Bài tập este tổng hợp (Phần 10)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 1. Cho 45,3 gam hỗn hợp E chứa 3 este đều mạch hở gồm X, Y, Z với số mol lần lượt là x, y, z. Đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y hoặc z mol Z đều thu được CO2 có số mol nhiều hơn H2O là 0,15 mol. Đun nóng 45,3 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng và 48,1 gam hỗn hợp gồm 2 muối của 2 axit có mạch không phân nhánh. Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 24,5 gam. Phần trăm este có khối lượng phân tử lớn nhất trong E là:

A. 17,2%          B. 14,6%.          C. 13,0%.      D. 15,7%

(Xem giải) Câu 2. Hỗn hợp X gồm 2 este mạch hở, trong phân tử mỗi este có số liên kết pi không quá 5. Đốt cháy hoàn toàn 20,2 gam X cần dùng 0,93 mol O2, thu được CO2 và 10,8 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 20,2 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm 2 ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và hỗn hợp Z gồm 2 muối. Đun nóng Y với H2SO4 đặc ở 140°C (hiệu suất 100%) thu được 8,92 gam hỗn hợp T gồm 3 ete. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong hỗn hợp X là:

A. 32,7%.            B. 39,2%.             C. 29,2%.             D. 35,1%

(Xem giải) Câu 3. X, Y là hai este đều đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C, Z là este no hai chức (X, Y, Z đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác). Đun nóng 25,38 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z (X, Y có cùng số mol) cần dùng 360 ml dung dịch NaOH 1M, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp F gồm hai ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và hỗn hợp chứa 2 muối. Nung toàn bộ hỗn hợp muối với vôi tôi xút, thu được 1,98 gam hỗn hợp gồm 2 khí. Số nguyên tử H có trong este Z là

A. 6         B. 10         C. 8         D. 12

(Xem giải) Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 41,22 gam hỗn hợp E chứa 2 este đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức, thu được 1,17 mol nước. Mặt khác đun nóng 41,22 gam E cần dùng 630 ml dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp Z chứa 2 ancol hơn kém nhau một nguyên tử cacbon và hỗn hợp T chứa 2 muối của 2 axit cacboxylic đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 18,75 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp E là

A. 82,15%.       B. 72,03%.       C. 74,24%.       D. 75,72%.

(Xem giải) Câu 5. Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức và 1 este hai chức (đều mạch hở). Hoá hơi hoàn toàn 23,54 gam X thì thể tích hơi đúng bằng thể tích của 6,72 gam N2 (đo cùng điều kiện). Đun nóng 23,54 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol và 23 gam hỗn hợp Z gồm 2 muối kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 13,41 gam. Đốt cháy toàn bộ Z cần dùng 0,225 mol O2 thu được CO2, H2O và Na2CO3. Phần trăm khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong hỗn hợp X là:

A. 34,58%.           B. 45,1%.            C. 44,8%           D. 40,1%

(Xem giải) Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 16,84 gam hỗn hợp X gồm 2 este mạch hở cần dùng 0,89 mol O2, thu được 0,76 mol CO2 và 11,88 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 16,84 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 11,24 gam. Số nguyên tử H trong este có khối lượng phân tử lớn hơn trong hỗn hợp X là:

A. 14           B. 10           C. 12            D. 16

(Xem giải) Câu 7. X, Y là hai este đều mạch hở, không phân nhánh và có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy 15,9 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 0,615 mol O2. Mặt khác, đun nóng 15,9 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp F gồm hai ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp nhau và hỗn hợp gồm a gam muối A và b gam muối B (MA > MB). Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 8,28 gam; đồng thời thu được 2,688 lít khí H2 thoát ra ở đktc. Giá trị của a : b gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bạn đã xem chưa:  Chất khử với H+ và NO3- (Phần 16)

A. 2,4.         B. 2,5.         C. 2,6.         D. 2,3.

(Xem giải) Câu 8. Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức và một este hai chức đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa 1 loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dủng 1,43 mol O2, thu được CO2 có số mol nhiều hơn H2O là 0,49 mol. Mặt khác, đun nóng 0,2 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đều no, kế tiếp trong dãy đồng đẳng và 24,34 gam hỗn hợp Z gồm hai muối. Đốt cháy hoàn Y cần dùng 0,93 mol O2. Phần trăm khối lượng este đơn chức có khối lượng phân tử nhỏ hơn là:

A. 25,75%          B. 15,25%           C. 45,00%          D. 30,25%

(Xem giải) Câu 9. Hỗn hợp X chứa 2 este đều mạch hở gồm este Y (CnH2nO2) và este Z (CmH2m-2O2). Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 24,64 gam CO2 và 9 gam H2O. Mặt khác, đun nóng m gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và m gam hỗn hợp T gồm 2 muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là:

A. 1,0          B. 0,8           C. 1,2           D. 0,6

(Xem giải) Câu 10. Hỗn hợp E chứa hai este đều mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức gồm este Y (CnH2nO2) và este Z (CnH2n-2O4). Đun nóng 28,24 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol và hỗn hợp T gồm hai muối của hai axit hữu cơ đơn chức, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Đốt cháy toàn bộ Z cần dùng, thu được 24,64 gam CO2 và 15,12 gam H2O. Tỉ lệ của a : b gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 0,8          B. 1,2          C. 0,9           D. 1,3

(Xem giải) Câu 11. Hỗn hợp E chứa nhiều este (no, mạch hở, không có nhóm chức khác). Đốt cháy hoàn toàn 10,2 gam E cần dùng vừa đủ 0,55 mol O2 thu được nước và 0,46 mol CO2. Mặt khác thủy phân hoàn toàn lượng E trên bằng dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được a gam hỗn hợp muối Z và hỗn hợp các ancol đơn chức T. Nếu đốt cháy hết lượng Z trên cần dùng vừa đủ 0,19 mol O2. Giá trị của a là:

A. 8,92         B. 9,48         C. 10,34         D. 9,80

(Xem giải) Câu 12. X là hỗn hợp 2 este Y và Z đơn chức, mạch hở (CY < CZ, tỉ lệ mol 1 : 1). Đốt cháy hoàn toàn 11,04 gam X trong O2 vừa đủ thu được 0,36 mol H2O. Mặt khác thủy phân hoàn toàn lượng X trên trong NaOH thu được hai ancol và 11,16 gam muối. Phần trăm khối lượng của Y trong X gần nhất với:

A. 38,2%       B. 46,7%       C. 52,3%       D. 34,8%

(Xem giải) Câu 13. Hỗn hợp E gồm hai hợp chất hữu cơ mạch hở: este X đơn chức có 2 liên kết pi trong phân tử, este Y hai chức có 3 liên kết pi trong phân tử.Đốt cháy hoàn toàn a mol E thu được 0,22 mol CO2 và 0,17 mol H2O. Cho 9,16 gam E phản ứng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp hai muối F và 2 ancol no có cùng số nguyên tuer cacbon. Cho toàn bộ hai ancol vào bình đựng dung dịch Na dư thấy khối lượng bình tăng 4,14 gam. Phần trăm khối lượng của X trong E là:

A. 24,89%       B. 22,27%       C. 52,78%        D. 34,54%

(Xem giải) Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn 8,4 gam hỗn hợp A gồm: Este đơn chức X và hai este mạch hở Y, Z (MY < MX < MZ) cần vừa đủ 0,4425 mol O2, thu được 5,4 gam H2O. Mặt khác 8,4 gam A tác dụng vừa đủ với 0,1125 mol NaOH, thu được 2,895 gam hai ancol no, cùng số nguyên tử C, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp T gồm 2 muối. Đốt cháy hoàn toàn T thì thu được Na2CO3, H2O và 0,22875 mol CO2. Phần trăm khối lượng của Z trong A gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 51%.        B. 52%.        C. 53%.        D. 54%

(Xem giải) Câu 15. Hỗn hợp X chứa 3 este mạch hở, trong đó có 2 este đơn chức và một este hai chức, không no. Đốt cháy hoàn toàn 14,52 gam X cần dùng 0,795 mol O2, thu được 10,26 gam nước. Mặt khác hiđro hóa hoàn toàn 29,04 gam X với lượng H2 vừa đủ (xt,t) thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ hỗn hợp Y với dd NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z chứa 2 ancol và hỗn hợp T chứa 2 muối của 2 axit kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na thấy khối lượng bình tăng 13,41 gam. Nung nóng hoàn toàn T với vôi tôi xút thu được hỗn hợp khí có khối lượng là 6,96 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn nhất trong X là:

Bạn đã xem chưa:  Kim loại và dung dịch muối (Phần 2)

A. 53,3%          B. 49,6%           C. 48,9%           D. 57,0%

(Xem giải) Câu 16. Hợp chất A có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng với dung dịch NaOH.  Thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố trong A là: 68,852 %C; 4,918 %H, còn lại là phần trăm oxi. Tỷ khối hơi của A so với hidro nhỏ hơi 100. Cho 29,28 gam hỗn hợp B gồm tất cả các đồng phân cấu tạo của A thỏa mãn dữ kiện đề bài, có số mol bằng nhau tác dụng hết với dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

A. 38,4         B. 41,76         C. 36,96         D. 40,68

(Xem giải) Câu 17. Đốt cháy hoàn toàn 35,04 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức và một este hai chức (đều mạch hở) thu được 72,6 gam CO2 và 24,84 gam H2O. Đun 35,04 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic đều no và 23,16 gam hỗn hợp Z gồm ba ancol có cùng số nguyên tử cacbon (không là đồng phân của nhau). Đốt cháy toàn bộ Y cần dùng 0,255 mol O2. Phần trăm khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử nhỏ trong X là:

A. 8,4%.         B. 17,1%.         C. 8,6%.         D. 16,8%.

(Xem giải) Câu 18. Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều mạch hở, có cùng số liên kết pi, MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn 8,36 gam E cần dùng vừa đủ 0,43 mol O2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 8,36 gam E bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 7,04 gam muối và hỗn hợp F chứa 2 ancol đơn chức (không có metanol). Từ lượng ancol trên có thể điều chế được tối đa 4,42 gam hỗn hợp ete. Phần trăm khối lượng của X trong E là:

A. 61,72%         B. 53,18%         C. 47,94%         D. 64,08%

(Xem giải) Câu 19. X và Y là hai axit cacboxylic đơn chức mạch hở, Z là một ancol no hai chức, T là este tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy 13,76 gam E gồm X, Y và T bằng lượng oxi vừa đủ được 11,2 lít CO2 và 6,48 gam H2O. Nếu cho 13,76 gam E vào bình đựng KOH vừa đủ sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Lấy lượng muối này cho phản ứng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 25,92 gam Ag. Giá trị m gần với giá trị nào sau đây nhất?

A. 26        B. 24        C. 28        D. 21

(Xem giải) Câu 20. X, Y là hai este thuần chức, đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 63,48 gam hỗn hợp A chứa X, Y cần dùng vừa đủ 51,744 lít O2 (đktc). Mặt khác đun nóng 63,48 gam A với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần rắn có khối lượng m gam và phần hơi chứa hỗn hợp 2 ancol đơn chức, đồng đẳng kế tiếp (không chứa chất hữu cơ khác). Đem đốt hết phần rắn thu được 61,056 gam Na2CO3; 1,728 gam H2O; CO2. Giá trị của m là:

A. 83,52 gam.      B. 78,24 gam.      C.74,16 gam.      D. 76,32 gam.

(Xem giải) Câu 21. X, Y là hai ancol no, đơn chức, mạch hở (MX < MY), Z là axit cacbonxylic no, hai chức, mach hở, T là este mạch hở tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T bằng 7,84 lít oxi vừa đủ thu được hỗn hợp CO2 và hơi nước có số mol bằng nhau. Lấy 7,4 gam E cho tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp ancol. Chia hỗn hợp ancol này thành hai phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với Na dư thu được 448 ml H2 (đktc). Phần 2 oxi hóa bởi CuO nung nóng (H = 100%) thu được hỗn hợp hai anđehit. Cho hỗn hợp anđehit này tráng gương hoàn toàn thu được 11,88 gam Ag. Phần trăm khối lượng của Y trong E gần nhất với

A. 16           B. 12            C. 19            D. 24

(Xem giải) Câu 22. Cho X, Y là hai este đơn chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần dùng vừa đủ a mol O2, thu được b mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol Y cần vừa đủ z mol O2, thu được t mol H2O. Biết a : z = b : t. Công thức dãy đồng đẳng của X và Y có dạng:

A. CnH2n-4O2       B. CnH2n-2O4        C. CnH2n-2O2        D. CnH2nO2

(Xem giải) Câu 23. Hóa hơi hoàn toàn 10,75 gam este X đơn chức thì thể tích chiếm 2,8 lít (đktc); Y là este no, hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E chứa X, Y thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 53,44 gam. Mặt khác đun nóng 0,2 mol E dung dịch KOH (lấy dư 25% so với phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần rắn có khối lượng m gam và 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Chuyển hóa hết 2 ancol này thành anđehit rồi cho phản ứng tráng gương thu được 112,32 gam Ag. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  50 bài tập este tổng hợp

A. 32,6        B. 31,6          C. 33,2       D. 34,4

(Xem giải) Câu 24. Hỗn hợp X chứa các chất hữu cơ mạch hở trong phân tử chỉ chứa 1 loại nhóm chức gồm este đơn chức và 1 este 2 chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 0,74 mol O2 thu được 0,8 mol CO2. Để làm no hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 0,08 mol H2 (Ni, t°) thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ Y với dung dịch NaOH vừa đủ kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp chỉ chứa 2 muối và các ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng. Trong đó có a gam muối A, b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là

A. 0,3          B. 0,6          C. 0,5          D. 1,0

(Xem giải) Câu 25. Hỗn hợp E chứa 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó có hai este đều no và một este không no chứa 1 liên kết C=C, có tồn tại đồng phân cis-trans). Đốt cháy 14,02 gam E cần dùng 0,605 mol O2. Mặt khác đun nóng 14,02 gam E với dung dịch KOH vừa đủ, thu được một ancol T duy nhất và hỗn hợp muối trong đó có 2 muối của 2 axit kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư thấy thoát ra 2,24 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của este có khối lượng nhỏ nhất trong E là:

A. 55,63%         B. 51,35%          C. 59,91%            D. 42,8%

(Xem giải) Câu 27. Hỗn hợp X chứa 3 este đều no, mạch hở, không phân nhánh, trong đó oxi chiếm 45,436% về khối lượng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 12,6 gam H2O. Mặt khác đun nóng m gam X với KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol và (m + 3,76) gam hỗn hợp 2 muối của 2 axit cacboxylic. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 11,64 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn nhất trong X là

A. 14,8%           B. 40,16%          C. 77,74%         D. 11,96%

(Xem giải) Câu 28. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T gồm este hai chức, mạch hở X và este đơn chức Y thu được 6,54 mol CO2 và 3,6 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn T cần dùng 141,285 gam dung dịch NaOH 50,96%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được rắn Q gồm 3 muối (đều có phân tử khối lớn hơn 90 đvC). Ngưng tụ phần hơi thu được 117,875 ml ancol etylic 40°. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 gam/ml và của H2O bằng 1 gam/ml. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Q là

A. 39,6%.          B. 47,7%.          C. 50,2%.          D. 62,8%.

(Xem giải) Câu 29. Hỗn hợp X gồm 1 ancol no, đơn chức, mạch hở; hai axit cacboxylic (đơn chức, mạch hở, cùng dãy đồng đẳng) và các este được tạo từ ancol và axit trên. Đốt cháy hoàn toàn 0,26 mol X thì cần 16,8672 lít khí O2 thu được 14,8288 lít CO2 và 10,836 gam H2O. Mặt khác khi cho 39,67 gam X vào 300 ml dung dịch KOH 1,6M đun nóng đến khi kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch sau phản ứng th thu được m gam chất rắn khan. Biết các khí đều đo ở đktc và số mol ancol gấp 2 lần tổng số mol các este. Giá trị của m gần nhất với

A. 50.           B. 42.           C. 36.           D. 48.

(Xem giải) Câu 30. Hỗn hợp X gồm hai este đều no, mạch hở; trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, thu được 59,84 gam CO2 và 21,24 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 0,2 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol hơn kém nhau một nguyên tử cacbon và 32,7 gam các muối của axit đơn chức. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 12,96 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong hỗn hợp X là

A. 47,08%.       B. 36,38%.       C. 31,39%.       D. 42,09%.

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
vanghs

làm sao để tải đề về

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!