You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Bài tập Este cơ bản (Phần 6)

(Xem giải) Câu 1. Tỉ khối hơi của este Y so với metan là 6,25. Hỗn hợp (H) gồm 3 este đơn chức, mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ). Cho m gam (H) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, chỉ thu được m gam một muối của axit cacboxylic và 11,2 gam hỗn hợp T chứa ba ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng liên tiếp nhau. Gía trị m là: A. 30,24       B. 26,32       C. 26,88        D. 22,96 (Xem giải) Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn m gam một

Xem thêm

Bài tập Este cơ bản (Phần 5)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 18,0 gam este X cần dùng 0,6 mol O2, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 60,0 gam kết tủa. Mặt khác đun nóng 18,0 gam X với 450 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là A. 20,4.        B. 24,2.        C. 26,4.        D. 24,6. (Xem giải) Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam este X đơn chức, mạch

Xem thêm

Bài tập Este cơ bản (Phần 4)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. X, Y là 2 este đồng phân có tỉ khối so với metan là 6,375. Đun nóng 26,52 gam hỗn hợp E chứa X, Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp chứa a gam muối A và b gam muối B (MA > MB) và hỗn hợp F chứa 2 ancol kế tiếp. Đun F với H2SO4 đặc ở 140 °C thu được 7,66 gam hỗn hợp 3 ete. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ a : b gần nhất là. A. 1,4 

Xem thêm

Bài tập Este cơ bản (Phần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download Câu 1. Este X tạo từ 2 axit no, đơn chức X1, X2 và glixerin. Đun nóng X với dung dịch NaOH thu được 9,2 gam glixerin và 15 gam hỗn hợp 2 muối. Vậy công thức của 2 axit là: A. HCOOH và C2H5COOH      B. HCOOH và CH3COOH C. HCOOH và C3H7COOH      D. CH3COOH và C2H5COOH ⇒ Xem giải Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 14,24 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 34,72 gam.

Xem thêm

Bài tập Este cơ bản (Phần 2)

⇒ Đáp án ở cuối chuyên đề. ⇒ File đề bài: Download Câu 41: Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu được một ancol và 43,6 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Hai axit đó là A. HCOOH và C2H5COOH.                               B. HCOOH và CH3COOH. C. C2H5COOH và C3H7COOH.                         D. CH3COOH và C2H5COOH. ⇒ Xem giải Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí

Xem thêm

Bài tập Este cơ bản (Phần 1)

⇒ Đáp án ở cuối chuyên đề.  ⇒ File đề bài: Download Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là A. etyl propionat.           B. metyl propionat.        C. isopropyl axetat.        D. etyl axetat. ⇒ Xem giải Câu 2:

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!