100 bài tập este tổng hợp (Phần 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

ĐỀ TỰ LUYỆN SỐ 4

Câu 1: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) và este Z được tạo ra từ X và Y. Cho một lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo ra 16,4 gam muối và 8,05 gam ancol. Công thức của X và Y là:

A. HCOOH và C3H7OH.           B. HCOOH và CH3OH.
C. CH3COOH và C2H5OH.           D. CH3COOH và CH3OH.

Xem giải

Câu 2: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H6O3. Khi đun nóng X với dung dịch NaOH dư thu được 2 sản phẩm hữu cơ Y và Z; trong đó Y hòa tan được Cu(OH)2. Kết luận không đúng là:

A. X là hợp chất hữu cơ đa chức.            B. X có tham gia phản ứng tráng bạc.
C. X tác dụng được với Na.             D. X tác dụng được với dung dịch HCl.

Xem giải

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 9,16 gam hỗn hợp X gồm 1 este và 1 axit hữu cơ, cần vừa đủ 0,45 mol O2, và thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M phản ứng vừa hết 9,16 gam hỗn hợp X.

A. 80 ml           B. 100 ml           C. 120 ml           D. 150 ml

Xem giải

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 12,88 gam hỗn hợp gồm 1 axit no, đơn chức, mạch hở và 1 ancol no, đơn chức, mạch hở được 0,54 mol CO2 và 0,64 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa hoàn toàn ¬lượng hỗn hợp trên thì thu được m (g) este. Giá trị của m là:

A. 10,20 g           B. 8,82 g          C. 12,30 g           D. 11,08 g

Xem giải

Câu 5: Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thoả mãn các tính chất trên là:

A. 2.           B. 4.           C. 5.           D. 6.

Xem giải

Câu 6: Hợp chất X có công thức phân tử là C5H8O2. Cho 10 gam X tác dụng hoàn toàn, vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch Y. Lấy toàn bộ dung dịch Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các điều kiện trên là:

A. 2.           B. 1.           C. 3.           D. 4.

Xem giải

Câu 7: Khi cho 13,8 gam glixerol (X) tác dụng với axit fomic thì thu được hợp chất hữu cơ (Y) có khối lượng bằng 1,18 lần khối lượng chất (X) ban đầu. Biết hiệu suất của phản ứng là 73,35 %. Vậy tổng số nguyên tử có trong (Y) là:

A. 20           B. 14           C. 16           D. 18

Xem giải

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn một este no 2 chức mạch hở X. Sục toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu được 25 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 10,4 gam. Biết khi xà phòng hoá X chỉ thu được muối của axit cacboxylic và ancol. Số đồng phân của X là:

A. 5.           B. 6.            C. 3.           D. 4.

Xem giải

Câu 9: Cho một hợp chất hữu cơ X có tỷ lệ về khối lượng C:H:O:N lần lượt là 3:1:4:7. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Đem m1 gam chất X tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 2M, đun nóng nhẹ để các phản ứng xẩy ra hoàn toàn rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được m2 gam chất rắn khan. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là:

A. 18,0 và 31,8.          B. 24,6 và 38,1.
C. 28,4 và 46,8.            D. 36,0 và 49,2.
(Trích đề chọn HSG Thái Bình – 2014)

Xem giải

Câu 10: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp hai este đơn chức mạch hở A, B (MA < MB) trong 700 ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch X và hỗn hợp Y gồm 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp. Thực hiện tách nước Y trong H2SO4 đặc thu được hỗn hợp Z. Trong Z tổng khổi lượng của các ete là 8,04 gam (Hiệu suất ete hóa của các ancol đều là 60%). Cô cạn dung dịch X được 54,4 gam chất rắn. Nung chất rắn này với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 6,72 lít hỗn hợp khí T (đktc). Phần trăm khối lượng của A trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 66,89%           B. 48,96           C. 49,68           D. 68,94

Xem giải

Câu 11: Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức mạch hở (MX < MY); T là este hai chức tạo bởi X, Y và một ancol no mạch hở Z. Đốt cháy hoàn toàn 6,88 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T bằng một lượng vừa đủ O2, thu được 5,6 lit CO2 (đktc) và 3,24 gam nước. Mặt khác 6,88 gam E tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 12,96 gam Ag. Khối lượng rắn khan thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với 150 ml dung dịch KOH 1M là :

A. 10,54 gam        B. 14,04 gam        C. 12,78 gam        D. 13,66 gam

Xem giải

Câu 12: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 66 gam khí CO2 và 25,2 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất là 75 %) thì số gam este thu được là:
A. 17,10.           B. 18,24.           C. 25,65.           D. 30,40.

Xem giải

Bạn đã xem chưa:  Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao - Tào Mạnh Đức (Phần 19)

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 29,064 gam hỗn hợp gồm HOC – CHO ,axit acrylic, vinyl axetat và metyl metacrylat rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng 13,608 gam, bình 2 xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 318,549.           B. 231,672.           C. 220,64.           D. 232,46.

Xem giải

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic đơn chức X, Y và một este đơn chức Z thu được 0,75 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Mặt khác 24,6 gam hỗn hợp M trên tác dụng hết với 160 gam dung dịch NaOH 10%. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được N. Cô cạn toàn bộ dung dịch N, thu được m gam chất rắn khan, CH3OH và 146,7 gam H2O. Coi H2O bay hơi không đáng kể trong phản ứng với dung dịch NaOH. Giá trị của m là:
A. 31,5           B. 33.1           C. 36,3           D. 29,1

Xem giải

Câu 15. Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 24,72 gam chất lỏng X và 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và 8,97 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 12,768 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trị gần nhất với:
A. 67,5.           B. 85,0.           C. 80,0.           D. 97,5.

Xem giải

Câu 16. Ancol X (MX = 76) tác dụng với axit cacboxylic Y thu được hợp chất Z mạch hở (X và Y đều chỉ có một loại nhóm chức). Đốt cháy hoàn toàn 17,2 gam Z cần vừa đủ 14,56 lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 7 : 4. Mặt khác, 17,2 gam Z lại phản ứng vừa đủ với 8 gam NaOH trong dung dịch. Biết Z có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Số công thức cấu tạo của Z thỏa mãn là:
A. 1.           B. 3.           C. 2.           D. 4.

Xem giải

Câu 17: Hợp chất X có thành phần gồm C, H, O chứa vòng benzen. Cho 6,9 gam X vào 360 ml dung dịch NaOH 0,5 M (dư 20% so với lượng cần phản ứng) đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam X cần vừa đủ 7,84 lít O2 (đktc), thu được 15,4 gam CO2. Biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Giá trị của m là:
A. 11,1.           B. 13,2.           C. 12,3.           D. 11,4

Xem giải

Câu 18. Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
A. 7,20.           B. 6,66.           C. 8,88.           D. 10,56.

Xem giải

Câu 19. Chất hữu cơ X mạch hở có dạng H2N – R – COOR’ (R, R’ là các gốc hidrocacbon), thành phần % về khối lượng của Nito trong X là 15,73%. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, toàn bộ lượng ancol sinh ra cho tác dụng hết với CuO (đun nóng) được andehit Y (ancol chỉ bị oxi hóa thành andehit). Cho toàn bộ Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là:
A. 3,56.           B. 5,34 .           C. 4,45.           D. 2,67.

Xem giải

Câu 20: Hỗn hợp X gồm một anđehit, một axit cacboxylic và một este (trong đó axit và este là đồng phân của nhau). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 0,625 mol O2, thu được 0,525 mol CO2 và 0,525 mol nước. Trong số các phát biểu sau:
(i) Có 2 bộ 3 công thức cấu tạo của andehit, axit và este thỏa mãn đề ra.
(ii) 1 phân tử andehit trong hỗn hợp có thể cho 4 electron khi phản ứng với AgNO3/NH3.
(iii) % khối lượng của andehit trong hỗn hợp là 26,29%
(iv) % số mol của este trong hỗn hợp là 63,3%.
Số phát biểu đúng là:
A. 1.           B. 2.           C. 4.           D. 3.

Xem giải

ĐỀ TỰ LUYỆN SỐ 5

Câu 1: Cho m gam este đơn chức, no, mạch hở tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ X và Y. Lấy toàn bộ lượng Y trên rồi đốt cháy hết trong oxi dư thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Biết các phản ứng hoàn toàn. Số mol O2 tham gia phản ứng đốt cháy là:
A. 0,28           B. 0,26           C. 0,30           D. 0,32

Xem giải

Câu 2: Este X có công thức phân tử C3H4O2. Thuỷ phân X trong môi trường kiềm, đun nóng thu được hai chất Y và Z. Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T. Phát biểu không đúng là
A. T có tính axit mạnh nhất trong dãy đồng đẳng.
B. Oxi hoá (xúc tác Mn2+, t0) Y thu được T.
C. Cả Y và T đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương
D. Nhiệt độ sôi của T cao hơn Y.

Xem giải

Câu 3: Hợp chất hữu cơ X đa chức có công thức phân tử C9H14O6. Thực hiện phản ứng xà phòng hóa hoàn toàn X sản phẩm thu được là hỗn hợp 2 muối của 2 axit hữu cơ đơn chức (trong đó có 1 axit có mạch cacbon phân nhánh) và hợp chất hữu cơ đa chức Y. Đem 13,08 gam X tham gia phản ứng tráng bạc thì khối lượng Ag lớn nhất thu được là
A. 12,96 gam.           B. 27 gam.           C. 25,92 gam.           D. 6,48 gam.
(Trích đề thi thử Chuyên Vĩnh Phúc – Lần 3 – 2014)

Bạn đã xem chưa:  Bài tập điện phân (Phần 3)

Xem giải

Câu 4: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm các chất có cùng một loại nhóm chức với 600 ml dung dịch NaOH 1,2 M, thu được dung dịch Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 15,4 gam hơi Z gồm các ancol. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 4,48 lít khí H2(đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn thu được với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 9,6 gam một chất khí. Giá trị của m là
A. 37,8.           B. 40,6.           C. 34,3.           D. 25,0.
(Trích đề thi thử Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương – Lần 3 – 2014)

Xem giải

Câu 5: Chất hữu cơ A chỉ chứa C, H, O có CTPT trùng CT đơn giản nhất. Cho 2,76 gam A tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, chưng khô thì phần bay hơi chỉ có H2O, phần chất rắn khan chứa 2 muối có khối lượng 4,44 gam. Đốt cháy hoàn toàn hai muối này được 3,18 gam Na2CO3; 2,464 lít CO2 (đktc) và 0,9 gam H2O. Nếu đốt cháy 2,76 gam A thì khối lượng H2O thu được là:
A. 1,08g.           B. 1,2 gam.           C. 0,36 gam.           D. 0,9 gam.
(Trích đề thi thử Chuyên Nguyễn Huệ – Lần 1 – 2015)

Xem giải

Câu 6: Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX<MY; Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X, T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với KOH dư là
A.5,04 gam           B.5,44 gam           C. 4,68 gam           D.5,80 gam
(Trích đề thi thử Chuyên Sư Phạm – Lần 7 – 2015)

Xem giải

Câu 7. Hỗn hợp E gồm một ancol đơn chức X, một axit cacboxylic Y và một este Z tạo bởi X và Y. Lấy 0,13 mol hỗn hợp E cho phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch KOH 1M đun nóng được p gam ancol X. Hóa hơi hoàn toàn p gam X rồi dẫn vào ống đựng CuO dư nung nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được andehit F. Cho toàn bộ F tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3, đun nóng, thu được 43,2 gam Ag. Giá trị của p là :
A. 4,6 gam           B. 3,68 gam           C. 3,2 gam           D. 2,56 gam
(Trích đề thi thử Chuyên KHTN – Lần 5 – 2014)

Xem giải

Câu 8: Anđehit X có công thức đơn giản nhất là C2H3O. Oxi hóa X trong điều kiện thích hợp thu được axit cacoxylic Y. thực hiện phản ứng este hóa giữa Y và ancol Z no, mạch hở, đơn chức thu được chất hữu cơ E, đốt cháy hoàn toàn E thu được CO2 gấp 8 lần số mol X. Số công thức cấu tạo của Z là
A. 4           B. 3           C. 5           D. 1
(Trích đề thi thử Chuyên KHTN – Lần 3 – 2015)

Xem giải

Câu 9: Hỗn hợp H gồm hai este X, Y thuần chức; Y chứa vòng benzen và có công thức CxHyO4; X đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 42,8g H trong oxi thì thu được 19,44g H2O. Mặt khác, đun nóng cũng lượng H trên trong dung dịch NaOH (vừa đủ), sản phẩm hữu cơ thu được sau phản ứng chỉ gồm 4 muối và 1 ancol duy nhất. Nếu đốt cháy hết lượng sản phẩm hữu cơ, thu được 32,86g Na2CO3; 81,4g CO2. Biết số liên kết π trung bình của X, Y bằng 4,6. % khối lượng muối có phân tử khối lớn nhất trong 4 muối gần nhất với:
A. 39%           B. 45%           C. 38%           D. 41%
(Trích đề thi thử THPT Nguyễn Khuyến – Lần 1 – 2016)

Xem giải

Câu 10: Hỗn hợp A gồm một axit X và hai este Y, Z được tạo từ axit X; biết X, Y, Z đều mạch hở, phân tử đều chứa hai liên kết pi, đều đơn chức. Đốt cháy A trong 1,62 mol O2 (vừa đủ), thu được 65,12g CO2. Mặt khác, đun nóng A trong (3,5m + 14,4) gam dung dịch NaOH 12,5%, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam rắn khan. Giá trị của m là:
A. 41,6           B. 42,4           C. 37,6           D. 40,8
(Trích đề thi thử THPT Nguyễn Khuyến – Lần 1 – 2016)

Xem giải

Câu 11. Đốt cháy hết một lượng hợp chất A (chứa C,H,O) cần dùng 0,36 mol O2, sinh ra 0,48 mol CO2 và 0,36 mol H2O . Biết 0,1 mol A tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH tạo ra dung dịch có muối B và một ancol D; 0,1 mol A phản ứng vừa đủ với Na tạo 0,1 mol H2 và MA < 200 đvC. Phát biểu không đúng là:
A. A là hợp chất tạp chức.
B. D phản ứng với Na theo tỷ lệ 1 : 2.
C. Khi nung B với NaOH/CaO thì thu được H2.
D. A làm mất màu nước Brom.

Xem giải

Câu 12. Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 30 ml dung dịch 20% (d = 1,2 g/ml) của một hiđroxit kim loại kiềm M. Sau khi kết thúc phản ứng, được dung dịch đem cô cạn cho chất rắn A và 3,2 gam ancol B. Đốt cháy hoàn toàn chất rắn A được 9,54 gam muối cacbonat; 8,26 gam hỗn hợp gồm CO2 và hơi nước. Biết rằng, khi nung A trong NaOH đặc có CaO thu được hiđrocacbon Z, đem đốt cháy Z cho số mol nước lớn hơn số mol CO2. Phát biểu đúng là:
A. X là metyl propionat.            B. Chất rắn A gồm 3 chất.
C. Kim loại kiềm M là Kali.             D. Khối lượng este đã dùng là 7,4 gam.

Xem giải

Câu 13. Hai este X và Y có cùng CTPT là C8H8O2 và chứa vòng benzen. Cho 6,8 gam hỗn hợp M gồm X và Y tác dụng với NaOH dư thấy nNaOH phản ứng = 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Tìm khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z:
A. 0,82           B. 0,92           C. 0,93           D. 0,95

Bạn đã xem chưa:  Bài tập chất béo (Phần 8)

Xem giải

Câu 14. Hỗn hợp M gồm axit không no, đơn chức, hở X (có 1 liên đôi ở gốc hiđrocacbon), 1 ancol no, đơn chức, mạch hở Y và este Z tạo bởi X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 7,93 gam hỗn hợp M, thu được 0,335 mol CO2 và 0,235 mol H2O. Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng khi nói về X:
(i) X có 4 nguyên tử H           (ii) X có 3 nguyên tử C
(iii) X có phản ứng tráng gương           (iv) X tác dụng với brom theo tỉ lệ 1:1
A. 1              B. 2              C. 4              D. 3

Xem giải

Câu 15: Hỗn hợp A gồm một axit đơn chức, một ancol đơn chức và 1 este đơn chức (các chất trong A đều có nhiều hơn 1 C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn m gam A rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 135 gam kết tủa xuất hiện. Đồng thời khối lượng dung dịch giảm 58,5 gam. Biết số mol ancol trong m gam A là 0,15. Cho Na dư vào m gam A thấy có 2,8 lít khí (đktc) thoát ra. Mặt khác m gam A tác dụng vừa đủ dung dịch chứa 12 gam NaOH. Cho m gam A vào dung dịch nước Brom dư. Hỏi số mol Brom phản ứng tối đa là
A. 0,4           B. 0,6           C. 0,75           D. 0,7

Xem giải

Câu 16: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp hai este đơn chức mạch hở A, B (MA< MB) trong 700 ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch X và hỗn hợp Y gồm 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp. Thực hiện tách nước Y trong H2SO4 đặc 1400C thu được hỗn hợp Z. Trong Z tổng khối lượng của các ete là 8,04 gam (hiệu suất ete hóa của các ancol đều là 60%). Cô cạn dung dịch X thu được 54,4 gam chất rắn. Nung chất rắn này với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 6,72 lít hỗn hợp khí T (đktc). Phần trăm khối lượng của A trong hỗn hợp ban đầu là
A. 66,89%           B. 48,96%           C. 49,68%           D. 68,94%

Xem giải

Câu 17: Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Chất T không có đồng phân hình học.
B. Chất X phản ứng với H2 (Ni, to) theo tỉ lệ mol 1: 3.
C. Chất Y có công thức phân tử C4H4O4Na2.
D. Chất Z làm mất màu nước brom.

Xem giải

Câu 18: Hợp chất hữu cơ A (chứa 3 nguyên tố C, H, O) chỉ chứa một loại nhóm chức. Cho 0,005 mol chất A tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH (khối lượng riêng 1,2 g/ml) thu được dung dịch B. Làm bay hơi dung dịch B thu được 59,49 gam hơi nước và còn lại 1,48 gam hỗn hợp các chất rắn khan D. Nếu đốt cháy hoàn toàn chất rắn D thu được 0,795 gam Na2CO3; 0,952 lít CO2 (đktc) và 0,495 gam H2O. Nếu cho hỗn hợp chất rắn D tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, rồi chưng cất thì được 3 chất hữu cơ X, Y, Z chỉ chứa các nguyên tố C, H, O. Biết X, Y là 2 axit hữu cơ đơn chức. Z tác dụng với dung dịch Br2 tạo ra sản phẩm Z’ có khối lượng phân tử lớn hơn Z là 237u và MZ < 125 u. Trong các phát biểu sau:
(i) A có hai công thức cấu tạo thỏa mãn.
(ii) Z có ba công thức cấu tạo thỏa mãn.
(iii) Hỗn hợp X, Y, Z có phản ứng tráng gương.
(iv) Trong phân tử Z’ chứa 3 nguyên tử Brom.
(v) Khối lượng chất A đã dùng là 0,97 gam.
Số phát biểu đúng là:
A. 5           B. 4           C. 2           D. 3

Xem giải

Câu 19: Cho hỗn hợp A gồm hai hợp chất hữu cơ mạch thẳng X và Y (chỉ chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 8 gam NaOH, thu được một ancol đơn chức Z và hai muối của hai axit hữu cơ đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Lượng rượu thu được cho tác dụng với natri dư, tạo ra 2,24 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Mặt khác, khi cho 10,28 gam hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 8,48 gam muối. Nếu đốt cháy 20,56 gam hỗn hợp A cần 28,224 lít oxi ở điều kiện tiêu chuẩn, thu được khí CO2 và 15,12 gam nước. Trong các phát biểu sau:
(i) % khối lượng của một este trong A là 77,82%.
(ii) Từ ancol Z có thể điều chế glixerol bằng 2 phản ứng.
(iii) Hỗn hợp A làm mất màu nước Brom theo tỷ lệ 1: 1.
(iv) Tên gọi của 1 este trong A là anlyl axetat.
Số phát biểu đúng là:
A. 1           B. 4           C. 2           D. 3

Xem giải

Câu 20. Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho Z vào bình Na dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện không có không khí, thu được 2,016 lít (đktc) một hidrocacbon duy nhất. Trong các phát biểu sau đây:
(1) Hỗn hợp X có khả năng làm mất màu nước Brom.
(2) Khí Y có khả năng điều chế etylenglicol bằng một phản ứng.
(3) Trong X có hai este là đồng phân hình học với nhau.
(4) Khối lượng chất rắn Y là 19,74 gam.
(5) Ancol đơn chức Z có 2 đồng phân cấu tạo.
Số phát biểu đúng là:
A. 2           B. 4           C. 5           D. 3

Xem giải

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
kakashi sensei

ahihi 200 bài mà dk 20 bài hi

dino

vậy làm hết chưa?

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!