You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Bài tập Este cơ bản (Phần 6)

(Xem giải) Câu 1. Tỉ khối hơi của este Y so với metan là 6,25. Hỗn hợp (H) gồm 3 este đơn chức, mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ). Cho m gam (H) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, chỉ thu được m gam một muối của axit cacboxylic và 11,2 gam hỗn hợp T chứa ba ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng liên tiếp nhau. Gía trị m là:

A. 30,24       B. 26,32       C. 26,88        D. 22,96

(Xem giải) Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn m gam một este X đơn chức, không no (phân tử có một liên kết đôi C=C), mạch hở cần vừa đủ 0,405 mol O2, thu được 15,84 gam CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch thu được x gam muối khan và 3,96 gam một chất hữu cơ. Giá trị của x là

A. 8,82.       B. 7,38.       C. 7,56.       D. 7,74.

(Xem giải) Câu 3. Hỗn hợp E gồm este X (CnH2n-2O2) và este Y (CmH2m-2O4) đều mạch hở; trong mỗi phân tử mỗi este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol E bằng lượng oxi vừa đủ, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 46 gam. Nếu đun nóng 0,2 mol E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một ancol Z duy nhất và hỗn hợp T gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 8,99 gam. Tỉ lệ a : b gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bạn đã xem chưa:  Bài tập hỗn hợp este

A. 0,6          B. 1,6         C. 1,8         D. 0,8

(Xem giải) Câu 4. Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X bằng 0,6 mol O2, sau phản ứng thu được hỗn hợp gồm CO2, hơi nước và O2 dư. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được hai chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là

A. 43,24%.       B. 36,36%.       C. 53,33%.       D. 37,21%.

(Xem giải) Câu 5. Hỗn hợp Z gồm 2 este mạch hở X và Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z thì ta luôn thu được số mol Z : số mol CO2 : số mol H2O = 1 : 4 : 3 cho dù thành phần của X và Y thay đổi. Nếu lấy 0,1 mol hỗn hợp Z tác dụng vừa đủ với 0,16 lit dung dịch NaOH 1M thì sau phản ứng thu được m gam một ancol duy nhất. Giá trị của m và phần trăm về khối lượng của X, Y là:

A. m = 5,12 gam; 42,7% và 57,3%      B. m = 5,12 gam; 32,7% và 67,3%

C. m = 5,12 gam; 30,2% và 69,8%      D. m = 3,2 gam; 42,7% và 57,3%

(Xem giải) Câu 6. Cho m gam hỗn hợp este X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 13,08 gam hỗn hợp muối Y (natri axetat, natri propionat, đinatri oxalat) và 0,1 mol hỗn hợp các ancol Z (ancol etylic, ancol propylic, etilenglicol và glixerol). Đốt cháy toàn bộ Z cần vừa đủ 0,33 mol O2 và tạo ra 0,24 mol CO2. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập este tổng hợp (Phần 7)

A. 12,8         B. 14,12         C. 15,2          D. 13,6

(Xem giải) Câu 7. Hỗn hợp X gồm metyl fomat, metyl axetat, metyl acrylat, metyl benzoat và đimetyl oxalat. Cho 0,4 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng thu được dung dịch Y và 16,64 gam ancol. Cô cạn dung dịch Y thu được chất rắn khan Z. Đốt Z thu được Na2CO3; 0,96 mol CO2 và 0,46 mol H2O. Phần trăm khối lượng của đimetyl oxalat trong X là

A. 33,12%         B. 30,80%         C. 35,40%         D. 32,64%

(Xem giải) Câu 8. Hỗn hợp X gồm một ancol no, đơn chức mạch hở và hai axit cacboxylic Y và Z không no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và phân tử có chứa một liên kết C=C (MY < MZ). Cho 32,6 gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, thêm một ít dung dịch H2SO4 đặc vào 32,6 gam hỗn hợp X và đun nhẹ, khi đó các axit cacboxylic phản ứng vừa đủ với ancol, sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp este. Thành phần % khối lượng của Y trong hỗn hợp X là ?

A. 33,1%.      B. 26,4%.      C. 22,1%.      D. 44,2%.

Bình luận

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!