[2020] Khảo sát chất lượng Chuyên Thái Bình (Lần 3)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1C 2B 3C 4D 5B 6C 7A 8B 9A 10C
11B 12C 13A 14A 15B 16A 17D 18A 19A 20D
21C 22D 23D 24B 25A 26A 27C 28C 29B 30D
31D 32D 33D 34C 35B 36A 37B 38A 39B 40B

(Xem giải) Câu 1: Có các quá trình sau:
1) Điện phân NaOH nóng chảy      2) Điện phân dung dịch NaOH có màng ngăn.
3) Điện phân NaCl nóng chảy.       4) Cho NaOH tác dụng với dung dịch HCl.
Các quá trình mà ion Na+ bị khử thành Na là

A. (1), (2), (4).       B. (1), (2).       C. (1), (3)       D. (3), (4).

Câu 2: Ở nhiệt độ cao, CuO không phản ứng được với

A. Al.       B. Ag.       C. H2.       D. CO.

(Xem giải) Câu 3: Khi cho 13,95 gam anilin tác dụng hoàn toàn với 0,2 lít dung dịch HCl 1M thì khối lượng của muối phenylamoni clorua thu được là

A. 25,9 gam.       B. 20,25 gam.       C. 19,425 gam.       D. 27,15 gam.

Câu 4: C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân là este đơn chức?

A. 5.       B. 3.       C. 6.       D. 4.

Câu 5: Kim loại M nóng đỏ cháy mạnh trong khí Clo tạo ra khỏi màu nâu. Kim loại M là

A. Al.       B. Fe.       C. Na.       D. Cu.

(Xem giải) Câu 6: Điện phân nóng chảy một oxit kim loại thu được 10,8 gam kim loại ở catot và 6,72 lít khí (đktc) ở anot. Công thức của oxit trên là:.

A. CaO.       B. Na2O.       C. Al2O3.       D. Fe2O3.

(Xem giải) Câu 7: Cho 8,8 gam hai kim loại thuộc nhóm IIA ở hai chu kì liên tiếp tác dụng với HCl dư, thu được 6,72 lít H2 (đktc). Hai kim loại đó là:

A. Mg và Ca       B. Mg và Zn       C. Ca và Ba       D. Be và Mg

(Xem giải) Câu 8: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là

A. 360 gam.       B. 270 gam       C. 250 gam.       D. 300 gam.

Câu 9: Khí metylamin không tác dụng với chất nào sau đây?

A. dung dịch NaOH       B. giấy quỳ tím ẩm.

C. dung dịch muối FeCl3.       D. dung dịch phenylamoni clorua

Câu 10: Chất phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư, đun nóng tạo ra Ag là

A. axit axetic.       B. ancol etylic.        C. Glucozơ.       D. glixerol.

Câu 11: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH?

A. Ba(NO3)2.       B. CO2.       C. KCl.       D. NaNO3.

Câu 12: Sự phá hủy vật bằng thép trong không khí ẩm chủ yếu xảy ra:

A. sự khử kim loại sắt.       B. sự ăn mòn hóa học

C. sự ăn mòn điện hóa học.       D. sự oxi hóa Fe trên điện cực catot.

Câu 13: Polistiren là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome nào sau đây?

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Đặng Thúc Hứa - Nghệ An

A. C6H5CH=CH2.         B. CH2=CH-CH=CH2.        C. CH2=CHCl.         D. CH2=CH2.

Câu 14: Để điều chế Na người ta dùng phương pháp nào sau đây?

A. Điện phân NaCl nóng chảy.       B. Nhiệt phân NaNO3.

C. Cho K phản ứng với dung dịch NaCl.       D. Điện phân dung dịch NaCl.

Câu 15: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH?

A. KOH.       B. Al(OH)3.       C. Fe(OH)2.       D. Mg(OH)2.

(Xem giải) Câu 16: Cho hỗn hợp A gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch CuCl2. Khuấy đều hỗn hợp, lọc rửa kết tủa thu được dung dịch B và chất rắn C. Thêm vào B một lượng dư dung dịch NaOH loãng, lọc rửa kết tủa tạo thành. Nung kết tủa ở nhiệt độ cao trong không khí thu được chất rắn D gồm hai oxit kim loại. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Hai oxit đó là

A. Fe2O3, CuO.       B. Al2O3, Fe3O4.       C. Al2O3, Fe2O3.       D. Al2O3, CuO.

Câu 17: Kim loại Al tan được trong

A. Dung dịch NH3.       B. Dung dịch NaCl.

C. Dung dịch H2SO4 đặc nguội.       D. Dung dịch NaOH.

(Xem giải) Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no, đơn chức thì thể tích khí CO2 sinh ra bằng thể tích khí O2 phản ứng ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất. Tên gọi của este đem đốt là

A. Metyl fomat.       B. Etyl axetat.       C. Metyl axetat.       D. Propyl fomat.

Câu 19: Cho quỳ tím vào dung dịch axit glutamic, quỳ tím chuyển sang màu

A. Đỏ.       B. Đỏ sau đó mất màu.       C. Mất màu.       D. Xanh.

Câu 20: So sánh độ dẫn điện của hai dây dẫn bằng đồng tinh khiết, có tiết diện bằng nhau. Dây thứ nhất chỉ có 1 sợi, dây thứ hai gồm một bó hàng trăm sợi nhỏ. Độ dẫn điện của hai dây dẫn là:

A. Dây thứ hai đẫn điện kém dây thứ nhất.       B. bằng nhau

C. không so sánh được.       D. Dây thứ hai đẫn điện tốt hơn dây thứ nhất.

(Xem giải) Câu 21: Để phân biệt các chất rắn đựng trong các ống nghiệm riêng biệt Al, Al2O3, Mg có thể dùng

A. Cu(OH)2.        B. dung dịch H2SO4       C. dung dịch KOH       D. dung dịch HCI

Câu 22: Cho một pollime có tên là polivinyl axetat (P.V.A). Polime trên là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome nào sau đây?

A. C2H5COOCH3.     B. C2H5COOCH=CH2.     C. CH2=CH-COOCH3.     D. CH3COOCH=CH2.

Câu 23: Trong thí nghiệm điều chế metan, người ta sử dụng các hóa chất là CH3COONa, NaOH, CaO. Vai trò của CaO trong thí nghiệm này là gì?

A. Là chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng.       B. Là chất hút ẩm.

C. Là chất tham gia phản ứng        D. Là chất bảo vệ ống nghiệm, tránh bị nóng chảy.

Câu 24: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm (ở nhiệt độ phòng)?

A. Glixerol và etilenglycol.       B. Lòng trắng trứng và hồ tinh bột.

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN trường Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa (Lần 1)

C. Glucozơ va Fructozơ.       D. Saccarozơ và fructozơ.

(Xem giải) Câu 25: Hoà tan hết 8,4 gam bột sắt trong dung dịch axit sunfuric loãng thu được dung dịch X. Cho 1,12 lít khí clo (đktc) qua dung dịch X, rồi cho tiếp NaOH dư vào, lọc lấy kết tủa, rửa sạch, đem nung trong điều kiện không có không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 11,6 gam.        B. 19,6 gam.       C. 10,8 gam.       D. 12 gam.

(Xem giải) Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 1,568 lít khí CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc hai của hai amin đó là

A. 4.       B. 3.       C. 6.       D. 5.

(Xem giải) Câu 27: Cho m gam glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng, tạo ra 43,2 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng vừa hết với 8 gam Br2 trong dung dịch. Số mol glucozơ và fructozơ trong hỗn hợp này lần lượt là

A. 0,05 mol và 0,35 mol.       B. 0,1 mol và 0,15 mol.

C. 0,05 mol va 0,15 mol.        D. 0,2 mol va 0,2 mol.

(Xem giải) Câu 28: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) MnO2 tác dụng với dung dịch HCl.
(2) Nhiệt phân KClO3.
(3) Nung hỗn hợp CH3COONa + NaOH/CaO
(4) Nhiệt phân NaNO3.
Các thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí gây ô nhiễm môi trường là:

A. (1) và (4).        B. (1) và (2).       C. (1) và (3).         D. (2) và (3).

(Xem giải) Câu 29: Hợp chất hữu cơ X đơn chức chứa (chứa C, H, O) không tác dụng với Na, nhưng tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2. Khi đốt cháy 1 mol X thu được 7 mol CO2. Công thức cấu tạo của X là

A. C2H5COOC4H9.       B. HCOOC6H5.       C. C6H5COOH.       D. C3H7COOC3H7.

(Xem giải) Câu 30: Cho 2,91 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu, Al tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,12 lít khí NO ở đktc (không còn sản phẩm khử khác) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được lượng kết tủa lớn nhất là m gam. Giá trị của m là

A. 4,32.       B. 6,31.       C. 3,76.        D. 5,46.

(Xem giải) Câu 31: Hoà tan hoàn toàn 24,3 gam Al vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và N2O có tỷ khối hơi so với H2 là 20,25 (không còn sản phẩm khử khác). Giá trị của V là

A. 2,24       B. 11,2.        C. 6,72.        D. 8,96

(Xem giải) Câu 32: Hoà tan 11,2 gam bột Fe bằng dung dịch HNO3 loãng, sau khi kết thúc phản ứng thu được V lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất (ở đktc), dung dịch X và còn lại 2,8 gam Fe không tan. Khối lượng muối trong dung dịch X là

A. 54,0 gam.       B. 36,3 gam.        C. 18,5 gam.       D. 27,0 gam.

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi giữa kỳ 1 của sở GDĐT Bắc Ninh

Câu 33: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

A. Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây, cũng có trong cơ thể người và động vật

B. Glucozơ là chất rắn kết tinh, không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt

C. Glucozơ có nhiều trong quả nho chín nên còn gọi là đường nho.

D. Trong máu người có một lượng nhỏ glucozơ không đổi là 1%.

(Xem giải) Câu 34: Cho sơ đồ biến hóa sau: C4H6O2 (X1) –O2–> C4H6O4 (X2) –Y1/H2SO4–> C7H12O4 (X3) –Y2/H2SO4–> C10H18O4 (X4) — H2O/H2SO4–> X2 + Y1 + Y2. Biết X1 là anđêhit đa chức mạch thẳng; Y2 là ancol bậc 2. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. X4 là este no, 2 chức, mạch hở.       B. X2 có tên là axit butanđioic.

C. X3 chứa 2 chức este trong phân tử.       D. X1 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

(Xem giải) Câu 35: Số tripeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp các α-amino axit glyxin, alanin, phenylalanin (C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH) và valin mà mỗi phân tử đều chứa 3 gốc amino axit khác nhau là:

A. 18.       B. 24.       C. 6.        D. 12.

(Xem giải) Câu 36: Khi xà phòng hoá một triglyxerit thu được glixerol và muối của các axit stearic, oleic, panmitic. Số CTCT có thể có của triglyxerit là:

A. 3.       B. 4.       C. 6.        D. 15.

(Xem giải) Câu 37: Hợp chất hữu cơ thơm X có công thức CxHyO2 chứa 6,45% H về khối lượng. Khi cho cùng một số mol X tác dụng với Na và NaOH thì số mol hidro bay ra bằng số mol NaOH phản ứng. Số đồng phân X thỏa điều kiện trên là

A. 4.        B. 3.       C. 1.       D. 2.

(Xem giải) Câu 38: Sục CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và NaOH ta thu được kết quả sau:

Số mol khí CO2 Kết quả
a Kết tủa bắt đầu cực đại là 0,1 mol
a + 0,5 Kết tủa bắt đầu bị hòa tan
x (Với x > a + 0,5) 0,06 mol kết tủa

Giá trị của x là

A. 0,64 mol        B. 0,58 mol       C. 0,68 mol       D. 0,62 mol

(Xem giải) Câu 39: Hỗn hợp X gồm hexametylenđiamin, axit glutamic, tripeptit Glu-Glu-Glu và α-amino axit Y (CnH2n+1O2N). Lấy 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,3 mol HCl hoặc dung dịch chứa 0,26 mol NaOH. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, thu được a mol hỗn hợp Z gồm CO2, H2O và N2. Dẫn a mol Z qua nước vôi trong lấy dư, thu được 96,0 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 2,06.           B. 2,16.           C. 2,36.           D. 2,26.

(Xem giải) Câu 40: Cho 28,7 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Cu và Fe(NO3)3 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,34 mol H2SO4 (loãng), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N và dung dịch Y chỉ chứa hai muối là FeSO4 và CuSO4. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị m là

A. 53,28.       B. 53,20.       C. 53,60.         D. 53,12.

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Quang Duc

Em cảm ơn thầy ạ

dohuyhoa

câu 23, CaO là chất hút ẩm chứ thầy

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!