Giải đề quốc học Huế – Năm 2017

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

Câu 1. Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO. Cho 29,2 gam X phản ứng với CO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho Z tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 9,85 gam kết tủa. Hòa tan hết Y trong 150 gam dung dịch HNO3 63% đun nóng thu được dung dịch T và 4,48 lít khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch T, phản ứng hoàn toàn tạo ra kết tủa với khối lượng lớn nhất. Phần trăm khối lượng Fe3O4 và giá trị V lần lượt là

A. 79,45% và 1,300.             B. 79,45% và 0,525.

C. 20,54% và 1,300.             D. 20,54% và 0,525.

Xem giải

Câu 2. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol một peptit X (được tạo bởi Lysin chứa 2 nhóm -NH2, còn lại là các α-amino axit chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH) bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch muối Y có khối lượng lớn hơn khối lượng của X là 32,75 gam. Nếu thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit trên bằng dung dịch NaOH vừa đủ thì thu được dung dịch muối Z có khối lượng lớn hơn khối lượng của X là 18,2 gam. Số gốc Lys trong peptit X là

A. 2.                B. 3.                 C. 4.                 D. 5.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN chuyên Hùng Vương - Gia Lai (Lần 1)

Xem giải

Câu 3. Hỗn hợp A gồm X là một este của amino axit (no, chứa 1-NH2, 1-COOH) và hai peptit Y, Z đều được tạo từ Glyxin và Alanin (nY : nZ = 1 : 2, và tống số liên kết peptit trong Y và Z là 5). Hỗn hợp A trên tác dụng vừa đủ với 0,55 mol NaOH, thu được dung dịch chứa 3 muối của aminoaxit (trong đó có 0,3 mol muối của Gly) và 0,05 mol ancol no đơn chức. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A trên trong O2 dư thu được CO2, N2, và 1,425 mol nước. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Y là (Gly)2(Ala)2.

B. Tổng số nguyên tử C trong X là 5.

C. Số mol nước sinh ra khi đốt cháy Y, Z là 1,1 mol.

D. Số mol của Z là 0,1 mol.

Xem giải

Câu 4. Cho 11,1 gam hỗn hợp X gồm Al và Zn có tỉ lệ số mol nAl : nZn = 1 : 3 tan hết trong dung dịch HCl và NaNO3 thu được dung dịch Y chứa m gam muối và 2,8 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm hai khí, trong đó có một khí không màu, không hóa nâu ngoài không khí (tỉ khối của Z với H2 bằng 4,36). Giá trị của m là

A. 43,925           B. 39,650           C. 30,535           D. 42,590

Xem giải

Câu 5. Hỗn hợp X gồm 1 ancol đơn chức và 1 este đơn chức (mạch hở, cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ V lít O2 thì thu được 17,472 lít CO2 và 11,52 gam nước. Mặt khác m gam X phản ứng với dung dịch KOH dư thì thu được 0,26 mol hỗn hợp ancol. Biết X không tham gia phản ứng tráng gương. Giá trị V là bao nhiêu? (các khí đo ở đktc)

Bạn đã xem chưa:  Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2018 (Phần 3)

A. 21,952        B. 21,056        C. 20,384        D.19,600

Xem giải

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!