Neo Pentan

Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp hai muối CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, cho đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở hai điện cực thì dừng lại. Dung dịch sau điện phân hòa tan vừa đủ 0,32 gam CuO và anot của bình điện phân có 89,6 ml khí thoát ra (đktc). Giá trị của m là

A. 0,960.         B. 1,294.         C. 1,194.          D. 1,094.

Neo Pentan chọn trả lời