[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41C 42B 43D 44B 45D 46B 47B 48D 49A 50C
51D 52A 53A 54B 55D 56C 57B 58C 59B 60C
61A 62C 63A 64D 65B 66D 67D 68D 69A 70B
71C 72D 73A 74A 75A 76C 77C 78B 79A 80C

(Xem giải) Câu 41: Số đồng phân amin đơn chức bậc 1 chứa vòng benzen có công thức phân tử C7H9N là

A. 6.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

Câu 42: Chất nào sau đây có thể dùng điều chế trực tiếp axetilen?

A. Al4C3       B. CaC2       C. C2H5OH       D. CH3COONa.

Câu 43: Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % của

A. P       B. H3PO4       C. PO43-       D. P2O5

Câu 44: Phản ứng nào mô tả quá trình khắc chữ lên thủy tinh?

A. SiH4 → Si + 2H2.        B. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O.

C. SiCl4 + 2Zn → 2ZnCl2 + Si.       D. SiO2 + 2Mg → Si + 2MgO.

(Xem giải) Câu 45: Cho các phản ứng sau:
(a) NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O
(b) NH4HCO3 + 2KOH → K2CO3 + NH3 + 2H2O
(c) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O
(d) Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O
Số phản ứng có phương trình ion rút gọn OH- + HCO3- → CO32- + H2O là

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 1.

Câu 46: Chất nào sau đây không phải là ancol?

A. CH3OH.       B. CH3C6H4OH.       C. C2H4(OH)2.       D. C6H5CH2OH.

Câu 47: Chất nào sau đây thuộc amin bậc 2

A. Metylamin.       B. Etylmetylamin.       C. Trimetylamin.       D. Sec-butylamin.

Câu 48: Este vinylaxetat có công thức cấu tạo là

A. CH2=CHCOOCH3.       B. CH2=CHCOOCH=CH2.        C. CH3COOCH3.       D. CH3COOCH=CH2.

Câu 49: Trong phân tử chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?

A. Anilin.       B. Metylaxetat.       C. Phenol.       D. Benzylic .

Câu 50: Có bao nhiêu amin thể khí ở điều kiện thường?

A. 3.       B. 5.       C. 4.       D. 2.

Câu 51: Fomalin hay fomon được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng,… Fomalin là

A. Dung dịch axetanđehit khoảng 40%.       B. Dung dịch 50% fomanđehit trong nước

C. Dung dịch rất loãng của anđehit fomic       D. Dung dịch 37 – 40% fomanđehit trong nước

Câu 52: Mỗi este thường có mùi thơm đặc trưng, este isoamyl axetat có mùi

A. Chuối chín.       B. Hoa nhài.       C. Hoa hồng.       D. Dứa chín.

Câu 53: Trong phân tử cacbohidrat luôn có

A. Nhóm chức ancol.      B. Nhóm chức anđehit.      C. Nhóm chức xeton.      D. Nhóm chức axit.

Câu 54: Cho các mô tả sau: (a) đơn chức (b) mạch cacbon không phân nhánh. (c) mạch cacbon dài. (d) no, đơn chức, mạch hở. Số mô tả đúng cho các axit béo nói chung là?

A. 1.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

Câu 55: Dung dịch nào sau đây có pH < 7 ?

A. CH3COONa.       B. NaNO3.       C. NaHCO3       D. CuSO4.

(Xem giải) Câu 56: Cho dãy các chất sau: anđêhit axetic, axetylen, glucozơ, mantozơ, tinh bột, metylaxetat. Số chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Kiểm tra chất lượng cuối năm Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 5.

Câu 57: Khoáng vật nào sau đây có chứa nitơ.

A. Florit.       B. Diêm tiêu.       C. Cacnalit.       D. Diêm sinh.

Câu 58: Chất nào sau đây là tripanmitin?

A. C3H5(COOC17H33)3.     B. C3H5(OCOC17H31)3.     C. (C15H31COO)3C3H5.     D. C3H5(OCOC17H33)3.

Câu 59: Chất thuộc loại đisaccarit là

A. Tinh bột.       B. Mantozơ.       C. Glucozơ.       D. Fructozơ.

(Xem giải) Câu 60: Đốt cháy một este X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam nước. X thuộc loại este

A. Mạch vòng, đơn chức.       B. Không no, đơn chức, mạch hở.

C. No, đơn chức, mạch hở.       D. No, hai chức, mạch hở.

(Xem giải) Câu 61: Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 và 0,7 mol H2. Nung X trong bình kín, xúc tác Ni. Sau một thời gian thu được 0,8 mol hỗn hợp Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch Br2 x mol/l. Tìm giá trị x

A. 3 M.       B. 0,3 M.       C. 2 M.       D. 0,2 M.

(Xem giải) Câu 62: Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CxHyCOOH và (COOH)2 thu được 14,4 gam H2O và m gam CO2. Mặt khác, 29,6 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với NaHCO3 dư thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Tính m?

A. 52,8 gam.       B. 33 gam.       C. 44 gam.       D. 48,4 gam.

(Xem giải) Câu 63: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức bằng lượng không khí vừa đủ, chỉ thu được 0,15 mol CO2, 0,175 mol H2O và 0,975 mol N2 (biết O2 chiếm 20% thể tích không khí). Công thức phân tử của X là

A. C3H7N.       B. C4H11N.       C. C3H9N.       D. C2H7N.

(Xem giải) Câu 64: Hỗn hợp A gồm axit axetic và etanol. Chia A thành ba phần bằng nhau.
+ Phần 1 tác dụng với Kali dư thấy có 3,36 lít khí thoát ra
+ Phần 2 tác dụng với Na2CO3 dư thấy có 1,12 lít khí CO2 thoát ra . Các thể tích khí đo ở đktc .
+ Phần 3 được thêm vào vài giọt dung dịch H2SO4, sau đó đun sôi hỗn hợp một thời gian. Biết hiệu suất của phản ứng este hoá bằng 60%. Khối lượng este tạo thành là bao nhiêu?

A. 5,20 gam       B. 10,56 gam       C. 8,80 gam       D. 5,28 gam

(Xem giải) Câu 65: Khi cho 7,67 gam một amin đơn chức X phản ứng vừa đủ với dung dịch axit clohidric thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,415 gam muối khan. Số đồng phân cấu tạo của amin là

A. 6.       B. 4.       C. 3.       D. 1.

(Xem giải) Câu 66: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: axetilen, axetanđehit, etanol, axit axetic. Nhiệt độ sôi của chúng được ghi lại trong bảng sau:

Chất X Y Z T
Nhiệt độ sôi (°C) 21 78,3 -75 118

Cho các phát biểu sau:
(a) Chất Z có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc .
(b) Chất T hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.
(c) Đốt cháy hoàn toàn chất X thu được số mol CO2 lớn hơn số mol H2O.
(d) Phản ứng giữa chất Y và chất T (xúc tác H2SO4 đặc) được gọi là phản ứng este hóa
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang (Lần 1)

A. 4.       B. 1.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 67: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam hỗn hợp X, thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hoá X với hiệu suất 60%, thu được m gam este. Giá trị của m là

A. 12,24 gam.       B. 15,53 gam.       C. 10,8 gam.       D. 9,18 gam.

(Xem giải) Câu 68: Cho 0,1 mol chất X có CTPT là C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu được chất khí làm xanh giấy quỳ ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Hãy chọn giá trị của m là

A. 15 gam.       B. 5,7 gam.       C. 21,8 gam.       D. 12,5 gam.

(Xem giải) Câu 69: Cho m gam hỗn hợp gồm HCOOC2H5 và H2N–CH2–COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa ancol etylic và 7,525 gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của m là

A. 8,125.       B. 8,250.       C. 7,750.       D. 8,725.

(Xem giải) Câu 70: Chia 200 gam dung dịch hỗn hợp X chứa glucozo và fructozo thành hai phần bằng nhau.
+ Phần 1 cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 86,4 gam Ag.
+ Phần 2 tác dụng vừa hết 35,2 gam Brom.
Nồng độ % của fructozo trong dung dịch ban đầu là?

A. 16,2%.       B. 32,4%.       C. 39,6%.       D. 40,5%.

(Xem giải) Câu 71: Thuỷ phân m gam xenlulozo trong môi trường axit, trung hoà lượng axit dư sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được m gam Ag kết tủa. Hiệu suất của phản ứng thuỷ phân xenlulo là?

A. 50%.       B. 66,67%.       C. 75%.       D. 80%.

(Xem giải) Câu 72: Hỗn hợp bột X gồm BaCO3, Fe(OH)2, Al(OH)3, CuO, MgCO3. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp rắn X1. Cho X1 vào nước khấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa 2 chất tan và phần không tan Z. Cho khí CO dư qua bình chứa Z nung nóng được hỗn hợp rắn T, T chứa tối đa:

A. 3 đơn chất.       B. 2 đơn chất và 2 hợp chất.

C. 1 đơn chất và 1 hợp chất.       D. 2 đơn chất và 1 hợp chất.

(Xem giải) Câu 73: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch X, sinh ra V lit khí (đkc). Giá trị của V là

A. 1,12       B. 2,24       C. 3,36       D. 4,48

(Xem giải) Câu 74: Đun một lượng dư axit axetic với 13,8 gam ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng dừng lại thu được 11,0 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

A. 41,67%.       B. 60%.       C. 75%.       D. 62,5%.

(Xem giải) Câu 75: Đốt cháy hoàn toàn 18,26 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức cần 1,215 mol O2 thu được CO2 và 9,18 gam H2O. Mặt khác đem đun 18,26 gam hỗn hợp X với lượng dư NaOH thu được 1 ancol Y duy nhất và 18,52 gam hỗn hợp muối Z. Dẫn ancol Y qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 6,42 gam. Thành phần % theo khối lượng muối của axit cacboxylic có khối lượng phân tử nhỏ hơn có giá trị là?

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên KHTN - Hà Nội (Lần 4)

A. 25,7%.       B. 22,03%.       C. 28,5%.       D. 24,5%.

(Xem giải) Câu 76: Nhỏ từ từ dung dịch đến dư Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml dung dịch A chứa Al2(SO4)3 xM. Mối quan hệ giữa khối lượng kết tủa và số mol OH- được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Nếu cho 100ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M và NaOH 0,3M vào 100ml dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu?

A. 6,22 gam.       B. 5,70 gam.       C. 5,44 gam.       D. 4,66 gam.

(Xem giải) Câu 77: Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu(NO3)2 cần dùng hết 430 ml dung dịch H2SO4 1M thu được hỗn hợp khí Y (đktc) gồm 0,06 mol NO và 0,13 mol H2, đồng thời thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 56,9 gam muối khan. Thành phần phần trăm của Al trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất là:

A. 25,5%       B. 18,5%       C. 20,5%       D. 22,5%

(Xem giải) Câu 78: Điều chế este CH3COOC2H5 trong phòng thí nghiệm được mô tả theo hình vẽ sau

Cho các phát biểu sau:
(a) Etyl axetat có nhiệt độ sôi thấp (77°C) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.
(b) H2SO4 đặc vừa làm chất xúc tác, vừa có tác dụng hút nước .
(c) Etyl axetat qua ống dẫn dưới dạng hơi nên cần làm lạnh bằng nước đá để ngưng tụ.
(d) Khi kết thúc thí nghiệm, cần tắt đèn cồn trước khi tháo ống dẫn hơi etyl axetat.
(e) Vai trò của đá bọt là để bảo vệ ống nghiệm không bị vỡ.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 5.       D. 2.

(Xem giải) Câu 79: Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp E chứa 2 este đều no, mạch hở ,không mạch nhánh thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 26,56 gam. Mặt khác cho 0,16 mol hỗn hợp E tác dụng với 450 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol kế tiếp và phần rắn có khối lượng m gam. Dẫn F vào bình chứa Na dư thấy thoát ra 0,1 mol khí H2. Giá trị gần nhất của m là?

A. 23,5 gam.       B. 24 gam.       C. 23 gam.       D. 24,5 gam.

(Xem giải) Câu 80: Hỗn hợp E gồm este X no, đơn chức và este Y no hai chức (đều mạch hở). Hoá hơi hoàn toàn 26,84 gam hỗn hợp E thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 5,6 gam N2 trong cùng điều kiện. Mặt khác đun 26,84 gam hỗn hợp E với lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon và hỗn T gồm hai muối của axit cacboxylic đơn chức, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Đốt cháy hoàn toàn Z thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 24,68 gam. Tỉ lệ a : b gần với giá trị nào sau đây?

A. 0,7.       B. 1,0.       C. 1,2.         D. 1,1.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!