[2018] Giải đề thi thử THPT chuyên KHTN – Hà Nội (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Đáp án và giải chi tiết:

1A 2A 3D 4A 5A 6A 7C 8D 9A 10B
11A 12D 13D 14B 15C 16B 17B 18C 19A 20A
21B 22A 23C 24A 25D 26D 27A 28A 29D 30B
31D 32D 33D 34D 35A 36C 37A 38A 39C 40D

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở (X) thấy thể tích O2 cần đốt gấp 1,25 thể tích CO2 tạo ra. Số lượng công thức cấu tạo của X là:

A. 4               B. 3.                C. 5.                 D. 6.

Câu 2: Lấy 7,8 gam kali tác dụng hoàn toàn với nước thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là:

A. 2,24 lít.              B. 1,12 lít.              C. 0,56 lít.             D. 4,48 lít.

Câu 3: Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân ?

A. Gly-Ala.               B. Saccarozơ.          C. Tristearin.           D. Fructozơ.

Câu 4: Cho m gam fructozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t°, hiệu suất 80%) thu được 36,4 gam sobitol. Giá trị của m là:

A. 45,0.                               B. 36,0.                            C. 45,5.                             D. 40,5.

Câu 5: Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch X vào dung dịch chứa 2a mol NaOH thu được dung dịch X. Kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Sục CO2 dư vào dung dịch X thu được a mol kết tủa.

B. Dung dịch X không phản ứng với dung dịch CuSO4.

C. Thêm 2a mol HCl vào dung dịch X thu được 2a/3 mol kết tủa.

D. Dung dịch X làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Câu 6: Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Fe3+… Để xử lí sơ bộ nước thải trên, làm giảm nồng độ các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất nào sau đây ?

A. Ca(OH)2.              B. NaCl.              C. HCl.             D. KOH.

Câu 7: Một chén sứ có khối lượng m1 gam. Cho vào chén một hợp chất X, cân lại thấy có khối lượng m2 gam. Nung chén đó trong không khí đến khối lượng không đổi, rồi  để nguội chén, cân lại thấy nặng m3 gam, biết m1 < m3 < m2. Có bao nhiêu chất trong các chất cho sau đây thỏa mãn thí nghiệm trên:

NaHCO3, NaNO3, NH4Cl, I2, K2CO3, Fe, Fe(OH)2 và FeS2 ?

A. 5.                 B. 6.                 C. 4.                 D. 3.

Câu 8: Thành phần chính của quặng Mandehit là:

A. FeCO3.              B. Fe2O3.                C. FeS2.              D. Fe3O4.

Câu 9: Chất nào sau đây phản ứng với Cu(OH)2 / NaOH tạo dung dịch màu tím ?

A. Anbumin.              B. Glucozơ.              C. Glyxyl alanin.            D. Axit axetic.

Câu 10: Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được chất rắn T và khí không màu hóa nâu trong không khí. X và Y lần lượt là :

A. AgNO3 và Fe(NO3)2.           B. AgNO3 và FeCl2.

C. AgNO3 và FeCl3.                D. Na2CO3 và BaCl2.

Câu 11: Polime X là chất rắn trong suốt, cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Monome tạo thành X là :

A. CH2=C(CH3)COOCH3.    B. CH2=CH-CN.

C. CH2=CH-Cl.                        D. H2N-(CH2)6-COOH.

Câu 12: Amin nào sau đây tồn tại ở trạng thái khí ở điều kiện thường ?

A. anilin.            B. iso propyl amin.          C. butyl amin.          D. trimetyl amin.

Bạn đã xem chưa:  Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (24/36)

Câu 13: Phát biểu không đúng là :

A. Các kim loại Na, K, Ba có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối.

B. Phương pháp cơ bản điều chế kim loại kiềm thổ là điện phân nóng chảy muối clorua của chúng.

C. Nhiệt độ nóng chảy của các kim loại kiềm giảm dần từ Li & Cs.

D. Tất cả các nguyên tố kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước giải phóng khí H2.

Câu 14: Phi kim X tác dụng với kim loại M thu được chất rắn Y. Hòa tan Y vào nước được dung dịch Z. Thêm AgNO3 dư vào dung dịch Z được chất rắn G. Cho G vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được khí màu nâu đỏ và chất rắn F. Kim loại M và chất rắn F lần lượt là:

A. Al  và AgCl            B. Fe và AgCl         C. Cu và AgBr          D. Fe và AgF

Câu 15: Cho các phản ứng sau:

(1) Cu + H2SO4 đặc, nguội                                         (5) Cu + HNO3 đặc, nguội

(2) Cu(OH)2 + glucozơ                                               (6) axit axetic + NaOH

(3) Gly-Gly-Gly + Cu(OH)2/NaOH                            (7) AgNO3 + FeCl3

(4) Cu(NO3)2 + FeCl2 + HCl                                       (8) Al + Cr2(SO4)3

Số phản ứng xảy ra ở điều kiện thường ?

A. 5.                  B. 7.                 C. 8.               D. 6.

Câu 16: Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí clo, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào nước, thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y không tác dụng với chất nào sau đây ?

A. AgNO3.              B. Cu.              C. NaOH.            D. Cl2.

Câu 17: Cho hỗn hợp M gồm Fe2O3, ZnO và Fe tác dụng với dung dịch HX (loãng) thu được dung dịch Y, phần kim loại không tan Z và khí T. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 được chất rắn Q. Cho Q vào dung dịch HNO3 dư thấy thoát khí NO và chất rắn G màu trắng. Axit HX và chất rắn trong Q là :

A. HCl và Ag.          B. HCl và AgCl, Ag.       C. HCl và AgCl.        D. HBr và AgBr, Ag.

Câu 18: Phản ứng nào sau đây là sai ?

A. Cu + 4HNO3 đặc nguội → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

B. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3.

C. 3Zn + 2CrCl3 → 2Cr + 3ZnCl2.

D. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O.

Câu 19: Cho các kim loại : Al, Cu, Au, Ag. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong các kim loại này là :

A. Ag.                   B. Cu.               C. Al.             D. Au.

Câu 20: Chất nào sau đây ở trạng thái rắn ở điều kiện thường ?

A. Glyxin.             B. Triolein.           C. Etyl aminoaxetat.         D. Anilin.

Câu 21: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X (gồm x mol Fe, y mol Cu, z mol Fe2O3, và t mol Fe3O4) trong dung dịch HCl không thấy khí có khí bay ra khỏi khỏi bình, dung dịch thu được chỉ chứa 2 muối. Mối quan hệ giữa số mol các chất có trong hỗn hợp X là :

A. x + y = 2z + 2t             B. x + y = z + t

C. x + y = 2z + 2t             D. x + y = 2z + 3t

Xem giải

Câu 22: Cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa b mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3 thu được  V lít khí CO2. Ngược lại cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa a mol Na2CO3 vào dung dịch chứa b mol HCl thu được 2V lít khí CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa a và b là :

A. a = 0,75b.            B. a = 0,8b.        C. a = 0,35b.         D. a = 0,5b.

Xem giải

Câu 23: Dung dịch CuSO4 loãng được dùng làm thuốc diệt nấm cho hoa. Để điều chế 800 gam dung dịch CuSO4 5%, người ta hòa tan CuSO4.5H2O vào nước. Khối lượng CuSO4.5H2O cần dùng là ?

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN sở GDĐT Hải Dương (Lần 3)

A. 32,0 gam            B. 40,0 gam             C. 62,5 gam              D. 25,6 gam

Xem giải

Câu 24: Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là :

A. 20,8                   B. 18,6                C. 22,6                D. 20,6

Xem giải

Câu 25: Người hút thuốc là nhiều thường mắc các bệnh nguy hiểm về đường hô hấp. Chất gây hại chủ yếu có trong thuốc lá là :

A. Mophin.                B. Heroin.            C. Cafein.               D. Nicotin.

Câu 26: Nhận xét nào sau đây không đúng ?

A. Trong phản ứng este hóa từ ancol và axit, phân tử nước có nguồn gốc từ nhóm –OH của axit cacboxylic.

B. Không thể điều chế được phenyl axetat từ phenol và axit axetic.

C. Phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic và ancol là phản ứng thuận nghịch.

D. Thủy phân este đơn chức trong môi trường bazơ luôn cho sản phẩm là muối và ancol.

Câu 27: Cho 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là :

A. 25,4 gam               B. 31,8 gam                C. 24,7 gam              D. 21,7 gam

Câu 28: Chất X (có M = 60 và chứa C, H, O). Chất X phản ứng được với Na, NaOH, và NaHCO3. Tên gọi của X là :

A. axit axetic              B. axit fomic              C. metyl fomat             D. metyl axatat

Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần 2,52 lít O2 (đktc) thu được 1,8 gam H­2O. Giá trị m là

A. 6,20                    B. 5,25                  C. 3,60                D. 3,15

Xem giải

Câu 30: Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hòa nhài. Công thức cấu tạo của benzyl axetat là

A. CH3COOC6H5            B. CH3COOCH2C6H5     C. C6H5CH2COOCH3      D. C6H5COOCH3

Câu 31: Điện phân một lượng dư dung dịch MgCl2 (điện cực trơ, có màng ngăn xốp bao điện cực) với cường độ dòng điện 2,68A trong 2 giờ. Sau khi dừng điện phân khối lượng dung dịch giảm m gam, giả thiết nước không bay hơi, các chất tách ra đều khan. Giá trị của m là :

A. 8,7                     B. 18,9                 C. 7,3                    D. 13,1

Xem giải

Câu 32: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Na và Ba vào nước thu được dung dịch X. Sục khí CO2 vào dung dịch X. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn theo đồ thị sau:

khtn1

Giá trị của m và x lần lượt là :

A. 228,75 và 3,0        B. 228,75 và 3,25            C. 200 và 2,75           D. 200,0 và 3,25

Xem giải

Câu 33: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 15,15 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z, thu được 4,48 lít CO2(đktc) và 9,45 gam H2O. Nhỏ từ từ 200ml dung dịch HCl 2M vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị m là :

A. 15,6                     B. 19,5                   C. 27,3                  D. 16,9

Xem giải

Câu 34: Cho m gam hỗn hợp M (có tổng số mol 0,03 mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Q gồm muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng tăng 13,23 gam và có 0,84 lít khí(đktc) thoát ra. Giá trị của m gần nhất vơi giá trị nào sau đây ? ­

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN trường Nguyễn Trung Thiên - Hà Tĩnh (Lần 1)

A. 6,0                  B. 6,9                  C. 7,0                D. 6,08

Xem giải

Câu 35: Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C4H­­6­O4. Biết rằng khi đun X với dung dịch bazo tạo ra hai muối và một ancol no đơn chức mạch hở. Cho 17,7 gam X tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn khan là :

A. 28,9 gam               B. 24,1 gam            C. 24,4 gam            D. 24,9 gam

Xem giải

Câu 36: Cho lên men 45 gam glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 80%, thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là :

A. 11,20                B. 5,60                C. 8,96               D. 4,48

Xem giải

Câu 37: X gồm hai α – aminoaxxit no, hở (chứa một nhóm -NH2, một nhóm –COOH) là Y và Z (Biết MZ = 1,56MY). Cho a gam X tác dụng 40,15 gam dung dịch HCl 20% thu được dung dịch A. Để tác dụng hết các chất trong dung dịch A cần 140 ml dung dịch KOH 3M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn a gam X thu được sản phẩm cháy gồm CO2, H2O, N2 được dẫn qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 32,8 gam. Phân tử khối của Z là :

A. 117                B. 139              C. 147              D. 123

Xem giải

Câu 38: Cho 8,28 gam chất hữu cơ A chứa C, H, O (có CTPT trùng CTĐG) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó chưng khô, phần hơi thu được chỉ có nước, phần chất rắn khan khối lượng 13,32 gam. Nung lượng chất rắn này trong oxi dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 9,54 gam Na2CO3; 14,52 gam CO2 và 2,7 gam nước. Cho phần chất rắn trên vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được hai chất hữu cơ X, Y (biết MX  <  MY).Số  nguyên tử hiđro có trong Y là :

A. 6                  B. 8                C. 10                 D. 2

Xem giải

Câu 39: Để hòa tan hết 38,36 gam hỗn hợp R gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 cần 0,87 mol dung dịch H2SO4 loãng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 111,46 gam sunfat trung hòa và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí không màu, tỉ khối hơi của X so với H2 là 3,8 (biết có một khí không màu hóa nâu ngoài không khí).Phần trăm khối lượng Mg trong R gần với giá trị nào sau đây ?

A. 31,28                  B. 10,8                C. 28,15                  D. 25,51

Xem giải

Câu 40: Cho 26 gam hỗn hợp chất rắn A gồm Ca, MgO, Na2O tác dụng hết với dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu được dung dịch A trong đó có 23,4 gam NaCl. Giá trị của V là:

A.0,09                     B. 1,20                    C. 0,72                  D. 1,08

Xem giải

11
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
xinloiconkhi

cho mình hỏi câu 10B 17B đúng không ad

thảo

hehe dạ em cảm ơn ạ

Trà Đinh

cho em hỏi câu 18 tại sao là A ạ

Trà Đinh

Anh ơi câu 16 là B chứ ạ ?

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!