Neo Pentan

Kim loại kiềm thường được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong

A. cồn.        B. nước.         C. giấm ăn.         D. dầu hỏa.

Neo Pentan chọn trả lời