[2018] Giải chi tiết đề thi tham khảo 2018 của BGD

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Đáp án và giải chi tiết:

41A 42B 43A 44C 45B 46C 47A 48C 49B 50A
51A 52A 53D 54C 55D 56A 57B 58A 59B 60B
61C 62A 63D 64B 65D 66A 67A 68A 69A 70C
71D 72A 73A 74C 75D 76B 77A 78D 79A 80A

Câu 41. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?

A. Ag.                         B. Al.                          C. Fe.                          D. Cu.

Câu 42. Chất nào sau đây làm mất tính cứng của nước cứng vĩnh cửu?

A. NaCl.                     B. Na2CO3.                 C. NaNO3.                 D. HCl.

Câu 43. Trong các chất sau, chất gây ô nhiễm không khí có nguồn gốc từ khí thải sinh hoạt là

A. CO.                        B. O3.                          C. N2.                          D. H2.

Câu 44. Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. CH3COOCH2CH3.                                   B. CH2=CHCOOCH3.

C. HCOOCH3.                                              D. CH3COOCH3.

Câu 45. Công thức của sắt (II) hiđroxit là

A. Fe(OH)3.                B. Fe(OH)2.                C. FeO.                       D. Fe2O3.

Câu 46. Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

A. Amilozơ.               B. Xenlulozơ.                        C. Amilopectin.        D. Polietilen.

Câu 47. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH?

A. Al(OH)3.                B. AlCl3.                     C. BaCO3.                  D. CaCO3.

Câu 48. Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?

A. NaCrO2.                B. Cr2O3.                    C. K2Cr2O7.                D. CrSO4.

Câu 49. Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. NaCl.                     B. NaOH.                   C. HNO3.                   D. H2SO4.

Câu 50. Cacbon chỉ thể hiện tính khử trong phản ứng hóa học nào sau đây?

A. C + O2 → CO2.                                 B. C + 2H2 → CH4.

C. 3C + 4Al → Al4C3.                           D. 3C + CaO → CaC2 + CO.

Câu 51. Chất nào sau đây là chất hữu cơ?

A. CH4.                       B. CO2.                       C. Na2CO3.                D. CO.

Câu 52. Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thấy xuất hiện

A. kết tủa trắng.                                       B. kết tủa đỏ nâu.

C. bọt khí.                                                      D. dung dịch màu xanh.

Câu 53. Cho 4,48 lít khí CO (đktc) phản ứng với 8 gam một oxit kim loại, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam kim loại và hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 20. Giá trị của m là

A. 7,2.                         B. 3,2.                         C. 6,4.                         D. 5,6.

Xem giải

Câu 54. Cho 375 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,2 mol AlCl3, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 15,6.                       B. 7,8.                         C. 3,9.                         D. 19,5.

Xem giải

Câu 55. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy không khí như hình vẽ bên. Khí X là

bgd20182

A. H2.                       B. C2H2.                      C. NH3.                        D. Cl2.

Xem giải

Câu 56. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Thủy phân etyl axetat thu được ancol metylic.

B. Etyl fomat có phản ứng tráng bạc.

C. Triolein phản ứng được với nước brom.

D. Ở điều kiện thường, tristearin là chất rắn.

Câu 57. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat, thu được CO2 và m gam H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 25 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 5,4           B. 4,5           C. 3,6           D. 6,3

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN trường Ngô Gia Tự - Khánh Hòa (Lần 2)

Xem giải

Câu 58. Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở) bằng O2, thu được 4,48 lít CO2 và 1,12 lít N2  (các thể tích khí đo ở đktc). Công thức phân tử của X là

A. C2H7N.                  B. C4H11N.                 C. C3H9N.                  D. C2H5N.

Xem giải

Câu 59. Cho sơ đồ phản ứng sau:

bgd20183

Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất khử là

A. 2.                            B. 3.                            C. 4.                            D. 5.

Câu 60. Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là

A. 2.                            B. 3.                            C. 4.                            D. 5.

Câu 61. Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được khí H2  ở catot.

(b) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3  và CuO đun nóng, thu được Al và Cu.

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4  và H2SO4, có xuất hiện ăn mòn điện hóa.

(d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg, kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.

(e) Cho dung dịch AgNO3  dư vào dung dịch FeCl2, thu được chất rắn gồm Ag và AgCl.

Số phát biểu đúng là

A. 2.                            B. 3.                            C. 4.                            D. 5.

Câu 62. Cho este đa chức X (có công thức phân tử C6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 4           B. 3           C. 5           D. 2

Xem giải

Câu 63. Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH thu được dung dịch X. Cô cạn X, thu được 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 1,76           B. 2,13           C. 4,46           D. 2,84

Xem giải

Câu 64. Hỗn hợp E gồm muối vô cơ X (CH8N2O3) và đipeptit Y (C4H8N2O3). Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được khí Z. Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí T và chất hữu cơ Q. Nhận định nào sau đây sai?

A. Chất Y là H2NCH2CONHCH2COOH

B. Chất Q là H2NCH2COOH

C. Chất Z là NH3 và chất T là CO2

D. Chất X là (NH4)2CO3

Xem giải

Câu 65. Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trung dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Cho dãy gồm các chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3, NaCl. Số chất phản ứng được với dung dịch X là

A. 3           B. 4           C. 5           D. 6

Xem giải

Câu 66. Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 81%, hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH vào X, đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 10 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 6,0           B. 5,5           C. 6,5           D. 7,0

Xem giải

Câu 67. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

bgd20184

Biết X, Y, Z, T là các hợp chất của crom. Chất Z và T lần lượt là

A. K2Cr2O7  và Cr2(SO4)3.                             B. K2Cr2O7  và CrSO4.

C. K2CrO4  và CrSO4.                                      D. K2CrO4 và Cr2(SO4)3.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (01/20)

Xem giải

Câu 68. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử Hiện tượng

Y

Quỳ tím

Quỳ chuyển sang xanh

X, Z

Dung dịch AgNO3/NH3

Tạo kết tủa Ag

T

Dung dịch Br2

Kết tủa trắng

Z Cu(OH)2

Tạo dung dịch màu xanh lam

X, Y, Z, T lần lượt là:

A. Etyl fomat, lysin, glucozo, phenol           B. Etyl fomat, lysin, glucozo, axit acrylic

C. Glucozo, lysin, etyl format, anilin           D. Lysin, etyl fomat, glucozo, anilin

Câu 69. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch chứa 4a mol HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO2.

(b) Cho Al2O3 vào lượng dư dung dịch NaOH.

(c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2.

(d) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

(e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3.

(g) Cho Mg dư vào dung dịch HNO3 (phản ứng không thu được chất khí)

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

A. 4           B. 5           C. 2           D. 3

Xem giải

Câu 70. Cho 3,2 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 và H2 đi qua bột Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X. Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc), thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72           B. 7,84           C. 8,96           D. 10,08

Xem giải

Câu 71. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa x mol NaOH và y mol NaAlO2. Số mol Al(OH)3 (n mol) tạo thành phụ thuộc vào thể tích HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị bên.

bgd2018

Giá trị của x, y lần lượt là

A. 0,30 và 0,30      B. 0,30 và 0,35      C. 0,15 và 0,35      D. 0,15 và 0,30

Xem giải

Câu 72. Cho các chất sau: metan, etilen, buta-1,3-dien, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat. Số chất tác dụng được với nước brom ở điều kiện thường là

A. 5           B. 4           C. 6           D. 7

Xem giải

Câu 73. Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch gồm CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3) với cường độ dòng điện 1,34A. Sau thời gian t giờ, thu được dung dịch Y ( chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch ban đầu. Cho bột Al dư vào Y, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước. Giá trị của t là

A. 7           B. 6           D. 5           D. 4

Xem giải

Câu 74. Đốt cháy hoàn toàn a gam este hai chức, mạch hở X (được tạo bởi axit cacboxylic no và hai ancol) cần vừa đủ 6,72 lít khí O2 (đktc), thu được 0,5 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Cho a gam X phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 11,2           B. 6,7           C. 10,7           D. 7,2

Xem giải

Câu 75. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 vào H2O dư, thu được 0,896 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Hấp thụ hoàn toàn 1,2096 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được 4,302 gam kết tủa. Lọc kết tủa, thu được dung dịch Z chỉ chứa một chất tan. Mặt khác, dẫn từ từ CO2 đến dư vào Y thì thu được 3,12 gam kết tủa. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2020] KSCL đầu năm Hóa 12 - Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định

A. 6,79           B. 7,09           C. 2,93           D. 5,99

Xem giải

Câu 76. Hỗn hợp X chứa hai amin kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của metyl amin. Hỗn hợp Y chứa glyxin và lysin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z (gồm X và Y) cần vừa đủ 1,035 mol O2, thu được 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) hỗn hợp CO2 và N2. Phần trăm khối lượng amin có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong Z là

A. 21,05%           B. 16,05%           C. 13,04%           D. 10,70%

Xem giải

Câu 77. Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO và Cu (trong đó nguyên tố O chiếm 16% theo khối lượng). Cho m gam X tác dụng  với 500 ml dung dịch HCl 2M (dư), thu được dung dịch Y và còn lại 0,27m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 165,1 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 40           B. 48           C. 32           D. 28

Xem giải

Câu 78. Cho hỗn hợp Z gồm peptit mạch hở X và amino axit Y (MX > 4MY) với tỉ lệ mol tương ứng 1 : 1. Cho m gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch T chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri của glyxin và alanin. Dung dịch T phản ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch chứa 63,72 gam hỗn hợp muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Phần trăm khối lượng N của Y là 15,73%.

B. Số liên kết peptit trong phân tử X là 5.

C. Tỉ lệ gốc Gly : Ala trong phân tử X là 3 : 2.

D. Phần trăm khối lượng N trong X là 20,29%.

Xem giải

Câu 79. Hòa tan hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, Mg, MgO và CuO vào 200 gam dung dịch H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch X chỉ chứa muối sunfat trung hòa của kim loại, hỗn hợp khí Y gồm 0,01 mol N2O và 0,02 mol NO. Cho X phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 89,15 gam kết tủa. Lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 84,386 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của FeSO4 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,85           B. 1,06           C. 1,45           D. 1,86

Xem giải

Câu 80. Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit không no có hai liên kết pi trong phân tử, Y là axit no đơn chức, Z là ancol no hai chức, T là este của X, Y với Z. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X và T, thu được 0,1 mol CO2 và 0,07 mol H2O. Cho 6,9 gam M phản ứng với vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan E. Đốt cháy hoàn toàn E, thu được Na2CO3, 0,195 mol CO2 và 0,135 mol H2O. Phần trăm khối lượng của T trong M có giá trị gần nhất nào sau đây

A. 68,7          B. 68,1          C. 52,3          D. 51,3

Xem giải

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
xinloiconkhi

câu 60 3 chất thôi mà

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!