[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên KHTN (Lần 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41D 42C 43D 44D 45C 46B 47B 48D 49C 50D
51A 52A 53A 54C 55B 56D 57C 58D 59A 60B
61B 62A 63A 64B 65C 66A 67A 68B 69B 70D
71A 72D 73B 74C 75B 76A 77C 78D 79C 80B

(Xem giải) Câu 41. Thủy phân hoàn toàn este X mạch hở có công thức phân tử là C7H12O4 trong dung dịch NaOH thu được một muối natri cacboxylat và một ancol, hơn kém nhau 1 nguyên tử C. Số đồng phân cấu tạo của X là

A. 1.         B. 2.         C. 4.          D. 3.

(Xem giải) Câu 42. Nung 12,95 gam muối M(HCO3)2 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, rồi cho toàn bộ khí CO2 thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 10 gam kết tủa. M là

A. Be.         B. Ca.         C. Ba.         D. Mg.

Câu 43. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tan trong nước?

A. Fe.         B. Al.         C. Mg.         D. Na.

Câu 44. Kim loại nào sau đây không bị oxi hóa bởi ion Fe3+?

A. Fe.         B. Al.         C. Cu.         D. Ag.

(Xem giải) Câu 45. Cho hỗn hợp rắn gồm Na2O, BaO, NaHCO3, Al2O3 và NH4Cl có cùng số mol vào nước dư. Kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các chất tan là

A. Na2CO3, NaCl, NaAlO2.         B. BaCl2, NaAlO2, NaOH.

C. NaCl, NaAlO2.         D. AlCl3, NaCl, BaCl2.

(Xem giải) Câu 46. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hiđrocacbon X thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Mặt khác, cho 0,2 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 24,0.         B. 29,4.         C. 32,2.         D. 14,7.

(Xem giải) Câu 47. Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong X, nguyên tố oxi chiếm 40% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ dung dịch NaOH. Sau phản ứng thu được 12,24 gam muối. Giá trị của m là

A. 7,2.         B. 9,6.         C. 8,4.         D. 10,8.

(Xem giải) Câu 48. Nhúng thanh Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol muối sunfat trung hòa của một kim loại M, sau phản ứng hoàn toàn lấy thanh Mg ra thấy khối lượng thanh Mg tăng 4,0 gam. Phần trăm khối lượng của M trong oxit cao nhất là

A. 35%.         B. 29%.         C. 40%.         D. 80%.

Câu 49. Loại hợp chất nào sau đây không chứa N trong phân tử?

A. Amino axit.         B. Muối amoni.         C. Cacbohiđrat.         D. Protein.

(Xem giải) Câu 50. Cho dãy các chất sau: (1) phenyl axetat, (2) metyl amoni clorua, (3) axit glutamic, (4) glyxylalanin. Số chất trong dãy khi tác dụng với NaOH đun nóng thì số mol NaOH gấp đôi số mol chất đó là?

A. 1.         B. 4.         C. 2.         D. 3.

Câu 51. Tơ nào sau đây thuộc loại được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. Tơ nitron.         B. Poli(phenol fomanđehit).         C. Tơ nilon-6,6.         D. Tơ lapsan.

Câu 52. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cr2O3 và SiO2 đều tan được trong dung dịch kiềm đặc, nóng dư.

B. Khi cho 1 mol Al hoặc 1 mol Cr tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được lượng H2 bằng nhau.

C. Hỗn hợp BaO và Na2CO3 khi hòa tan vào nước chỉ thu được dung dịch trong suốt.

D. Nung hỗn hợp rắn gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp rắn chứa hai oxit kim loại.

Câu 53. Phương pháp nào sau đây không sử dụng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?

A. Đun sôi nước.         B. Dùng Na3PO4.         C. Dùng Na2CO3.         D. Màng trao đổi ion.

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Phan Châu Trinh - Đà Nẵng (Lần 2)

Câu 54. Thủy phân este X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được natri axetat và metanol. X là

A. HCOOC2H5.         B. CH3COOC2H5.         C. CH3COOCH3.         D. HCOOCH3.

(Xem giải) Câu 55. Cho các chất sau: NH2-C2H4-COOCH3, Al, Al(OH)3, KHSO4, CH3COONH4, NH2-CH2-COOH, NaHCO3, Pb(OH)2, Sn(OH)2, NaHS. Số chất có tính lưỡng tính là

A. 8.         B. 7.         C. 9.         D. 6.

(Xem giải) Câu 56. Hòa tan hỗn hợp X gồm FeO, ZnO, PbO, CuO bằng dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Y. Trung hòa Y bằng NaOH thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch Na2S cho tới dư vào dung dịch Z được kết tủa T. Số lượng chất có trong T là.

A. 2.         B. 3.          C. 4.          D. 5.

Câu 57. Chất không bị thủy phân trong môi trường kiềm là

A. Triolein.         B. Gly-Ala.         C. Saccarozơ.         D. Etyl axetat.

Câu 58. Thủy phân pentapeptit X thu được các đipeptit Ala-Gly, Glu-Gly và tripeptit Gly-Ala-Glu. Cấu trúc của X là

A. Glu-Ala-Gly-Ala-Gly.         B. Gly-Gly-Ala-Glu-Ala.

C. Ala-Gly-Gly-Ala-Glu.         D. Ala-Gly-Ala-Glu-Gly.

Câu 59. Cho CrO3 vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch X. Dung dịch X có màu

A. vàng.         B. xanh.         C. đỏ.         D. da cam.

(Xem giải) Câu 60. Từ quặng photphorit (sau khi đã loại bỏ tạp chất trơ) cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc để sản xuất supephotphat đơn với thành phần chính gồm CaSO4 và Ca(H2PO4)2. Độ dinh dưỡng của supephotphat đơn thu được là

A. 34,08%.         B. 28,06%.         C. 29,48%.         D. 17,24%.

(Xem giải) Câu 61. Để giảm độ chua của đất, bên cạnh việc sử dụng vôi, người ta có thể sử dụng một loại phân bón. Phân bón nào sau đây có khả năng làm giảm độ chua của đất?

A. NH4NO3 (đạm hai lá).         B. Ca3(PO4)2 (lân tự nhiên).

C. KCl (phân kali).         D. Ca(H2PO4)2 (supephotphat kép).

Câu 62. Khi thủy phân đến cùng protein đơn giản sẽ thu được hỗn hợp các

A. α-amino axit.         B. Lipit.         C. Amin.         D. Monosaccarit.

(Xem giải) Câu 63. Cho 0,1 mol este X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,18 mol MOH (M là kim loại kiềm). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được M2CO3, H2O và 4,84 gam CO2. Tên gọi của X là

A. Etyl axetat.         B. Metyl axetat.         C. Etyl fomat.         D. Metyl fomat.

(Xem giải) Câu 64. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm glucozơ, saccarozơ và xenlulozơ cần dùng 1,02 mol O2, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 61,98 gam. Nếu cho 0,15 mol X trên vào dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng (dùng dư), thu được m gam Ag. Giá trị của m là.

A. 25,92.         B. 17,28.         C. 21,60.          D. 36,72.

(Xem giải) Câu 65. Cho các phát biểu sau:
(a) Sobitol và glucozơ là hợp chất hữu cơ đa chức.
(b) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất axit axetic.
(c) Ancol isopropylic có cùng bậc với đimetylamin.
(d) Để làm sạch lọ đựng anilin thì rửa bằng dung dịch HCl sau đó rửa lại bằng nước.
(e) Khả năng thế H trong vòng benzen của phenol cao hơn benzen.
(f) Các polime sử dụng làm chất dẻo đều được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp.
Số nhận định đúng là

A. 3.         B. 6.         C. 4.          D. 5.

(Xem giải) Câu 66. X, Y, Z là các hợp chất hữu cơ mạch hở có cùng công thức phân tử C4H6O4. X, Y, Z đều tác dụng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 2.

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Vinh (Lần 2)

+ X tác dụng với NaHCO3 thu được số mol khí gấp đôi số mol X phản ứng.
+ Y tác dụng với NaHCO3 theo tỉ lệ mol 1 : 1 nhưng không có phản ứng tráng gương.
+ Z có phản ứng tráng gương và không tác dụng với NaHCO3.
Công thức cấu tạo của X, Y, Z tương ứng là

A. HOOC-CH2-CH2-COOH, HOOC-COO-CH2-CH3, HCOO-CH2-COO-CH3.

B. HCOO-CH2-CH2-COOH, HOOC-COO-CH2-CH3, HOOC-CH2-COO-CH3.

C. HOOC-CH2-CH2-COOH, HOOC-COO-CH2-CH3, HOOC-CH2-COO-CH3.

D. HOOC-CH2-CH2-COOH, CH3OOC-COO-CH3, HOOC-CH2-COO-CH3.

(Xem giải) Câu 67. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho a mol NO2 vào dung dịch chứa a mol NaOH.
(b) Cho a mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na3PO4.
(c) Cho Fe3O4 tan vừa hết vào dung dịch chứa H2SO4 loãng.
(d) Cho a mol P2O5 vào dung dịch chứa 3a mol KOH.
(e) Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl loãng, dư, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất).
(f) Cho K2Cr2O7 vào dung dịch HCl đặc, đun nóng.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối có số mol bằng nhau là

A. 5.         B. 6.         C. 3.         D. 4.

(Xem giải) Câu 68. Este X vừa tham gia được phản ứng tráng gương, vừa tham gia phản ứng trùng hợp. Chất hữu cơ Y khi thủy phân trong môi trường kiềm thu được ancol Z. Ancol Z hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Công thức cấu tạo của các chất X, Y lần lượt là

A. HCOO-CH2-CH3 và HCOO-CH2-CH2-CH2OH.

B. HCOO-CH=CH2 và HCOOCH2-CHOH-CH3.

C. CH2=CHCOOCH3 và HCOOCH2-CH2-CH2OH.

D. CH2=CHCOOCH3 và HCOOCH2-CHOH-CH3.

(Xem giải) Câu 69. Cho khí CO dư đi qua ống sứ chứa Fe2O3 và MgO nung nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. Cho X vào dung dịch FeCl3 và CuCl2, thu được chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Z chứa 3 chất tan. Dãy gồm các chất nào sau đây khi tác dụng với Z đều có xảy ra phản ứng oxi hóa khử?

A. Cl2, NaOH, K2Cr2O7.         B. AgNO3, Cl2, KNO3.

C. H2S, NaOH, AgNO3.         D. AgNO3, NH3, KMnO4.

(Xem giải) Câu 70. Cho ba dung dịch, mỗi dung dịch chứa một chất tan tương ứng là X, Y, Z và có cùng nồng độ mol/l. Trộn V lít dung dịch X với V lít dung dịch Y, thu được dung dịch E chứa một chất tan. Cho dung dịch E tác dụng với 2V lít dung dịch Z, thu được dung dịch F chứa một chất tan. Các chất X, Y, Z lần lượt là

A. NaOH, NaHSO4, NaHCO3.         B. H3PO4, Na3PO4, Na2HPO4.

C. NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4.         D. H3PO4, Na2HPO4, Na3PO4.

(Xem giải) Câu 71. Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỷ lệ mol)
(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O
(b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4
(c) nX3 + nX4 → nilon-6,6 + 2nH2O
(d) 2X2 + X3 → X5 + 2H2O
Phân tử khối X5 là:

A. 202.         B. 174.         C. 216.         D. 188.

(Xem giải) Câu 72. Hỗn hợp X gồm đimetyl oxalat, đipeptit Gly-Glu và tripeptit Gly-Ala-Val. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư, thu được 70 gam kết tủa. Mặt khác, đun nóng 0,1 mol X trong dung dịch NaOH dư thì số mol NaOH phản ứng là

A. 0,22.         B. 0,24.         C. 0,30.         D. 0,28.

(Xem giải) Câu 73. Điện phân dung dịch X chứa KCl và CuSO4 bằng dòng điện một chiều có cường độ không đổi 5A (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch). Toàn bộ khí sinh ra trong quá trình điện phân (ở cả hai điện cực) theo thời gian được biểu diễn bằng đồ thị sau

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tỉ lệ mol CuSO4 : KCl trong X là 2 : 5.

B. Dung dịch sau điện phân có pH > 7.

C. Tại thời điểm 2x giây, tổng thể tích khí thoát ra ở hai điện cực là 2,80 lít (đktc).

D. Tại thời điểm z giây, khối lượng dung dịch giảm 10,38 gam.

(Xem giải) Câu 74. Cho m1 gam hỗn hợp X chứa Al, Fe(NO3)2 và 0,1 mol Fe3O4 tan hết trong dung dịch chứa 1,025 mol H2SO4. Sau phản ứng thu được 5,04 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí và dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Biết tỷ khối của Y so với H2 là 31/3. Cho BaCl2 vào Z sau khi các phản ứng xảy ra xong cho tiếp AgNO3 dư vào thì thu được m2 gam kết tủa. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của tổng m1 + m2 là:

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Phụ Dực - Thái Bình (Lần 1)

A. 334,025.         B. 533,000.         C. 628,200.         D. 389,175.

(Xem giải) Câu 75. Cho hỗn hợp X gồm Na, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 24,78% khối lượng). Hòa tan hết 29,05 gam X trong nước dư, thu được dung dịch Y và 4,48 lít H2 (đktc). Cho từ từ dung dịch Z chứa hỗn hợp HCl 0,8M và H2SO4 0,1M vào X đến khi thu được kết tủa lớn nhất. Lọc kết tủa và nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị gần nhất của m là

A. 26,3.         B. 25,2.         C. 24,6.         D. 25,8.

(Xem giải) Câu 76. Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic T hai chức, mạch hở, hai ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng và một este tạo bởi axit và hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn a gam X thu được 8,36 gam CO2. Mặt khác, đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml HCl 1M để trung hòa NaOH dư thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam muối khan và 0,05 mol hỗn hợp 2 ancol có M trung bình < 46. Giá trị của m là:

A. 7,09.         B. 6,53.         C. 5,36.         D. 5,92.

(Xem giải) Câu 77. Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 trong 50 ml dung dịch H2SO4 18M (đặc, dư, đun nóng) thu được dung dịch Y và V lít khí SO2 (đktc và là sản phẩm khử duy nhất). Cho 450 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y thu được 21,4 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 5,60.         B. 4,48.         C. 6,72.         D. 3,36.

(Xem giải) Câu 78. Peptit E mạch hở bị thủy phân theo phương trình phản ứng E + 5NaOH → X + 2Y + Z + 2H2O (trong đó X, Y, Z là các muối của các amino axit). Thủy phân hoàn toàn 6,64 gam E thu được m gam X. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 2,352 lít khí O2 (đktc), thu được 2,12 gam Na2CO3, 3,52 gam CO2, 1,26 gam H2O và 224 ml khí N2 (đktc). Biết X có công thức phân tử trùng công thức đơn giản nhất. Tên gọi của Y là

A. Glutamic.         B. Valin.         C. Alanin.         D. Glyxin.

(Xem giải) Câu 79. Hỗn hợp X gồm etyl axetat, đimetyl ađipat, vinyl axetat, anđehit acrylic và ancol metylic (trong đó anđehit acrylic và ancol metylic có cùng số mol). Đốt cháy hoàn toàn 19,16 gam X cần dùng 1,05 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O được dẫn qua nước vôi trong lấy dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch có khối lượng giảm m gam so với ban đầu. Giá trị m là

A. 29,24.         B. 33,24.         C. 35,24.         D. 37,24.

(Xem giải) Câu 80. Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở tạo từ alanin và glyxin (phân tử X chứa không quá 6 liên kết peptit) và este Y tạo từ etanol và axit cacboxylic no đơn chức. Thủy phân hoàn toàn m gam E trong dung dịch NaOH đun nóng, vừa đủ thu được 24,2 gam hỗn hợp F gồm  các muối (trong đó số mol muối của Gly lớn hớn số mol muối của Ala). Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 20 gam O2 thu được sản phẩm cháy gồm H2O, Na2CO3, N2 và 18,7 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với giá trịnào sau đây?

A. 77,8%.         B. 74,7%.         C. 82,5%.         D. 87,6%.

6
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Divilert

Neo có thể viết phương trình giải thích tại sao câu 56 lại tạo ra kết tủa S không

Divilert

câu 54 ý C chứ Neo

hoàng mai phương

cho e hỏi câu 55, đề chỉ hỏi chất có tính lưỡng tính chứ đâu phải chất lưỡng tính đâu ạ, nên vẫn tính NH2-C2H4COOCH3 và Al chứ ạ?

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!