Bài tập Este cơ bản (Phần 6)

(Xem giải) Câu 1. Tỉ khối hơi của este Y so với metan là 6,25. Hỗn hợp (H) gồm 3 este đơn chức, mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ). Cho m gam (H) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, chỉ thu được m gam một muối của axit cacboxylic và 11,2 gam hỗn hợp T chứa ba ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng liên tiếp nhau. Gía trị m là:

A. 30,24       B. 26,32       C. 26,88        D. 22,96

(Xem giải) Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn m gam một este X đơn chức, không no (phân tử có một liên kết đôi C=C), mạch hở cần vừa đủ 0,405 mol O2, thu được 15,84 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch thu được x gam muối khan và 3,96 gam một chất hữu cơ. Giá trị của x là

A. 8,82.       B. 7,38.       C. 7,56.       D. 7,74.

Bình luận Facebook
Bạn đã xem chưa:  Bài tập hỗn hợp este

Bình luận

error: Vui lòng không sao chép !!