[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41A 42C 43C 44C 45D 46A 47D 48C 49D 50B
51D 52C 53C 54B 55A 56C 57A 58D 59B 60C
61B 62B 63D 64A 65C 66D 67D 68A 69B 70C
71D 72A 73B 74D 75C 76A 77C 78A 79B 80B

(Xem giải) Câu 41: Dung dịch X chứa H2SO4 0,2M và HCl 0,1M, dung dịch Y chứa KHCO3 0,3M và BaCl2 0,1M. Cho 0,5 lít dung dịch X phản ứng với 0,5 lít dung dịch Y và đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn thấy tổng khối lượng các chất trong dung dịch thu được giảm m gam (giả sử nước bay hơi không đáng kể). Giá trị của m là

A. 18,25.       B. 11,65.       C. 22,65.       D. 10,34.

(Xem giải) Câu 42: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H6O4. X tác dụng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2, tạo ra muối của axit no Y và ancol Z. Dẫn Z qua CuO nung nóng thu được anđehit T có phản ứng tráng bạc, tạo ra Ag theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 4. Biết Y không có đồng phân bền nào khác. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ancol Z hoà tan Cu(OH)2 để tạo dung dịch màu xanh.

B. Anđehit T là chất đầu tiên trong dãy đồng đẳng.

C. Axit Y không tham gia phản ứng tráng bạc.

D. Ancol Z không no (có 1 liên kết C=C).

(Xem giải) Câu 43: Thủy phân este không no, mạch hở X (có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125), thu được một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 3.       B. 5.       C. 4.       D. 6.

(Xem giải) Câu 44: Ba dung dịch X, Y, Z thoả mãn:
– X tác dụng với Y thì có kết tủa xuất hiện;
– Y tác dụng với Z thì có kết tủa xuất hiện;
– X tác dụng với Z thì có khí thoát ra.
X, Y, Z lần lượt là:

A. NaHCO3, NaHSO4, BaCl2.       B. FeCl2, Ba(OH)2, AgNO3.

C. NaHSO4, BaCl2, Na2CO3.       D. Al2(SO4)3, BaCl2, Na2SO4.

Câu 45: Dung dịch chứa chất tan nào sau đây không phản ứng được với glyxin?

A. H2SO4.       B. NaOH.       C. HCl.       D. NaCl.

(Xem giải) Câu 46: Hỗn hợp X gồm 0,5 mol H2; 0,1 mol etilen và 0,2 mol axetilen. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) sau một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với hidro bằng 12,85. Dẫn Y qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là:

A. 8,03 gam.       B. 16,06 gam.       C. 24,09 gam.       D. 32,12 gam.

(Xem giải) Câu 47: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và FeCO3 trong bình chân không, thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 là 22,8 (giả sử khí NO2 sinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch chứa đồng thời 0,08 mol KNO3 và 0,68 mol H2SO4 (loãng), thu được dung dịch chỉ chứa 98,36 gam muối trung hòa của các kim loại và hỗn hợp khí T gồm NO và H2. Tỉ khối của T so với H2 là 12,2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 60,72.       B. 60,74.       C. 60,73.       D. 60,75.

Câu 48: Chất oxi hóa là chất

A. nhường electron.       B. nhận proton.       C. nhận electron.       D. cho proton.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Đào Duy Từ - Hà Nội (Lần 1)

(Xem giải) Câu 49: Cho các phát biểu sau:
(a) Anđehit axetic phản ứng được với dung dịch NaOH.
(b) Lysin làm quỳ tím ẩm hoá xanh.
(c) Phenol (C6H5OH) phản ứng được với dung dịch NaHCO3.
(d) Dung dịch axit glutamic làm đổi màu quỳ tím.
(e) Phenol (C6H5OH) có khả năng làm mất màu dung dịch nước Br2.
(g) Stiren tham gia phản ứng cộng Br2 trong dung dịch nước.
Số phát biểu đúng là

A. 6.       B. 5.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 50: Cho 0,1 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 2M, thu được 17,7 gam muối khan. Phân tử khối của X là

A. 90.       B. 104.       C. 92.       D. 88.

(Xem giải) Câu 51: Hỗn hợp M gồm este đơn chức mạch hở X, hai anđehit đồng đẳng kế tiếp Y và Z (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp M cần vừa đủ 4,2 lít khí O2 (đktc), thu được 3,92 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Đun nóng 0,1 mol M với lượng vừa đủ dung dịch KOH rồi thêm dung dịch AgNO3 trong NH3 tới khi thu được lượng kết tủa lớn nhất là m gam. Giá trị của m là

A. 21,6.       B. 32,4.       C. 27,0.       D. 37,8.

(Xem giải) Câu 52: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho mẫu đồng sunfua vào dung dịch axit sunfuric loãng, đun nóng.
(b) Cho mẫu đá vôi vào dung dịch axit clohiđric.
(c) Cho natri vào dung dịch đồng(II) sunfat.
(d) Đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học có tạo ra chất khí là

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 1.

Câu 53: Khí X thoát ra khi đốt than trong lò, đốt xăng dầu trong động cơ, gây ngộ độc hô hấp cho người và vật nuôi, do làm giảm khả năng vận chuyển oxi của máu. X là

A. CO2.       B. SO2.       C. CO.       D. Cl2.

(Xem giải) Câu 54: Cho các phát biểu sau:
(a) Axetilen và etilen là đồng đẳng của nhau.
(b) Axit fomic có phản ứng tráng bạc.
(c) Phenol là chất rắn, ít tan trong nước lạnh.
(d) Axit axetic được tổng hợp trực tiếp từ metanol.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 1.

Câu 55: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. NaOH.       B. HF.       C. C2H5OH.       D. CH3COOH.

(Xem giải) Câu 56: Cho các cặp chất sau: (a) Hg và S. (b) Khí H2S và khí SO2. (c) Khí H2S và dung dịch CuCl2. (d) Dung dịch KHCO3 và dung dịch KOH. (e) Dung dịch NaH2PO4 và dung dịch Na3PO4. (g) Dung dịch AgNO3 và dung dịch FeCl3. (h) Dung dịch NaHSO4 và dung dịch Fe(NO3)2.  Số cặp chất xảy ra phản ứng hoá học ở nhiệt độ thường là

A. 4.       B. 6.       C. 7.       D. 5.

(Xem giải) Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X gồm một amino axit Y (có một nhóm amino) và một axit cacboxylic no Z (đơn chức, mạch hở), thu được 26,88 lít CO2 (đktc) và 23,4 gam H2O. Mặt khác, 0,45 mol X phản ứng vừa đủ với lượng dung dịch chứa m gam HCl. Giá trị của m là

A. 6,57.       B. 6,39.       C. 4,38.       D. 10,95.

Câu 58: Isoamyl axetat là este được dùng để làm dung môi. Công thức của isoamyl axetat là

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN trường Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 3)

A. CH3CH(CH3)CH2CH2COOC2H5.       B. CH3CH(CH3)CH2CH2COOCH3.

C. HCOOCH2CH2CH(CH3)CH3.       D. CH3COOCH2CH2CH(CH3)CH3.

(Xem giải) Câu 59: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa hỗn hợp các triglixerit tạo bởi từ cả 3 axit panmitic, oleic, linoleic thu được 24,2 gam CO2 và 9 gam H2O. Nếu xà phòng hóa hoàn toàn 2m gam hỗn hợp X bằng dung dịch KOH vừa đủ sẽ thu được bao nhiêu gam xà phòng?

A. 11,90 gam.       B. 18,64 gam.       C. 21,40 gam.       D. 19,60 gam.

(Xem giải) Câu 60: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là

A. Fe2+, NO3-, H+, NH4+.       B. S2-, Cu2+, H+, Na+.

C. Ca2+, H2PO4-, Cl-, K+.       D. Fe2+, Ag+, NO3-, SO42-.

Câu 61: Cẩm tú cầu là loài hoa được trồng nhiều nhất tại Sa Pa hay Đà Lạt. Màu của loại hoa này có thể thay đổi tùy thuộc vào pH của thổ nhưỡng nên có thể điều chỉnh màu hoa thông qua việc điều chỉnh độ pH của đất trồng

pH đất trồng < 7 = 7 > 7
Hoa sẽ có màu Lam Trắng sữa Hồng

Khi trồng loài hoa trên, nếu ta bón thêm 1 ít vôi (CaO) và chỉ tưới nước thì khi thu hoạch hoa sẽ

A. Có màu trắng sữa.       B. Có màu hồng.

C. Có đủ cả 3 màu lam, trắng , hồng.       D. Có màu lam.

(Xem giải) Câu 62: Cho các chất: HOCH2CH2OH, HOCH2CH2CH2OH, CH3COOH và C6H12O6 (fructozơ). Số chất phản ứng được với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh là

A. 4.       B. 3.       C. 1.       D. 2.

(Xem giải) Câu 63: Cho từ từ 350 ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch AlCl3 x mol/l, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,9 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 0,75.       B. 1,50.       C. 0,50.       D. 1,00.

Câu 64: Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất

A. xà phòng và glixerol.       B. glucozơ và ancol etylic.

C. glucozơ và glixerol.       D. xà phòng và ancol etylic.

Câu 65: Ở điều kiện thường, đơn chất phi kim nào sau đây tồn tại ở trạng thái khí?

A. Photpho.       B. Cacbon.       C. Clo.       D. Lưu huỳnh.

Câu 66: Chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính?

A. Cr(OH)2.       B. Fe(OH)3.       C. NaOH.       D. Pb(OH)2.

(Xem giải) Câu 67: Cho hỗn hợp X gồm ba kim loại tác dụng với dung dịch gồm NaNO3 và x mol HCl thu được dung dịch Y chỉ chứa muối trong đó có 0,15 mol NH4+ và hỗn hợp khí gồm 0,1 mol NO và 0,05 mol N2O. Giá trị của x là

A. 1,8.       B. 2,6.       C. 2,0.       D. 2,4.

Câu 68: Dung dịch nào sau đây có thể dùng để xử lý một lượng khí clo gây ô nhiễm trong phòng thí nghiệm?

A. Dung dịch amoniac.       B. Dung dịch axit clohiđric.

C. Dung dịch brom.       D. Dung dịch natri clorua.

(Xem giải) Câu 69: Dung dịch (A) chứa a mol Ba(OH)2 và m gam NaOH. Sục từ từ CO2 đến dư vào dung dịch (A) thấy lượng kết tủa biến đổi theo đồ thị dưới đây:

Giá trị của a và m lần lượt là

A. 0,4 và 40,0.       B. 0,4 và 20,0.       C. 0,5 và 24,0.       D. 0,5 và 20,0.

(Xem giải) Câu 70: Đốt cháy hoàn toàn 4,16 gam hỗn hợp X gồm RCOOH và RCOOC2H5, thu được 4,256 lít khí CO2 (đktc) và 2,52 gam H2O. Mặt khác 2,08 gam hỗn hợp X phản ứng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được 0,46 gam ancol và m gam muối. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN trường Lê Xoay - Vĩnh Phúc (Lần 5)

A. 2,484.       B. 4,70.       C. 2,35.       D. 2,62.

(Xem giải) Câu 71: Cho hỗn hợp bột hai kim loại Mg, Cu vào cốc đựng dung dịch HCl (vừa đủ) thu được chất khí X, dung dịch chứa muối Y và chất rắn không tan Z. Các chất X, Y, Z lần lượt là

A. Cl2, MgCl2, Cu.       B. H2, CuCl2, Mg.       C. H2, CuCl2, MgCl2.       D. H2, MgCl2, Cu.

(Xem giải) Câu 72: Dẫn 0,02 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ, thu được 0,035 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2. Cho Y đi qua ống đựng 10 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO (dư, nung nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 9,52.       B. 9,28.       C. 9,76.       D. 9,20.

(Xem giải) Câu 73: NH3 có thể phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các điều kiện coi như có đủ)

A. HCl, KOH, FeCl3, Cl2.       B. HCl, O2, Cl2, CuO, AlCl3.

C. KOH, HNO3, CuO, CuCl2.       D. H2SO4, PbO, FeO, NaOH.

(Xem giải) Câu 74: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H9O2N. Cho A phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng thu được muối B và khí C làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Số đồng phân của A thoả mãn điều kiện trên là

A. 5.       B. 3.       C. 2.       D. 4.

(Xem giải) Câu 75: Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 60%, thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là

A. 18,0.       B. 16,0.       C. 45,0.       D. 40,5.

Câu 76: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Tinh bột.       B. Fructozơ.       C. Saccarozơ.       D. Glucozơ.

(Xem giải) Câu 77: Từ các sơ đồ phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):
2X1 + 2X2 → 2X3 + H2
X3 + CO2 → X4
X3 + X4 → X5 + X2
2X6 + 3X5 + 3X2 → 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6KCl
Các chất thích hợp tương ứng với X3, X5, X6 lần lượt là

A. KHCO3, K2CO3, FeCl3.       B. KOH, K2CO3, Fe2(SO4)3.

C. KOH, K2CO3, FeCl3.       D. NaOH, Na2CO3, FeCl3.

(Xem giải) Câu 78: Cho 10,8 gam hỗn hợp gồm Mg và MgCO3 (có tỉ lệ số mol 1 : 1) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

A. 4,48.       B. 6,72.       C. 2,24.       D. 8,96.

Câu 79: Thành phần chính của quặng photphorit là canxi photphat. Công thức của canxi photphat là

A. CaSO4.       B. Ca3(PO4)2.       C. CaHPO4.         D. Ca(H2PO4)2.

(Xem giải) Câu 80: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu cơ X như sau:

Hãy cho biết vai trò của dung dịch Ca(OH)2 đựng trong ống nghiệm và biến đổi của nó trong thí nghiệm.

A. Xác định H và dung dịch từ trong suốt xuất hiện kết tủa màu trắng.

B. Xác định C và dung dịch từ trong suốt xuất hiện kết tủa màu trắng.

C. Xác định N và dung dịch trong suốt không thấy xuất hiện kết tủa.

D. Xác định O và dung dịch trong suốt không thấy xuất hiện kết tủa.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!