[2022] Thi thử TN liên trường Quảng Nam (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 143

41C 42A 43C 44A 45C 46B 47C 48B 49C 50C
51C 52D 53C 54A 55B 56D 57D 58D 59B 60B
61D 62C 63D 64A 65A 66A 67A 68B 69C 70C
71A 72A 73B 74D 75B 76C 77B 78C 79D 80D

Câu 41: Chất nào sau đây tan trong nước, tạo thành dung dịch có màu vàng?

A. Fe(OH)3.       B. CuSO4.5H2O.       C. Fe2(SO4)3.9H2O.       D. Na3PO4.12H2O.

Câu 42: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. KOH.       B. C2H5OH.       C. H2O.       D. CH3COOH.

Câu 43: Polime nào sau đây được sử dụng làm chất dẻo?

A. Poliacrilonitrin.       B. Polibutadien.       C. Polietilen.       D. Xenlulozơ.

Câu 44: Chất nào sau đây vừa phản ứng với HCl, vừa phản ứng với NaOH?

A. H2NCH2COOH.       B. CH3CH2NH2.       C. C2H5NH2.       D. CH3COOH.

Câu 45: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?

A. Na.       B. Ca.       C. Zn.       D. Ag.

Câu 46: Phản ứng giữa metanol với axit axetic (có mặt của axit sunfuric đặc, đun nhẹ) thu được este có công thức hóa học là

A. HCOOCH3.       B. CH3COOCH3.       C. CH3COOC2H5.       D. C2H5COOCH3.

Câu 47: Kim loại M tác dụng được với axit HCl và oxit của nó bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao. M là kim loại nào sau đây?

A. Mg.       B. Ag.       C. Fe.       D. Ca.

Câu 48: Chất nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường tạo thành dung dịch có môi trường kiềm?

A. NaCl.       B. K2O.       C. Al2O3.       D. Mg(OH)2.

Câu 49: Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây?

A. Br2.       B. Na.       C. NaHCO3.       D. NaOH.

Câu 50: Trong tất cả các kim loại, vonfam (W) là kim loại

A. cứng nhất.       B. có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất.

C. có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.       D. có tính dẫn điện tốt nhất.

Câu 51: Chất nào được điều chế bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng với quặng apatit?.

A. Amoniac.       B. Axit nitric.       C. Axit photphoric.       D. Muối amoni.

Câu 52: Khi đun nóng hỗn hợp bột sắt với bột lưu huỳnh sinh ra muối có công thức là

A. FeS2.       B. Fe2S3.       C. FeSO4.       D. FeS.

Câu 53: Phương trình nào sau đây giải thích được cách làm mềm nước cứng tạm thời

A. CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl.       B. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2.

C. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.       D. MgSO4 + Na2CO3 → MgCO3 + Na2SO4.

Câu 54: Cho CaCO3 vào dung dịch HCl, thấy có khí X thoát ra. Khí X là

A. CO2.       B. O2.       C. H2.       D. Cl2.

(Xem giải) Câu 55: Kim loại Fe tác dụng với lượng dư dung dịch chất nào sau đây sinh ra kim loại?

A. HNO3 đặc, nóng.       B. AgNO3.       C. H2SO4 loãng.       D. Fe(NO3)3.

Câu 56: Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn?

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đắk Lắk (Lần 1)

A. Ar.       B. Zn.       C. Al.       D. Be.

Câu 57: Ở điều kiện thường chất nào sau đây tồn tại trạng thái rắn?

A. Trimetylamin.       B. Anilin.       C. Triolein.       D. Alanin.

Câu 58: Saccarozơ là đisaccarit có nhiều trong mật mía. Công thức phân tử của saccarozơ là

A. C6H14O6.       B. (C6H10O5)n.       C. C6H12O6.       D. C12H22O11.

Câu 59: Đặc điểm nào sau đây đúng với chất béo?

A. Chỉ ở trạng thái rắn trong điều kiện thường.       B. Có thành phần nguyên tố là C, H, O.

C. Không tham gia phản ứng thủy phân.       D. Tan tốt trong nước.

Câu 60: Thành phần chính của hỗn hợp tecmit được sử dụng để hàn đường ray là

A. Al và Al2O3.       B. Al và Fe2O3.       C. Al2O3 và Fe.       D. Al2O3 và Fe3O4.

(Xem giải) Câu 61: Cho sơ đồ phản ứng sau:
E + NaOH (t°) → X + Y
F + NaOH (t°) → X + Z
X + CuO (t°) → T + Cu + H2O
Biết E, F đều là hợp chất hữu cơ, mạch hở, chỉ chứa nhóm chức este (được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol, ME < MF < 165). Đốt cháy hoàn toàn Y hoặc Z trong khí oxi, chỉ thu được sản phẩm gồm Na2CO3 và khí CO2. Cho các phát biểu sau:
(1) Trong phân tử chất E có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.
(2) Dùng Y để điều chế khí CH4 trong phòng thí nghiệm.
(3) Chất F có khả năng làm mất màu dung dịch brom.
(4) Nhiệt độ sôi của X cao hơn nhiệt độ sôi của axit axetic.
(5) Chất T có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 1.       D. 3.

(Xem giải) Câu 62: Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là

A. C3H5COOH.       B. CH3COOH.       C. C2H5COOH.       D. HCOOH.

(Xem giải) Câu 63: Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO bởi CO dư ở nhiệt độ cao thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 17,6 gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 11,2.       B. 12.       C. 35,2.       D. 24.

(Xem giải) Câu 64: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong dung dịch NH3, glucozơ oxi hóa AgNO3 thành Ag.

B. Dung dịch glucozơ hòa tan được Cu(OH)2.

C. Glucozơ phản ứng với H2 sinh ra sobitol.

D. Thủy phân tinh bột thu được glucozơ.

(Xem giải) Câu 65: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cao su có tính đàn hồi, gồm cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp.

B. Những phân tử polime trong tơ có mạch phân nhánh, kém bền với nhiệt.

C. Hầu hết polime dễ bay hơi, dễ nóng chảy.

D. Tơ lapsan, tơ nilon-6,6 đều tạo từ phản ứng trùng hợp.

(Xem giải) Câu 66: Cho 0,2 mol axit amino axetic tác dụng với 250 ml dung dịch KOH 1M, sau phản ứng thu được dung dịch X, cô cạn X thu được chất rắn chứa m gam muối khan. Giá trị m là

A. 22,6.       B. 25,4.       C. 28,25.       D. 19,4.

(Xem giải) Câu 67: Nhiệt phân 53,135 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3, thu được O2 và 45,135 gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 1,66 mol HCl đặc, đun nóng. Thể tích khí Cl2 thu được (đktc) có giá trị là

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hà Nam (Lần 1)

A. 11,2.       B. 6,72.       C. 22,4.       D. 4,48.

(Xem giải) Câu 68: Từ 81,0 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

A. 148,5.       B. 133,65.       C. 120,29.       D. 165,0.

(Xem giải) Câu 69: Cho 23,4 gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và MgCO3 (có tỉ lệ mol 3 : 2) tan hết trong dung dịch HCl dư, thu được V lít (đktc) khí CO2. Giá trị của V là

A. 1,12.       B. 3,36.       C. 5,6.       D. 5,242.

(Xem giải) Câu 70: Đem crackinh một lượng butan thu được một hỗn hợp gồm 5 khí hiđrocacbon. Cho hỗn hợp khí này sục qua dung dịch nước brom dư thì lượng brom tham gia phản ứng là 24 gam và sau thí nghiệm khối lượng bình brom tăng thêm 5,6 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí còn lại sau khi qua dung dịch nước brom thu được 6,272 lít khí CO2 (đkc). Khối lượng butan ban đầu là

A. 8,7.       B. 4,06.       C. 9,86.       D. 14,5.

Câu 71: Phản ứng nào sau đây sai?

A. Al + NaOH → NaAlO2 + H2.       B. Al(OH)3 → Al2O3 + H2O.

C. Al(OH)3 + HCl → AlCl3 + H2O.       D. Al + Cl2 → AlCl3.

(Xem giải) Câu 72: Thực hiện thí nghiệm theo các bước như sau:
– Bước 1: Thêm 4 ml ancol isoamylic và 4 ml axit axetic kết tinh và khoảng 2 ml H2SO4 đặc vào ống nghiệm khô. Lắc đều.
– Bước 2: Đưa ống nghiệm vào nồi nước nóng (65 – 70°C) từ 10-15 phút. Sau đó lấy ra và làm lạnh.
– Bước 3: Rót thêm vào ống nghiệm 10ml dung dịch NaCl bão hòa. Cho các phát biểu sau:
(a) Tại bước 2 xảy ra phản ứng este hóa.
(b) Sau bước 3, hỗn hợp chất lỏng tách thành hai lớp.
(c) Có thể thay nước lạnh trong cốc 3 bằng dung dịch NaCl bão hòa.
(d) Sau bước 3, hỗn hợp chất lỏng thu được có mùi chuối chín.
(e) H2SO4 đặc đóng vai trò chất xúc tác và hút nước để chuyển dịch cân bằng.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 73: Cho các phát biểu sau:
(1) Ở điều kiện thường, các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước.
(2) Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch Al2(SO4)3 thu được kết tủa.
(3) Các kim loại đều chỉ có một số oxi hoá duy nhất trong các hợp chất.
(4) Cho khí H2 dư qua hỗn hợp bột Fe2O3 và CuO nung nóng, thu được Fe và Cu.
(5) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 1.       D. 2.

(Xem giải) Câu 74: Cho các phát biểu
(1) Thủy phân tripanmitin và etyl axetat đều thu được ancol.
(2) Mỡ động vật và dầu thực vật chứa nhiều chất béo.
(3) Hiđro hóa triolein thu được tripanmitin.
(4) Thủy phân vinyl fomat thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng gương.
(5) Phân tử axit glutamic có 5 nguyên tử cacbon.
(6) Hợp chất Ala-Gly hòa tan được Cu(OH)2 tạo phức màu tím.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN sở GDĐT Lào Cai

A. 3.       B. 2.       C. 5.       D. 4.

(Xem giải) Câu 75: Cho 2,7 gam hỗn hợp bột X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSO4. Sau một thời gian thu được dung dịch Y và 2,84 gam chất rắn Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau khi các phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn giảm 0,28 gam và dung dịch thu được chỉ chứa một muối. Khối lượng của Fe trong hỗn hợp X là

A. 0,28.       B. 1,4.       C. 1,12.       D. 1,68.

(Xem giải) Câu 76: Cho sơ đồ chuyển hoá:

Các chất X và T lần lượt là

A. FeO và NaNO3.       B. Fe2O3 và Cu(NO3)2.

C. Fe2O3 và AgNO3.       D. FeO và AgNO3.

(Xem giải) Câu 77: Hỗn hợp E gồm chất béo X và hai axit béo Y và Z (MY < MZ, nY > nZ). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E thu được 6,66 mol CO2 và 6,44 mol H2O. Mặt khác, xà phòng hoá m gam E cần vừa đủ 370 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được 108,98 gam hỗn hợp 3 muối gồm natri panmitat, natri oleat, natri stearat. Khối lượng của Y trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 12,3.       B. 13.       C. 86.       D. 5,6.

(Xem giải) Câu 78: Hòa tan hết 8,56 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO (tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 2) trong lượng vừa đủ dung dịch HCl, thu được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y (điện cực trơ có màng ngăn, hiệu suất 100%) với cường độ dòng điện không đổi 5A, đến khi khối lượng dung dịch giảm 11,18 gam thì dùng điện phân và thu được dung dịch Z. Dung dịch Z tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,1M trong H2SO4 loãng. Giá trị của V là

A. 180.       B. 1200.       C. 240.       D. 60.

(Xem giải) Câu 79: Hòa tan hết 27,04 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Mg(NO3)2 và Al2O3 vào dung dịch NaNO3 và 2,16 mol HCl (đun nóng). Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và 6,272 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2O và H2. Tỷ khối của Z so với oxi bằng 0,625. Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 2,28 mol NaOH, lấy kết tủa nung ngoài không khí tới khối lượng không đổi thu được 19,2 gam chất rắn. Tổng khối lượng của kim loại trong hỗn hợp X là

A. 11,52.       B. 7,5.       C. 8,52.       D. 17,04.

(Xem giải) Câu 80: Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, chưa no (một nối đôi C=C, MX < MY); Z là ancol có cùng số nguyên tử C với X; T là este ba chức tạo bởi X, Y và Z. Chia 40,38 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T làm 3 phần bằng nhau.
Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 0,5 mol CO2 và 0,53 mol H2O.
Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch brom dư thấy có 0,05 mol Br2 phản ứng.
Phần 3: Cho tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch hỗn hợp gồm KOH 1M và NaOH 3M rồi cô cạn được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 6,66            B. 6,80            C. 5,04            D. 5,18

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!