[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Yên Bái

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41B 42D 43B 44C 45A 46D 47D 48D 49B 50C
51C 52C 53D 54C 55B 56A 57C 58A 59D 60D
61C 62B 63C 64B 65A 66B 67B 68A 69A 70A
71B 72C 73C 74A 75A 76B 77D 78D 79A 80D

Câu 41. Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

A. K.         B. Be.         C. Na.          D. Ba.

Câu 42. Trong tất cả các kim loại, kim loại có tính dẫn điện tốt nhất là

A. nhôm.         B. đồng.         C. vàng.         D. bạc.

Câu 43. Mantozơ là đisaccarit gồm hai gốc glucozơ nối với nhau bởi liên kết

A. β-1,4-fructozơ.         B. α-1,4-glicozit.         C. β-1,4-glucozơ.         D. β-1,6-glucozơ.

Câu 44. Chất nào sau đây không phải là hợp chất polime?

A. Xenlulozơ.         B. Tinh bột.         C. Lipit.         D. Thủy tinh hữu cơ.

Câu 45. Đồng tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

A. H2SO4 đặc, nóng.         B. HCl.         C. H2SO4 loãng.         D. FeSO4.

Câu 46. Chất nào sau đây là amin bậc I?

A. (CH3)2NH.         B. (CH3)3N.         C. C2H5NHCH3.         D. CH3NH2.

Câu 47. Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là

A. 4.         B. 1.         C. 3.         D. 2.

Câu 48. Kim cương và than chì là các dạng

A. đồng hình của cacbon.         B. đồng phân của cacbon.

C. đồng vị của cacbon.         D. thù hình của cacbon.

Câu 49. Đồng phân của glucozơ là

A. mantozơ.         B. fructozơ.         C. saccarozơ.         D. glixerol.

Câu 50. Công thức của etyl fomat là

A. HCOOCH=CH2.         B. CH3COOCH3.         C. HCOOC2H5.         D. HCOOCH3.

Câu 51. Chất có thể dùng làm mềm nước cứng tạm thời là

A. NaCl.         B. NaHSO4.         C. Na2CO3.         D. HCl.

Câu 52. Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH, vừa tác dụng được với CH3NH2?

A. NaCl.         B. CH3OH.         C. HCl.         D. NaOH.

(Xem giải) Câu 53. Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2 và KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. 3.         B. 1.         C. 4.         D. 2.

Câu 54. Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là

A. 138 gam.         B. 92 gam.         C. 184 gam.         D. 276 gam.

(Xem giải) Câu 55. Cho 2,84 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thu được 4,6 gam chất rắn và V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 1,792.         B. 0,896.         C. 2,240.         D. 1,120.

Câu 56. Cho dung dịch NaOH dư vào 150 ml dung dịch (NH4)2SO4 1M. Sau khi đun nóng nhẹ, thể tích khí thu được (đktc) là

A. 6,72 lít.         B. 7,62 lít.         C. 3,36 lít.         D. 33,60 lít.

(Xem giải) Câu 57. Cho hỗn hợp gồm 0,01 mol HCHO và 0,01 mol HCOOH phản ứng với dnug dịch AgNO3/NH3 dư. Khối lượng Ag thu được là

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đặng Thúc Hứa - Nghệ An (Lần 2)

A. 1,08 gam.         B. 4,32 gam.         C. 6,48 gam.         D. 3,42 gam.

Câu 58. Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

A. Fe(NO3)2.         B. Fe(NO3)3.         C. Cu(NO3)2.         D. HNO3.

(Xem giải) Câu 59. Ngâm một thanh đồng trong 340 gam dung dịch AgNO3 6%. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra thấy khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 5,1 gam. Khối lượng đồng tham gia phản ứng là

A. 1,92 gam.         B. 3,24 gam.         C. 5,1 gam.         D. 0,96 gam.

Câu 60. Hòa tan m gam natri vào nước thu được dung dịch X. Để trung hòa X cần 100 ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của m là

A. 9,2         B. 6,9.         C. 2,3.         D. 4,6.

(Xem giải) Câu 61. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X:

Hình vẽ minh họa phản ứng nào sau đây?

A. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O.        B. CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3.

C. C2H5OH → C2H4 + H2O.        D. NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl.

Câu 62. Cặp chất nào sau đây phản ứng tạo kết tủa trắng?

A. C2H4 và dung dịch KMnO4.         B. Phenol và dung dịch Br2.

C. Phenol và dung dịch HNO3 đặc.         D. CH3NH2 và dung dịch FeCl3.

Câu 63. Trong dung dịch axit axetic có những phần tử nào sau đây?

A. H+, CH3COO–, H2O.         B. CH3COOH, CH3COO–, H+.

C. CH3COOH, H+, CH3COO–, H2O.         D. H+, CH3COO–.

(Xem giải) Câu 64. Sudan I là chất phẩm màu azo được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, thực phẩm và mỹ phẩm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sudan I dần bị hạn chế và cấm sử dụng do được chứng minh có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư trên người. Sudan I có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất và phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N, O lần lượt là 77,42%; 4,84%; 11,29%; 6,45%. Công thức phân tử của sudan I là

A. C18H16N2O.         B. C16H12N2O.         C. C22H16N4O.         D. C24H20N4O.

(Xem giải) Câu 65. Hai kim loại kiềm X và Y thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hòa tan X, Y vào nước dư, thu được 0,336 lít khí (đktc) và dung dịch Z. Cho HCl dư vào dung dịch Z, thu được 2,075 gam muối. Hai kim loại X, Y là

A. Na và K.         B. Li và K.         C. Li và Na.         D. K và Rb.

(Xem giải) Câu 66. Cho hỗn hợp gồm a mol Mg và b mol Fe vào dung dịch chứa c mol AgNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X gồm 2 muối và chất rắn Y (gồm 2 kim loại). Mối quan hệ giữa a, b, c là

A. c ≤ 2(a + b).       B. 2a < c < 2(a + b).      C. 2(a – b) < c < 2(a + b).       D. 2a ≤ c ≤ 2(a + b).

Câu 67. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Triolein + H2 → X; X + NaOH → Y; Y + HCl → Z. Chất Z là

A. axit linoleic.         B. axit stearic.         C. axit oleic.         D. axit panmitic.

(Xem giải) Câu 68. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong thu được 20 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng phần dung dịch thấy xuất hiện thêm 10 gam kết tủa nữa. X không thể là

Bạn đã xem chưa:  [2020] KSCL trường THPT Nguyễn Khuyến (Lần 4)

A. CH4.         B. C2H6.         C. C2H2.         D. C2H4.

(Xem giải) Câu 69. Amino axit X có công thức dạng NH2CxHy(COOH)n. Đốt cháy m gam X bằng oxi dư thu được N2, 1,12 lít CO2 (đktc) và 0,99 gam nước. Cho 29,25 gam X vào V lít dung dịch H2SO4 0,1M thu được dung dịch Y. Y phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 2M và KOH 2,5M thu được dung dịch chứa a gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 52,95.         B. 42,45.         C. 62,55.         D. 70,11.

(Xem giải) Câu 70. Cho các chất sau: axit glutamic, saccarozơ, vinyl axetat, phenol, glixerol, gly-gly. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, nóng là

A. 4.         B. 5.         C. 3.         D. 6.

(Xem giải) Câu 71. Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:
2X1 + 2H2O → 2X2 + X3 + H2 (Điện phân có màng ngăn)
X2 + Y1 → X4 + CaCO3 + H2O
2X2 + Y1 → X5 + CaCO3 + 2H2O
Đốt cháy X2 trên ngọn lửa không màu thấy xuất hiện màu vàng. X5 là chất nào dưới đây?

A. NaHCO3.         B. Na2CO3.         C. NaOH.         D. NaCl.

(Xem giải) Câu 72. Cho 28 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, CuO vào dung dịch HCl, thu được 3,2 gam một kim loại không tan, dung dịch Y chỉ chứa muối và 1,12 lít khí H2 (đktc). Cho Y vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 132,85 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Fe3O4 trong X là

A. 17,4 gam.         B. 5,8 gam.         C. 11,6 gam.         D. 14,5 gam.

(Xem giải) Câu 73. Cho 27,04 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,88 mol HCl và 0,04 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa ion NH4+) và 0,12 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, thấy thoát ra 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất), đồng thời thu được 133,84 gam kết tủa. Biết tỉ lệ mol của FeO, Fe3O4, Fe2O3 trong X lần lượt là 3 : 2 : 1. Phần trăm số mol của Fe có trong hỗn hợp ban đầu gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 58.         B. 46.         C. 54.         D. 48.

(Xem giải) Câu 74. Hỗn hợp P gồm pentapeptit X và hexapeptit Y đều mạch hở. Thủy phân peptit X hoặc Y đều thu được Gly và Ala. Thủy phân 17,4 gam hỗn hợp P bằng dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn Q. Nung nóng Q với oxi dư thu được 13,78 gam Na2CO3 và 37,6 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O và N2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Y trong P gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 24.         B. 19.         C. 86.         D. 95.

(Xem giải) Câu 75. Hòa tan hết hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch chứa 0,6 mol HCl, thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ với cường độ dòng điện không đổi. Quá trình điện phân được biểu diễn theo đồ thị sau:

Nếu cho dung dịch AgNO3 đến dư vào X, kết thúc phản ứng thấy thoát ra V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của V là

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lý Tự Trọng - Nam Định (Lần 1)

A. 0,672.         B. 1,120.         C. 2,016.         D. 2,688.

(Xem giải) Câu 76. Mỗi dung dịch X và Y chứa 3 trong 5 muối tan sau: Al(NO3)3, Cu(NO3)2, FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2. Biết số mol mỗi muối trong X và Y đều bằng 1 mol.
– Cho X và Y lần lượt tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, số mol kết tủa thu được từ X ít hơn số mol kết tủa thu được từ Y.
– Cho X và Y lần lượt tác dụng với dung dịch NH3 dư, số mol kết tủa thu được từ 2 dung dịch bằng nhau. Thành phần các muối trong X và Y lần lượt là

A. X chứa Fe(NO3)2, FeCl3, Cu(NO3)2; Y chứa Al(NO3)3, FeCl2, Cu(NO3)2.

B. X chứa Al(NO3)3, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2; Y chứa FeCl2, FeCl3, Cu(NO3)2.

C. X chứa FeCl2, Al(NO3)3, FeCl3; Y chứa Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, FeCl2.

D. X chứa Al(NO3)3, FeCl3, Cu(NO3)2; Y chứa Fe(NO3)2, FeCl2, Al(NO3)3.

(Xem giải) Câu 77. X, Y là hai axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở (trong mỗi phân tử X, Y chứa không quá 2 liên kết π và 50 < MX < MY); Z là este được tạo bởi X, Y và etilen glicol. Đốt cháy 13,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,5 mol O2. Mặt khác, cho 0,36 mol E làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol Br2. Nếu đun nóng 13,12 gam E với 200 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp F gồm a gam muối P và b gam muối Q (MP < MQ). Tỉ lệ của a : b gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 2,0.         B. 3,0.         C. 3,5.         D. 2,5.

(Xem giải) Câu 78. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch CuSO4.
(b) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4.
(c) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Na2SiO3.
(d) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2.
(e) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
(g) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 3.         B. 6.         C. 5.         D. 4.

(Xem giải) Câu 79. Có các phát biểu sau:
(a) Glucozơ và axetilen đều là hợp chất không no nên đều tác dụng với nước brom.
(b) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.
(c) Khi đun nóng tristearin với nước vôi trong thấy có kết tủa xuất hiện.
(d) Amilopectin là polime thiên nhiên có mạch phân nhánh.
(e) Tơ visco, tơ nitron, tơ axetat là các loại tơ nhân tạo.
(g) Oxi hóa hoàn toàn glucozơ bằng hiđro (Ni, t°) thu được sobitol.
Số phát biểu đúng là

A. 2.         B. 5.         C. 3.         D. 4.

(Xem giải) Câu 80. Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 2 ml etyl axetat, sau đó thêm vào ống thứ nhất 1 ml dung dịch H2SO4 20%, vào ống thứ hai 1 ml dung dịch NaOH 30%. Chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều tách thành hai lớp. Lắc cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn đồng thời đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút. Quan sát thấy:

A. Trong cả hai ống nghiệm, chất lỏng vẫn phân tách thành hai lớp.

B. Trong cả hai ống nghiệm, chất lỏng trở thành đồng nhất.

C. Trong ống nghiệm thứ nhất, chất lỏng trở thành đồng nhất; trong ống nghiệm thứ hai, chất lỏng vẫn phân tách thành hai lớp.

D. Trong ống nghiệm thứ nhất, chất lỏng vẫn phân tách thành hai lớp; trong ống nghiệm thứ hai, chất lỏng trở thành đồng nhất.

11
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
quangpho221101

thầy ơi thầy có thể thêm thanh tìm kiếm cho web được ko ạ

hoahuongduong123

khi nào có lời giải chi tiết ạ

YQH.....

66B
76B
80C
Câu 77 sai câu hỏi a/b = 0,3744 còn b/a =2,672 mới chọn D đc.

darkkingneverdie

80 TN1 thuỷ phân trong mt axit thì sao mà đồng nhất đc. 77 P là CH3COOK 0.15. Q là CH2CHCOOK 0.05 v đúng r mà b/s. 76 thì A cũng đúng mà.

YQH.....

76 A do dùng AgNO3 dư nên có cả Ag sinh ra nưa nên kết tủa hai phần bằng nhau. Loại
80 thủy phân trong môi trường axit tạo ra axit và ancol đều tan trong nước thì nó phải đồng nhất.

tdt

cho e hỏi câu 61 sao là c ạ , khí này tan khá tốt trong nước thì phair là hcl chứ nhỉ

YQH.....

77 thì để ý ptk P >Q

darkkingneverdie

26 B chứ ạ

daovietbach123456

chuẩn

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!