH3COOH.

Câu 52. Chất nào sau đây phản ứng với nước brom tạo kết tủa màu trắng?

A. Valin.        B. Anilin.        C. Glyxin.        D. Metylamin.

Câu 53. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất trong dãy?

A. Fe.        B. Al.        C. Ag.        D. Cu.

(Xem giải) Câu 54. Kim loại nào sau đây có thể được điều chế bằng phương pháp thủy luyện?

A. Ba.        B. Ag.         C. Na.       D. Mg.

Câu 55. Tên gọi của hợp chất C2H5COOC2H5 là

A. etyl propionat.        B. metyl propionat.        C. etyl axetat.        D. etyl fomat.

Câu 56. Khí nào sau đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng “hiệu ứng nhà kính”?

A. CO2.        B. N2.        C. SO2.         D. H2.

Bạn đã xem chưa:  Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2018 (Phần 4)

Câu 57. Số oxi hóa của nguyên tố crom trong hợp chất K2Cr2O7 là

A. +6.       B. +4.        C. +2.         D. +3.

(Xem giải) Câu 58. Kim loại kiềm thường được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong

A. cồn.        B. nước.         C. giấm ăn.         D. dầu hỏa.

Câu 59. Thành phần chính của đá vôi là

A. Ca(OH)2.        B. CaCl2.         C. CaCO3.         D. CaSO4.

Câu 60. Polime nào sau đây có cấu trúc mạch mạng không gian?

A. Cao su lưu hóa.        B. Amilopectin.        C. Glicogen.        D. Amilozơ.

(Xem giải) Câu 61. Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra phản ứng hóa học?

A. Cho dung dịch NaCl vào dung dịch Ba(NO3)2.

B. Cho dung dịch K2SO4 vào dung dịch MgCl2.

C. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch K2CO3.

D. Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2.

(Xem giải) Câu 62. Hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H2, C3H6 và H2. Đốt cháy hoàn toàn 2,464 lít hỗn hợp khí X, thu được 4,928 lít khí CO2 và m gam H2O. Mặt khác, 1,53 gam X phản ứng tối đa với 9,6 gam Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

A. 1,98.         B. 1,44.         C. 3,60.         D. 3,78.

(Xem giải) Câu 63. Khối lượng muối thu được khi cho 2,92 gam lysin phản ứng với lượng dư dung dịch HCl là

A. 4,34 gam.        B. 3,63 gam.         C. 3,65 gam.        D. 4,38 gam.

(Xem giải) Câu 64. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

B. Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi thấp hơn cao su buna.

C. Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

D. Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp.

(Xem giải) Câu 65. Thí nghiệm nào sau đây không thu được muối sắt (III)?

A. Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HCl.        B. Cho FeO vào dung dịch H2SO4 đặc.

C. Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3.        D. Đốt dây Fe trong bình chứa khí Cl2.

(Xem giải) Câu 66. Nhiệt phân hoàn toàn 1,84 gam hỗn hợp gồm MgCO3 và CaCO3, thu được 0,96 gam chất rắn và V lít khí CO2. Giá trị của V là

A. 0,336.       B. 0,448.       C. 0,112.        D. 0,224.

(Xem giải) Câu 67. Để làm nóng 1 gam nước (khối lượng riêng là 1 gam/ml) thêm 1°C thì cần nhiệt lượng là 4,184 J. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol cacbon thì tỏa ra lượng nhiệt là 393,5 kJ. Để đun sôi 1 lít nước từ 25°C lên 100°C thì cần m gam than (trong đó cacbon chiếm 90% về khối lượng, còn lại là các tạp chất trơ). Biết hiệu suất sử dụng nhiệt là 90% và phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 11,81.       B. 11,70.        C. 9,57.        D. 10,63.

(Xem giải) Câu 68. Chất nào sau đây phản ứng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thì thu được dung dịch chứa hai muối?

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi giữa kỳ 2 sở GDĐT Bắc Ninh

A. Metyl benzoat.       B. Benzyl fomat.        C. Phenyl axetat.       D. Etyl fomat.

(Xem giải) Câu 69. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm glucozơ và saccarozơ cần vừa đủ 4,032 lít khí O2, thu được khí CO2 và 3,06 gam H2O. Giá trị của m là

A. 5,25.         B. 1,80.        C. 3,42.       D. 5,22.

(Xem giải) Câu 70. Cho 3,6 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào lượng dư dung dịch HCl, sau khi các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch X và m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 0,32.       B. 2,30.       C. 0,64.       D. 1,28.

(Xem giải) Câu 71. Cho kim loại Fe vào dung dịch nào sau đây chỉ xảy ra sự ăn mòn hóa học?

A. ZnSO4.       B. CuSO4.         C. FeCl3.         D. AgNO3.

(Xem giải) Câu 72. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nhỏ dung dịch I2 vào dung dịch hồ tinh bột thì xuất hiện màu xanh tím.

B. Phân tử xenlulozơ gồm nhiều mắt xích α–glucozơ liên kết với nhau.

C. Thủy phân hoàn toàn saccarozơ thì thu được glucozơ và fructozơ.

D. Dung dịch glucozơ có khả năng hòa tan được đồng(II) hiđroxit.

(Xem giải) Câu 73. Cho các phát biểu sau:
(a) Thạch cao nung được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương.
(b) Hỗn hợp gồm Na và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) có thể tan hoàn toàn trong nước dư.
(c) Nhôm bền trong không khí ở nhiệt độ thường do có màng oxit rất mỏng và bền bảo vệ.
(d) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch BaCl2 thì xuất hiện kết tủa trắng và sủi bọt khí.
(đ) Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ ion Ca2+, Mg2+ trong nước cứng.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 3.         C. 4.         D. 5.

(Xem giải) Câu 74. Thực hiện các sơ đồ phản ứng sau:
(a) X1 + X2 dư → X3 + X4↓ + H2O.
(b) X1 + X3 → X5 + H2O.
(c) X2 + X5 → X4 + 2X3.
(d) X4 + X6 → BaSO4 + CO2 + H2O.
Biết các chất phản ứng theo đúng tỉ lệ mol. Các chất X2 và X6 thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là:

A. KOH và H2SO4.       B. Ba(OH)2 và HCl.

C. Ca(HCO3)2 và Na2SO4.       D. Ba(HCO3)2 và H2SO4.

(Xem giải) Câu 75. Hỗn hợp E chứa đồng thời các triglixerit và axit béo tự do (không có tạp chất khác), trong E nguyên tố oxi chiếm 10,9777% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam E bằng dung dịch NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 133,38 gam hỗn hợp các muối C15H31COONa, C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa và 11,04 gam glixerol. Để đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng 11,625 mol O2. Mặt khác, m gam E phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,36.       B. 0,33.       C. 0,34.       D. 0,35.

(Xem giải) Câu 76. Hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Mg và MgO. Hòa tan hoàn toàn m gam X bằng dung dịch H2SO4 đặc (dùng dư 20% so với lượng phản ứng), đun nóng thì thu được dung dịch Y và 1,12 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Cho Y phản ứng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 48,274 gam chất rắn. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X bằng 80 gam dung dịch HCl 10,95%, thu được 0,672 lít khí H2 và dung dịch E chỉ chứa các muối. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của FeCl3 trong E là

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN của sở GDĐT Sơn La (Lần 1)

A. 4,72%.       B. 3,84%.        C. 4,06%.        D. 3,78%.

(Xem giải) Câu 77. Cho các phát biểu sau:
(a) Phenylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac.
(b) Dung dịch axit glutamic có thể làm quỳ tím hóa màu đỏ.
(c) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.
(d) Poli(metyl metacrylat) được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas.
(đ) Thủy phân vinyl fomat thì thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng là

A. 3.        B. 4.        C. 5.        D. 2.

(Xem giải) Câu 78. Cho axit cacboxylic đơn chức X, ancol no đa chức Y và chất Z là sản phẩm của phản ứng este hóa giữa X với Y. Tiến hành các thí nghiệm với hỗn hợp E gồm X, Y, Z (nX < nY):
• Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E phản ứng với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu được 0,15 mol khí CO2.
• Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thì có 0,65 mol NaOH phản ứng và thu được 32,2 gam ancol Y.
• Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol E, thu được 7,3 mol khí CO2 và 5,7 mol H2O. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Số nguyên tử hiđro có trong Z là

A. 18.       B. 20.       C. 14.        D. 16.

(Xem giải) Câu 79. Dẫn khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3, đun nóng thì thu được hỗn hợp khí X và 5,44 gam hỗn hợp chất rắn Y. Dẫn toàn bộ X vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2, thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 8,0.       B. 8,8.        C. 6,4.        D. 9,6.

(Xem giải) Câu 80. Dung dịch X gồm CuSO4 và NaCl. Tiến hành điện phân dung dịch X với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi 5A, hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Số khí sinh ra từ bình điện phân, khối lượng catot tăng, khối lượng dung dịch giảm theo thời gian điện phân được cho ở bảng sau:

Thời gian điện phân (giây) Khối lượng catot tăng (gam) Khí thoát ra ở hai cực Khối lượng dung dịch giảm (gam)
t m Hai đơn chất khí a
1,5t 1,5m Hai đơn chất khí a + 5,6
2t 1,5m Ba đơn chất khí 2a – 7,64

Số mol NaCl có trong X là

A. 0,3.        B. 0,12.        C. 0,6.         D. 0,9.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!