[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Tiên Lữ – Hưng Yên (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41D 42B 43B 44B 45D 46A 47C 48C 49B 50B
51C 52C 53D 54B 55A 56B 57D 58B 59C 60D
61A 62C 63D 64B 65D 66? 67A 68C 69C 70C
71D 72D 73B 74B 75B 76A 77B 78D 79C 80C

Câu 41. Cacbohiđrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường?

A. Glucozơ.         B. Xenlulozơ.         C. Fructozơ.          D. Saccarozơ.

Câu 42. Cho các kim loại sau: Li, Na, Mg, Ca và Ba. Số kim loại có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là

A. 1.         B. 3.         C. 2.         D. 4.

Câu 43. Đun nóng 100 gam dung dịch glucozơ 18% với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 16,2.         B. 21,6.         C. 10,8.         D. 32,4.

Câu 44. Loại tơ nào sau đây đốt cháy chỉ thu được CO2 và H2O?

A. Tơ olon.         B. Sợi bông.         C. Tơ nilon-6,6.         D. Tơ tằm.

Câu 45. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

A. Cu.         B. Ag.         C. Au.         D. Hg.

Câu 46. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Điện phân dung dịch CuSO4 thu được Cu.

B. Đốt lá sắt trong khí Cl2 xảy ra ăn mòn điện hóa.

C. Thanh Zn nhúng trong dung dịch CuSO4 không xảy ra ăn mòn điện hóa.

D. Trong các phản ứng, kim loại thể hiện tính khử, nó bị khử thành ion dương.

Câu 47. Trong điều kiện thường, chất ở trạng thái khí là

A. Etanol.         B. Glyxin.         C. Metylamin.         D. Anilin.

Câu 48. Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 4,48.         B. 3,36.         C. 2,24.         D. 1,12.

Câu 49. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng

A. Este hóa.         B. Xà phòng hóa.         C. Tráng gương.         D. Trùng ngưng.

Câu 50. Công thức hóa học của alanin là

A. C6H5NH2.         B. NH2CH(CH3)COOH.         C. NH2CH2COOH.         D. NH2CH2CH2COOH.

(Xem giải) Câu 51. Khối lượng phân tử của polistiren là 36400 đvC. Số mắt xích của polime trên là

A. 674.         B. 320.         C. 350.         D. 535.

Câu 52. Hóa chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng toàn phần

A. HCl.         B. Ca(OH)2.         C. Na2CO3.         D. NaCl.

Câu 53. Để khử mùi tanh của cá (gây ra bởi một số amin) ta có thể rửa cá với

A. Nước.         B. Nước muối.         C. Cồn.         D. Giấm.

Câu 54. Khi để lâu ngày trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp bên trong sẽ xảy ra quá trình

A. Sn bị ăn mòn điện hóa.         B. Fe bị ăn mòn điện hóa.

C. Fe bị ăn mòn hóa học.         D. Sn bị ăn mòn hóa học.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 3 - Đợt 1)

Câu 55. Chất không bị thủy phân trong môi trường axit là

A. Glucozơ.         B. Saccarozơ.         C. Xenlulozơ.         D. Tinh bột.

Câu 56. Có các dung dịch riêng biệt không dán nhãn: NH4Cl, AlCl3, FeCl3, (NH4)2SO4. Dùng dung dịch nào sau đây có thể phân biệt được các dung dịch trên?

A. NaOH.         B. Ba(OH)2.         C. NaHSO4.         D. BaCl2.

(Xem giải) Câu 57. Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 12,3.         B. 8,2.         C. 15,0.         D. 10,2.

(Xem giải) Câu 58. Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2, 0,56 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H2N-CH2-COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. H2N-CH2-COO-C3H7.         B. H2N-CH2-COO-CH3.

C. H2N-CH2- CH2-COOH.         D. H2N-CH2-COO-C2H5

Câu 59. Cho các kim loại: Na, K, Mg, Ba, Ca, Al, Fe. Số kim loại có khả năng tác dụng với nước để tạo dung dịch kiềm mạnh là

A. 5.         B. 3.         C. 4.         D. 2.

(Xem giải) Câu 60. Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 3,425.         B. 4,725.         C. 2,550.         D. 3,825.

Câu 61. Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. Fe3+.         B. Cu2+.         C. Fe2+.         D. Al3+.

Câu 62. Protein tham gia phản ứng màu biurê tạo ra sản phẩm có màu

A. Trắng.         B. Đỏ.         C. Tím.         D. Vàng.

(Xem giải) Câu 63. Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam este no đơn chức mạch hở X, thu được 3,36 lít CO2 (đktc). Số cấu tạo của este X là

A. 3.         B. 1.         C. 4.         D. 2.

(Xem giải) Câu 64. Hòa tan hoàn toàn 9,4 gam K2O vào 70,6 gam H2O, thu được dung dịch KOH có nồng độ x%. Giá trị của x là

A. 16.         B. 14.         C. 22.         D. 18.

Câu 65. Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?

A. Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2.         B. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.

C. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu.         D. Cu + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2.

(Xem giải) Câu 66. Cho các phát biểu sau:
(a) Số nguyên tử hiđro trong phân tử amino axit đều là số lẻ.
(b) Có 4 amin ở thể khí ở điều kiện thường.
(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam.
(d) Khi thủy phân hoàn toàn chất béo trong dung dịch NaOH chỉ thu được một muối duy nhất.
(e) Khi đun nóng este trong dung dịch kiềm dư luôn thu được muối và ancol.
(g) Hầu hết các polime đều bền vững với nhiệt, cách điện tốt, tan tốt trong các dung môi hữu cơ.
Số phát biểu đúng là

A. 5.         B. 3.         C. 6.         D. 4.

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN của sở GDĐT Hưng Yên (Lần 1)

(Xem giải) Câu 67. Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là:

A. 7,312 gam       B. 7,512 gam       C. 7,412 gam       D. 7,612 gam

(Xem giải) Câu 68. Cho 50,0 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Cu và Mg vào dung dịch HCl loãng dư, sau phản ứng được 2,24 lít H2 (đktc) và còn lại 18,0 gam chất rắn không tan. Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong X là

A. 59,2%.         B. 25,92%.         C. 46,4%.         D. 52,9%.

Câu 69. Có 5 dung dịch NH3, HCl, NH4Cl, Na2CO3, CH3COOH cùng nồng độ được đánh ngẫu nhiên là A, B, C, D, E. Giá trị pH và khả năng dẫn điện của dung dịch theo bảng sau

Dung dịch A B C D E
pH 5,25 11,53 3,01 1,25 11,0
Dẫn điện Tốt Tốt Kém Tốt Kém

Các dung dịch A, B, C, D, E lần lượt là

A. NH4Cl, NH3, CH3COOH, HCl, Na2CO3.         B. CH3COOH, NH3, NH4Cl, HCl, Na2CO3.

C. NH4Cl, Na2CO3, CH3COOH, HCl, NH3.         D. Na2CO3, HCl, NH3, NH4Cl, CH3COOH.

(Xem giải) Câu 70. Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp hai muối CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, cho đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở hai điện cực thì dừng lại. Dung dịch sau điện phân hòa tan vừa đủ 0,32 gam CuO và anot của bình điện phân có 89,6 ml khí thoát ra (đktc). Giá trị của m là

A. 0,960.         B. 1,294.         C. 1,194.          D. 1,094.

(Xem giải) Câu 71. Hòa tan hết 3,264 gam hỗn hợp X gồm FeS2, FeS, Fe, CuS và Cu trong 600ml dung dịch HNO3 1M đung nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 1,8816 lít (đktc) một chất khí thoát ra. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 5,592 gam kết tủa. Mặt khác, dung dịch Y có thể hòa tan tối đa m gam Fe. Biết trong quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 là NO. Giá trị của m là:

A. 9,760          B. 9,120           C. 11,712           D. 11,256

Câu 72. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm sau:

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Các phản ứng ở thí nghiệm trên đều là phản ứng oxi hóa khử.

B. Cho sản phẩm khí sau thí nghiệm qua CuSO4 khan, CuSO4 có thể chuyển màu xanh.

C. Dùng thí nghiệm trên có thể điều chế Cu từ CuO.

D. Khí thoát ra khỏi ống thủy tinh luôn được hấp thụ hết bằng dung dịch H2SO4 đặc, dư.

(Xem giải) Câu 73. Đốt cháy hoàn toàn 14,24 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 34,72 gam. Mặt khác đun nóng 14,24 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol kế tiếp và hỗn hợp Z chứa 2 muối của 2 axit cacboxylic kế tiếp, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là

A. 0,6         B. 1,25            C. 1,20           D. 1,50

(Xem giải) Câu 74. Nhỏ rất từ từ dung dịch HCl vào dung dịch chứa a mol KOH, b mol NaOH và c mol K2CO3. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau

Bạn đã xem chưa:  [2019] Khảo sát chất lượng giữa kỳ II - Nam Định

Tổng (a + b) có giá trị là

A. 0,3.           B. 0,2.          C. 0,1.           D. 0,4.

(Xem giải) Câu 75. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch BaCl2.
(b) Cho Al2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng dư.
(c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc, nóng dư.
(d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3.
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được chất rắn là

A. 2.         B. 3.         C. 1.         D. 4.

(Xem giải) Câu 76. Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) và (H2N)2C5H9COOH (lysin) vào 400 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng vừa đủ với 800 ml dung dịch NaOH 1M. Số mol lysin trong hỗn hợp là

A. 0,2          B. 0,25          C. 0,1          D. 0,15

(Xem giải) Câu 77. Hỗn hợp M gồm axit cacbonxylic X và este Y (đều đơn chức và cùng số nguyên tử cacbon). Cho m gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH, sinh ra 18,4 gam hỗn hợp hai muối. Mặt khác, cũng cho m gam M trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đung nóng kết thúc phản ứng thu được 32,4 gam Ag. Công thức của X và giá trị của m lần lượt là:

A. C2H5COOH và 18,5.         B. CH3COOH và 15,0.

C. C2H3COOH và 18,0.         D. HCOOH và 11,5.

(Xem giải) Câu 78. Cho 81,6 gam hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1 : 2) tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ thu được dung dịch X. Cho m gam Mg vào dung dịch X, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y. Thêm KOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 62 gam chất rắn E. Giá trị m gần nhất với

A. 25,2.         B. 26,5.         C. 29,8.         D. 28,1.

(Xem giải) Câu 79. X là một peptit có 16 mắt xích (được tạo từ các -amino axit no, hở, có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm –COOH). Để đốt cháy m gam X cần dùng 45,696 lít O2. Nếu lấy m gam X cho tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH rồi cô cạn cẩn thận thì thu được hỗn hợp chất rắn Y. Đốt cháy hoàn toàn Y trong bình chứa 12,5 mol không khí, toàn bộ khí sau phản ứng cháy được ngưng tụ hơi nước thì còn lại 271,936 lít hỗn hợp khí Z. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc, trong không khí có 20% thể tích O2 còn lại là N2. Giá trị gần nhất của m là?

A. 46 gam          B. 41 gam         C. 43 gam         D. 38 gam

(Xem giải) Câu 80. Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO4 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa 59,04 gam muối trung hòa và 0,896 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cho dung dịch NaOH dư vào Y thì có 0,44 mol NaOH phản ứng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 63.           B. 18.           C. 73.           D. 20.

1
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
le thanh duong

Câu 72 : Ad xem lại giúp mình với. Trong đáp án Ad giải là D. Nhưng khí H2 sinh ra sẽ có tính khử mạnh , sẽ có phản ứng với axit sunfủic đặc. Vì vậy , axit đặc luôn hấp thụ hết H2 và hơi nước sinh ra. Như vậy đáp án D là đúng. Câu này không có phát biểu sai.Trong khi đề lại hỏi phát biểu sai.

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!