[2021] Thi thử cụm Ninh Bình – Hoa Lư (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41B 42A 43B 44A 45A 46D 47A 48B 49C 50B
51B 52B 53A 54A 55D 56D 57A 58B 59D 60A
61C 62A 63D 64A 65D 66C 67C 68B 69B 70B
71D 72A 73D 74B 75B 76C 77C 78B 79A 80D

Câu 41. Chất X có công thức C2H5COOC2H5. Tên gọi của X là

A. etyl axetat.       B. etyl propionat.       C. propyl axetat.       D. metyl propionat.

Câu 42. Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?

A. Anilin.       B. Etylamin.       C. Trimetylamin.       D. Metylamin.

Câu 43. Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit?

A. HCOONH4.       B. H2NCH2CH2COOH.       C. C2H5NH2.       D. CH3COOC2H5.

Câu 44. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là

A. tơ visco.       B. tơ nilon-6,6.       C. tơ tằm.       D. tơ capron.

Câu 45. Số nhóm –OH trong phân tử glucozơ (dạng mạch hở) là

A. 5       B. 4       C. 3       D. 6

(Xem giải) Câu 46. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy không khí như hình vẽ.

Khí X là

A. CH4.       B. H2.       C. NH3.       D. Cl2.

Câu 47. Kim loại có các tính chất vật lý chung là:

A. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim.

B. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi.

C. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim.

D. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng.

Câu 48. Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X, người ta thấy thoát ra khí CO2, hơi H2O và khí N2. Kết luận nào sau đây đúng ?

A. X chắc chắn chứa cacbon, hiđro, oxi, có thể có nitơ.

B. X chắc chắn chứa cacbon, hiđro, nitơ, có thể có oxi.

C. X là hợp chất chỉ chứa 3 nguyên tố cacbon, hiđro, nitơ.

D. X có 4 nguyên tố cacbon, hiđro, nitơ, oxi.

Câu 49. Trùng hợp X thu được polietilen. X là chất nào sau đây?

A. CH2=CH-Cl.       B. CH2=CH-CN.       C. CH2=CH2.       D. CH2=CH-CH3.

Câu 50. Thủy phân este nào sau đây thu được sản phẩm đều không có phản ứng tráng bạc?

A. HCOOCH3       B. CH3COOCH3       C. HCOOCH=CH2       D. CH3COOCH=CH2

Câu 51. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit

A. Fructozơ       B. Tinh bột       C. Glucozơ       D. Saccarozơ

Câu 52. Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản ứng với chất nào sau đây?

A. Fe.       B. Ag.       C. BaCl2.       D. NaOH.

Câu 53. Hợp chất nào của nitơ không thể được tạo ra khi cho HNO3 tác dụng với kim loại?

A. N2O5.       B. NO.       C. NO2.       D. NH3.

Câu 54. Số nguyên tử cacbon trong phân tử alanin là

A. 3.       B. 2.       C. 4.       D. 5.

Câu 55. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

A. Ag.       B. Hg.       C. Au.       D. W.

(Xem giải) Câu 56. Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, fructozơ. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử Tốt nghiệp trường Tiên Du 1 - Bắc Ninh (Lần 1 - Đề 2)

A. 2.       B. 5.       C. 4.       D. 3.

(Xem giải) Câu 57. Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, (NH4)2CO3, NaHCO3, Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 5.

(Xem giải) Câu 58. Cho các este: etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là

A. (2), (3), (5).       B. (1), (3), (4).       C. (1), (2), (3).       D. (3), (4), (5).

(Xem giải) Câu 59. Tiến hành các thí nghiệm sau:
TN1: Cho thanh Fe vào dung dịch H2SO4 loãng.
TN2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch H2SO4 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4.
TN3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3.
TN4: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3.
Số trường hợp có xảy ra ăn mòn điện hóa là

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 1.

Câu 60. Muốn chuyển chất béo từ thể lỏng sang thể rắn, người ta tiến hành

A. đun chất béo với H2 (xúc tác Ni).       B. đun chất béo với dung dịch HNO3.

C. đun chất béo với dung dịch NaOH.       D. đun chất béo với dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 61. Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch KOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch KHCO3. Tên gọi của X là

A. anilin.       B. axit acrylic.       C. vinyl axetat.       D. etyl axetat.

(Xem giải) Câu 62. Cho hỗn hợp dung dịch gồm Fe(NO3)2 và CuCl2 vào dung dịch AgNO3 dư. Chất rắn thu được sau phản ứng là

A. AgCl, Ag.       B. AgCl.       C. AgCl, Cu.       D. Ag, Cu.

(Xem giải) Câu 63. X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3 nhưng không tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2. Hai kim loại X, Y lần lượt là

A. Mg, Ag.       B. Ag, Mg.       C. Cu, Fe.       D. Fe, Cu.

(Xem giải) Câu 64. Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Ca và CaO. Hòa tan 10,72 gam X vào dung dịch HCl vừa đủ thu được 3,248 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Trong Y có m gam MgCl2 và 15,54 gam CaCl2. Giá trị m là

A. 12,35.       B. 13,32.       C. 19,98.       D. 33,3.

(Xem giải) Câu 65. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm glucozơ và saccarozơ thấy thu được 1,8 mol CO2 và 1,7 mol H2O. Giá trị của a là

A. 5,22.       B. 2,52.       C. 25,2.       D. 52,2.

(Xem giải) Câu 66. Một α-amino axit X (trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl). Cho 18,00 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 23,28 gam muối. X là

A. Alanin.       B. Valin.       C. Glyxin.       D. Axit glutamic.

(Xem giải) Câu 67. Đun nóng triglixerit X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y chứa 2 muối natri stearat và natri oleat. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,12 mol Br2. Phần 2 đem cô cạn thu được 54,84 gam muối. Phân tử khối của X là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Đào Duy Từ - Thanh Hóa (Lần 2)

A. 888.       B. 890.       C. 886.       D. 884.

Câu 68. Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng phản ứng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước:

Chất X Y Z T
Dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng không có kết tủa Ag↓ không kết tủa không kết tủa
Cu(OH)2, lắc nhẹ Cu(OH)2 không tan Cu(OH)2 không tan dung dịch màu xanh lam Cu(OH)2 không tan
Nước brom có kết tủa không có kết tủa không có kết tủa không có kết tủa

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

A. phenol, axetanđehit, etanol, anđehit fomic       B. phenol, anđehit fomic, glixerol, etanol.

C. anilin, gilxerol, anđehit fomic, metyl fomat       D. glixerol, etylen glicol, metanol, axetanđehit.

(Xem giải) Câu 69. Rót từ từ dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp X chứa a mol K2CO3 và 1,25a mol KHCO3 ta có đồ thị như sau

Khi số mol HCl là x thì dung dịch chứa 97,02 gam chất tan. Giá trị của a là

A. 0,24.       B. 0,36.       C. 0,18.       D. 0,20.

(Xem giải) Câu 70. Nhúng một đinh sắt sạch vào dung dịch Cu(NO3)2. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra, làm khô, thấy khối lượng đinh sắt tăng 1 gam (Giả thiết Cu sinh ra bám hết vào đinh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là

A. 3,5 gam.       B. 7,0 gam.       C. 2,8 gam.       D. 5,6 gam.

(Xem giải) Câu 71. Cho 2,7 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe và Mg phản ứng hết với O2 dư, thu được 4,14 gam hỗn hợp Y gồm 3 oxit. Cho Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 0,3M. Giá trị của V là

A. 0,30.       B. 0,15.       C. 0,12.       D. 0,60.

(Xem giải) Câu 72. Cho 15 gam hỗn hợp 3 amin đơn chức, bậc 1 tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1,2M thì thu được 18,504 gam muối. Giá trị của V là

A. 0,08.       B. 0,8.       C. 0,4.       D. 0,04.

(Xem giải) Câu 73. Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp X gồm CH4, C2H2, C2H4 và C3H6 , thu được 6,272 lít CO2 (đktc) và 6,12 gam H2O. Mặt khác 10,1 gam X phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là:

A. 0,15.       B. 0,06.       C. 0,10.       D. 0,25.

(Xem giải) Câu 74. Xà phòng hóa hoàn toàn 3,98 gam hỗn hợp hai este mạch hở bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 4,1 gam muối của một axit cacboxylic và 1,88 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là

A. HCOOCH3 và HCOOC2H5.       B. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.

C. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.       D. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7.

(Xem giải) Câu 75. Cho các phát biểu:
(a) Các nguyên tố ở nhóm IA đều là kim loại.
(b) Tính dẫn điện của kim loại giảm dần theo thứ tự: Ag, Cu, Au, Al, Fe.
(c) Kim loại Na khử được ion Cu2+ trong dung dịch thành Cu.
(d) Nhôm bị ăn mòn điện hóa khi cho vào dung dịch chứa Na2SO4 và H2SO4.
(e) Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng thu được dung dịch chứa hai muối.
(g) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, sau phản ứng thu được Fe.
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN của sở GDĐT Hà Tĩnh (Đề 1)

A. 3.       B. 2.       C. 1.       D. 4.

(Xem giải) Câu 76. X và Y là hai peptit được tạo từ các α-amino axit no, mạch hở, chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp E chứa X, Y bằng dung dịch NaOH (vừa đủ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Đốt cháy toàn bộ lượng muối này thu được 0,2 mol Na2CO3 và hỗn hợp gồm CO2, H2O, N2 trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 65,6 gam. Giá trị của m là:

A. 25,4 gam.       B. 30,2 gam.       C. 44,4 gam.       D. 22,5 gam.

(Xem giải) Câu 77. Cho chất hữu cơ E có công thức phân tử C9H8O4 và các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
(1) E + 3NaOH → 2X + Y + H2O
(2) 2X + H2SO4 → Na2SO4 + 2Z
(3) Z + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → T + 2Ag + 2NH4NO3
(4) Y + HCl → F + NaCl
Cho các phát biểu sau:
(a) Chất E có 3 công thức cấu tạo phù hợp.
(b) Chất T tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH.
(c) Chất E và chất X đều có phản ứng tráng bạc.
(d) Dung dịch Y tác dụng được với khí CO2.
(e) Chất F là hợp chất hữu cơ tạp chức.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 4.       B. 3.       C. 5.       D. 2.

(Xem giải) Câu 78. Hỗn hợp X gồm ba este đều no, không vòng. Đốt cháy hoàn toàn 35,34 gam X cần dùng 1,595 mol O2, thu được 22,14 gam nước. Mặt khác đun nóng 35,34 gam Evới dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa hai muối của hai axit có mạch không phân nhánh và 17,88 gam hỗn hợp Z gồm một ancol đơn chức và một ancol hai chức có cùng số nguyên tử cacbon. Khối lượng của este phân tử khối nhỏ nhất trong hỗn hợp X là

A. 1,48.       B. 1,76 gam.       C. 7,4 gam.       D. 8,8 gam.

(Xem giải) Câu 79. Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO4 1M. Sau phản ứng, thu được dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa và 896 ml NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, đktc). Y phản ứng vừa đủ với 0,44 mol NaOH. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe3O4 trong X gần nhất với

A. 23,5.       B. 73,5.       C. 73,0.       D. 24,0.

(Xem giải) Câu 80. Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo các bước sau đây:
Bước 1: Cho 1 ml C2H5OH, 1ml CH3COOH và vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm.
Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5 – 6 phút ở 65 – 70°C.
Bước 3: Làm lạnh, sau đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.
Cho các phát biểu sau:
(a) H2SO4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất phản ứng.
(b) Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tránh phân hủy sản phẩm.
(c) Sau bước 2, trong ống nghiệm vẫn còn C2H5OH và CH3COOH.
(d) Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 1.       C. 4.         D. 3.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!