[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1C 2A 3D 4B 5D 6A 7B 8B 9A 10C
11D 12D 13A 14B 15A 16B 17D 18C 19C 20D
21A 22D 23C 24D 25B 26B 27C 28B 29B 30A
31C 32D 33D 34C 35A 36C 37A 38C 39A 40B

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đimetylamin có công thức CH3CH2NH2

B. Dung dịch amino axit không làm hồng phenolphtalein.

C. Glyxin là hợp chất có tính lưỡng tính.

D. Valin tác dụng với dung dịch Br2 tạo kết tủa.

Câu 2: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

A. lysin.       B. alanin.       C. glyxin.       D. anilin.

Câu 3: Dãy nào sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ giảm dần?

A. NH3, CH3NH2, C6H5NH2       B. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.

C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.       D. CH3NH2, NH3, C6H5NH2

(Xem giải) Câu 4: Cho 5,9 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 9,55 gam muối. Số nguyên tử H trong phân tử X là

A. 11.       B. 9.       C. 5.       D. 7.

(Xem giải) Câu 5: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm các chất có cùng một loại nhóm chức với 600 ml dung dịch NaOH 2,3M, thu được dung dịch Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 30,8 gam hơi Z gồm các ancol. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 10,08 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn thu được với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 14,4 gam một hiđrocacbon. Giá trị của m là

A. 69,02.       B. 49,40.       C. 68,60.       D. 81,20.

(Xem giải) Câu 6: Hỗn hợp X gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 và CuO. Hòa tan 18,6 gam X trong dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch chứa 68,88 gam muối và 2,24 lít khí NO (đktc). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 0,98 mol. Phần trăm khối lượng oxi trong X gần nhất với giá trị nào?

A. 21%.       B. 22%.       C. 30%.       D. 25%.

(Xem giải) Câu 7: Cho các chất: Fe2O3, Cu, CuO, FeCO3, MgCO3, S, FeCl2, Fe(OH)3 lần lượt tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. Số phản ứng oxi hoá khử là:

A. 6.       B. 4.       C. 5.       D. 3.

(Xem giải) Câu 8: Chất X có công thức C8H8O2 là dẫn xuất của benzen, được tạo bởi axit cacboxylic và ancol tương ứng. Biết X không tham gia phản ứng tráng gương. Công thức của X là:

A. CH3COOC6H5      B. C6H5COOCH3     C. p-HCOO-C6H4-CH3      D. HCOOCH2-C6H5

(Xem giải) Câu 9: Cho các phát biểu sau đây:
(1) Glyxin, alanin là các α–amino axit.
(2) C4H9N có thể là một amin no, đơn chức, mạch hở.
(3) Amin bậc II luôn có tính bazơ mạnh hơn amin bậc I.
(4) CH3NH2 là amin bậc I.
(5) Sau khi mổ cá, có thể dùng giấm ăn để giảm mùi tanh.
(6) Amin có trong cây thuốc lá là nicotin.
(7) Ở điều kiện thường, metylamin, etylamin, đimetylamin và trimetylamin là chất khí.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 4.       C. 6.       D. 3.

(Xem giải) Câu 10: Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri oleat và 2 mol natri stearat. Có các phát biểu sau:
(1) Phân tử X có 5 liên kết π.
(2) Có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.
(3) Công thức phân tử chất X là C57H108O6.
(4) 1 mol X làm mất màu tối đa 2 mol Br2 trong dung dịch.
(5) Đốt cháy 1 mol X thu được khí CO2 và H2O với số mol CO2 lớn hơn số mol H2O 3 mol.
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2018] Giải đề thi thử THPT chuyên KHTN - Hà Nội (Lần 2)

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

Câu 11: Kim loại nào dưới đây bị thụ động với dung dịch HNO3 đặc, nguội?

A. Mg.       B. Cu.       C. Ag.       D. Al.

(Xem giải) Câu 12: Cho các phát biểu sau:
(1) Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.
(2) Xenlulozơ bị thuỷ phân trong dung dịch kiềm đun nóng.
(3) Dung dịch fructozơ làm mất màu nước brôm.
(4) Ở nhiệt độ thường, tinh bột tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím.
(5) Amilozơ có cấu trúc mạch không nhánh còn amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
(6) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.
(7) Xenlulozơ triaxetat được dùng làm thuốc súng không khói.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 6.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 13: Hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ X, Y mạch hở có cùng chức hoá học (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn 21,8 gam hỗn hợp E thu được 24,64 lít CO2 (ở đktc) và 19,8 gam H2O. Mặt khác, cho 21,8 gam E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 12 gam ancol đơn chức, bậc I và hỗn hợp muối của hai axit hữu cơ đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. X,Y lần lượt là

A. CH3COOCH2CH2CH3, C2H5COOCH2CH2CH3.

B. HCOOCH2CH2CH3, CH3COOCH2CH2CH3.

C. CH3COOCH(CH3)2, C2H5COOCH(CH3)2.

D. HCOOC2H5, CH3COOC2H5.

Câu 14: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

A. Xenlulozơ.       B. Glucozơ.       C. Saccarozơ.       D. Tinh bột.

(Xem giải) Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 2,31 mol O2, thu được H2O và 1,65 mol CO2. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glyxerol và 26,52 gam muối. Mặt khác, m gam X tác dụng được tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,09.       B. 0,12.       C. 0,18.       D. 0,15.

Câu 16: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
T Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh
Y Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng
X, Y Cu(OH)2 Dung dịch xanh lam
Z Nước brom Kết tủa trắng

X, Y, Z, T lần lượt là:

A. Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin.       B. Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin.

C. Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin.       D. Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ.

Câu 17: Ở trạng thái rắn, hợp chất X tạo thành một khối trắng gọi là “nước đá khô”. Nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa, được dùng để tạo môi trường lạnh không có hơi ẩm. Chất X là

A. O2       B. N2       C. H2O       D. CO2

(Xem giải) Câu 18: Xà phòng hoá hoàn toàn 35,6 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,12 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 38,08.       B. 29,36.       C. 36,72.       D. 38,24.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Nguyễn Trãi - Đà Nẵng

(Xem giải) Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn một amino axit X (phân tử có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2) X bằng O2, thu được 1,12 lít N2, 8,96 lít CO2 (các khí đo ở đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C4H11NO2.       B. C3H9NO2.       C. C4H9NO2.       D. C3H7NO2.

(Xem giải) Câu 20: Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75%, thu được m gam C2H5OH. Giá trị của m là

A. 36,80       B. 10,35       C. 27,60       D. 20,70

(Xem giải) Câu 21: Khối lượng glucozo tạo thành khi thủy phân hoàn toàn 1kg mùn cưa có 40% xenlulozo, còn lại là tạp chất trơ là

A. 444,44 gam.      B. 400,00 gam.      C. 450,00 gam.      D. 420,44 gam

(Xem giải) Câu 22: Đun nóng dung dịch chứa 27,0 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 16,2.       B. 10,8.       C. 21,6.       D. 32,4.

(Xem giải) Câu 23: X, Y là hai axit cacboxylic đều đơn chức; Z là ancol no; T là este mạch hở được tạo bởi X, Y, Z có công thức tổng quát dạng CnH2n-6O4. Đốt cháy hoàn toàn 30,61 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T, thu được 1,29 mol CO2. Mặt khác, đun nóng 30,61 gam E với 400 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 5,89 gam ancol Z và 36,4 gam muối. Phần trăm khối lượng của T có trong hỗn hợp E là

A. 45,67%.       B. 53,79%       C. 44,43%.       D. 54,78%.

Câu 24: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo ?

A. C15H31COOCH3.       B. (C17H33COO)2C2H4.

C. (C16H33COO)3C3H5.       D. (C17H35COO)3C3H5.

Câu 25: Este có mùi thơm của hoa nhài là

A. etyl axetat.       B. benzyl axetat.       C. geranyl axetat.       D. isoamyl axetat.

Câu 26: Metyl fomat có công thức hóa học là

A. CH3COOC2H5.       B. HCOOCH3.       C. CH3COOCH3.       D. HCOOC2H5.

(Xem giải) Câu 27: Hoà tan 8,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Cu trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng xảy ra thì thu được 3,36 lít khí H2(đktc). Khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là

A. 3,2       B. 2,4       C. 5,2       D. 6,4

Câu 28: Chất hữu cơ X (chứa vòng benzen) có công thức là CH3COOC6H5. Khi đun nóng, a mol X tác dụng được với tối đa bao nhiêu mol NaOH trong dung dịch?

A. 3a mol.       B. 2a mol.       C. 4a mol.       D. a mol.

(Xem giải) Câu 29: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là

A. 20 gam.       B. 13 gam.       C. 10 gam.       D. 15 gam.

(Xem giải) Câu 30: Cho các phát biểu sau:
(1) Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng
(2) Nước ép của quả nho chín có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(3) Trong môi trường axit, fructozơ chuyển hóa thành glucozơ.
(4) Công thức của xenlulozơ có thể biểu diễn là [C6H7O2(OH)3]n .
(5) Phân tử saccarozơ được cấu tạo từ gốc α- glucozoơ và β-fructozơ.
(6) Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do liên kết C=C của chất béo bị oxi hóa.
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN trường Đội Cấn - Vĩnh Phúc (Lần 3)

A. 5       B. 3       C. 4       D. 6.

Câu 31: Thủy phân este X (C4H6O2) trong môi trường axit, thu được anđehit. Công thức của X là

A. CH2=CHCOOCH3.     B. CH3COOCH3.     C. CH3COOCH=CH2.     D. HCOOCH2CH=CH2.

(Xem giải) Câu 32: Cho các chất sau: tripanmitin, alanin, tinh bột, glucozơ, metyl axetat, metylamin. Số chất phản ứng với dung dịch HCl (đun nóng) là

A. 4.       B. 6.       C. 3.       D. 5.

(Xem giải) Câu 33: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Công thức phân tử của este là

A. C3H6O2.       B. C2H6O2.       C. C4H8O2.       D. C2H4O2.

(Xem giải) Câu 34: Để phân biệt các dung dịch BaCl2, HCl, Ba(OH)2 có thể dùng dung dịch

A. Na2SO4.       B. NaOH.       C. NaHCO3.       D. NaNO3.

(Xem giải) Câu 35: Cho dãy các chất: Saccarozơ, fructozơ, amilozơ, amilopectin và xenlulozơ. Số chất trong dãy khi thủy phân hoàn toàn sinh ra sản phẩm duy nhất là glucozơ có

A. 3 chất.       B. 2 chất.       C. 4 chất.       D. 5 chất.

(Xem giải) Câu 36: Thủy phân hoàn toàn 7,4 gam este đơn chức, mạch hở X cần vừa đủ 100 ml dung dịch KOH 1M thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. metyl axetat.       B. etyl axetat.       C. etyl fomat       D. metyl fomat.

(Xem giải) Câu 37: Sục CO2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và NaOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol).

Giá trị của m và x lần lượt là

A. 27,4 và 0,64      B. 17,4 và 0,66      C. 27,4 và 0,66      D. 17,4 và 0,64

Câu 38: Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong mật ong nên làm cho mật ong có vị ngọt sắc. Trong công nghiệp, X được điều chế băng phản ứng thủy phân chất Y. Tên gọi của X và Y lần lượt là

A. glucozơ và fructozơ.       B. saccarozơ và xenlulozơ.

C. fructozơ và saccarozơ.       D. saccarozơ và glucozơ.

(Xem giải) Câu 39: Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):
(1) X + 2NaOH → X1 + 2X2
(2) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4
(3) X2 + X3 → X4 + H2O
Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. X1 có 4 nguyên tử H trong phân tử.

B. X2 có 1 nguyên tử O trong phân tử.

C. 1 mol X3 hoặc X4 đều có thể tác dụng tối đa với 2 mol NaOH.

D. X có cấu tạo mạch không nhánh.

(Xem giải) Câu 40: Khi cho 0,1 mol este X C5H10O2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thì khối lượng muối thu được là 8,2 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn là

A. 1.       B. 2.       C. 4.         D. 3.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!