[2020] Thi hết kỳ 1 môn Hóa 12 – THPT Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1D 2C 3B 4A 5C 6B 7B 8B 9D 10D
11A 12C 13A 14D 15A 16A 17B 18D 19D 20B
21A 22D 23C 24A 25B 26B 27D 28C

I. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
Tinh bột → glucozơ → ancol etylic → etyl propionat (có mùi thơm của dứa).

(Xem giải) Câu 2. Dẫn khí CO (dư) qua bột Fe2O3 nung nóng thu được rắn X chỉ chứa kim loại. Cho X vào dung dịch AgNO3 thu được hỗn hợp kim loại. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

(Xem giải) Câu 3. Cho 10 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp kim loại. Tính giá trị m.

(Xem giải) Câu 4. Cho 8,9 gam amino axit X (công thức có dạng H2NCnH2nCOOH) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 12,55 gam muối. Nếu cho a gam X tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, thu được 22,2 gam muối. Xác định công thức phân tử của X và tính a gam X.

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch X 10%, 1 ml dung dịch NaOH 30% và 1 – 2 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc nhẹ ống nghiệm thu được hợp chất màu tím. Chất X là

A. Ala-Gly.       B. saccarozo.       C. tinh bột        D. lòng trắng trứng

Câu 2: Nhựa PET là poli(etylen-terephtalat) là một loại nhựa nhiệt dẻo được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng của axit terephtalic với

A. ancol etylic.       B. etylen.        C. etylen glycol       D. acrilonitrin.

Câu 3: Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại Cu?

A. HCI.        B. HNO3 loãng.       C. H2SO4 loãng.       D. KOH.

Câu 4: Cho dãy các ion: Fe2+, Ni2+, Cu2+, Mg2+. Ion có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là:

A. Cu2+.       B. Fe2+.       C. Mg2+.       D. Ni2+.

Câu 5: Kim loại cứng nhất có thể cắt được kính là

A. Ag.        B. W       C. Cr.        D. Pb.

Câu 6: Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch HCl?

A. Cu.       B. Fe.       C. K        D. Na.

Câu 7: Thủy phân chất nào sau đây trong dung dịch kiềm thu được hai sản phẩm đều tráng bạc được ?

A. Vinyl axetat       B. Vinyl fomat       C. Saccarozơ       D. Etyl fomat

Câu 8: Công thức của axit stearic là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 - Sở GDĐT Bến Tre

A. C17H33COOH        B. C17H35COOH       C. C15H31COOH       D. CH3COOH

Câu 9: X thuộc loại polisaccarit, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật. Trong công nghiệp X là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói. Đun nóng X trong dung dịch H2SO4 đặc 70% thu được chất Y. Tên gọi của X và Y lần lượt là

A. xenlulozơ và saccarozơ.       B. saccarozơ và glucozơ.

C. tinh bột và glucozơ       D. xenlulozơ và glucozơ

Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Glucozơ và fructozơ đều là monosaccarit.

B. Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.

C. Metyl acrylat, tripanmitin và tristearin đều là este.

D. Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)2C3H5 ở trạng thái rắn.

(Xem giải) Câu 11: Khi làm thí nghiệm kim loại với HNO3 đặc, nóng thường sinh ra khi màu nâu, độc. Để hạn chế tốt nhất khí độc thoát ra, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?

A. Xút       B. Muối ăn.       C. Giấm ăn.        D. Cồn.

Câu 12: Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học ?

A. Cắt miếng sắt tây (sắt trang thiếc), để trong không khí ẩm.

B. Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào dung dịch NaCl.

C. Nhúng thanh Zn vào dung dịch H2SO4 loãng

D. Nhúng thanh Zn vào dung dịch CuSO4

(Xem giải) Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no, đơn chức, mạch hở cần vừa đủ a mol O2, thu được a mol H2O. Mặt khác, cho 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 13,6        B. 16,4       C. 6,8        D. 10,2

Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Phân tử lysin có hai nguyên tử nitơ       B. PVC được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

C. Phân tử Gly-Ala có ba nguyên tử oxi       D. Alanin là chất lỏng tan nhiều trong nước.

(Xem giải) Câu 15: Cho hỗn hợp Al, Fe và Ag vào dung dịch CuCl2, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp ba kim loại là

A. Fe, Cu và Ag        B. AI, Cu và Ag       C. Al, Fe và Cu       D. Al, Fe và Ag

(Xem giải) Câu 16: Khử hoàn toàn a gam Fe2O3 bằng CO dư, thu được Fe. Hòa tan hết Fe trong dung dịch HCl dư, thu được 0,896 lít khí H2 (đktc). Giá trị của a là

A. 3,2       B. 6,4       C. 12,8       D. 1,6.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Kiến An - Hải Phòng (Lần 2 - Mã 270)

Câu 17: Chất không tác dụng được với dung dịch HCl là

A. Gly-Gly.       B. CIH3NCH2COOH.       C. (CH3)2NH.       D. C6H5NH2

(Xem giải) Câu 18: Cho các phát biểu
a. Trong tơ tằm có các gốc α-amino axit.
b. Dung dịch lysin làm quì tím hóa xanh.
c. Hiện tượng riêu cua nổi lên khi nấu canh cua là do sự đông tụ protein.
d.Trong phân tử peptit (mạch hở) có chứa nhóm NH2 và COOH.
Số phát biểu đúng là

A. 1       B. 3        C. 2        D. 4

(Xem giải) Câu 19: Cho a gam glucozơ tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 3,24 gam Ag. Nếu hidro hóa hoàn toàn a gam glucozơ thì thu được tối đa bao nhiêu gam sobitol?

A. 5,46        B. 2,76       C. 2,70        D. 2,73.

(Xem giải) Câu 20: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Điện phân MgCl2 nóng chảy.
(b) Điện phân dung dịch CuSO4.
(c) Cho bột Cu vào dung dịch FeCl3 dư
(d) Dẫn khí H2 dư đi qua bột PbO nung nóng.
(e) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 dư.
Sau khi các phản ứng kết thúc, các thí nghiệm thu được kim loại là

A. (a), (b) và (e)     B. (a), (b) và (d)     C. (a), (d) và (e)     D. (a), (b) và (c)

(Xem giải) Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 3,08 mol O2, thu được CO2 và 2 mol H2O. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 120 ml dung dịch NaOH 1M thu được glixerol và a gam muối. Giá trị của a là

A. 35,36       B.28,00       C. 48,56       D. 36,40

(Xem giải) Câu 22: Thực hiện các thí nghiệm sau
a. Đun nóng xenlulozơ trong hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc
b. Đun nóng nhẹ nước ép của quả nho chín với dung dịch AgNO3/NH3
c. Nhỏ vài giọt nước Br2 vào dung dịch phenylamin.
d. Đun nóng dung dịch saccarozơ với dung dịch NaOH.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 4        B. 2       C. 1       D. 3

Câu 23: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn, thu được khí H2 ở anot.

B. Để hợp kim Fe-Sn ngoài không khí ẩm thì kim loại Sn bị ăn mòn điện hóa học.

C. Dùng dung dịch Fe2(SO4)3 dư có thể tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag Cu, Fe.

D. Các kim loại Mg, Fe, Cu đều có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử CO

(Xem giải) Câu 24: Hỗn hợp X gồm 2,4 gam Mg và 1,08 gam Al. Cho X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 3,48 gam. Khối lượng muối thu được sau phản ứng

Bạn đã xem chưa:  [2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (05/20)

A. 26,52.       B. 23,32       C. 25,88        D. 26,40.

(Xem giải) Câu 25: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C9H17O4N, trong phân tử chứa hai loại nhóm chức. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm muối đinatri glutamat và ancol. Số công thức cấu tạo của X là

A. 4.       B. 5        C. 6        D. 7.

(Xem giải) Câu 26: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho bột (Fe và Zn) vào dung dịch HNO3 đặc nguội vừa đủ thu được NO2 (sản phẩm khử duy nhất).
(b) Cho hỗn hợp bột Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1:1) vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ.
(c) Cho 1 mol Fe vào dung dịch chứa 3 mol AgNO3
(d) Cho 1 mol Ba tác dụng với dung dịch chứa 2 mol HCl và 1 mol Na2SO4
(e) Điện phân dung dịch chứa 0,05 mol CuSO4 và 0,2 mol NaCl (điện cực trơ, có màng ngăn) với I = 2A trong thời gian 7720s.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai chất tan là

A. 2.       B. 1.       C. 3        D. 4

(Xem giải) Câu 27: Hòa tan hoàn toàn m gam X gồm Fe và Cu trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư, thì có 63 gam HNO3 phản ứng, thu được khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Mặt khác, cho m gam X tác lụng với oxi, thu được 12,6 gam chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư, thì có 39,2 gam H2SO4 phản ứng, thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Thành phần % khối lượng của Fe trong X có giá trị gần nhất với

A. 50%.        B. 55%.       C. 75%.       D. 65%

(Xem giải) Câu 28: Thủy phân 1 mol peptit X mạch hở (tạo từ một aminoaxit H2NCnH2nCOOH) trong dung dịch NaOH dư được a gam muối, nếu thủy phân 1 mol X trong dung dịch HCl dư được (a + 43,5) gam muối. Hỗn hợp E gồm X và Y (CmH2m+2O6N2). Đốt cháy 0,3 mol E cần dùng 2,3 mol O2 thu được N2, CO2 và 2 mol H2O. Nếu cho 0,3 mol E phản ứng hết với dung dịch NaOH thu được một ancol đơn chức, một amin đơn chức bậc hai và hỗn hợp T gồm hai muối có số nguyên tử Cacbon khác nhau (trong đó có 1 muối của axit cacboxylic đa chức). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính % khối lượng muối aminoaxit trong T.

A. 83,5%.       B. 72,3%.       C. 82,1%.         D. 79,7%.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!