[2020] Thi thử Tốt nghiệp của Sở GDĐT Đồng Tháp

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41B 42A 43A 44D 45B 46D 47B 48B 49B 50D
51A 52B 53A 54A 55C 56D 57C 58A 59A 60B
61D 62C 63B 64A 65C 66B 67B 68B 69A 70B
71A 72A 73B 74B 75A 76D 77A 78A 79D 80A

Câu 41: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. Al(OH)3.       B Ca(OH)2.       C. NaHCO3.       D. Al2O3.

Câu 42: Phân urê là loại phân có tỉ lệ đạm cao nhất. Công thức hóa học của phân urê là

A. (NH2)2CO.       B. NH4NO3.       C. NH4HCO3.       D. (NH4)2CO3.

Câu 43: Chất nào sau đây thuộc loại muối axit?

A. NaHSO4.       B. Na2CO3.       C. NH4Cl.       D. NaCl.

Câu 44: Kim loại kiềm nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

A. K.       B. Hg.       C. Na.       D. Cs.

Câu 45: Dầu oliu có thể phòng ngừa các chứng bệnh như xơ vữa động mạch, cao huyết áp, bệnh tim. Triolein là một chất béo trung tính chiếm khoảng 30% trong dầu oliu. Công thức của triolein là

A. (C17H35COO)3C3H5.       B. (C17H33COO)3C3H5.

C. (C17H31COO)3C3H5.       D. (C15H31COO)3C3H5.

Câu 46: Kim loại Fe tan được trong dung dịch nào sau đây?

A. HNO3 đặc nguội.       B. H2SO4 đặc nguội.       C. AlCl3.       D. FeCl3.

Câu 47: Polime được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas là

A. poli(vinyl clorua).       B. poli(metyl metacrylat).       C. polietilen       D. polistiren.

Câu 48: Trong các kim loại sau, kim loại dễ bị oxi hóa nhất là

A. Ca.       B. K.       C. Fe.       D. Ag.

Câu 49: Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là

A. 5.       B. 11.       C. 6.       D. 12

Câu 50: Canxi cacbonat có công thức hóa học là

A. Na3PO4.       B. Na2CO3.       C. CaCl2.       D. CaCO3.

Câu 51: Kim loại được điều chế bằng cách điện thân nóng chảy muối halogenua là

A. Na.       B. Cu.       C. Fe.       D. Al.

Câu 52: Phèn chua có nhiều ứng dụng trong ngành thuộc da, chất kết dính trong ngành sản xuất giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải. Công thức hóa học của phèn chua là

A. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.       B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.       D. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Câu 53: Công thức hóa học của Valin là

A. (CH3)2CHCH(NH2)COOH.       B. NH2CH2COOH.

C. HOOCCH(NH2)CH2CH2COOH.       D. CH3CH(NH2)COOH.

Câu 54: Khí nào sau đây được dùng trong đèn xì đề hàn cắt kim loại?

A. Axetilen.       B. Etan.       C. Metan.       D. Etilen.

Câu 55: Polime nào sau đây là chất dẻo?

A. Poliacrilonnitrin.       B. Polibuta-1,3-dien.       C. Poli(vinylclorua).       D. Nilon-6,6.

(Xem giải) Câu 56: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 3 vào nước dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 5,376 lít khí H2 đo ở đktc và chất rắn không tan. Giá trị của m là

A. 2,76.       B. 4,86.       C. 1,62.        D. 7,62.

Câu 57: Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít khí đo ở đktc. Giá trị của V là

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN trường Phan Châu Trinh - Đà Nẵng

A. 7,84.       B. 2,24.       C. 6,72.       D. 4,48.

Câu 58: Xà phòng hóa hoàn toàn este X mạch hở trong dung dịch NaOH, thu được muối natri axetat và andehit axetic. Công thức của X là

A. CH3COOCH=CH2.       B. HCOOCH=CH2.       C. CH3COOC2H5.       D. CH2=CHCOOCH3.

(Xem giải) Câu 59: Cho vào ống nghiệm 3 – 4 giọt dung dịch CuSO4 và 2-3 giọt dung dịch NaOH 10%. Tiếp tục nhỏ 2-3 giọt dung dịch chất X vào ống nghiệm, lắc nhẹ thu được dung dịch màu xanh lam. Chất X không thể là

A. Etanol.       B. Fructozơ.       C. Glucozơ.        D. Saccarozơ.

Câu 60: Chất nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu?

A. Etylamin.       B. Anilin.        C. Lysin.        D. Axit glutamic

Câu 61: Cho Na vào dung dịch chứa chất X thu được kết tủa trắng. Chất X là

A. BaCl2.       B. K2SO4.       C. FeCl3.        D. MgCl2.

(Xem giải) Câu 62: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện. Khí X tác dụng với chất rắn Y, nung nóng sinh ra khí Z.

Phản ứng hóa học nào sau đây thỏa mãn thí nghiệm trên?

A. 2C + Fe3O4 → 3Fe + 2CO2.       B. Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3.

C. CuO + CO → Cu + CO2.       D. Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

Câu 63: Thí nghiệm sau đây tạo thành muối sắt (II)?

A. Đốt dây sắt dư trong khí Cl2.       B. Cho bột sắt vào dung dịch HCl đặc, nóng.

C. Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.       D. Cho bột sắt vào dung dịch AgNO3 dư.

Câu 64: Phát biểu nào sau đây là sai.

A. Nhôm là kim loại có tính lưỡng tính và được điều chế từ quặng boxit.

B. Gang (Fe -C) để trong không khí ẩm xảy ra ăn mòn điện hóa.

C. Dung dịch Na2CO3 làm mềm được nước cũng toàn phần.

D. Các chất Na, K2O, Ba đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường.

(Xem giải) Câu 65: Cho 3 thí nghiệm sau:
(1) Cho từ từ dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Fe(NO3)2.
(2) Cho bột sắt từ từ đến dư vào dung dịch FeCl3.
(3) Cho từ từ dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch FeCl3.
Trong mỗi thí nghiệm, số mol ion Fe3+ biến đổi tương ứng với đồ thị nào sau đây?

A. 1-c, 2-b, 3-a.       B. 1-b, 2-a, 3-c.       C. 1-a, 2-b, 3-c.       D. 1-a, 2-c, 3-b.

(Xem giải) Câu 66: Cho các phát biểu sau
(a) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brôm.
(b) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất
(c) Hợp chất Val-Ala-Gly-Lys có 4 nguyên tử nitơ.
(d) Hidro hóa glucozơ và fructozơ thu được hợp chất tạp chức.
(e) Tơ nitron bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, dùng để dệt vải, may áo ấm.
Số phát biểu sai là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 1.

(Xem giải) Câu 67: Cho 17,64 gam axit glutamic và dung dịch NaOH dư thu được dung dịch X chứa a gam muối. Giá trị của a là

A. 20,28.       B. 22,92.       C. 18,45.        D. 19,05.

(Xem giải) Câu 68: Thủy phân m gam saccarozơ, dung dịch sau phản ứng đem tráng gương cần 25,5 gam AgNO3. Biết 75% saccarozơ đã bị thủy phân. Giá trị m là.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử THPT trường Yên Lạc - Vĩnh Phúc (Lần 2)

A. 9,62.       B. 17,1.       C. 25,65.       D. 34,2

(Xem giải) Câu 69: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm S và C vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được hỗn hợp khí Z gồm CO2 và SO2. Dẫn từ từ khí Z vào dung dịch T gồm NaOH 1M và KOH 0,5M, thu được dung dịch X. Kết quả thí nghiệm ghi ở bảng sau:

Thể tích dung dịch T (ml) 100 150
Khối lượng chất tan trong X (gam) 11,28 14,14

Giá trị của m là

A. 0,76.       B. 1,40.        C. 2,68.        D. 2,04.

(Xem giải) Câu 70: Hỗn hợp X gồm H2, but-1-in, buta-1,3-đien, etilen. Đốt m gam hỗn hợp X thu được 3,181m gam CO2. Cho 2,24 lít hỗn hợp X đo ở đktc qua dung dịch brôm dư trong CCl4 thấy có b gam Br2 tham gia phản ứng. Giá trị của b là

A. 16,0.       B. 19,2.       C. 9,42.         D. 11,2.

(Xem giải) Câu 71: Hòa tan 2,88 gam hỗn hợp gồm Ca, CaO, NaOH, KOH (trong đó số mol Ca bằng 1/6 số mol hỗn hợp) vào nước thu được dung dịch Z và 0,224 lít H2 đo đktc. Trung hòa dung dịch Z cần vừa đủ dung dịch HCl thu được dung dịch T. Cô cạn T thu được muối khan Q. Khối lượngcủa muối NaCl trong Q là

A. 1,170.       B. 0,585.       C. 2,340.       D. 1,755.

(Xem giải) Câu 72: Cho các phát biểu sau:
(a) Dầu mỡ sau khi sử dụng, có thể tái chế thành nhiên liệu.
(b) Muối mononatri của axit glutamic được dùng làm bột ngọt.
(c) Amilopectin, tơ tằm, lông cừu, tơ capron là polime thiên nhiên.
(d) Trong công nghiệp dược phẩm, methionin được dùng làm thuốc bổ gan.
(e) Khi cho nước cốt chanh vào sữa bò thì thấy có kết tủa xuất hiện.
(f) Ở điều kiện thường đietylanin, trimetylamin là những chất khí có mùi khai.
Số phát biểu sai là

A. 2.       B. 3.       C. 4.         D. 5.

(Xem giải) Câu 73: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm 2 este mạch hở (có số nhóm chức tối đa là 2) thu được 22,4 lít CO2 (đktc). Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam A trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp muối X và một ancol Y. Cho Y tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn X thu được 0,9 gam H2O. Giá trị của m là

A. 28,1.       B. 29,6.       C. 28,6.       D. 13,6.

(Xem giải) Câu 74: Cho các phát biểu sau
(a) Hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 3 : 2) tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng dư.
(b) Cho Ba vào dung dịch KHSO4, thu được kết tủa trắng và có khi thoát ra.
(c) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2 thu được chất rắn gồm AgCl và Ag
(d) Đá quý saphia là tinh thể Al2O3 có lẫn tạp chất Fe2+, Fe3+ và Ti4+.
(e) Hợp kim liti – nhôm siêu nhẹ, được dùng trong kĩ thuật hàng không
(f) Các chất Ca(HCO3)2, KHSO4 đều tác dụng với BaCl2 tạo kết tủa trắng.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 5.       C. 6.       D. 4.

(Xem giải) Câu 75: Hỗn hợp A gồm 2 axit béo X, Y và triglixerit Z. Cho m gam A tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp muối T (gồm C17HnCOONa và C17HmCOONa) và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn T thu được 3,18 gam Na2CO3, CO2 và H2O. Mặt khác, m gan A làm mất màu tối đa 0,03 mol Br2 trong CCl4. Đốt cháy hoàn toàn m gam A cần vừa đủ 35,392 lít O2 (đktc). Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Đô Lương 1 - Nghệ An (Tháng 7)

A. 17,36.       B. 17,63.       C. 16,96.       D. 17,90.

(Xem giải) Câu 76: Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho vào ống nghiệm vài giọt dung dịch CuSO4 0,5% và 1 ml dung dịch NaOH 10%. Lắc nhẹ, gạn lớp dung dịch để giữ kết tủa. Thêm 2 ml dung dịch glucozơ 1% vào ống nghiệm, lắc nhẹ.
Thí nghiệm 2: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch protein 10%, 1 ml dung dịch NaOH 30% và 1 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc nhẹ ống nghiệm.
Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch ở hai thí nghiệm trên trở nên đồng nhất.
(b) Thí nghiệm 1 tạo dung dịch màu xanh lam.
(c) Thí nghiệm 2 tạo dung dịch màu tím.
(d) Thay dung dịch glucozơ ở thí nghiệm 1 bằng dung dịch saccarozơ thì kết quả tương tự.
Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 3.       C. 2.       D. 4.

(Xem giải) Câu 77: Hỗn hợp E gồm hai este no, mạch hở, không phân nhánh X và Y (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam E thu được 1,2 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 400 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Z gồm hai muối và 2 ancol đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đktc), thu được Na2CO3, CO2 và 3,6 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X trong E là

A. 50,34%.        B. 42,85%.       C. 49,66%.       D. 52,85%.

(Xem giải) Câu 78: Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho 0,4 mol Na vào dung dịch chứa 0,2 mol CuSO4 thu được x gam kết tủa.
Thí nghiệm 2: Cho 0,15 mol Ba vào dung dịch chứa 0,2 mol CuSO4 thu được y gam kết tủa.
Thí nghiệm 3: Cho 0,25 mol Ca vào dung dịch chứa 0,4 mol NaHCO3 thu được z gam kết tủa.
Thí nghiệm 4: Cho 0,3 mol Ba vào dung dịch chứa 0,3 mol Ca(HCO3)2 thu được t gam kết tủa. Lượng kết tủa sinh ra ở các thí nghiệm trên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là

A. x < z < y < t.       B. y < t < z < x.       C. x < t < z < y.       D. z < y < x < t.

(Xem giải) Câu 79: Hỗn hợp X gồm một muối Y (C4H12N2O2) và một tripeptit Z. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 350 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hỗn hợp muối natri của Gly, Ala, Val có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 2 : 2 và 0,1 mol etylamin. Phần trăm khối lượng của Z trong X gần nhất với

A. 92,13%       B. 19,68%       C. 7,87%.        D. 80,32%.

(Xem giải) Câu 80: Cho sơ đồ phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol
(1) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O
(2) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4
(3) X2 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3.
(4) X2 + H2 → X4
(5) X3 + X4 ⇔ X5 + H2O
Biết X3 được dùng làm thuốc hỗ trợ thần kinh. Cho các phát biểu sau:
(a) Phân tử X có 3 liên kết π.
(b) X2 là anđehit no, đơn chức, mạch hở.
(c) Phân tử khối của X1 là 191 đvC.
(d) X5 là hợp chất tạp chức.
(e) Tổng số nguyên tử hidro của X và X5 là 24.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 3.       C. 4.         D. 2.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!