[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Thái Nguyên (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41C 42A 43C 44B 45D 46C 47B 48C 49B 50A
51A 52B 53D 54D 55A 56A 57C 58A 59B 60D
61C 62D 63B 64C 65B 66B 67C 68D 69D 70D
71A 72D 73B 74A 75D 76A 77C 78C 79C 80B

Câu 41. Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất?

A. Ag.          B. Al.          C. Cr.          D. Fe.

Câu 42. Tên gọi của C2H5NH2 là

A. etylamin.          B. metylamin.          C. đimetylamin.          D. Propylamin.

Câu 43. Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?

A. Cho Fe vào dung dịch MgCl2.          B. Cho K vào dung dịch Mg(NO3)2.

C. Điện phân nóng chảy MgCl2.          D. Điện phân dung dịch MgSO4.

Câu 44. Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên

A. Polipropilen.          B. Tinh bột.          C. Polistiren.          D. Polietilen.

Câu 45. Cho các kim loại sau: Al, Cu, Au, Ag. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong các kim loại này là

A. Au.          B. Al.          C. Cu.          D. Ag.

Câu 46. Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại khỏi sự ăn mòn?

A. Tráng Sn lên bề mặt sắt.          B. Tráng Zn lên bề mặt sắt.

C. Gắn Cu với kim loại sắt.          D. Phủ lớp sơn lên bề mặt sắt.

Câu 47. Cho dãy các kim loại: Al, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng là

A. 4.          B. 2.          C. 3.          D. 1.

Câu 48. Chất có phản ứng màu biurê là

A. tinh bột.          B. chất béo.          C. protein.          D. saccarozơ.

Câu 49. Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch

A. NaNO3.          B. CaCl2.          C. KCl.          D. NaCl.

Câu 50. Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là

A. C2H5COOC2H5.          B. C2H5COOCH3.          C. CH3COOCH3.          D. HCOOC2H5.

Câu 51. Chất thuộc loại đisaccarit là

A. Saccarozơ.          B. Glucozơ.          C. Fructozơ.          D. Xenlulozơ.

Câu 52. Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thủy luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?

A. Ca.          B. Fe.          C. Na.          D. Ag.

Câu 53. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. Tính oxi hóa.          B. Tính bazơ.          C. Tính axit.          D. Tính khử.

Câu 54. Số este có công thức phân tử C4H8O2 là

A. 3.          B. 5.          C. 2.          D. 4.

(Xem giải) Câu 55. Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hoà hỗn hợp X cần 700 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là

A. 87,5%.          B. 90,0%.          C. 80,5%.          D. 75,8%.

(Xem giải) Câu 56. Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu được 2 lít dung dịch X. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) rồi đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được 7,0 gam kết tủa. Giá trị của a, m tương ứng là:

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN của sở GDĐT Bắc Giang (Lần 3)

A. 0,08 và 4,8.        B. 0,04 và 4,8.       C. 0,07 và 3,2.        D. 0,14 và 2,4.

(Xem giải) Câu 57. Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 4,725.         B. 3,425.         C. 3,825.          D. 2,550.

(Xem giải) Câu 58. Có bao nhiêu tripeptit mạch hở khác loại khi thủy phân hoàn toàn thu được 3 amino axit: glyxin, alanin và valin?

A. 6.         B. 4.         C. 7.         D. 8.

(Xem giải) Câu 59. Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol H2SO4. Khối lượng Fe tối đa phản ứng được với X là (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5)

A. 3,36.         B. 5,60.         C. 4,48.         D. 2,40.

(Xem giải) Câu 60. Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí clo, thu được hỗn hợp rắn X. Cho H2O vào X, thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y không phản ứng với chất nào sau đây?

A. NaOH.         B. Cl2.         C. AgNO3.         D. Cu.

Câu 61. Cho các cặp oxi hóa khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu. Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Fe2+ oxi hóa được Cu thành Cu2+.         B. Cu2+ oxi hóa được Fe2+ thành Fe3+.

C. Fe3+ oxi hóa được Cu thành Cu2+.         D. Cu khử được Fe3+ thành Fe.

(Xem giải) Câu 62. Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là

A. 57,12.         B. 53,16.         C. 60,36.         D. 54,84.

(Xem giải) Câu 63. Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân là

A. 2,240.         B. 1,792.         C. 2,912.         D. 1,344.

(Xem giải) Câu 64. Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại poliamit?

A. 3.         B. 1.         C. 2.         D. 4.

(Xem giải) Câu 65. Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,04M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được dung dịch chứa 5 gam muối. Công thức của X là

A. (NH2)2C4H7-COOH.         B. NH2-C3H6COOH.         C. NH2-C3H5(COOH)2.         D. NH2-C2H4COOH.

(Xem giải) Câu 66. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế chất lỏng Y từ dung dịch X dưới đây

Biết dung dịch có chứa 3,0 gam axit CH3COOH với 2,76 gam C2H5OH, có H2SO4 đặc làm chất xúc tác, thu được 2,2 gam chất lỏng Y. Hiệu suất của phản ứng tạo thành Y là

A. 41,66%.         B. 50,00%.         C. 20,75%.         D. 25,00%.

(Xem giải) Câu 67. Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Lý Thái Tổ - Bắc Ninh (Lần 1)

A. 3,67 tấn.         B. 1,10 tấn.         C. 2,20 tấn.         D. 2,97 tấn.

(Xem giải) Câu 68. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch gồm Al2(SO4)3 và AlCl3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên, khối lượng kết tủa cực đại là m gam.

Giá trị của m là

A. 6,99.         B. 8,55.         C. 11,67.         D. 10,11.

(Xem giải) Câu 69. Cho các phát biểu sau:
(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.
(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.
(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.
(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit.
(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.
(f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.
Số phát biểu đúng là

A. 4.         B. 5.         C. 2.         D. 3.

(Xem giải) Câu 70. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho kim loại Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.
(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.
(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 (tỉ lệ mol 1 :1).
(d) Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl3.
(e) Cho hỗn hợp BaO và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.
(g) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối là

A. 3.           B. 5.           C. 2.           D. 4.

(Xem giải) Câu 71. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Sục khí CH3NH2 vào dung dịch CH3COOH.
(b) Đun nóng tinh bột trong dung dịch H2SO4 loãng.
(c) Sục khí H2 vào nồi kín chứa triolein (xúc tác Ni), đun nóng.
(d) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin.
(e) Cho dung dịch HCl vào dung dịch axit glutamic.
(g) Cho dung dịch metyl fomat vào dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là:

A. 6.           B. 3.           C. 4.           D. 5.

(Xem giải) Câu 72. Cho các cặp chất: (a) Na2CO3 và BaCl2; (b) NaCl và Ba(NO3)2; (c) NaOH và H2SO4; (d) H3PO4 và AgNO3. Số cặp chất xảy ra phản ứng trong dung dịch thu được kết tủa là:

A. 3.           B. 4.           C. 2.           D. 1.

(Xem giải) Câu 73. Hỗn hợp X chứa ba este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức được tạo bởi các axit cacboxylic thuần chức. Đốt cháy hết 0,2 mol X cần dùng 0,52 mol O2, thu được 0,48 mol H2O. Đun nóng 24,96 gam X cần dùng 560 ml dung dịch NaOH 0,75M thu được hỗn hợp Y chứa các ancol có tổng khối lượng 13,38 gam và hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là

A. 0,8.         B. 1,4.         C. 0,6.         D. 1,2.

(Xem giải) Câu 74. Cho các phát biểu sau:
(a) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, thu được khí H2 ở catot.
(b) Dùng khí CO dư khử CuO nung nóng, thu được kim loại Cu.
(c) Để hợp kim Fe-Ni ngoài không khí ẩm thì kim loại Ni bị ăn mòn điện hóa học.
(d) Dùng dung dịch Fe2(SO4)3 dư có thể tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag và Cu.
(e) Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 2 muối.
Số phát biểu đúng là:

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Khuyến - Hồ Chí Minh (Lần 2)

A. 3.         B. 5.         C. 4.         D. 2.

(Xem giải) Câu 75. Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO4 1M. Sau phản ứng, thu được dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa và 896 ml NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Y phản ứng vừa đủ với 0,44 mol NaOH. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 63.          B. 18.          C. 20.          D. 73.

Câu 76. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
T Quỳ tím Chuyển màu xanh
Y AgNO3/NH3 Kết tủa Ag sáng
X, Y Cu(OH)2 Dung dịch xanh lam
Z Nước brom Kết tủa trắng

X, Y, Z, T lần lượt là

A. Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin.       B. Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin.

C. Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin.       D. Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ.

(Xem giải) Câu 77. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.
(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.
(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng.
(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.
(e) Nhiệt phân AgNO3.
(g) Điện phân Al2O3 nóng chảy.
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 5.         B. 4.         C. 3.         D. 2.

(Xem giải) Câu 78. X là amino axit có công thức H2NCnH2nCOOH, Y là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X và Y tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M, thu được m gam muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần 25,2 lít khí O2 (đktc), thu được N2, Na2CO3 và 50,75 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Z là

A. 29,10 gam.       B. 16,10 gam.       C. 12,30 gam.       D. 14,55 gam.

(Xem giải) Câu 79. Hòa tan hết 28,16 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và NaNO3, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,285 mol NaOH, thu được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Nếu cho Z tác dụng với BaCl2 dư thì thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Mg trong X là

A. 29,83%.          B. 38,35%.          C. 34,09%.          D. 25,57%.

(Xem giải) Câu 80. Cho X; Y; Z là 3 peptit mạch hở (phân tử có số nguyên tử cacbon tương ứng là 8; 9; 11; Z có nhiều hơn Y một liên kết peptit); T là este no, đơn chức, mạch hở. Chia 249,56 gam hỗn hợp E gồm X; Y; Z; T thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu được a mol CO2 và (a – 0,11) mol H2O. Thủy phân hoàn toàn phần hai bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol etylic và 133,18 gam hỗn hợp G (gồm bốn muối của Gly; Ala; Val và axit cacboxylic). Đốt cháy hoàn toàn G, cần vừa đủ 3,385 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y trong E là:

A. 1,61%.          B. 4,17%.          C. 3,21%.          D. 2,08%.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!