[2020] Thi thử THPT trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc (Lần 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41B 42C 43A 44D 45C 46B 47D 48C 49D 50D
51C 52B 53D 54B 55D 56C 57A 58D 59A 60B
61C 62B 63B 64B 65B 66A 67D 68A 69C 70D
71A 72A 73C 74D 75B 76A 77A 78C 79C 80A

(Xem giải) Câu 41: Hòa tan hết m gam hỗn hợp rắn A gồm Cu, Fe3O4 và Fe(NO3)3 trong dung dịch chứa 0,24 mol H2SO4 loãng, đun nóng. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất; đktc). Nhúng thanh Mg vào dung dịch X thấy thoát ra 1,792 lít khí H2 (đktc); đồng thời khối lượng thanh Mg tăng 4,08 gam. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị đúng của m gần nhất với :

A. 15.       B. 14.       C. 16.       D. 13.

(Xem giải) Câu 42: Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C8H12O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:
(a) X + 2NaOH → Y + Z +T            (b) X + H2 → E
(c) E + 2NaOH → 2Y + T                (d) Y + HCl → NaCl + F
Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Y là ancol etylic.       B. T có hai đồng phân       C. T là etylen glicol.       D. Z là anđehit axetic.

(Xem giải) Câu 43: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 1,46.       B. 1,64.       C. 1,22.       D. 1,36.

(Xem giải) Câu 44: Cho 12,8 gam kim loại X hóa trị II phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 thu được muối Y. Hòa tan muối Y vào nước để được 400 ml dung dịch Z. Nhúng thanh Zn nặng 13,0 gam vào Z, sau một thời gian thấy kim loại X bám vào thanh Zn và khối lượng thanh Zn lúc này là 12,9 gam, nồng độ ZnCl2 trong dung dịch là 0,25M. Kim loại X và nồng độ mol của muối Y trong dd Z lần lượt là

A. Fe; 0,57M       B. Fe; 0,25M.       C. Cu; 0,25M.       D. Cu; 0,5M.

(Xem giải) Câu 45: Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- và x mol OH-. Dung dịch Y có chứa ClO4-, NO3- và y mol H+; tổng số mol ion âm trong Y là 0,04. Trộn X và Y được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của H2O) là

A. 13.       B. 2.       C. 1.       D. 12.

(Xem giải) Câu 46: 13,35 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch chứa 22,475 gam muối . Nếu đốt 13,35 gam hỗn hợp X thì trong sản phẩm cháy có VCO2/ VH2O bằng

A. 8/13.       B. 26/41.       C. 11/ 17.       D. 5/8.

Câu 47: Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol ?

A. Dầu ôliu.       B. Dầu vừng.       C. Dầu gan cá.       D. Dầu luyn.

Câu 48: Theo nguồn gốc, loại tơ cùng loại với len là

A. visco       B. xenlulozơ axetat.       C. bông       D. capron

(Xem giải) Câu 49: Khử hoàn toàn 37,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng?

A. 12 gam.       B. 16 gam       C. 26 gam.       D. 36 gam.

(Xem giải) Câu 50: Số đồng phân tripeptit có chứa gốc của cả glyxin và alanin là

A. 4.       B. 3.       C. 5.       D. 6.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN chuyên Hùng Vương - Gia Lai (Lần 1)

(Xem giải) Câu 51: Cho sơ đồ các phản ứng sau:
(1) Cu + HNO3 (đặc) → khí X.      (2) KNO3 → khí Y.
(3) NH4Cl + NaOH → khí Z.         (4) CaCO3 → khí T.
Cho lần lượt các khí X, Y, Z, T đi chậm qua bình đựng dung dịch NaOH dư. Số khí bị hấp thu là

A. 1.       B. 4.       C. 2.       D. 3.

Câu 52: Công thức nào sau đây là của xenlulozơ ?

A. [C6H8O2(OH)3]n.       B. [C6H7O2(OH)3]n.       C. [C6H5O2(OH)3]n.       D. [C6H7O3(OH)3]n.

Câu 53: Kim loại nào sau đây nhẹ nhất (khối lượng riêng nhỏ nhất) trong tất cả các kim loại ?

A. Kali.       B. Rubiđi.       C. Natri.       D. Liti.

(Xem giải) Câu 54: Một hợp chất hữu cơ X có tỉ lệ khối lượng C : H : O : N = 9 : 1,75 : 8 : 3,5 tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch HCl theo tỉ lệ mol 1: 1 và mỗi trường hợp chỉ tạo một muối duy nhất. Một đồng phân Y của X cũng tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch HCl theo tỉ lệ mol 1: 1 nhưng đồng phân này có khả năng làm mất màu dung dịch Br2. Công thức phân tử của X và công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là

A. C3H7O2N; H2N-C2H4-COOH; H2N-CH2-COO-CH3.

B. C3H7O2N; H2N-C2H4-COOH; CH2=CH-COONH4.

C. C2H5O2N; H2N-CH2-COOH; CH3-CH2-NO2.

D. C3H5O2N; H2N-C2H2-COOH; CH≡C-COONH4.

(Xem giải) Câu 55: Số đồng phân este của hợp chất có CTPT C4H8O2 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra Ag là

A. 3       B. 1       C. 4       D. 2

(Xem giải) Câu 56: Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong dd NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng

A. 13,44.       B. 8,96.       C. 11,2.       D. 5,60.

Câu 57: Este vinyl axetat có công thức là

A. CH3COOCH=CH2.       B. CH3COOCH3.       C. HCOOCH3.       D. CH2=CHCOOCH3.

(Xem giải) Câu 58: Điện phân dung dịch CuSO4 một thời gian thu được tổng thể tích khí là 11,2 lít. Trong đó một nửa lượng khí được sinh ra từ cực dương và một nửa được sinh ra từ cực âm. Khối lượng CuSO4 có trong dung dịch là

A. 10 gam.       B. 20 gam.       C. 80 gam.       D. 40 gam

(Xem giải) Câu 59: Tiến hành clo hoá poli(vinyl clorua) thu được một loại polime X dùng để điều chế tơ clorin. Trong X có chứa 66,18% clo theo khối lượng. Vậy, trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC phản ứng được với một phân tử clo ?

A. 2       B. 3       C. 1       D. 4

Câu 60: Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ ẩm là

A. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH.       B. H2NCH2COOH.

C. C6H5ONa.       D. CH3NH2.

(Xem giải) Câu 61: X là một loại phân bón hoá học. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng có khí thoát ra. Nếu cho X vào dung dịch H2SO4 loãng sau đó thêm bột Cu vào thấy có khí không màu hoá nâu trong không khí thoát ra. X là

A. (NH4)2SO4.       B. (NH2)2CO.       C. NH4NO3.       D. NaNO3.

(Xem giải) Câu 62: Ngâm một lá đồng nhỏ trong dung dịch AgNO3 thấy bạc xuất hiện. Sắt tác dụng chậm với HCl giải phóng khí H2, nhưng Cu và Ag không phản ứng với HCl. Dãy sắp xếp tính khử tăng dần là

A. Ag, H2, Cu, Fe.      B. Ag, Cu, H2, Fe.      C. Fe, Cu, H2, Ag.      D. Cu, Ag, Fe, H2.

Bạn đã xem chưa:  [2018 - 2019] Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định: Kiểm tra giữa kỳ 1

(Xem giải) Câu 63: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm kim loại A, Fe và các oxit của sắt bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch Y chỉ chứa 2 muối sunfat có khối lượng 130,4 gam và 0,5 mol khí H2. Cho Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư (trong điều kiện không có không khí) thu được a gam kết tủa.Biết hidroxit của A không tan trong kiềm mạnh và nếu lấy 63 gam X thì có thể điều chế được tối đa 55 gam hỗn hợp kim loại.Giá trị của a gần nhất với

A. 310.       B. 280.       C. 290.       D. 300.

(Xem giải) Câu 64: Cho X,Y là hai axit cacboxylic đơn chức, no mạch hở (MX < MY); T là este hai chức tạo bởi X,Y và một ancol no mạch hở Z. Đốt cháy hoàn toàn 8,58 gam hỗn hợp E gồm X,Y,T bằng một lượng vừa đủ O2, thu được 7,168 lít CO2 và 5,22 gam nước.Mặt khác 8,58 gam E tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 17,28 gam Ag. Khối lượng chất rắn khan thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M là

A. 12,08.       B. 11,04.       C. 9,06.       D. 12,08.

Câu 65: Chất nào sau đây có phản ứng tráng gương?

A. Xenlulozơ       B. Glucozơ       C. Saccarozơ       D. Tinh bột

(Xem giải) Câu 66: Cho a mol triglixerit X cộng hợp tối đa với 5a mol Br2. Đốt a mol X được b mol H2O và V lít CO2 .Biểu thức liên hệ giữa V, a và b là

A. V = 22,4.(b + 7a.)       B. V = 22,4.(b + 6a).       C. V = 22,4.(b + 5a).       D. V = 22,4.(4a – b).

(Xem giải) Câu 67: Điện phân dung dịch hỗn hợp AgNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3. Các chất lần lượt xuất hiện tại catot theo thứ tự

A. H2–Cu–Ag.       B. Cu–Ag–Fe.       C. Ag-Cu-Fe.       D. Ag-Cu-H2.

(Xem giải) Câu 68: Cho các phát biểu sau đây
(1) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.
(2) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.
(3) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
(4) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.
(5) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ.
(6) Tinh bột là một trong những nguồn lương thực cơ bản cuả con người.
(7) Muối natri glutamat là thành phần chính của bột ngọt.
(8) Khi thủy phân hoàn toàn các protein đơn giản sẽ thu được hỗn hợp các α và β amino axit.
(9) Trùng ngưng axit ω-amino caproic sẽ thu được tơ nilon-6.
(10) Tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nitron, tơ tằm đều thuộc loại tơ poliamit.
Số phát biểu đúng là?

A. 5       B. 6       C. 4       D. 7

Câu 69: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là N-Metylanilin có công thức cấu tạo thu gọn là

A. C6H5 – CH2 – NH2.       B. CH3 – C6H4 – NH2.       C. C6H5 – NH – CH3.       D. CH3 – NH – CH3.

(Xem giải) Câu 70: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Thả một viên Fe vào dung dịch HCl.
(2) Thả một viên Fe vào dung dịch Cu(NO3)2.
(3) Thả một viên Fe vào dung dịch FeCl3.
(4) Nối một dây Ni với một dây Fe rồi để trong không khí ẩm.
(5) Đốt một dây Fe trong bình kín chứa đầy khí O2.
(6) Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng.
Các thí nghiệm mà Fe không bị ăn mòn điện hóa học là

A. (1), (3), (5).       B. (2), (3), (4),(6).

C. (1), (3), (4), (5).       D. (2), (4), (6).

(Xem giải) Câu 71: Hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1); hỗn hợp Y gồm CH3OH và C2H5OH (tỉ lệ mol 3 : 2). Lấy 11,13 gam hỗn hợp X tác dụng với 7,52 gam hỗn hợp Y có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng. Khối lượng của este thu được là (biết hiệu suất các phản ứng este đều 75%)

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN trường Như Thanh - Thanh Hóa (Lần 1)

A. 11,616 gam.       B. 11,4345 gam.       C. 10,89 gam.       D. 14,52 gam.

(Xem giải) Câu 72: Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là:

A. (2), (5), (6).       B. (2), (3), (6).       C. (1), (4), (5).       D. (1), (2), (5).

(Xem giải) Câu 73: Đem 2,0 kg glucozơ, có lẫn 10% tạp chất, lên men rượu với hiệu suất 70%. Biết khối lượng riêng của etanol là 0,8 g/ml. Thể tích rượu 46° thu được là

A. 0,81 lít.       B. 0,88 lít.       C. 1,75 lít.       D. 2,0 lít.

(Xem giải) Câu 74: Cho thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn 1,53 gam dung dịch truyền huyết thanh glucozo thu được 0,0918 gam Ag. Nồng độ phần trăm của dung dịch truyền huyết thanh trên là

A. 3,5%.       B. 7,65%.       C. 2,5%.       D. 5%.

(Xem giải) Câu 75: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có công thức phân tử là CH6O3N2 và C3H12O3N2. Cho 6,84 gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch NaOH, thu được V lít hỗn hợp Y (gồm 3 khí) và dung dịch Z chỉ chứa các chất vô cơ. Nếu cho dung dịch HCl dư vào dung dịch Z thì có 0,896 lít (đktc) khí thoát ra. Nếu hấp thụ hoàn toàn V lít hỗn hợp khí Y vào dung dịch HCl dư thì khối lượng muối thu được là

A. 7,87 gam.       B. 6,75 gam.       C. 7,03 gam.       D. 7,59 gam.

(Xem giải) Câu 76: Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COOC2H5.      B. C2H5COOC2H5.      C. C2H3COOC2H5.      D. C2H5COOCH3.

(Xem giải) Câu 77: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần tính bazơ của các chất sau: (1) NH3, (2) CH3NH2, (3) C6H5NH2, (4) (CH3)2NH, (5) C2H5NH2, (6) p-O2N-C6H4NH2.

A. 4, 5, 2, 1, 3, 6.     B. 6, 3, 1, 2, 5, 4.     C. 3, 6, 1, 2, 4, 5.     D. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Câu 78: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Dung dịch AgNO3 trong NH3,t Kết tủa Ag
Y Quỳ tím Chuyển màu xanh
Z Cu(OH)2, nhiệt độ thường Màu xanh lam
T Nước brom Kết tủa trắng

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

A. axetilen, lysin, glucozơ, anilin.       B. metanal, anilin, glucozơ, phenol.

C. Etyl fomat, lysin, saccarozơ, anilin.       D. glucozơ, alanin, lysin, phenol.

(Xem giải) Câu 79: Hòa tan hoàn toàn 5,95 gam hỗn hợp hai kim loại Al và Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thì khối lượng dung dịch tăng 5,55 gam. Khối lượng Al và Zn trong hỗn hợp lần lượt là (gam)

A. 4,05 và 1,9.       B. 3,95 và 2,0.       C. 2,7 và 3,25.       D. 2,95 và 3,0.

(Xem giải) Câu 80: Tiến hành 3 thí nghiệm như hình vẽ sau:

Đinh sắt trong cốc nào sau đây bị ăn mòn nhanh nhất?

A. Cốc 2.         B. Cốc 3.

C. Cốc 1.       D. Tốc độ ăn mòn như nhau.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!