You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN trường Yên Dũng 2 – Bắc Giang (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44B 45D 46C 47A 48B 49C 50B 51A 52A 53C 54C 55A 56B 57D 58A 59D 60B 61A 62D 63B 64B 65D 66D 67B 68C 69C 70B 71A 72C 73D 74A 75C 76C 77D 78D 79D 80B Câu 41: Chất nào sau đây là amin bậc ba? A. (CH3)3N       B. CH3CH2NH2       C. C6H5NHCH3       D. CH3NHCH3 Câu 42: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. Cu.       B. Mg.  

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Tuyên Quang (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3D 4A 5C 6B 7D 8C 9A 10C 11D 12D 13A 14A 15B 16C 17A 18B 19C 20D 21D 22C 23C 24B 25C 26A 27D 28A 29B 30D 31B 32A 33A 34C 35C 36B 37C 38B 39A 40A Câu 1: Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu biure? A. Metyl amin.       B. Anbumin.       C. Gly – Ala.       D. axit glutamic. (Xem giải) Câu 2: Để hòa tan vừa hết 9,65 gam hỗn hợp

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thanh Hà – Hải Dương (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3D 4A 5D 6B 7A 8D 9C 10D 11B 12C 13A 14D 15A 16C 17A 18C 19A 20B 21D 22B 23C 24D 25A 26C 27D 28A 29C 30D 31B 32D 33B 34A 35D 36C 37D 38A 39B 40C Câu 1: Alanin có công thức là A. H2N-CH2-COOH.       B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. C6H5-NH2.       D. CH3-CH(NH2)-COOH. Câu 2: Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với dung dịch NaOH thì thu được A. CH3COONa và CH3CHO.       B. CH2=CHCOONa và CH3OH. C. CH3COONa

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3B 4B 5D 6D 7B 8C 9D 10D 11C 12C 13A 14C 15B 16A 17A 18D 19D 20A 21D 22B 23A 24B 25C 26C 27C 28C 29A 30D 31B 32B 33D 34C 35B 36B 37A 38C 39A 40A (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là: A.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Bình Xuyên – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43A 44D 45C 46A 47A 48C 49C 50B 51B 52A 53A 54A 55B 56A 57A 58C 59D 60B 61C 62C 63C 64C 65B 66D 67D 68B 69A 70D 71B 72B 73C 74B 75B 76A 77A 78A 79B 80C (Xem giải) Câu 41: Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là A. C3H5COOH.       B. HCOOH.       C. CH3COOH       D. C2H5COOH. Câu

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43D 44D 45D 46A 47A 48C 49A 50D 51B 52B 53C 54A 55D 56D 57B 58C 59B 60C 61B 62C 63B 64C 65D 66B 67A 68D 69D 70A 71A 72A 73A 74C 75D 76C 77A 78A 79D 80B Câu 41: Các dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn nhất là A. Ba(OH)2.       B. NaCl.       C. NaOH.       D. NH3. Câu 42: Số đồng phân este ứng với công

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Đào Duy Từ – Quảng Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3A 4D 5D 6B 7C 8D 9D 10A 11A 12C 13B 14C 15A 16B 17D 18C 19B 20C 21D 22D 23C 24C 25C 26C 27B 28D 29B 30D 31A 32A 33D 34B 35D 36C 37C 38C 39D 40B Câu 1: Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được natri axetat? A. HCOOC2H5.       B. C2H5COOCH3.       C. HCOOCH3.       D. CH3COOC3H7. Câu 2: Chất tham gia phản ứng tráng gương là A. saccarozơ.       B.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Hai Bà Trưng – Thừa Thiên Huế (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3D 4A 5C 6D 7B 8C 9C 10B 11B 12C 13A 14C 15A 16D 17A 18A 19D 20B 21C 22D 23D 24C 25A 26A 27B 28B 29C 30B 31D 32B 33A 34D 35D 36A 37A 38C 39D 40B (Xem giải) Câu 1. Cho 4,35 gam chất hữu cơ X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, phản ứng kết thúc thu được m gam Ag, lượng Ag này tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 2,24 lít NO (đktc, sản phẩm

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Ninh Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43A 44B 45D 46B 47B 48D 49C 50A 51B 52B 53A 54B 55C 56C 57D 58A 59D 60C 61C 62A 63C 64D 65A 66B 67D 68C 69D 70C 71D 72A 73B 74D 75A 76B 77A 78B 79B 80D Câu 41. Nhỏ dung dịch iot vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột thấy xuất hiện màu A. hồng nhạt.       B. tím.       C. xanh tím.       D. vàng nhạt. Câu 42. Metyl axetat có công thức là A. CH3COOCH3.

Xem thêm

[2021] Thi thử cụm Thành phố Vũng Tàu (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43D 44B 45B 46D 47A 48A 49A 50C 51A 52D 53D 54D 55C 56C 57D 58A 59A 60B 61C 62B 63C 64B 65A 66A 67A 68B 69B 70C 71A 72B 73D 74A 75C 76D 77A 78B 79C 80A Câu 41: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Glucozơ.       B. Fructozơ       C. Xenlulozơ.       D. Saccarozơ. Câu 42: Cho các ion kim loại: Fe3+, Ag+, Al3+, Cu2+. Ion kim loại có tính oxi hóa yếu nhất là

Xem thêm

[2021] Kiểm tra năng lực giáo viên trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3C 4A 5D 6D 7A 8C 9A 10C 11C 12D 13B 14D 15B 16B 17B 18C 19A 20B 21D 22A 23D 24B 25C 26B 27C 28A 29A 30B 31D 32D 33B 34A 35C 36A 37A 38A 39C 40A 41C 42D 43D 44D 45B 46B 47A 48B 49C 50C Câu 1: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+? A. [Ar]3d6.       B. [Ar]3d4.       C. [Ar]3d5.       D. [Ar]3d3 4s2. Câu 2: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)2

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43C 44D 45B 46C 47C 48A 49B 50C 51B 52D 53D 54A 55B 56D 57D 58C 59B 60B 61C 62C 63B 64D 65C 66B 67B 68D 69D 70D 71B 72D 73A 74A 75A 76A 77C 78C 79C 80A Câu 41: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? A. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4.        B. Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. C. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl.      

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Trần Phú – Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43C 44C 45A 46A 47B 48B 49D 50B 51B 52C 53D 54A 55A 56B 57C 58B 59B 60D 61C 62B 63D 64D 65C 66B 67A 68C 69B 70C 71C 72A 73B 74D 75C 76B 77D 78A 79C 80D Câu 41: Ở nhiệt độ thường chất hay dung dịch nào sau đây phản ứng với Cu? A. NaOH.       B. HCl.       C. H2.       D. AgNO3 Câu 42: Chất nào sau đây là đồng đẳng của etilen? A. Etan.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Long An (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43B 44A 45D 46A 47C 48B 49A 50A 51D 52D 53C 54A 55D 56C 57A 58B 59C 60D 61D 62B 63B 64A 65A 66C 67A 68D 69A 70A 71C 72C 73C 74D 75A 76D 77D 78D 79D 80A (Xem giải) Câu 41. Axit cacboxylic X mạch hở (phân tử có 2 liên kết π). X tác dụng với NaHCO3 (dư) thấy thoát ra số mol CO2 bằng số mol X phản ứng. X thuộc dãy đồng đẳng của axit A. no, hai chức.    

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Nghệ An (Lần 1 – Đề 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43C 44B 45C 46B 47B 48A 49A 50C 51C 52A 53C 54D 55B 56A 57D 58D 59C 60B 61B 62D 63B 64B 65D 66C 67C 68D 69C 70B 71A 72D 73A 74D 75A 76C 77D 78D 79A 80C Câu 41: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Xenlulozơ.       B. Glucozơ.       C. Saccarozơ.       D. Fructozơ. Câu 42: Cho kim loại Cu dư vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Nghệ An (Lần 1 – Đề 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43B 44B 45D 46A 47B 48B 49B 50D 51B 52A 53A 54A 55B 56A 57A 58D 59C 60D 61C 62D 63C 64C 65A 66D 67C 68A 69B 70A 71D 72C 73C 74D 75D 76C 77B 78A 79B 80C Câu 41: Công thức của triolein là A. (C17H31COO)3C3H5.       B. (C17H35COO)3C3H5. C. (C15H31COO)3C3H5.       D. (C17H33COO)3C3H5. Câu 42: Dung dịch nào sau đây có pH < 7? A. KOH.       B. NaOH.       C. HCl.       D. NaCl. Câu

Xem thêm

[2021] Khảo sát giáo viên trường Tiên Du 1 – Bắc Ninh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3B 4A 5C 6B 7D 8C 9D 10D 11A 12D 13B 14B 15A 16A 17B 18A 19A 20C 21B 22D 23B 24C 25D 26C 27D 28B 29A 30A 31A 32D 33C 34C 35B 36B 37C 38D 39C 40A Câu 1: Than hoạt tính được dùng trong mặt nạ phòng độc, để loại bỏ chất bẩn khi lọc đường và dầu thực vật,… là do than hoạt tính A. có tính khử.         B. có khả năng hấp thụ cao. C. có khả năng

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Quang Trung – Bình Phước (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3D 4C 5D 6B 7B 8B 9B 10D 11B 12A 13A 14D 15D 16B 17A 18A 19B 20A 21A 22C 23B 24C 25A 26A 27B 28B 29B 30B 31B 32C 33A 34D 35C 36D 37C 38D 39D 40D Câu 1: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? A. Tơ tằm.       B. Tơ xenlulozo axetat.       C. Tơ visco.         D. Tơ nilon-6,6. (Xem giải) Câu 2: Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Quỳnh Côi – Thái Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43C 44D 45A 46D 47C 48C 49A 50C 51D 52C 53B 54D 55A 56A 57C 58D 59C 60B 61A 62B 63D 64B 65A 66D 67B 68D 69D 70A 71D 72B 73B 74B 75A 76A 77A 78B 79C 80C Câu 41: Công thức của chất béo tristearin là A. (C17H31COO)3C3H5       B. (C17H35COO)3C3H5 C. (C15H31COO)3C3H5       D. (C17H33COO)3C3H5 Câu 42: Thủy phân metylaxetat (CH3COOCH3) trong dung dịch NaOH thu được muối nào sau đây? A. HCOONa       B. CH3ONa  

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43A 44B 45A 46B 47A 48B 49A 50D 51A 52D 53C 54C 55D 56D 57A 58C 59D 60B 61D 62D 63B 64B 65C 66D 67C 68A 69A 70C 71B 72B 73C 74C 75D 76D 77C 78C 79B 80B (Xem giải) Câu 41: Tiến hành thí nghiệm oxi hóa glucozơ bằng dung dịch AgNO3 trong NH3 (phản ứng tráng bạc) theo các bước sau: Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch. Bước 2: Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3D 4B 5C 6D 7C 8A 9A 10D 11D 12A 13A 14C 15A 16D 17A 18C 19A 20B 21A 22B 23D 24D 25B 26A 27C 28B 29C 30C 31C 32B 33D 34D 35B 36D 37C 38B 39B 40C Câu 1: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý? A. Nấu canh cua thấy riêu cua nổi lên. B. Khử mùi tanh cá mè bằng giấm hoặc chanh. C. Cho anbumin vào Cu(OH)2 thấy có màu tím xuất hiện. D. Cho brom vào anilin

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!