Neo Pentan

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nhỏ dung dịch I2 vào dung dịch hồ tinh bột thì xuất hiện màu xanh tím.

B. Phân tử xenlulozơ gồm nhiều mắt xích α–glucozơ liên kết với nhau.

C. Thủy phân hoàn toàn saccarozơ thì thu được glucozơ và fructozơ.

D. Dung dịch glucozơ có khả năng hòa tan được đồng(II) hiđroxit.

Neo Pentan chọn trả lời