Giải đề THPT chuyên ĐH Vinh (Lần 2 – 2017)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

Câu 1: Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 tác dụng hết với 100 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Gía trị của m là

     A. 12,20.                       B. 8,20.                         C.7,62                           D.11,20.

Đáp án A. nCH3COOC2H5 = 0,1; nNaOH = 0,2 —> m rắn = mCH3COONa + mNaOH dư = 12,2

Câu 2: CaO được dùng để làm khô khí nào trong các khí sau?

     A. Cl2                            B. HCl.                         C. NH3                           D. CO2

Đáp án C. CaO làm khô được NH3 vì nó không tác dụng với NH3.

Câu 3: Đun nóng 36 gam CH3COOH với 46 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc) thu được 31,68 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

     A. 50,0%                       B. 60,0%                       C. 40,0%                        D. 75,0%

Đáp án B. nCH3COOC2H5 = 0,36; nCH3COOH = 0,6; nC2H5OH = 1 —> Hiệu suất tính theo CH3COOH, H = 0,36/0,6 = 60%

Câu 4: Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột thì thu được sản phẩm là

     A. fructozơ                   B. mantozơ                   C.saccarozơ                  D. glucozơ

Đáp án D.

Câu 5: Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt nhất với nước ở nhiệt độ thường?

     A. Fe.                            B. Na.                           C. Mg.                            D. Al.

Đáp án B.

Câu 6: Lên men 60 gam glucozơ, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong thu được 12 gam kết tủa và khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng lên 10 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Hiệu suất phản ứng lên men là

     A. 75,0%.                      B. 54,0%.                      C.60,0%.                       D. 67,5%.

Đáp án A. Δm = mCO2 – mCaCO3 = 10 —> nCO2 = 0,5 —> nGlucozo pư = 0,25 —> H = 0,25/(1/3) = 75%

Câu 7: Vinyl axetat là tên gọi của este có công thức hóa học ?

     A. HCOOC2H5             B. C2H3COOCH3         C. CH3COOC2H3         D.C2H5COOC2H3

Đáp án C.

Câu 8: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

     A. CH3COOH              B. HCOOCH3              C. H2O                           D. C2H5OH

Đáp án B.

Câu 9: Chất nào sau đây là đipeptit?

     A. H2N-CH2-CONH-CH2-C(CH3)2-COOH.     B. H2N-CH2-CONH-CH2-CONH-CH2-COOH.

     C. H2N-CH2-CONH-CH2-CH2-COOH.            D. H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH.

Đáp án D. Dipeptit tạo ra từ 2 gốc α amino axit

Câu 10: Fructozơ không phản ứng với chất nào trong các chất sau?

     A. Nước brom.                                                    B. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm

     C. H2 có Ni xúc tác, đun nóng.                          D. Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng.

Đáp án A.

Câu 11: Thành phần chính của quặng xiđerit là

     A. FeS2                         B. Al2O3                        C. FeCO3                       D. Fe2O3

Đáp án C.

Câu 12: Ngâm một lá kim loại X có khối lượng 32 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được 2,24 lít khí (đktc) thì khối lượng lá kim loại đã giảm đi 7,5% so với ban đầu. X là kim loại nào trong các kim loại sau?

     A. Ca                            B. Mg                             C. Al                             D. Fe

Đáp án B. Bảo toàn electron: n.32.7,5%/M = 0,1.2 —> M = 12n —> Mg

Câu 13: Cho 29,5 gam amin X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 47,75 gam muối có dạng RNH3Cl (R là gốc hidrocacbon). Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của X là

     A. 3                               B. 2                                C. 1                               D. 4

Đáp án B. Bảo toàn khối lượng được nX = nHCl = 0,5 —> MX = 59 —> C3H9N

Để tạo muối RNH3Cl thì X phải là amin bậc 1. Có 2 amin bậc 1 là CH3-CH2-CH2-NH2 và (CH3)2CH-NH2

Câu 14: Từ mỗi chất: Cu(OH)2, NaCl lựa chọn phương pháp thích hợp (các điều kiện khác có đủ) để điều chế ra các kim loại tương ứng. Khi đó số phản ứng tối thiểu phải thực hiện để điều chế được 2 kim loại Cu, Na là:

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN chuyên ĐH Vinh - Nghệ An (Lần 1)

     A. 3                               B. 4                                C. 5                               D. 6

Đáp án A. Cu(OH)2 —> CuO —> Cu và NaCl —> Na

Câu 15: Bán phản ứng nào sau đây xảy ra đầu tiên ở anot khi điện phân dung dịch chứa CuSO4 và NaCl với anot bằng Cu?

     A. Cu → Cu2+ + 2e                                            B. 2H2O → O2 + 4H+ + 4e

     C. 2Cl- →  Cl2 + 2e                                             D. Cu2+ + 2e → Cu

Đáp án A. Hiện tượng cực dương tan.

Câu 16: Hai dây phơi làm bằng hai kim loại nguyên chất là Cu và Al, được nối với nhau    rồi để trong không khí ẩm. Chỗ nối của 2 dây kim loại có thể xảy ra hiện tượng nào sau đây?

     A. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, Al là cực dương và bị ăn mòn.

     B. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, Cu là cực âm và bị ăn mòn.

     C. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, Cu là cực dương và bị ăn mòn.

     D. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, Al là cực âm và bị ăn mòn.

Đáp án D.

Câu 17: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

     A. Cu                            B. Na                             C. Hg                            D. Fe

Đáp án C.

Câu 18: Thực hiện các thí nghiệm sau:

     (1) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2

     (2) Cho Na2O vào H2O

     (3) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch NaHCO3

     (4) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ có màng ngăn.

     Số thí nghiệm có NaOH tạo ra là

     A.2                                B.1                                C. 4                               D. 3

Đáp án C.

Na2SO4 + Ba(OH)2 —> BaSO4 + NaOH

Na2O + H2O —> NaOH

Ba(OH)2 + NaHCO3 —> BaCO3 + NaOH + H2O

NaCl + H2O —> H2 + Cl2 + NaOH

Câu 19: Cho 12,65 gam Na tác dụng hết với 500 ml dung dịch HCl x mol/lít thu được 500ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của x là

     A. 1,4                            B. 2,5                             C. 2,0                            D. 1,0

Đáp án D.

pH = 13 —> [OH-] = 0,1 —> nOH- dư = 0,05

nOH- bđ = nNa = 0,55 —> nHCl = nOH- pư = 0,55 – 0,05 = 0,5 —> x = 1

Câu 20: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch FeCl3 nhưng không tác dụng với dung dịch HCl?

     A. Fe                             B.Al                              C. Ag                            D. Cu

Đáp án D. Cu + FeCl3 —> CuCl2 + FeCl2

Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng?

     A. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động,thực vật.

     B. Trong phân tử Trilinolein có 9 liên kết π.

     C. Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo được 3 mol glixerol.

     D. Nhiệt độ nóng chảy của tristearin cao hơn của triolein.

Đáp án C. Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo được 1 mol glixerol.

Câu 22: Hợp chất hữu cơ X có công thức hóa học H2N-CH(CH3)-COOH. Kí hiệu của X là

     A. Ala                           B. Val                           C. Gly                           D.Glu

Đáp án A.

Câu 23: Trong các polime sau, polime nào có cấu trúc mạng không gian ?

     A. Amilopectin             B. Cao su lưu hóa          C. Amilozơ                   D. Xenlulozơ.

Đáp án B.

Câu 24: Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Đến khi kết thúc phản ứng được 4,48 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng Mg trong X là

     A. 2,88%                       B.97,12%                      C. 40,00%                     D. 60,00%

Bạn đã xem chưa:  Thi thử THPT Quốc gia 2018 chuyên Quốc Học (Lần 1)

Đáp án D.

nMg = nH2 = 0,2 —> %Mg = 60%

Câu 25: Hợp chất X có các tính chất:

     – Tác dụng với dung dịch AgNO3.

     – Không tác dụng với Fe.

     – Tác dụng với dung dịch Na2CO3 cho sản phẩm kết tủa và chất khí.

     X là chất nào trong các chất sau?

     A. FeCl3                        B. BaCl2                        C. CuSO4                      D. AlCl3

Đáp án D.

AlCl3 + AgNO3 —> AgCl + Al(NO3)3

AlCl3 + Na2CO3 + H2O —> NaCl + Al(OH)3 + CO2

Câu 26: Trong các thí nghiệm sau :

     (a) Nhiệt phân Fe(NO3)2.

     (b) Cho Al tác dụng với dung dịch NaOH

     (c) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng.

     (d) Đốt cháy HgS bằng O2.

     (e) Cho Mg tác dụng với dung dịch FeCl3 dư.

     Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là

     A. 2                               B. 5                               C. 4                                D. 3

Đáp án C. 

Fe(NO3)2 —> Fe2O3 + NO2 + O2

Al + NaOH + H2O —> NaAlO2 + H2

NH3 + CuO —> Cu + N2 + H2O

HgS + O2 —> Hg + SO2

Câu 27: Cho các chất sau: NaHCO3, FeS, Cu(NO3)2, CuS, Fe(NO3)2. Có bao nhiêu chất khi cho vào dung dịch H2SO4 loãng thì có khí thoát ra?

     A. 2                               B. 4                               C. 3                                D. 5

Đáp án C. Các chất gồm NaHCO3 (khí CO2), FeS (khí H2S), Fe(NO3)2 (khí NO)

Câu 28: Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch muối clorua riêng biệt của các cation: X2+, Y3+, Z3+, T2+ . Kết quả ghi được ở bảng sau:

Vinh2

Các cation X2+, Y3+, Z3+, T2+ lần lượt là:

     A. Ba2+ , Cr3+, Fe2+, Mg2+.                                  B. Ba2+, Fe3+ , Al3+ , Cu2+           .

     C.Ca2+, Au3+, Al3+, Zn2+.                                    D. Mg2+, Fe3+, Cr3+ ,Cu2+ .

Đáp án B.

Câu 29: X là hợp chất hữu cơ đơn chức, là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C8H8O2. X tác dụng với với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng 1:1. Số đồng phân cấu tạo của X là

     A. 6                               B. 2                               C. 3                               D. 4

Đáp án A. X là các este của ancol bao gồm: HCOO-CH2-C6H5; C6H5COOCH3 và axit CH3-C6H4-COOH (o, m, p); C6H5-CH2-COOH

Câu 30: Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 ( đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 2M và Na2CO3 1,5M thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X tác dụng hết với dung dịch CaCl2 dư thu được 45 gam kết tủa. Giá trị của V có thể là

     A. 2,80.                         B. 11,2.                         C. 5,60.                         D. 4,48.

Xem giải

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam hỗn hợp X gồm axit acrylic, axit oleic, vinyl axetat, metyl acrylat cần vừa đủ V lít O2 ( đktc), rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của V là

     A. 7,920                        B. 8,400                        C. 13,440                      D. 8,736

Xem giải

Câu 32: Cho 36,3 gam hỗn hợp X gồm 2 peptit: Ala-Gly và Ala- Gly-Ala tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 59,95 gam muối. Phần trăm số mol Ala-Gly trong hỗn hợp là

     A. 50,0%                       B. 41,8%                       C. 75,0%                       D. 80,0%

Xem giải

Câu 33: Cho sơ đồ chuyển hóa sau :

Vinh21

Biết X, Y là các chất vô cơ. X, Y lần lượt là :

     A. K2SO4 và Br2.                                                 B. H2SO4 (loãng) và Na2SO4

     C. NaOH và Br2                                                  D. H2SO4 (loãng) và Br2

Đáp án D.

K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 —> Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Cr2(SO4)3 + NaOH dư —> NaCrO2 + Na2SO4 + H2O

NaCrO2 + NaOH + Br2 —> NaBr + Na2CrO4 + H2O

Câu 34: Cho hỗn hợp 2,97 gam Al tác dụng vừa đủ với 2,688 lít ( đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 chỉ thu được m gam hỗn hợp oxit và muối clorua. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN chuyên Đại học Vinh (Lần 1)

     A. 10,2.                         B. 9,7.                           C. 5,8.                           D. 8,5.

Đáp án B. nCl2 + nO2 = 0,12 và bảo toàn electron: 2nCl2 + 4nO2 = 3nAl —> nCl2 = 0,075; nO2 = 0,045 —> m = mAl + mCl2 + mO2 = 9,735

Câu 35: Khi thủy phân peptit có công thức hóa học:

H2N-CH(CH3)-CONH-CH2-CONH-CH2-CONH-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH

thì sản phẩm thu được có tối đa bao nhiêu peptit có phản ứng màu biure?

     A. 4                               B. 5                               C. 10                             D. 3

Đáp án B. Tripeptit trở lên sẽ có phản ứng màu biure. Khi thủy phân Ala-Gly-Gly-Gly-Ala thu được tối đa 5 peptit có phản ứng màu biure gồm A-G-G; G-G-G; G-G-A; A-G-G-G; G-G-G-A

Câu 36: Thủy phân hoàn toàn 10,32 gam este đơn chức X rồi cho toàn bộ sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 51,84 gam Ag. Phát biểu nào sau đây là sai?

     A. X có thể làm mất màu nước brom.

     B. Trong phân tử X có 6 nguyên tử hidro.

     C. X có đồng phân hình học cis-trans.

     D. Có thể điều chế X bằng phản ứng este hóa giữa axit fomic và ancol anlylic.

Xem giải

Câu 37: Cho 10,8 gam bột Al và m gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe3O4 vào bình chân không rồi nung nóng, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 0,06 mol khí H2, đồng thơi thu được 18,08 gam hỗn hợp chất rắn không tan. Phần 2 cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Z chứa 106,16 gam muối và thoát ra 0,18 mol khí NO duy nhất. Khối lượng của Fe3O4 có trong m gam X là

     A. 21,92 gam.               B.27,84 gam.                C. 19,21 gam.               D. 24,32 gam.

Xem giải

Câu 38: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe3O4, FeS trong m gam dung dịch HNO3 50% thu được 2,688 lít NO2 (đkc, sản phẩm khử duy nhất của N+5). Dung dịch thu được phản ứng vừa đủ với 240 ml dung dịch NaOH 2M, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 8 gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

     A. 73,10.                       B. 57,96.                       C.63,10.                        D. 62,80.

Xem giải

Câu 39: Trieste X được tạo thành từ glixerol và các axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử X có số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Cho m gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH thi có 12 gam NaOH phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần bao nhiêu lít O2 (đktc)?

     A. 13,44 lít                    B. 8,96 lít                      C.17,92 lít                     D. 14,56 lít

Xem giải

Câu 40: Hỗn hợp X gồm FeO và Fe3O4 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:3. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được 6,96 gam hỗn hợp Y gồm Fe, FeO và Fe3O4. Hòa tan hoàn Y trong dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít (đkc) hỗn hợp Z gồm NO và NO2 (không có sản phẩm khử khác của N+5), tỉ khối của Z so với metan là 2,725. Giá trị của m là

     A. 10,34                        B. 6,82                          C.7,68                           D. 30,40

Xem giải

 

3
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
taiphuong

Cảm ơn nhé!

Nguyễn Minh Quân

rất hay ạ

Thanh Hien

Bạn ơi bạn có thể giúp mình copy ra phần trả lời này lời giải câu 37,38,39,40 được không ạ, mìh cảm ơn.

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!