[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Đặng Thúc Hứa – Nghệ An

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41C 42B 43D 44C 45A 46C 47D 48D 49B 50A
51B 52B 53A 54A 55A 56D 57A 58C 59B 60D
61D 62D 63C 64B 65C 66A 67B 68B 69B 70B
71B 72D 73A 74B 75B 76C 77B 78D 79B 80A

Câu 41. Chất nào sau đây không khử được Fe2O3 (ở nhiệt độ cao) là

A. CO.       B. H2.       C. Cu.       D. Al.

Câu 42. Dung dịch HCl tác dụng với chất nào sau đây tạo ra muối Fe(III)?

A. Fe(OH)2.       B. Fe2O3.       C. FeSO4.       D. FeO.

Câu 43. X là chất khí không màu, không mùi, không vị, hơi nhẹ hơn không khí, rất ít tan trong nước, rất bền với nhiệt và rất độc. Chất X là

A. NH3.       B. N2.       C. CO2.       D. CO.

Câu 44. Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. NaHCO3.       B. Al2O3.       C. Al.       D. Al(OH)3.

Câu 45. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch FeCl3

A. Ag.       B. Mg.       C. Cu.       D. Fe.

Câu 46. Chất X là một bazơ mạnh, được sử dụng để sản xuất clorua vôi. Chất X là

A. KOH.       B. NaOH.       C. Ca(OH)2.       D. Ba(OH)2.

Câu 47. Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2, vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra?

A. Ca(OH)2.       B. HCl.       C. NaOH.       D. H2SO4.

Câu 48. Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3.

A. Metan.       B. Etilen.       C. Benzen.       D. Axetilen.

Câu 49. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

A. Na.       B. Mg.       C. Cu.       D. Al.

Câu 50. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm, thu được muối của axit béo và

A. glixerol.       B. este đơn chức.       C. ancol đơn chức.       D. phenol.

Câu 51. Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được chất nào sau đây?

A. Fructozơ.       B. Glucozơ.       C. Ancol etylic.       D. Saccarozơ.

Câu 52. Cho dung dịch Fe(NO3)3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có màu

A. xanh thẫm.       B. nâu đỏ.       C. trắng.       D. trắng xanh.

Câu 53. Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những hợp chất nào sau đây?

A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.       B. CaSO4, MgCl2.

C. Ca(HCO3)2, MgCl2.       D. Mg(HCO3)2, CaCl2.

Câu 54. Chất nào sau đây không thể oxi hoá được Fe thành hợp chất sắt(III)?

A. S.       B. H2SO4.       C. AgNO3.       D. Br2.

Câu 55. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

A. Na, Ba, K.       B. Na, Cr, K.       C. Na, Fe, K.       D. Be, Na, Ca.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Kiểm tra giữa kỳ 1 Hóa 12 - THPT Nam Trực - Nam Định

Câu 56. Công thức của vinyl axetat là

A. CH3-COO-CH2-CH3.       B. HCOO-CH=CH2.       C. CH2=CH-COO-CH3.       D. CH3COO-CH=CH2.

Câu 57. Chất nào sau đây không phản ứng với NaOH trong dung dịch?

A. Metylamin.       B. Glyxin.       C. Gly-Ala.       D. Metyl fomat.

Câu 58. Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh?

A. CH3COOH.       B. Fe2O3.       C. HCl.       D. H2O.

Câu 59. Chất nào sau đây làm quỳ tím ẩm hóa xanh?

A. valin.       B. lysin.       C. glyxin.       D. alanin.

Câu 60. Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp?

A. Axit axetic.       B. Etylen glicol.       C. Etylamin.       D. Stiren.

(Xem giải) Câu 61. Cho 11,6 gam Fe vào 100ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là

A. 6,4.       B. 12,0.       C. 6,8.       D. 12,4.

Câu 62. Nhận xét nào sau đây sai ?

A. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

B. Trong dung dịch H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-.

C. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.

D. Hợp chất H2N-CH(CH3)-COOH3N-CH3 là este của metylamin.

Câu 63. Phát biểu nào sau đây không đúng

A. Glucozơ tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng.     B. Ở dạng mạch hở, glucozơ có 5 nhóm OH kề nhau.

C. Thủy phân glucozơ thu được ancol etylic.     D. Glucozơ tác dụng được với nước brom.

(Xem giải) Câu 64. Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

A. 33,00.       B. 26,73.       C. 25,46.       D. 29,70.

Câu 65. Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên.

Kết thúc thí nghiệm, dung dịch Br2 bị mất màu. Chất X là

A. Na.       B. Al4C3.       C. CaC2.       D. CaO.

(Xem giải) Câu 66. Cho m gam H2NCH2COOH phản ứng hết với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa 28,25 gam muối. Giá trị của m là

A. 18,75.       B. 37,50.       C. 21,75.       D. 28,25.

(Xem giải) Câu 67. Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol Al và 0,1 mol Al2O3 bằng một lượng dư dung dịch NaOH, thấy có a mol NaOH đã tham gia phản ứng. Giá trị của a là

A. 0,2.       B. 0,3.       C. 0,4.       D. 0,5.

(Xem giải) Câu 68. Polime X là chất dẻo cứng, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu điện, ống dẫn nước, da giả… Polime Y thuộc loại tơ polieste được tổng hợp từ axit terephtalic và etylenglicol, bền đối nhiệt, axit, kiềm hơn nilon nên được dùng để dệt vải may mặc. Tên gọi của X và Y lần lượt là

A. Poli(vinyl clorua) và tơ nitron.       B. Poli(vinyl clorua) và tơ lapsan.

C. Polietilen và tơ lapsan.       D. Polietilen và poli(metyl metacrylat).

Bạn đã xem chưa:  Giải đề THPT chuyên ĐH Vinh (Lần 4 – 2017)

Câu 69. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Cho viên kẽm vào dung dịch HCl thì kẽm bị ăn mòn hóa học.

B. Tính khử của Ag mạnh hơn tính khử của Cu.

C. Đốt Fe trong khí Cl2, thu được FeCl3.

D. Quặng boxit là nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm.

Câu 70. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch HCl tạo ra muối sắt (II)

B. Trong các phản ứng hóa học, ion Fe2+ chỉ thể hiện tính khử

C. Kim loại Fe không tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội

D. Dung dịch FeCl3 phản ứng được với kim loại Fe

(Xem giải) Câu 71. Đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam một este X cần 5,04 lít khí O2 (đktc), sản phẩm cháy thu được chỉ có CO2 và H2O với tỷ lệ mol tương ứng là 2 : 1. Biết cứ 1 mol X phản ứng vừa hết với 2 mol NaOH. X có khối lượng mol nhỏ hơn 150 đvC. Số công thức cấu tạo của este X thỏa mãn là

A. 5.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 72. E chứa 0,3 mol hỗn hợp triglixerit X và axit Y tác dụng vừa đủ 700 ml NaOH 1M, thu được glixerol và dung dịch chứa hỗn hợp 2 muối là natri panmitat và natri oleat. Mặt khác 0,3 mol hỗn hợp X làm mất màu vừa đủ 0,3 mol Br2 trong dung dịch. % khối lượng của X trong E gần nhất với

A. 14,9%.       B. 85,1%.       C. 14,5%.       D. 85,5%.

(Xem giải) Câu 73. Cho các nhận định sau:
(1) Peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên có thể cho phản ứng màu biure với Cu(OH)2/OH-.
(2) Lipit không hòa tan trong nước.
(3) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.
(4) Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển thành màu hồng.
(5) Ở điều kiện thường các aminoaxit là chất lỏng và có vị ngọt.
(6) Tơ visco thuộc loại tơ hóa học.
Số nhận định đúng là

A. 4.       B. 5.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 74. Hỗn hợp khí X chứa 1 mol hỗn hợp O2, N2 và H2O. Dẫn X qua than nung đỏ thu được hỗn hợp khí Y gồm N2, CO2, CO, H2. Dẫn Y qua nước vôi trong dư thu được 10 gam kết tủa và hỗn hợp khí Z. Cho Z qua hỗn hợp chất rắn gồm CuO và Fe2O3 lấy dư, đun nóng, đến phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn giảm 9,6 gam. Phần trăm thể tích của N2 trong hỗn hợp X là

A. 30,00%.       B. 60,00%.       C. 37,50%.       D. 46,15%.

(Xem giải) Câu 75. Cho các phát biểu sau:
(1) Hỗn hợp Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư.
(2) Cho dung dịch chứa x mol Ca(HCO3)2 vào dung dịch chứa 1,5x mol NaOH thu được dung dịch chứa 2 muối.
(3) Sục CO2 dư vào dung dịch hỗn hợp Ca(OH)2 và NaAlO2, thu được hỗn hợp 2 kết tủa.
(4) Kim loại Cu oxi hóa được Fe3+ trong dung dich.
(5) Miếng gang để trong không khí ẩm có xảy ra ăn mòn điện hóa.
Số phát biểu đúng là

A. 4.         B. 3.         C. 5.         D. 2.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Đào Duy Từ - Quảng Bình (Lần 1)

(Xem giải) Câu 76. Thực hiện phản ứng phản ứng điều chế isoamyl axetat (dầu chuối) theo trình tự sau:
Bước 1: Cho 2 ml ancol isoamylic, 2 ml axit axetic kết tinh và 2 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm.
Bước 2: Lắc đều, đun nóng hỗn hợp 8-10 phút trong nồi nước sôi.
Bước 3: Làm lạnh, rót hỗn hợp sản phẩm vào ống nghiệm chứa 3-4 ml nước lạnh.
Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Việc cho hỗn hợp sản phẩm vào nước lạnh nhằm tránh sự thủy phân.

B. Phản ứng este hóa giữa ancol isomylic với axit axetic là phản ứng một chiều.

C. Tách isoamyl axetat từ hỗn hợp sau bước 3 bằng phương pháp chiết.

D. Sau bước 3, hỗn hợp thu được tách thành 3 lớp.

(Xem giải) Câu 77. Nung 11 gam hỗn hợp Al và Fe trong không khí, sau một thời gian thu được 14,6 gam hỗn hợp X. Hòa tan X trong dung dịch HCl dư, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và 4,48 lít H2 (đktc). Cô cạn Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 25,2.       B. 41,175.       C. 45,125.       D. 50,5.

(Xem giải) Câu 78. Hỗn hợp E gồm X (C11H27O6N3), Y (C4H9O4N) và Z (C4H9O2N); trong đó X là muối của Glu, Y là muối của axit cacboxylic đa chức, Z là muối của axit cacboxylic không no; X, Y, Z đều mạch hở. Đun nóng hoàn toàn hỗn hợp E với 500 ml dung dịch KOH 1,2M thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm hai amin (có tỉ khối so với He là 9,5 trong đó có trimetyl amin) và dung dịch F. Cô cạn F thu được hỗn hợp G chỉ chứa bốn muối khan (trong đó có hai muối của hai axit cacboxylic đơn chức hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử). Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong G gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 35%.       B. 36%.       C. 13%.       D. 16%.

(Xem giải) Câu 79. Este X mạch hở, trong phân tử có số liên kết π không quá 4. Thủy phân hoàn toàn X trong môi trường kiềm, thu được hỗn hợp Y gồm ba hợp chất hữu cơ có cùng số nguyên tử cacbon, trong đó có chất hữu cơ Z. Đốt cháy Z cần dùng 3,5x mol O2, thu được CO2 có số mol ít hơn H2O là x mol. Cho các khẳng định sau:
(1) Z hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.
(2) X tác dụng với AgNO3 trong NH3 cho kết tủa màu vàng nhạt.
(3) X có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn.
(4) Hiđro hóa 1 mol X cần vừa đủ 1 mol H2 xúc tác (Ni, t°).
Số nhận xét đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 1.       D. 2.

(Xem giải) Câu 80. Hỗn hợp X gồm các este no, mạch hở, chứa tối đa 2 nhóm chức este, tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 1,1 mol NaOH, thu được 74,2 gam hỗn hợp muối Y và 34,8 gam hỗn hợp ancol Z. Đốt Z thu được 24,64 lít CO2 ở (đktc) . Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 12,32 lít CO2 ở (đktc). % khối lượng este có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong X gần nhất với

A. 9,25%.       B. 46,15%.       C. 25,00%.         D. 14,25%.

3
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
nguyen tuong vi

dạ anh ơi câu 60 key sai rồi ạ

duykhali27

60 s B đc ạ?

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!