Bài tập este tổng hợp (Phần 11)

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp E gồm este hai chức X và este ba chức Y; X và Y đều mạch hở; X tạo bởi axit đa chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,07 mol E cần vừa đủ 0,85 mol O2 thu được 9,72 gam H2O. Cho 12,416 gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp Z gồm 3 muối cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp T gồm hai ancol có số nguyên tử C liên tiếp nhau. Cho T tác dụng với Na dư thấy thoát ra 1,5232 lít khí H2

Xem thêm

Bài tập este tổng hợp (Phần 10)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Cho 45,3 gam hỗn hợp E chứa 3 este đều mạch hở gồm X, Y, Z với số mol lần lượt là x, y, z. Đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y hoặc z mol Z đều thu được CO2 có số mol nhiều hơn H2O là 0,15 mol. Đun nóng 45,3 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng và 48,1 gam hỗn hợp gồm 2 muối của 2 axit có mạch không phân

Xem thêm

50 bài tập este tổng hợp

⇒ Tải file đề bài: Dowload ⇒ Tác giả: Tào Mạnh Đức Câu 1. Đun nóng 0,4 mol hỗn hợp gồm một axit đơn chức và một ancol đơn chức (đều mạch hở) có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y gồm các hợp chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 1,425 mol O2, thu được 48,4 gam CO2. Nếu đun nóng toàn bộ Y với dung dịch NaOH dư, thì lượng NaOH phản ứng là 6,0 gam. Phần trăm khối lượng của axit trong hỗn hợp X là

Xem thêm

Bài tập este tổng hợp (Phần 9)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm ba este đều no, mạch hở với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 17,28 gam Ag. Mặt khác, đun nóng m gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol hơn kém nhau một nguyên tử cacbon và 22,54 gam hỗn hợp Z gồm hai muối của hai axit có mạch không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 11,44 gam CO2 và 9,0 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este có

Xem thêm

Bài tập Este cơ bản (Phần 4)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. X, Y là 2 este đồng phân có tỉ khối so với metan là 6,375. Đun nóng 26,52 gam hỗn hợp E chứa X, Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp chứa a gam muối A và b gam muối B (MA > MB) và hỗn hợp F chứa 2 ancol kế tiếp. Đun F với H2SO4 đặc ở 140 °C thu được 7,66 gam hỗn hợp 3 ete. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ a : b gần nhất là. A. 1,4 

Xem thêm

Bài tập este tổng hợp (Phần 8)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Hỗn hợp E chứa hai este thuần chức, đều hai chức, mạch hở. Đun nóng 15,94 gam E với dung dịch NaOH (lấy dư 25% so với lượng cần phản ứng), thu được hỗn hợp F chứa hai ancol no và hỗn hợp rắn G có khối lượng 19,68 gam (trong đó có chứa 2 muối của hai axit cacboxylic). Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 5,936 lít (đktc) khí oxi, thu được 8,8 gam CO2. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ trong G là A. 66,86%.   

Xem thêm

Bài tập este tổng hợp (Phần 7)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. X, Y là 2 este đều no và đơn chức; Z là este no, hai chức (X, Y, Z đều mạch hở). Đốt cháy 22,56 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,8 mol O2. Mặt khác đun nóng 22,56 gam E với 360 ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp F chứa 2 ancol kế tiếp. Đun nóng toàn bộ F với H2SO4 đặc ở 140 °C thu được 3,36 gam hỗn hợp gồm 3 ete có cùng số mol.

Xem thêm

Bài tập hỗn hợp Peptit – Este (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm một este Y (CnH2nO2) và hai peptit đều mạch hở hơn kém nhau một nguyên tử cacbon được tạo bởi từ các α-amino axit có dạng H2N-CmH2m-COOH. Đốt cháy hoàn toàn 97,19 gam X cần dùng 3,4375 mol O2, thu được N2, H2O và 3,27 mol CO2. Mặt khác đun nóng 97,19 gam X với 800 ml dung dịch NaOH 2M (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp muối T. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn

Xem thêm

Bài tập chất béo (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa các triglierit tạo bởi cả 3 axit panmitic, oleic, linoleic thu được 24,2 gam CO2 và 9 gam H2O. Nếu xà phòng hóa hoàn toàn 2m gam hỗn hợp X bằng dung dịch KOH vừa đủ sẽ thu được bao nhiêu gam xà phòng? A. 11,90         B. 18,64         C. 21,40         D. 19,60 (Xem giải) Câu 2. Đun nóng (có xúc tác) hỗn hợp gồm axit stearic, axit oleic và axit

Xem thêm

Bài tập este tổng hợp (Phần 6)

Phần 6 này tiếp tục tổng hợp những bài hỗn hợp axit, ancol, este giải theo phương pháp Quy đổi, nối tiếp của Phần 1 (⇒ Xem Phần 1) (Xem giải) Câu 1. X, Y là 2 axit cacboxylic đều hai chức (trong đó X no, Y có 1 liên kết C=C); Z là este thuần chức tạo bởi X, Y và ancol no T. Đốt cháy 21,58 hỗn hợp E chứa X, Y, Z (số mol của Y gấp 2 lần số mol Z) cần dùng vừa đủ 0,275 mol O2. Mặt khác đun nóng 21,58 gam E với 440ml

Xem thêm

Bài tập este tổng hợp (Phần 5)

⇒ Tải file đề: Download Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 42,48 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức, thu được 22,68 gam nước. Mặt khác đun nóng 42,48 gam X cần dùng 420 ml dung dịch NaOH 1,5M thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol hơn kém nhau một nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z chứa 2 muối của 2 axit cacboxylic đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 18,75 gam.

Xem thêm

Bài tập Este cơ bản (Phần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Este X tạo từ 2 axit no, đơn chức X1, X2 và glixerin. Đun nóng X với dung dịch NaOH thu được 9,2 gam glixerin và 15 gam hỗn hợp 2 muối. Vậy công thức của 2 axit là: A. HCOOH và C2H5COOH      B. HCOOH và CH3COOH C. HCOOH và C3H7COOH      D. CH3COOH và C2H5COOH ⇒ Xem giải Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 14,24 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 34,72 gam.

Xem thêm

Bài tập Este cơ bản (Phần 2)

⇒ Đáp án ở cuối chuyên đề. ⇒ File đề bài: Download Câu 41: Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu được một ancol và 43,6 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Hai axit đó là A. HCOOH và C2H5COOH.                               B. HCOOH và CH3COOH. C. C2H5COOH và C3H7COOH.                         D. CH3COOH và C2H5COOH. ⇒ Xem giải Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí

Xem thêm

Bài tập Este cơ bản (Phần 1)

⇒ Đáp án ở cuối chuyên đề.  ⇒ File đề bài: Download Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là A. etyl propionat.           B. metyl propionat.        C. isopropyl axetat.        D. etyl axetat. ⇒ Xem giải Câu 2:

Xem thêm

Bài tập hỗn hợp Peptit – Este (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Peptit X và peptit Y đều mạch hở được cấu tạo từ các α-amino axit no có 1 nhóm -COOH; Z là este thuần chức của glyxerol và 2 axit thuộc cùng dãy đồng đẳng axit acrylic. Đốt cháy 0,16 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z  có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2 : 5, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua bình đựng nước vôi trong dư thu được 196,0 gam kết tủa; đồng thời khối lượng bình tăng 112,52 gam. Khí thoát

Xem thêm

Bài tập este tổng hợp (Phần 4)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Đun nóng 22,8 gam X gồm 3 este đều mạch hở có cùng số mol với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được một ancol Y duy nhất và hỗn hợp Z gồm ba muối. Đốt cháy toàn bộ Z cần dùng 0,36 mol O2, thu được 19,08 gam Na2CO3 và 0,6 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn nhất là: A. 22,02%           B. 25,23%          C. 14,68%          D. 16,82% ⇒ Xem giải

Xem thêm

Bài tập este tổng hợp (Phần 3)

⇒ Tải file đề: Download Câu 1. X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C=C và có tồn tại đồng phân hình học). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam. Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp T chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng

Xem thêm

Bài tập este tổng hợp (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Lấy toàn bộ Z cho vào bình đựng Na dư, sau khi phản ứng xảy ra

Xem thêm

100 bài tập este tổng hợp (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ĐỀ TỰ LUYỆN SỐ 4 Câu 1: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) và este Z được tạo ra từ X và Y. Cho một lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo ra 16,4 gam muối và 8,05 gam ancol. Công thức của X và Y là: A. HCOOH và C3H7OH.           B. HCOOH và CH3OH. C. CH3COOH và C2H5OH.           D. CH3COOH và CH3OH.

Xem thêm

100 bài tập este tổng hợp (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ĐỀ TỰ LUYỆN SỐ 1 Câu 1: X, Y, Z, T là các chất béo chỉ chứa một hoặc 2 gốc axit: axit panmitic và axit oleic theo thứ tự phân tử khối tăng dần. Nhiệt độ nóng chảy của các chất béo tăng dần theo thứ tự A. Z < T < X < Y      B. Y < T < Z < X C. T < Z < Y < X      D. X < Y < Z < T ⇒ Xem giải Câu 2: Hỗn hợp X gồm 2 este thơm

Xem thêm

Bài tập hỗn hợp este

⇒ Tải file đề bài: Download Phần này tổng hợp các bài hỗn hợp axit, ancol, este giải theo phương pháp Quy đổi. Các bài có tương tự được tổng hợp ở Phần 6. (⇒ Xem phần 6) Câu 1. X là hỗn hợp chứa một axit đon chức, một ancol hai chức và một este hai chức (đều mạch hở). Người ta cho X qua dung dịch nước Br2 thì không thấy nước Br2 bị nhạt màu. Đốt cháy hoàn toàn 0,09 mol X cần 10,752 lít khí O2 (đktc). Sau phản ứng thấy khối lượng của CO2 lớn hơn

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!